Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22168

Hankkeen nimi: Yrittäjäksi Lappiin MOOC

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Kauppakatu 58

Puhelinnumero: 050 461 1345

Postinumero: 95400

Postitoimipaikka: Tornio

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Antti Haase

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.haase(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 543 5054

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lapin yliopisto, 0292800-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan Lapin korkeakoulujen ja Lapin elinkeinoelämän tarpeiden pohjalta korkeatasoinen Yrittäjäksi Lappiin MOOC (noin 5 op), joka on kohdennettu Lapissa yritystoimintaa suunnitteleville henkilöille ja on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä ilman maksua. MOOCilla tarkoitetaan kaikille avointa verkkokurssia (Massive Open Online Course), joka mahdollistaa itsenäisen opiskelun verkossa. Opinnot voi suorittaa ilman opettajan ohjausta tai palautetta, milloin ja missä tahansa. Hankkeen kohderyhmänä ovat korkeakouluopiskelijat ja yritystoimintaa Lappiin suunnittelevat henkilöt, erityisesti Lapin avaintoimialoihin liittyvät kansainvälisen tason osaajat (Suomesta ja ulkomailta). Yrittäjäksi Lappiin MOOC on digitaalinen ja innovatiivinen ratkaisu, joka nopeuttaa korkeakoulutettujen työelämään siirtymistä ja tukee yritystoimintaa ja/tai liiketoimintaa Lapissa suunnittelevia henkilöitä. Yrittäjäksi Lappiin MOOC johdattaa hankkeen kohderyhmän tunnistamaan omassa elämässä ja Lapin
toimintaympäristössä yrittäjyyden mahdollisuuksia ja luo heille valmiuksia oman yrityksen perustamiseen Lappiin. Hankkeen toisena tärkeänä tavoitteena on kehittää Lapin korkeakoulujen MOOC-osaaminen kansainväliselle huipputasolle, jolloin niiden asema kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla ja koulutusviennissä paranee ja saa uuden kilpailuvaltin.

Hankkeen alkuvaiheessa perehdytään kansainvälisen tason uusimpaan MOOC-osaamiseen ja jaetaan tätä osaamista Lapin korkeakoulujen henkilökunnalle monipuolisen hankeviestinnän ja seminaarien avulla.
Yrittäjäksi Lappiin MOOC:n korkeatasoiset ja oikein kohdennetut oppimissisällöt saavutetaan monipuolisen sidostyöryhmän avulla, joka muodostuu Lapin korkeakoulukonsernin liiketoiminnan ja yrittäjyyden opettajista, lappilaisista yrittäjistä, yritystoiminnan asiantuntijoista, elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden edustajista sekä hankkeen varsinaisesta kohderyhmästä eli korkeakouluopiskelijoista. MOOC:n yrityskeissit valitaan Lapin elinkeinoelämän avaintoimialoilta ja oppimissisällöissä painotetaan Lappia toimintaympäristöä. Koko MOOC toteutetaan suomen lisäksi myös englanninkielisenä, jolloin sitä voidaan hyödyntää myös ulkomaalaistaustaisten kansainvälisten osaajien perehdyttämisessä yritystoimintaan ja/tai elinkeinoelämään Lapissa. Yrittäjäksi Lappiin MOOC:issa hyödynnetään mm. tekoälyn uudet mahdollisuudet oppimisanalytiikassa sekä testataan HTLM5:n vuorovaikutteisia mahdollisuuksia ja pelillistettyä oppimista osana MOOC-pedagogiikkaa.

Hankkeen toteutus jakaantuu viiteen työpakettiin.

Työpaketti 1: Kansainvälisen huipputason MOOC-ratkaisujen benchmarkkaus ja seminaarit.
Työpaketti 2: Yrittäjäksi Lappiin MOOC:n pääsisältöjen suunnittelu, alustaratkaisu ja visuaalinen konsepti.
Työpaketti 3: Yrittäjäksi Lappiin MOOC:n moduulien toteutus ja jatkuva kehittäminen.
Työpaketti 4: Yrittäjäksi Lappiin MOOC:n markkinointi ja juurruttaminen.
Työpaketti 5: Hankehallinto

Hankkeen tulokset:

