Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22164

Hankkeen nimi: Hyvinvointia perheisiin (HYPE)

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.10.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2441567-3

Jakeluosoite: Kirkkokatu 16 C 35

Puhelinnumero: 0503132915

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.jarvi-suomenpiiri.mll.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eila-Mari Väätäinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Järjestöpäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eila-mari.vaatainen(at)mll.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503132915

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke kohdistuu työelämän ulkopuolella oleviin kuopiolaisiin perheisiin, jotka kokevat, että he hyötyisivät perhekohtaisesta elintapaohjauksesta hyvinvoinnin teemalla. Hankkeessa pyritään lisäämään hankkeeseen valittujen perheiden yleistä hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta ja niiden avulla sekä vanhempien, että lasten tulevaa, työ -ja toimintakykyä.

Työ- ja toimintakykyyn pyritään vaikuttamaan koko perheeseen kohdistuvalla elintapaohjauksella, joka sisältää liikunta-, ravitsemusneuvonnalla, huomioiden riittävän palautumisen tärkeyden. Hankeen toimenpiteenä on mallintaa uusi perhekoutsi-toiminta, jossa järjestetään perhekohtaista elintapaohjausta perheille hankekauden aikana. Hankkeessa tuotetaan kirjallinen prosessikuvaus perhekoutsi-toimintamallista, jota voi hyödyntää perheiden elintapaohjauksessa. Vähävaraisille perheille kootaan tietopaketti sopivista matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksista sekä erilaisista tuen muodoista, joita lasten harrastuksiin on saatavissa.
Perhekoutsi -toiminta sisältää perhekohtaisia ravitsemukseen, liikuntaan ja palautumiseen keskittyviä elämäntapaohjauksia. Lisäksi järjestetään perheiden yhteisiä perheliikuntavierailuja urheiluseuroissa sekä teemailtoja.

Lyhyen aikavälin vaikutuksina hankkeen avulla perheet voivat löytää mielekkään harrastuksen ja siirtyä mukaan urheiluseurojen järjestämään toimintaan. Perheet voivat tehdä heti muutoksia arkiliikunnassa sekä päivittäisissä ruokailutottumuksissa. Pitkän aikavälin vaikutuksena on vanhempien parantunut työ- ja toimintakyky, mikäli hankkeella voidaan innostaa perheitä kohti terveellisempiä elintapoja. Parhaimmillaan voidaan luoda lapsille liikuntamyönteisempää asennetta, sekä opastaa terveellisemmissä ruokailutottumuksissa, jotka he kantavat aina aikuisuuteen ja siirtyvät jälkipolville.
Hanke luo myös uusia verkostoja eri järjestöjen välille perheiden osallisuuden tukemiseksi.

Hankkeen vaikuttavuutta perheisiin arvioidaan alku- ja loppukyselyllä, jotka luodaan hankkeen aikana. Kyselyillä mitataan ja kuvataan toiminnalla aikaansaatuja muutoksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Perheiden elintapaohjaukseen osallistuvat ovat kohderyhmältään Kuopiossa, Sorsasalo-Matkus alueen sisällä asuvat vanhemmat, jotka ovat työelämän ulkopuolella. Kohderyhmänä ovat perheet, joissa vähintään toinen vanhemmista on työelämän ulkopuolella. Perhe määritellään hankkeessa siten, jossa on vähintään yksi alaikäinen lapsi. Muutoin perhe voi olla rakenteeltaan monimuotoinen, eikä hanke aseta sille määritelmää. Toiminnan lähtökohtana on perheen subjektiivinen kokemus elintapaohjauksen tarpeesta.

Hankkeen teemaillat (10) järjestetään avoimina tilaisuuksina kuopiolaisille perheille. Teemailtoihin varataan kiintiö hankkeen elintapaohjauksessa oleville perheille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Vaikka hanke kohdentuu työelämän ulkopuolella olevilla vanhemmille, välillisesti hankkeen vaikutukset kohdetuvat vahvasti myös perheen lapsiin.

