Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22166

Hankkeen nimi: Kokemuksella Duuniin!

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.7.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Karhuseutu ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1105526-9

Jakeluosoite: Itsenäisyydenkatu 35 A 16

Puhelinnumero: 050 592 6022

Postinumero: 28130

Postitoimipaikka: PORI

WWW-osoite: http://karhuseutu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Aapo Kivenmaa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aapo.kivenmaa(at)karhuseutu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 592 6022

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä. Hankkeen toiminta perustuu kansalaistoimijalähtöisyyteen ja tiiviiseen yhteistyöhön alueen kolmannen ja julkisen sektorin toimijoiden kesken.

Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:
- Kokemustoiminnan ja yhteiskehittämisen vahvistaminen työllisyydenhoidossa
- Työnhakijoiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen valmennus- ja vertaistoiminnan avulla
- Työllistävien järjestöjen osaamisen vahvistaminen

Hankkeella edistetään työllisyydenhoidon asiakaslähtöisten ja vaikuttavien palvelukokonaisuuksien kehittämistä kokemustoiminnan avulla. Hankkeen aikana koulutetaan työllisyyspalveluiden kokemusasiantuntijoita ja perustetaan kehittäjätiimejä, jotka arvioivat olemassa olevia järjestöjen ja julkisen sektorin työllisyyspalveluita sekä antavat kehittämisehdotuksia palveluiden asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Kokemusasiantuntijat toimivat yhteistyössä ammattilaisten kanssa palveluiden saavutettavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi sekä mahdollisten ongelmakohtien tunnistamiseksi.

Työnhakijoiden työllistymisvalmiuksia tuetaan vertaistoiminnan ja valmennuksen avulla. Heikossa työmarkkina-asemassa oleville työnhakijoille tarjotaan yksilöllistä tukea työ- ja toimintakyvyn sekä työelämäosallisuuden parantamiseksi. Pitkään jatkunut työttömyys johtaa usein puutteisiin arjen hallinnassa, työllistymismotivaatiossa sekä työelämä- ja työnhakutaidoissa. Teemojen ympärille kootuissa vertaisryhmissä osallistujat saavat sekä ammatillista tukea oman työllistymispotentiaalin kehittämiseen että vertaistuellista rohkaisua ja ymmärrystä.

Järjestöjen työllistämis- ja kuntoutustoimintaa vahvistetaan palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen keinoin. Välityömarkkinoilla toimivien yhdistysten toimintaa kehitetään yhteistyössä kohderyhmän kokemusasiantunjoiden kanssa.

Hanketta toteutetaan Porin alueella yhteistyössä paikallisten työllisyyttä ja osallisuutta edistävien yhdistysten kanssa. Hankkeen kohderyhminä ovat työttömät työnhakijat sekä heidän kanssaan työskentelevät asiantuntijat Porin seudulla.

Hankkeen tuloksena heikossa työmarkkina-asemassa olevat saavat yksilöllisempiä ja vaikuttavampia palveluita. Järjestöjen valmiudet tuottaa asiakaslähtöisiä työllistymis- ja kuntoutuspalveluita lisääntyvät. Työnhakijoiden työ- ja toimintakyky paranee arjen hallinnan, työllistymismotivaation, osaamisen tunnistamisen sekä työnhakutaitojen kehittyessä. Alueen työllisyydenhoidon toimijat saavat tukea palveluidensa kehittämiseen koulutetuilta kokemusasiantuntijoilta.

Hankesuunnitelma perustuu paikallisiin tarpeisiin ja pyrkii kansalaistoimijalähtöisellä ja ketterällä toimintamallilla löytämään uusia osallistamisen muotoja, edistämään työllisyydenhoidon palveluiden vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä parantamaan pitkään työttömänä olleiden työ- ja toimintakykyä. Hankkeen toimintamalli on verkostomainen ja se tukee osallistujien omaehtoista toimintaa. Toiminta syntyy paikallisista tarpeista ja suuntautuu alhaalta ylös, ollen vahvasti kansalaistoimijalähtöistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmiä ovat työttömät työnhakijat sekä heidän kanssaan työskentelevät asiantuntijat Porin seudulla. Erityisesti:
- vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat
- ikääntyvät työnhakijat
- välityömarkkinoilla toimivien yhdistysten henkilöstö
- henkilöt, joilla on kokemusta työttömyydestä ja työllisyyspalveluista (kokemusasiantuntijoiksi koulutettavat)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat alueen muut yhdistykset, asukkaat sekä yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 349 136

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 171 814

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 434 919

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 187 814

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin

Kunnat: Pori

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 252

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Erityistä toimintaympäristöanalyysiä sukupuolinäkökulmasta ei ole tehty. Näkökulma huomioidaan kuitenkin toiminnassa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaikessa hankkeen toiminnassa tähdätään siihen, että sukupuolet ovat tasaisesti edustettuna.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei lähtökohtaisesti erittele kohderyhmää sukupuolen mukaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei vaikutuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Kehitetään työllisyyspalveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeen tavoitteena on työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien hyvinvoinnin edistäminen.
Tasa-arvon edistäminen 6 6
Hankkeen toiminta edistää tasa-arvon toteutumista ja kaikkien ihmisten osallisuutta tasavertaisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hankkeen toiminta pyrkii edistämään erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien voimaantumista ja lisäämään heidän osallisuuttaan ja yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-