Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22161

Hankkeen nimi: Askeleita työelämään ja yrittäjyyteen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 30.11.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion 4H-Yhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0276401-2

Jakeluosoite: Siikaniemenkatu 4, 2 krs.

Puhelinnumero: 040 558 3716

Postinumero: 70620

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: https://kuopio.4h.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Päivi Kylänpää

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kuopio(at)4h.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 558 3716

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella tuetaan erityisesti alle 18 -vuotiaita nuoria työelämätaidoissa sekä ensimmäisten työkokemusten kartuttamisessa. Nuoria tuetaan löytämään omia vahvuuksiaan ja osaamistaan. Hankkeessa on erityisesti kaksi painopistettä. Ensimmäinen painopiste on tukea nuoria työelämätaidoissa ja osa-aikaisten/loma-aikaisten töiden saannissa, ja toinen painopiste on auttaa nuoria perustamaan pienimuotoinen yritys ja tukea yrittäjyyden alkutaipaleella.

Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on tarkoitus auttaa nuoria kartuttamaan työelämätaitojaan yleisesti. Lisäksi autetaan työpaikkojen ja -kokemusten saamisessa. Nuorten on hankala saada lyhyitäkään työkokemuksia, etenkin alle 18-vuotiaina. Hankkeen valmistelussa on hyödynnetty kokemuksia, joita on saatu nuorten työllistämisestä, sekä oppilaitoksilta ja nuorilta työelämään siirtymiseen liittyen.

Hankkeen toisena tavoitteena on tukea nuoria oman pienimuotoisen yrityksen perustamisessa. Oman pienen harjoitteluyrityksen avulla he voivat tarjota omaa osaamistaan luontevasti lähipiirissä -ja ympäristössä. Nuoria kannustetaan toimimaan esimerkiksi ns. kortteliyrittäjinä lähinaapurustossa, paikallisiin tarpeisiin vastaten. Nuoret pystyvät tuottamaan erilaisia palveluita ja tuotteita ja hankkeen kautta voivat tuetusti testata yrittäjämäistä toimintaa. Nuorten yrittäjyyden tukemiseen on selkeä tarve. Työelämä on sirpaloitunut ja työelämä on yhä enenevässä määrin projektiluontoista. Moni saa elannon useista eri lähteistä, mahdollisesti palkkatyötä ja yrittäjyyttä yhdistellen. Yrittäjyyttä sekä yrittäjämäistä otetta työhön vaaditaan tulevaisuudessa yhä enemmän, vaikka toimisikin palkkatyössä. Hankkeen kohderyhmä on 15-28 -vuotiaat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

15-vuotiaat ja sitä vanhemmat nuoret, maksimissaan 28-vuotiaat. Hankkeen kohderyhmänä on erityisesti peruskoulun päättävät, mutta myös muut nuoret, jotka voivat hyötyä hankkeen tuesta. Vanhemmille nivelvaiheessa oleville nuorille on olemassa erilaisia tukimalleja työelämätaitoihin liittyen (mm. Vamos, Tukeva-säätiö, työvoimatoimisto), mutta nuoremmille nuorille ei tämäntyyppistä toimintaa ole juuri tarjolla. Hankkeen tarkoituksena on pyrkiä tarjoamaan nuorille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa työelämään liittyviä onnistumisen kokemuksia ja sitä kautta vahvistaa onnistunutta opiskelu- ja työelämään siirtymistä tulevaisuudessa. Nuorilla on erilaisia taustoja, sosiaalisia ja taloudellia ympäristöjä ja yksilöllisiä tilanteita. Hankkeella pyritään osaltaan tukemaan olevien nuorten mahdollisuuksia saada positiivisia, ensimmäisiä työkokemuksia ja löytämään omia vahvuuksia. Yhteiskuntaan kiinnittymisen ja myöhemmin luontevan työelämään siirtymisen kannalta on merkityksellistä, että nuoret saavat työelämätaitoja ja vaikka lyhyitäkin kokemuksia työelämästä. Näitä voi saada myös oman yrityksen kautta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Nuorten vanhemmat, koulut, oppilaitokset, työnantajat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 45 737

