Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22160

Hankkeen nimi: Tule nähdyksi - soveltava teatteri nuorten tukemisessa koulutus- ja työllistymispoluilla

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2020 ja päättyy 28.2.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0115776-3

Jakeluosoite: PL 12

Puhelinnumero: 029 469 6000

Postinumero: 00511

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.diak.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mertsi Ärling

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija, TKI

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mertsi.arling(at)diak.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405092307

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö sr./Vamos-palvelut, 0116480-8
Tarinateatteri Vox ry, 2810632-5
Rakastajat teatteriryhmän kannatus ry, 1092365-0
Q-teatteri, 0871961-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomessa on yhtäältä pulaa osaavasta työvoimasta mutta toisaalta nuorisotyöttömyys ja nuorten koulutuksen ulkopuolelle joutuminen, ns. NEET (Not in Education, Employment or Traning) -nuoret on Suomessa korkeampaa kuin esim. muissa Pohjoismaissa. Koulutuksella ja työllistymisellä on vahva yhteys, sillä lähes puolella NEET-nuorista on vain perusasteen koulutus.

Hankkeen päätavoitteena on, että erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten osallisuutta on tuettu soveltavan teatterin menetelmin siten, että koulutuksen ja työelämän ulkopuolella nuoret hakeutuvat koulutukseen, koulutuksessa olevat nuoret saavat opintonsa menestyksekkäästi päätökseen ja siirtymävaiheissa olevat opiskelijat siirtyvät sujuvasti koulutusasteelta toiselle tai koulutuksesta työelämään.

Hankkeen päätavoite saavutetaan seuraavien osatavoitteiden kautta:

1. Nuorten osallisuus on lisääntynyt soveltavan teatterin menetelmien kautta.
2. Nuorten kanssa työskentelevien hankkeeseen osallistuvien ammattilaisten ml. opettajat, opinto-ohjaajat, kuraattorit tietämys soveltavan teatterin mahdollisuuksista nuorten tukemisessa on lisääntynyt.
3. Nuorten kanssa työtä tekeviä ammattilaisia kouluttavissa oppilaitoksissa tunnetaan soveltavan teatterin mahdollisuudet nuorten tukemisessa.
4. Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä valtakunnallisesti.

Hankkeen toimenpiteet on muodostettu osatavoitteista:
1. Hankehallinto: hankkeen toiminnan ja talouden hallinto, raportointi, seuranta ja arviointi.
2. Nuorten osallisuus on lisääntynyt soveltavan teatterin menetelmien kautta: soveltavan teatterin työpajojen suunnittelu ja toteutus syrjäytymisvaarassa oleville nuorille Helsingissä, Tampereella ja Porissa.
3. Nuorten kanssa työskentelevien hankkeeseen osallistuvien ammattilaisten tietämys soveltavan teatterin mahdollisuuksista nuorten tukemisessa on lisääntynyt: hankkeen yhteiset työpajat osaamisen jakamiseksi.
4. Nuorten kanssa työtä tekeviä ammattilaisia kouluttavissa oppilaitoksissa tunnetaan soveltavan teatterin mahdollisuudet nuorten tukemisessa: Oppilaitosten opiskelijoille järjestetään koulutusta ja työpajoja soveltavan teatterin mahdollisuuksista nuorten kanssa työskenneltäessä.
5. Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä valtakunnallisesti: Hankkeessa järjestetään aloitus- ja päätösseminaarit kaikille teemasta kiinnostuneille, joissa kerrotaan ja tiedotetaan hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista.

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä on kolme:
1. Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, jotka ovat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella tai ovat vaarassa keskeyttää opintonsa. Erityistä huomiota kiinnitetään koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin.
2. Nuorten kanssa työskenteleviksi opiskelevat tulevaisuuden ammattilaiset.
3. Oppilaitokset ja niiden henkilöstö, joissa kohderyhmään kuuluvia nuoria opiskelee tai joihin kohderyhmään kuuluvia nuoria pyritään saamaan opiskelemaan.

Hankkeen tulokset:
- Soveltavan teatterin toimintamallit nuorten tukemisessa koulutukseen hakeutumisessa, koulutuksessa pysymisessä sekä siirtymissä koulutuksessa koulutukseen ja koulutuksesta työelämään
- Nuorten kanssa toteutetut soveltavan teatterin työpajat
- Ammattilaisten (opettajat, järjestöt) kanssa toteutetut työpajat
- Hankkeen toimintatavoista tehdyt mallinnukset (teatterialan yhteistyö oppilaitosten kanssa, joissa nuoret opiskelevat, yhteistyö nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia kouluttaviin oppilaitoksiin)
- Oppilaitoksille suunnattu infopaketti soveltavan teatterin mahdollisuuksista nuorten tukemisessa koulutuspoluilla
- Opiskelijoille järjestetyt työpajat/oppimistilaisuudet soveltavan teatterin mahdollisuuksista
- Laajemmalle yleisölle tiedotettu hankkeen toiminnasta ja tuloksista
- Monialaisen yhteistyön lisääntyminen (teatterit, järjestöt, oppilaitokset)