Perheiden elintapaohjauksen rekrytointitilaisuuksissa, esimerkiksi perhekahviloissa, perheentalolla ja muissa perheiden kohtaamispaikoissa hyvinvointiteeman esille nostamista perheille.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 52 857

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 52 857

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 62 767

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 62 767

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 70

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohdejoukkona on vanhemmat, riippumatta siitä minkä sukupuolen edustajia he ovat.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa siten, että hanke kohdistuu koko perheeseen huolimatta vanhempien sukupuolesta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arovn edistäminen, mutta tasa-arvoa edistetään hankkeessa tarjoamalla ja osallistamalla perheiden elintapaohjausta kaikille perheen vanhemmille. Tällöin toiminta kohdentuu tasa-arvoisesti kaikille perheenjäsenille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Arki- ja hyötyliikuntaan kannnustaminen ja matkojen kulkemiseen kannustaminen lihasvoimin mahdollisuuksien mukaan liikuntaneuvonnassa. Ruokahävikkiin huomion kiinnittäminen ravintoneuvonnassa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Punaisen lihan ja lihajalosteiden käytön vähentämiseen kannustaminen ravintoneuvonnassa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Kannustetaan ravintoneuvonnassa suosimaan lähituotteita ja kotimaisia ruoka-aineita.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta materiaaleihin ja jätteisiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta uusien energianlähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 1
Hyödynnetään paikallisia resurssia, osallistumalla jo olemassa oleviin palveluihin eli urheiluseurojen perheliikuntaan tutustumalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 1
Kannustetaan liikuntaneuvonnassa kulkemaan matkoja omin lihasvoimin auton sijaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeessa edistetään vanhempien hyvinvointia liikunnan, ravitsemuksen sekä palautumisen teemalla. Vaikutukset hyvinvointiin voivat olla suoria. Välillisesti vaikuttaa myös perheen lapsien hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 3 2
Edistetään perheen vanhempien tasa-arvoa mahdosllistamalla kaikille vanhemmille elintapaohjaukseen osallistuminen. Huomioidaan myös perheen lapset tasa-arvoisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta. Toimintaan hakeutumista ei rajata kulttuurisen taustan vuoksi.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin ja mallinnettiin perhekoutsitoimintaa, jossa kuopiolaisille perheille tarjottiin maksutonta liikunta- ja ravitsemusneuvontaa huomioiden riittävän levon merkityksen. Tapaamiset toteutettiin pääsääntöisesti perheiden kotona, kiireettöminä tapaamisina. Sisältö määräytyi jokaisen perheen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Liikuntateemaisilla tapaamisilla saatettiin ulkoilla tai miettiä liikkumisen mahdollisuuksia kotona. Ravitsemusohjauksissa teemoina olivat esimerkiksi valikoivan lapsen syöminen ja monipuoliset välipalat.
Hankkeessa toteutettiin 5 teemailtaa, jotka olivat sisällöltään liikunta lapsiperheessä, ruoka ja kehosuhde, lepo ja uni perheessä sekä terveelliset välipalat perheessä. Lisäksi osa teemailloista toteutettiin videotuotantona vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Videoita julkaistiin 5 ja niiden sisällöt olivat ruoka- ja kehosuhde ja näihin liittyvä kasvatus, vinkkejä ulkoiluun, säännöllinen ateriarytmi, retkeilyn kautta liikettä koko perheelle sekä terveelliset välipalat.
Hankkeesta viestittiin aktiivisesti eri verkostoissa mm. Perheentalon kautta, Ilona-verkoissa sekä kuntien ja seurakuntien toimijoille sekä sosiaalisessa mediassa Facebook-sivustolla. Hankkeessa toteutettiin menestyksekäs ´Perjantain perheliikuntavinkit´-julkaisusarja, jossa jaettiin vinkkejä matalankynnyksen liikuntamahdollisuuksiin.
Perheille koostettiin matalankynnyksen harrastustoiminta opas, jota hyödynnettiin hankkeen aikana perheiden tapaamisissa. Hankkeen jälkeen opas jää verkostojen käyttöön, sekä on löydettävissä MLL Järvi-Suomen piirin verkkosivuilta.
Hankkeessa mukana olevat perheet ovat kokeneet hankkeen tärkeänä ja ovat olleen halukkaita useisiin tapaamisiin. Useissa perheissä on lähdetty heti kokeilemaan pieniä muutoksia ja askelia esimerkiksi ruokailurytmiin liittyen. Hankkeessa kehitettiin toimintamalli perhekoutsaukseen, joka vaikuttaisi olevan toimiva malli lähestyä koko perheen elintapaohjausta. Perheet ovat aktivoituneet liikunnan ja ruokailun suhteen. Hankkeen tuloksena voidaan sanoa, että perhekoutsaus on ylläpitänyt ja vahvistanut hankkeeseen osallistuneiden perheiden toiminta- ja työkykyä.