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 45 737

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 54 315

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 54 315

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke toimii sukupuolisensitiivisesti, huomioiden mahdolliset kulttuurierot. Hankkeen fyysisenä toimintaympäristönä on koulutilat tai vastaavat neutraalit tilat, joissa sukupuolitasa-arvoon liittyvät asiat on pyritty huomioimaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toimii sukupuolisensitiivisesti, huomioiden mahdolliset kulttuurierot. Hanke pyrkii luonnollisesti osaltaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke toimii sukupuolisensitiivisesti, huomioiden mahdolliset kulttuurierot. Hanke pyrkii luonnollisesti osaltaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Pyritään toimimaan luonnonvarojen suhteen kestävästi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 4
Pyritään toimimaan ilmastonmuutoksen aihettamien riskien vähentämiseksi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 4
Pyritään huomioimaan monimuotoisuus ja huolehtimaan monimuotoisuuden pysymisestä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Pyritään toimimaan vesien, maaperän ja ilman suhteen kestävästi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Pyritään toimimaan luonnon kannalta kestävästi
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 4
Pyritään toimimaan luonnon kannalta kestävästi
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Pyritään toimimaan luonnon kannalta kestävästi
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Pyritään toimimaan luonnon kannalta kestävästi
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Pyritään toimimaan luonnon kannalta kestävästi
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Keskeisenä tavoitteena
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Tärkeää hankkeeessa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Keskeistä hankkeessa
Kulttuuriympäristö 5 5
Osittain mukana
Ympäristöosaaminen 4 4
Osittain mukana

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteina oli kaksi painopistettä.

1.)Ensimmäinen painopiste oli tukea nuoria työelämätaidoissa
2.)Toinen painopiste oli auttaa nuoria perustamaan pienimuotoinen yritys ja tukea yrittäjyyden alkutaipaleella

HANKKEEN TAVOITTEET PÄHKINÄNKUORESSA:

Viedä työelämään ja yrittäjyyteen liittyvää osaamista ja verkostoja kouluihin oppilaille.
Tuottaa erilaisia nuorille sopivia työelämätaitoihin liittyviä kursseja
Tukea nuoria, erityisesti alle 18-vuotiaita nuoria työelämätaidoissa ja ensimmäisten työkokemusten saamisessa.
Vahvistaa nuorten käsitystä omista taidoista.
Motivoida ja rohkaista nuoria omien vahvuuksien löytämisessä ja tulevaisuuden uskossa.
Vahvistaa nuorten positiivista suhtautumista työelämään avaamalla polkuja ensimmäisiin työkokemuksiin.
Tuottaa toimintamalli nuorten tukemiseen työelämään liittyvissä tiedoissa ja taidoissa. Toimintamalli koostetaan tutkitun tiedon, työnantajakokemusten ja onnistuneiden työpolkujen pohjalta.
Nuoren osallistaminen ja innostaminen omiin yritysideointeihin.
Tukea nuoria, erityisesti alle 18-vuotiaita, pienimuotoisessa yrittäjyydessä, antamalla käytännön apua.
Tarjota nuorille toimintaa, joka tukee nuorien hyvinvointia ja osallisuutta sekä luo mahdollisuuden ansaita rahaa ja työllistyä omalla yrittäjyydellä

HANKKEEN KONKREETTISET TOIMINNOT PÄHKINÄNKUORESSA:

Verkostojen luominen
Hankkeessa toteutettavien työelämä- ja yrittäjyyskurssien suunnittelu, rakentaminen ja toteuttaminen
Hankkeessa toteutettavien työelämä- ja yrittäjyyskouluvierailujen suunnittelu, rakentaminen ja toteuttaminen
Hankkeessa toteutettavien yrittäjyys- ja työelämätyöpajojen etäkahvien suunnittelu, rakentaminen ja toteuttaminen
Tiedottaminen läpi hankkeen

HANKKEEN TULOKSET PÄHKINÄNKUORESSA:

-Hankkeessa toteutettiin kouluvierailuja yläkouluissa liittyen vuoden 2021 Kuopion kaupungin kesäseteli-infoon, työn /tet-paikan hakemiseen, nuorten ansaintamahdollisuuksiin metsäympäristössä ja yrittäjyyteen. Vierailuja järjestettiin sekä etänä (21) että livenä (13) ja vierailuilla tavoitettiin n. 650 oppilasta.