• Yrittäjäksi Lappiin MOOC vapaasti hyödynnettävissä kaikilla päätelaitteilla 24/7
• Yrittäjäksi Lappiin MOOC:lla 720 rekisteröitynyttä käyttäjää Suomessa ja ulkomailla
• Yrittäjäksi Lappiin MOOC on integroitu osaksi Lapin korkeakoulukonsernin yhteisiä yrittäjyysopintoja
• Lapin korkeakoulut, elinkeinoelämän toimijat ja yrittäjyyttä tukevat organisaatiot tuntevat, hyödyntävät ja levittävät Yrittäjäksi Lappiin MOOCia
• Lapin avaintoimialoihin liittyvät kansainväliset osaajat hyödyntävät Yrittäjäksi Lappiin MOOCia yritystoiminnan suunnittelussa sekä perehdytyksenä Lapin liiketoimintaympäristöön
• Yrittäjäksi Lappiin MOOC:n opas, jonka avulla opettaja voi integroida MOOC:n osaksi omaa opetustoimintaa
• Yrittäjäksi Lappiin MOOC:n markkinointia varten julkaistu suomeksi ja englanniksi esite (2kpl), lyhyitä markkinointivideoita (4 kpl) sekä animaatioita ja infograafeja (4 kpl)
• Hankkeen verkkosivut ja blogikirjoitukset (15kpl) hankeen toimenpiteistä ja tuloksista korkeakoulujen henkilökunnalle
• Yksi tieteellinen artikkeli kansainväliselle eoppimisen asiantuntijaverkostolle hankkeen toiminnasta ja tuloksista
• Kolmen korkeatasoisen MOOC-seminaarin digitaaliset tallenteet korkeakoulujen henkilökunnalle
• Hankejulkaisu (sisältää 15 artikkelia) Yrittäjäksi Lappiin MOOC hankkeen tuloksista ja korkeakoulujen MOOC-osaamisen kehittymisestä

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat lappilaiset korkeakouluopiskelijat (myös alumnit), yritystoimintaa Lappiin suunnittelevat henkilöt (erityisesti Lapin avaintoimialojen tarvitsemat kansainvälisen tason osaajat Suomesta ja ulkomailta) ja Lapin korkeakoulukonsernin yrittäjyyden opettajat. Lapin oppilaitoksissa yrittäjyyskoulutuksen tarjonta ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden opiskelijoiden määrät ovat merkittäviä. Usea nuori pohtii yrittäjyyden urapolkua. Hankkeen kannalta Lapin korkeakoulukonsernin tutkintojen toimialoista potentiaalisimpia ovat erilaiset luovat alat, insinööritieteet, sosiaaliala ja erilaiset yrityksien konsultointipalvelut sekä matkailuala. Oletettavaa on, että suuri osa opiskelijoista tulee matkailusta, peliteollisuudesta, taidealoilta ja kiertotalouden insinööriopintojen kautta. Näillä aloissa on joko vahva itsensä työllistämisen pohja tai alat ovat tällä hetkellä vetovoimaisia ja uusille toimijoille on tilaa tai sitten laajasti ottaen alan kehityssuunta on vahvemmin kohti yrittäjyyttä. Hankkeen tavoitteena on, että noin 600 Lapin korkeakoulukonsernin opiskelijaa ja 400 korkeakoulun ulkopuolista henkilöä rekisteröityy ja suorittaa Yrittäjäksi Lappiin MOOC:n opintoja hankkeen aikana.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat kuntien yrityspalvelut, TE-palvelut, yrittäjäjärjestöt sekä muut yritysten kehittämistä tukevat asiantuntijaorganisaatiot ja muut yrittäjyyden kouluttajat muissa oppilaitoksissa (esim. Lapin koulutuskeskus REDU:n yrittäjävalmennuksen suorittaneet ja yrittäjyyskoulun opiskelijat). Hanke palvelee myös jo toimivia lappilaisia yrittäjiä yrittäjyysosaamisen päivittämisessä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 285 985

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 128 534

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 381 314

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 171 379

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Posio, Rovaniemi, Simo, Kolari, Inari, Sodankylä, Keminmaa, Ylitornio, Enontekiö, Tornio, Ranua, Kittilä, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Savukoski, Salla, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 17

