Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22169

Hankkeen nimi: Asettautumispalveluhanke Kemijärvelle, Keminmaalle ja Posiolle

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.1.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Posion kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0191908-6

Jakeluosoite: Kirkkotie 1

Puhelinnumero: 0408012205

Postinumero: 97900

Postitoimipaikka: Posio

WWW-osoite: http://www.posio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Veli-Matti Ruotsalainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Elinkeinopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: veli-matti.ruotsalainen(at)posio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408012205

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kemijärven kaupunki, 0191717-9
Keminmaan kunta, 0210469-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vielä alkuvuodesta 2020 Lapin työllisyystilanne oli parempi kuin aikoihin. Matkailun kasvu ja suurhankkeiden odotettu toteutuminen siivittivät koko maakuntaa eteenpäin. Kasvun varjopuolena oli työvoimapula, joka korostui etenkin sesonkiluontoisilla aloilla. Työvoimapula oli osalla yrityksiä pahimmillaan jopa kasvun esteenä. Investointeja tai laajennussuunnitelma siirrettiin, koska ei uskottu, että sopivia osaajia löytyy. Lisähaasteita teetti asuntopula, joka saattoi olla pienemmillä paikkakunnilla todellinen ongelma. Samat haasteet tullaan todennäköisesti kohtaamaan uudestaan koronatilanteen jälkeen.

Vuonna 2018 käynnistyneessä Lapin ELY-keskuksen ja TE-toimiston Osaajia yritysten tarpeisiin -kumppanuuspilotissa Keminmaan, Kemijärven, Pellon, Posion ja Rovaniemen kuntien edustajat miettivät yhdessä keinoja osaajien saamiseksi alueelle. Kunnissa hahmoteltiin keskeiset tarvealueet, joihin vastaamalla Lapin alueen ja yritysten vetovoimaisuus saadaan nousemaan. Todettiin, että yritykset tarvitsevat sparrausta rekrytointiin ja työnantajamielikuvansa parantamiseen. Lisäksi kuntien on oltava aktiivisia omien palveluidensa tarjoamisessa ja niistä tiedottamisessa potentiaalisille työperäisille muuttajille.

Kumppanuuspilotissa kehitettiin tämän pohjalta ensimmäiseksi Yritysmagneetti-palvelu pilottikuntien työnantajille rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan parantamiseksi. Palvelu käynnistyi vuoden 2019 lopussa ja se osoittautui hyvin suosituksi, sillä jopa 300 pilottikuntien yritystä hakeutui mukaan palveluun. Tämän lisäksi Keminmaan, Kemijärven ja Posion kunnat päättivät lähteä yhdessä toteuttamaan tässä hakemuksessa kuvattua hanketta, jossa luodaan sovellettavissa olevia toimintamalleja niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin osaajien houkuttelemiseksi kuntiin.

Potentiaaliselle muuttajalle kohdennettavan tiedon tulisi olla helposti saavutettavissa, kontaktin ottaminen kuntaan tulisi olla helppoa ja ohjautuminen oikealle, palvelusta vastaavalle henkilölle pitäisi tapahtua jouhevasti. Osaajien saamiseksi alueelle on tärkeää, että kaikki kunnan työntekijät osaisivat ohjata työn perässä muuttajaa eteenpäin ja palvelupolut ja prosessit olisivat kaikkien tiedossa. Siksi palvelut täytyy avata ja palveluprosessit pitää suunnitella nimenomaan potentiaalisen työn perässä muuttajan näkökulmasta. Lisäksi kuntien työntekijöiden asiakaspalveluasennetta, osaamista ja kyvykkyyttä kehitetään reaktiivisesta proaktiiviseksi.

Vetovoiman lisäksi tarvitsemme pitovoimaa. Sesonkeina keikkatyöläisenä työskentelevät ja opiskelemaan tulleet pitäisi saada myös jäämään. Sama koskee paikkakunnalla asuvia nuoria. Heidän täytyy saada kokea, että Lappi on hyvä paikka asua, elää ja rakentaa hyvää tulevaisuutta.

Potentiaalinen muuttaja etsii oman ja puolison työpaikan lisäksi tietoa kunnan palveluista, kuten asumisesta, päivähoidosta, kouluista, terveydenhoidosta, palveluista, yritystoiminnan mahdollisuuksista, tonteista, rakentamisesta ja harrastusmahdollisuuksista. Tämän lisäksi muuttajan on tärkeätä saada kokonaismielikuva kunnasta, kuten sen luonnosta, ihmisistä, elämänmenosta ja muista kunnan vahvuuksista.

