Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22165

Hankkeen nimi: Osallisuus Suhteessa - Osallistava johtaminen ja hyvinvointi työyhteisössä

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.7.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Seurakunta

Y-tunnus: 0210109-1

Jakeluosoite: Isokatu 17

Puhelinnumero: 083161300

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oulunseurakunnat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pekka Asikainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yhtymäjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.asikainen(at)evl.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407726066

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, 0634440-2
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, 0115776-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän ja yhtymän alueella olevien seurakuntien, ortodoksisen seurakunnan ja Limingan rovastikunnan seurakuntien työntekijöiden työhyvinvoinnin, vuorovaikutuksen, oman osaamisen kehittäminen hyödyntäen digitaalisia teknologioita asiantuntijoiden osaamisen ja osaamisen johtamisen sekä henkilöstöhallinnon järjestelmien ja ohjausprosessien kehittämisessä. Hankkeessa osallistetaan seurakuntayhtymän organisaation, alueen seurakuntien esimiehet, asiantuntijat ja työntekijät kehittämään työkykyjohtamista, työorganisaation uusia kehittämismalleja, oman osaamisen ja työssäoppimisen prosesseja sekä sitoutetaan myös luottamushenkilöt aktiiviseen ja omaehtoiseen kehittämistyöhön. Kehittämisen painopisteenä on uusien toimintatapojen ja työskentelymallien tunnistaminen, kokeilu ja käyttöönotto mm. ennakointitietoa ja digitaalisia menetelmiä hyödyntäen osaamisen kehittämisessä ja tiedolla johtamisessa.
Muita tavoitteita ovat mm. tulevaisuuden osaamistarpeiden suunnittelu, työhyvinvointikyselyjen seurannan tehostaminen, riskikartoituksen käytettävyyden kehittäminen, hiljaisen tiedon ja osaamisen siirron, ikäjohtamisen ja osaamisprofiilien kehittäminen. Hankkeen toimenpiteillä vastataan mm. seurakuntayhtymän strategiassa määriteltyihin tavoitteisiin, jossa keskeisenä poikkileikkaavana elementtinä on arvojohtamisen implementointi osaksi asiantuntija- ja palveluorganisaation arkea. Hanke vastaa haaste- ja tavoitetasoltaan myös laajemmin kirkon ja seurakuntien toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.
Hankkeen menestystekijöitä ovat: 1. Tekemisen tarkoitus, asenne ja motivaatio kaiken perustana, 2. Uusien asioiden ja taitojen omaksuminen on nopeaa, hauskaa ja mielekästä yhteistä tekemistä, 3. Johtajan sparraaminen viestijäksi, valmentajaksi ja tunnelmanluojaksi, 4. Sisältöjen kiinnostavuus, puhuttelevuus ja monimuotoisuus - muutoksen erilaiset tarinat, 5. Sormi organisaation pulssilla joka päivä – ainutlaatuista
informaatiota johtamisen tueksi.

Avainsanat: Työssä jaksaminen, Työhyvinvointi, Laatu, Tuloksellisuus, Digitalisaatio, Uudet toimintamallit ja työskentelytavat, Henkilöstöhallinto, Hiljainen tieto ja ikäjohtaminen, Osallistaminen, Kokeileva oppiminen ja osaamisen johtaminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän alueella olevien seurakuntien (Tuomiokirkko, Tuira, Oulujoki, Karjasilta, Oulunsalo, Haukipudas, Kiiminki), Limingan rovastikunnan seurakuntien (Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Raahe, Siikalatva, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala) ja Oulun ortodoksisen hiippakunnan (Oulun seurakunta) työntekijät, tiimiesimiehet sekä ylempään ja keskijohtoon kuuluvat henkilöt, kuten kirkkoherrat ja talousjohto ja ylin johto. Hankkeessa huomioidaan erityisesti tiimiesimiehet, ikääntyneet työntekijät ja työajattoman työajan piiriin kuuluva henkilöstö kaikkien yhteensä 18 seurakunnan ja seurakuntayhtymän henkilöstön osalta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella sijaitsevien muiden seurakuntien koko henkilöstö sekä luottamushenkilöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 318 135

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 236 053

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 547 263

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 314 737

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Raahen, Oulun

Kunnat: Lumijoki, Kempele, Oulu, Muhos, Siikajoki, Tyrnävä, Hailuoto, Utajärvi, Liminka, Vaala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Isokatu 17

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 599

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kts. kohta 12.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintaan ovat tervetulleita sekä miehet että naiset, mutta toiminnassa huomioidaan tarvittaessa molempien sukupuolten erityistoiveet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Lähtökohtaisesti hanke on sukupuolineutraali hanke.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 9
Hanke toteutetaan pääsääntöisesti digitaalisia työvälineitä ja menetelmiä käyttäen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 10
Hanke toteutetaan pääsääntöisesti digitaalisia työvälineitä ja menetelmiä käyttäen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke ei käsittele luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kasvihuonekaasujen vähenemiseen, eikä pinta- ja pohjavesiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen vaikutusalue ei ole NATURA2000-ohjelma-alueella.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Toteutuksessa hyödynnetään diagitalisaatiota ja materiaalituotanto ja koulutusmateriaali painetussa muodossa pyritään minimoimaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeessa ei välittömästi hyödynnetä uusiutuvia energialähteitä mutta niiden hyödyntämispotentiaali on tiedostettu.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 10
Paikallista elinkeinorakennetta pyritään ensisijaisesti hyödyntämään corporate governance -periaattein.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Uudet tuotteet, palvelut ja innovaatiot.
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Liikkumista pyritään minimoimaan hyödyntäen digitaalisia ajasta ja paikasta riippumattomia ratkaisuita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Työelämän ja työhyvinvoinnin edistäminen.
Tasa-arvon edistäminen 10 9
Työn tasa-arvo.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hankkeella tuetaan ekumeniaa ja yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 10 9
Hankkeella välillisesti vahvistetaan identiteettiä ja kulttuuriympäristöä.
Ympäristöosaaminen 9 9
Hankkeessa vahvistetaan moninaisesti osaamista, painottaen mm. kestävän kehityksen arvoja.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-