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 92

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Lapin yliopiston yrittäjyysopiskelijoista noin 65 % on naisia. Olemme perehtyneet Varamäen & muiden (2013) tutkimukseen jonka mukaan miehillä on korkeammat yrittäjyysaikomukset ylipäänsä ja toisaalta miehet ryhtyvät todennäköisimmin yrittäjäksi kuin naiset. Naisilta saattaa miehiin verrattuna puuttua itseluottamusta yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen. Näin ollen Yrittäjäksi Lappiin MOOC:ssa ja markkinointimateriaaleissa tullaan jonkin verran painottamaan naisia kohderyhmänä. Muilta osin hanke pyrkii toiminnallaan edistämään ja aktivoimaan sukupuolineutraalisuuden huomiointia ja sukupuolesta riippumatonta osallistumista yrittäjyyteen liittyvässä toiminnassa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke ei ole sukupuolinäkökulmaan sidottu, vaan hanke toimii sukupuolineutraalisti. Hankkeen tulokset edistävät niin naisten kuin miesten yrittäjyysosaamisen kehittymistä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Vaikka tämä näkökulma on huomioitu, sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hanke edistää luonnonvarojen käytön kestävyyttä sisällyttämättä kestävän kehityksen näkökulman Yrittäjäksi Lappiin MOOC:iin
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hanke edistää välillisesti ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämistä tukemalla osana Yrittäjäksi Lappiin MOOC:ia innovatiivisten palveluiden kehittämistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Ei suoranaista vaikutusta, mutta mahdolliset vaikutukset liittyvät perutettavien yritysten liiketoiminnan luonteeseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Hanke edistää välillisesti kasvihuonekaasujen vähenemistä tukemalla osana Yrittäjäksi Lappiin MOOC:ia innovatiivisten palveluiden kehittämistä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Kestävän kehityksen ja kiertotalouden näkökulmat huomioidaan Yrittäjäksi Lappiin MOOC:ssa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Kestävän kehityksen ja kiertotalouden näkökulmat huomioidaan Yrittäjäksi Lappiin MOOC:ssa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Hanke edistää yrittäjyyttä ja osaavan työvoiman saatavuutta Lapin avaintoimialoille. Hanke vahvistaa yritysten kilpailukykyä sekä mahdollisuuksia edelleen toimia Lapissa. Hanke edistää Lapin elinkeinorakenteen monimuotoistumista ja innovatiivisen ja joustavan liiketoiminnan kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Yrittäjäksi Lappiin MOOC:ssa kehitetään yrittäjyyttä, tavoitteena uusien yritysten perustaminen uusien tuotteiden ja palvelujen ympärille. Erityisenä painopisteenä ovat aineeton digitaalinen liiketoiminta.
Liikkuminen ja logistiikka 3 6
Lapin pitkät välimatkat vaikeuttavat yrittäjyysvalmennuksiin osallistumista. Yrittäjäksi Lappiin MOOC on suoritettavissa missä vain ja milloin vain 24/7.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 6
Hanke edistää korkeakouluopiskelijoiden ja kansainvälisten osaajien sopeutumista Lappiin toimintaympäristönä. Hanke vahvistaa Lapin elinkeinoelämää ja siten osaltaan hyvinvointia. Yrittäjäksi Lappiin MOOC:n sisällöissä huomioidaan yrittäjän ja työntekijöiden hyvinvointi tärkeänä teemana.
Tasa-arvon edistäminen 1 5
Hankkeessa on huomioitu sukupuolten tasa-arvo. Hanke edistää taloudellista ja alueellista yhdenvertaisuutta tuomalla mahdollisuuksia osallistua yrittäjyysosaamisen kehittämiseen harvaanasutulla Lapin alueella. Alueellinen tasa-arvo vahvistuu alueella olevien ja alueelle perustettavien yritysten elinkelpoisuuden kehittyessä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 6
Hanke tuo esille yrittäjyyden tärkeänä työllistymisvaihtoehtona. Hanke lisää kulttuurien välistä tasa-arvoa Lapissa nostamalla kansainväliset osaajat hankkeen tärkeäksi kohderyhmäksi.
Kulttuuriympäristö 3 4
Yrittäjäksi Lappiin MOOC:ssa tuodaan esille autenttisen lappilaisen kulttuuriympäristön erityispiirteitä. Esim. matkailualaan liittyen korostetaan sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän ja vastuullisen matkailun näkökulmaa Lapin alueen taloudellinen elinkelpoisuus luo edellytyksiä kulttuuriympäristöjen säilymiselle. Yrittäjäksi Lappiin MOOC:n suorittajat voivat perustaa kulttuuriympäristöä vaalivia yrityksiä.
Ympäristöosaaminen 1 2
Kestävän kehityksen ja kiertotalouden näkökulmat huomioidaan Yrittäjäksi Lappiin MOOC:ssa

9 Loppuraportin tiivistelmä

-