Hankkeessa etsitään kaikille hankekunnille edellä mainittujen palveluiden sisältä yhteisiä teemoja, joita voidaan kehittää ja tuotteistaa yhdessä. Tavoitteena on luoda toimintakonsepteja, jonka avulla työperäisten muuttajien houkuttelu paikkakunnille olisi helpompaa. Toimintakonseptit sujuvoittavat ja virtaviivaistavat palveluiden organisoimista, kunnan sisäistä ja ulkoista viestintää sekä tukee näin muuttajien houkuttelua ja samalla myös sesonkityöntekijöiden ja nuorten jäämistä paikkakunnalle. Tämä tuotteistetut toimintakonseptit ovat jatkossa kaikkien Lapin kuntien käytettävissä. Hankkeen tavoitteena on tiivistää osaajien houkutteluun, asettautumispalveluihin ja kotouttamiseen liittyvää yhteistyötä sekä lisätä aiheeseen liittyvää osaamista kunnan sisällä - niin kunnan työntekijöiden, järjestöjen kuin yksityisen sektorin toimijoiden keskuudessa.

Hankkeessa toteutetaan vähintään 18 työpajaa, joista yksi on hankekuntien yhteinen ja yhdeksän kunnissa toteutettavia tilaisuuksia. Hankkeen kohderyhmänä ovat kuntien keskeiset potentiaalisten muuttajien palveluihin liittyvät toimijat, kuten kuntien henkilöstön edustajat, yritykset, järjestöt, oppilaitokset ja muut tahot, kuten Lapin ELY-keskus, TE-palvelut, KELA, Lapin liitto ja House of Lapland, jotka pystyvät osaltaan vaikuttamaan Lapin ja kuntien vetovoimaisuuteen.

Hankkeen tuloksena saadaan jokaiselle kunnalle räätälöity toimintakonsepti, joka avaa koko asettautumispalveluiden prosessin alkaen hankekunnan potentiaaliselle muuttajalle kohdennetusta viestinnästä, jatkuen ensimmäiseen hankekuntaan kohdistuvaan kontaktiin (esim. internetin kautta), varsinaiseen muuttoon sekä asettautumiseen paikkakunnalle. Lopputuloksena laadittu toimintakonsepti palvelee kunnan työntekijöitä, nykyisiä kuntalaisia ja muun muassa paikkakunnalle muuttaneita opiskelijoita ja sesonkityöntekijöitä, koska kaikki asumiseen ja elämiseen liittyvä tieto on löydettävissä helposti. Toimintakonsepti voi sisältää digitaalisia palveluja, kuten esimerkiksi palvelukäsikirjoja ja yhden luukun periaatteella toimivia asiakaspalvelupisteitä. Varsinainen viestinnän toteutus ja palveluiden markkinointi, kuten esim. hakukoneoptimointia hyödyntävä markkinointi sekä työpaikkamarkkinointi jäävät hankkeen ulkopuolelle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen vastuullisena ydinryhmänä toimii kunkin kunnan johtoryhmä tai vastaava kuntaa edustava ryhmä. Varsinaisia kohderyhmiä ovat kunnan merkittävimmät yksityiset työnantajat, kuntien eri palvelusektoreiden ja toimialojen vastaavat esimiehet ja muuten potentiaalisten työperäisten muuttajien kannalta ratkaisevassa asemassa olevat työntekijät. Näitä ovat mm. henkilöt, joihin potentiaalinen muuttaja voi olla yhteydessä.

Lopputuloksen kannalta on tärkeää, että työntekijät määrittelevät yhdessä palveluprosessin muuttajan kannalta, kokevat hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet oman työnsä kannalta tärkeiksi ja sitoutuvat niiden toteuttamiseen. Hanke edistää toimijoiden verkostoitumista, viestintää ja yhteistyötä työntekijöiden välillä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillinen kohderyhmä on potentiaaliset työperäiset muuttajat, joiden tavoittamiin viestintäkanaviin tuotetaan sisältöä kunnan erityispiirteistä ja palveluista. Lisäksi kohderyhmiä ovat kunnissa toimivat yritykset, järjestöt, oppilaitokset ja muut tahot, kuten Lapin ELY-keskus, TE-palvelut, KELAn, Lapin liitto ja House of Lapland, jotka pystyvät osaltaan vaikuttamaan Lapin ja kuntien vetovoimaisuuteen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 127 140