Toteuttajat
Hankkeen toteuttavat Diakonia-ammattikorkeakoulu hallinnoijana ja osatoteuttajina ovat: Q-teatteri (Helsinki), Tarinateatteri Vox (Tampere), Rakastajat-teatteri (Pori) ja Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö/Vamos-palvelut (Helsinki).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä on kolme:
1) Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, jotka ovat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella tai ovat vaarassa keskeyttää opintonsa. Erityistä huomiota kiinnitetään koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin.
2) Nuorten kanssa työskenteleviksi opiskelevat tulevaisuuden ammattilaiset.
3) Oppilaitokset ja niiden henkilöstö, joissa kohderyhmään kuuluvia nuoria opiskelee tai joihin kohderyhmään kuuluvia nuoria pyritään saamaan opiskelemaan.

Koulutuksen ulkopuolella olevien osallistuvien nuorten arvioitu lukumäärä hankkeessa on 170 kpl.

Osallistuvien opiskelijoiden arvioitu lukumäärä hankkeessa on 210 kpl.

Osallistuvien opettajien ja ohjausalan asiantuntijoiden arvioitu lukumäärä on 30 kpl

Suunnitelma nuorten tavoittamiseksi hankkeen toimintaan:

Helsinki: Työskentely tapahtuu Vamoksen nuorten ryhmissä. Nuoria rekrytoidaan Stadin ammatti- ja aikuisopistosta sekä Suomen diakoniaopistosta. Näissä oppilaitoksissa opettajat, opinto-ohjaajat ja kuraattorit kuuluvat myös kohderyhmään. Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat ja opettajat saavat lisätietoa ja osaamista teatterin mahdollisuuksista nuorten tukemisessa.

Tampere: Kohderyhmiä on kolme ja ne ovat alustavasti:
- Tampereen seudun ammattiopisto Tredun AMA10-luokka, tämä ryhmä vaihtuu vuosittain
- Tampereen Ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijat, yksi aloittava vuosikurssi syksyllä 2020
- Kölvi ry:n ennaltaehkäisevä monikulttuurinen poikatyö, mahdollisesti eri ryhmiä vuosittain

Pori: Kohdeyleisönä ja yhteistyökumppaneina ovat Porin Ohjaamon ja Porin kaupungin työpajatoimintaan osallistuvat ns. NEET-nuoret (Not in Education, Employment or Training), yhteensä noin 80 alle 25- vuotiasta nuorta

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Järjestöt, jotka työskentelevät erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa.
- Soveltavan teatterin menetelmiä hyödyntävät teatteritoimijat
- Muut kuin syrjäytymisvaarassa olevat nuoret hankkeeseen osallistuvissa oppilaitoksissa

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 237 733

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 112 067

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 460 227

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 129 114

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 410

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toiminnassa syrjätymisuhan alla olevat kohderyhmään kuuluvat koostuvat pääosin nuorista miehistä. Suomessa nuorten miesten riski syrjäytyä on poikkeuksellisen suuri. Oppilaitoksissa opiskelevista tulevaisuuden ammattilaisista suurin osa on naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen toimenpiteissä hyödynnetään soveltavan teatterin menetelmiä, jotka ovat samoja sekä miehille että naisille. Projektityöntekijöiksi valitaan sekä miehiä että naisia, jotta kohderyhmiin kuuluvat näkisivät toiminnan tasa-arvoisen luonteen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on tukea syrjäytymisuhan alla olevia nuoria koulutukseen, koulutuksessa pysymiseen ja siirtymissä koulutuksesta koulutukseen ja koulutuksesta työelämään nuorten sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole tähän vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole tähän vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole tähän vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole tähän vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole tähän vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole tähän vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole tähän vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Hankkeella ei ole tähän vaikutusta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hankkeessa kehitetään soveltavan teatterin toimintatapoja nuorten tukemiseksi sekä menetelmiä teatterin ja draaman hyödyntämisestä opetuksessa. Näiden dokumentoinnin myötä menetelmät ovat eri toimijoiden vapaasti hyödynnettävissä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei ole tähän vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeessa tuetaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ml. koulutuksessa aliedustetut ryhmät. Koulutukseen pääseminen ja koulutuksessa pysyminen lisäävät nuorten työllistymismahdollisuuksia ja sitä kautta aineellista hyvinvointia. Osallistuminen hankkeen toimintaan lisää myös nuorten henkistä ja psyykkistä hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hankkeessa edistetään koulutuksessa ja yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa olevien osallistumista koulutukseen sukupuolesta riippumatta. Vaikka toimenpiteet ovat samoja sukupuolesta riippumatta, pojat/nuoret miehet ovat enemmistönä kohderyhmässä, joten sitä kautta poikien/nuorten miesten tilanne kohenee.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Syrjäytymisuhan alla olevat nuoret ovat yhteiskunnallisesti passiivisia. Hankkeen toimenpiteiden tuella nuoret saavat tukea tulla yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole tähän vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole tähän vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-