-Hankkeessa tuotettiin viisi erilaista tuokiopohjaa kouluvierailuille ja työpajoihin.

-Nuorille toteutettiin 11 työelämätaitoja tukevaa kurssia ja niillä oli yhteensä 99 osallistujaa. Nuoret kokivat osan kursseista tärkeänä oman työllistymisen kannalta tulevaisuudessa.

-Hankkeessa toteutettiin kysely nuorille työllistymiseen liittyen. Kyselyn mukaan nuoret olivat kiinnostuneita työllistymään niin kesäaikana, kuin koulun ohella tulevaisuudessa.

-Hankkeessa luotiin työelämäyhteyksiä

-Hankkeessa toteutettiin kuusi yrittäjyyteen liittyvää työpajaa, joihin osallistui 15 nuorta. 4H-yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille suunnattuja kahvihetkiä toteutettiin kolme ja niihin osallistui 11 nuorta.

-Yrittäjyydestä kiinnostuneita, työpajoihin tai yrittäjyyskurssille osallistuneita nuoria oli hankkeen aikana kaikkiaan 31, uusia 4H-yrityksiä toimi 10. Lisäksi hankkeessa kontaktoitiin yksi toiselta paikkakunnalta muuttanut nuori 4H-yrittäjä.

-Hankkeen aikana toimenpiteiden, työelämäkontaktien ja onnistuneiden työelämä- ja yrittäjyyspolkujen myötä rakentuivat toimintamallit nuorten tukemiseen. Kuopion 4H-yhdistyksen yrittäjyyden tukemisen ja nuorten työllistymisen tukemisen vuosikellot toimivat jatkossa ohjaavana käytännön toimien toimintamallina.

Hankkeessa oli numeraalisena tavoitteena tukea yhteensä sataa nuorta työelämä- tai yrittäjyystaidoissa. Tämä tavoite ylittyi reilusti. Jo pelkästään työelämäkursseille osallistui yhteensä 99 nuorta, ja yrittäjyystyöpajoihin, yrittäjyyskursseille tai henkilökohtaiseen yrittäjyysneuvontaan osallistui yhteensä 21 nuorta. Lisäksi kouluihin vietävillä työelämäinfoilla tavoitettiin noin 650 nuorta.

Askeleita työelämään ja yrittäjyyteen -hanke oli Kuopion 4H-yhdistykselle merkityksellinen ja tuloksellinen. Hankkeen kautta päästiin eri tavoin toteuttamaan ja testaamaan nuorten työelämä- ja yrittäjyystaitojen tukemisen muotoja ja tapoja, ja tämän kokeilutoiminnan kautta hankkeesta jää elämään hankkeen tuotoksina syntyneet ja testatut toimintamallit. Toimintamallit ovat hyödennettävissä myös muille toimijoille.

Hankkeessa onnistuttiin tavoittamaan hyvin nuoria ja erilaisia toimintoja päästiin testaamaan. Nuoret hyötyivät palautteen mukaan hankkeesta, ja kurssien, infojen, kahvihetkien kautta nuoret saivat tukea, mikä näkyi lisääntyneinä taitoina ja tietoina, sekä muun muassa perustettuina nuorten yrityksinä.

Hanke lisäsi Kuopion 4H-yhdistyksen hankeosaamista sekä hankkeen sisällön mukaista osaamista.

Onnistuneet koulutuksen jäävät osaksi yhdistyksen nuorille tarjottavaa toimintaa ja siten lisäävät nuorten työelämätaitoja myös tulevaisuudessa. Hankkeen avulla rakennettiin toimintamallit, tuotteet ja toimivat verkostot, joiden avulla toiminta saadaan jatkumaan myös hankkeen jälkeen.