Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22162

Hankkeen nimi: Osallisuudella työkykyä

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2020 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Livokas ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1723657-0

Jakeluosoite: Kirsiojantie 31

Puhelinnumero: 040-545 7162

Postinumero: 93220

Postitoimipaikka: LIVO

WWW-osoite: http://www.livo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anni-Inkeri Törmänen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Sihteeri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anni-inkeri.tormanen(at)livo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-545 7162

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa parannetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevin henkilöiden työllistämisvalmiuksia tarjoamalla heille töitä Livolla, Kurenalla ja muilla Pudasjärven kylillä toimivissa yhdistyksissä, kotitalouksissa ja yrityksissä. Palkkatuella työllistämisen (40 hlöä/v) lisäksi hankkeessa järjestetään heikossa työmarkkina-asemassa oleville heidän osallisuuden kokemusta parantavaa ryhmätoimintaa, osaamistasoaan kohottavia koulutuksia sekä moniammatillista yksilö- ja ryhmävalmennusta. Hanke tuottaa asiakkaille motivaatiota, osaamista ja kokemuksia, jotka auttavat vahvistamaan omia voimavaroja, hakeutumaan jatkokoulutuksiin ja työllistymään avoimille työmarkkinoille.

Hankkeessa vahvistetaan kolmannen sektorin toimijoiden osaamista heikossa työmarkkinatilanteessa olevien ihmisten kohtaamisessa, ohjaamisessa, Walmu-asiakastietojärjestelmän käyttöönotossa ja jatkopolkujen etsimisessä. Työllistävien yhdistysten osaamista palveluiden tuottamisessa ja niiden muotoilussa parannetaan. Hankkeen tuloksena nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien kanssa toimivien tahojen välinen yhteistyö tiivistyy ja ammattimaistuu entisestään ja yritysyhteistyö paranee.

Hanke toteutetaan usean yhdistyksen yhteistyönä. Vastuuyhdistyksenä toimii Livokas ry ja hankkeessa toimivat myös Pudasjärven 4H-yhdistys ry, Työpetari ry, Jongun alueen kyläyhdistys ry, Syötteen kyläyhdistys ry ja Korpisen kyläseura ry sekä muut Pudasjärvellä työllistävät yhdistykset.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1. hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat heikoimmassa työmarkkinatilanteessa olevat henkilöt (pitkään työttömänä olleet, romanit, maahanmuuttajat, erityispalvelua maahanmuuttajanaisille, turvapaikanhakijat, osatyökykyiset, osattomuutta kokevat, koulutusta vailla olevat nuoret, ikääntyvät työnhakijat).

2. hankkeen kohderyhmä on yhdistysten toimijat, jotka tarvitsevat tietoa työllistämispalveluiden tuottamisesta, palvelumuotoilusta, markkinoinnista ja hinnoittelusta sekä yhteiskuntavastuista tässä työssä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yritykset, joille mahdollistuu saada voimaantunutta työvoimaa lähialueilta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 344 090

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 198 089

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 654 624

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 246 374

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Pudasjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 160

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Pudasjärven työttömistä työnhakijoista 12/2019 on miehiä 275 henkilöä (70 %) ja naisia 116 henkilöä (30 %). Pohjois-Pohjanmaalla naisten työllisyyskehitys on viimeisen vuoden aikana ollut selvästi miesten työllisyyskehitystä parempi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa edistetään tasa-arvoa ihmisten ja sukupuolten välillä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Työttöminä työnhakijoina on enemmän miehiä kuin naisia. Yhdistyksissä etsitään työkohteita, joista erityisesti miehet löytävät voimaannuttavia tehtäviä, mutta järjestetään myös naisille mielekästä työtä. Maahanmuuttajanaisille järjestetään hankkeessa kohdennettuja toimenpiteitä, koska maahanmuuttajayhteisöissä naiset uhkaavat jäädä työmarkkinavalmiuksiltaan jälkeen miehistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 7
Työtehtäviä etsitään kohteista, joissa luonnonvaroja voidaan kestävästi hyödyntää esim. rakennusten lämmityksessä, käsitöissä, ruoanvalmistuksessa, kierrätyksessä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 6
Työtehtäviä etsitään uusiutuvien energialähteiden, metsänhoidon, kierrätyksen ja kestävän materiaalien hyödyntämisen aloilta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 4
Luontoympäristössä tehtävä työ toteutetaan kasvillisuutta, eliöitä ja luonnon monimuotoisuutta vaalien ja lisäten.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 4
Luontoympäristössä tehtävä työ toteutetaan alueen vesistöjen, maaperän ja ilman laatua kunnioittaen ja tuleville sukupolville puhtaampina vaalien.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeessa ei työskennellä Natura 2000 -kohteilla.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 8
Hankkeen tavoitteena on materiaalien kierrätys. Sen ympäriltä on löydettävissä tekemätöntä työtä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 7
Työkohteita etsitään ja löydetään uusiutuvien energialähteiden käytön parista, sitä edistäen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Hankkeen tavoitteena on tuottaa voimaantunutta työvoimaa paikallisten yritysten tarpeisiin mm. puutuoteteollisuuteen, matkailuun ja ravitsemusalalle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 6
Hankkeen tavoitteena on löytää työnhakijoiden osaamisen ja intohimon alueet niin, että saadaan aikaan laadukasta palvelutuotantoa alueelle.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Hankkeessa syntyy työmatkaliikennettä enemmän kuin mitä työttömyydessä sitä olisi. Ryhmätyöllistämisen yhteydessä pyritään työmatkoilla hyödyntämään kimppakyytejä. Kimppakyydit myös mahdollistavat autottomien töihin pääsyn.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Työ ja koulutus edistää hankkeen kohderyhmään kuuluvien hyvinvointia ratkaisevasti.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeessa etsitään paikkakunnalla työttöminä oleville miehille ja naisille työkohteita ja järjestetään kohderyhmän tarvitsemia koulutuksia. Erityistoimia kohdistetaan maahanmuuttajanaisille, joiden työmarkkinavalmiudet ovat muita ryhmiä heikommat.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 10
Hankkeessa toteutettava yhdistysten ja verkoston työ parantaa kohderyhmän osallisuutta ja tuo heidät yhteiskunnallisesti yhdenvertaisiksi.
Kulttuuriympäristö 5 8
Hankkeessa etsitään työtä kulttuuriympäristön vaalimisen kohteista mm. maiseman- ja rakennetun ympäristön hoidosta.
Ympäristöosaaminen 4 6
Luontoympäristössä ja luonnon materiaaleilla tehtävä työ parantaa kohderyhmään kuuluvien ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-