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 113 229

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 168 739

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 141 536

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin, Kemi-Tornion

Kunnat: Keminmaa, Posio, Kemijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanketta suunnitellessa ei ole tehty analyysiä sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanketta suunnitellessa on otettu huomioon sukupuolinäkökulma, jotta sen toimenpiteet helpottavat asettautumista tasa-arvoisesti. Hankkeella halutaan edistää sukupuolten tasa-arvoa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hanke edistää välillisesti esim. luontomatkailuyritysten toimintaedellytyksiä, joka taas edistää luonnon virkistyskäyttöä. Kuntien uudet asukkaat ovat myös potentiaalisia luonnon virkistykäyttäjiä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Elinvoimaiset kunnat ovat ketterempiä reagoimaan etenevään ilmastonmuutokseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Hankkeella edistetään luonnon arvostusta mm. tuomalla esiin kuntien omia vahvuuksia luonnonympäristön suhteen. Yksi vahva Lappiin muuttamisen syy on nimenomaan luonto.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä tai läheisiä välillisiä vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä tai läheisiä välillisiä vaikutuksia Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Jätehuolto on yksi kunnan tarjoamista palveluista asukkaillensa. Kuntien palveluiden saavutettavuuden edistäminen on yksi hankkeen päämääristä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä tai läheisiä välillisiä vaikutuksia uusituvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Hankkeella edistetään paikallista elinkeinorakennetta tekemällä muuttaminen työn perässä helpommaksi. Yritykset voivat siten helpommin palkata koulutettua ja osaavaa työvoimaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 2
Muualta tulleet koulutetut ja osaavat työntekijät ovat potentiaalisia uusien aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäjiä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Hanke edistää työvoiman liikkuvuutta. Logistiikka on kustannustehokkaampaa kuntien väkiluvun kasvaessa. Kestävä liikkuminen ja logistiikka vaatii kuitenkin omaa kehittämistänsä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 4
Hankkeen tavoitteena on edistää potentiaalisten työnperässämuuttajien ja heidän perheidensä hyvinvointia. Välillisesti edistetään myös kuntien nykyisten asukkaiden hyvinvointia parantamalla esim. palveluiden saavutettavuutta.
Tasa-arvon edistäminen 2 4
Hanke edistää tasa-arvoisesti kaikkien mahdollisuuksia muuttaa ja asettua työn perässä hankekuntiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 4
Hanke edistää yhdenvertaisesti kaikkien mahdollisuuksia. Hankkeesta hyöytyvät kuntien yrittäjät, työntekijät ja asukkaat. Hankkeella halutaan edistää myös kansainvälistä rekrytointia.
Kulttuuriympäristö 0 2
Hankkeella parannetaan kulttuuriympäristöä monipuolistamalla sitä. Potentiaalinen muuttaja tuo myös osansa omaa kulttuuria uudelle asuinpaikallensa. Muuttaja on myös potentiaalinen kulttuurin kuluttaja.
Ympäristöosaaminen 0 2
Uusille asukkaille voi olla helpompi oppia uusia rutiineja esim. jätteiden lajittelun suhteen. Ympäristöstä huolehtimiseen liittyviä palveluita voidaan markkinoida myös kuntien nykyisille asukkaille.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Asettautumispalveluhanke Kemijärvelle, Keminmaalle ja Posiolle alkoi 1.8.2020 ja päättyi 31.1.2022. Sen tavoitteena oli parantaa kotimaisen ja ulkomaisen osaavan työvoiman saatavuutta mm. kehittämällä kuntien veto- ja pitovoimaa, lisätä hankekunnissa yleistä tietoisuutta uusien kuntalaisten tarpeesta eli muuttaa palvelukulttuuria sekä kehittää kuntien palvelu- ja viestintäprosesseja etenkin työperäisten tulomuuttajien näkökulmasta.

Hankkeen päämääräksi asetetun kokonaisvaltaisen, muihinkin Lapin kuntiin sovellettavan toimintakonseptipaketin luomiseksi hankkeessa kerättiin tietoa kyselyillä, jotka suunnattiin kuntien henkilöstölle, elinkeinoelämän edustajille sekä tulomuuttajille, muuttoa harkitseville sekä vakinaisille asukkaille. Tietoa koottiin myös kuntien ja yritysten edustajille suunnatuilla työpajoilla ja niiden välitehtävillä. Kunnat profiloivat toivomansa ja tarvitsemansa tulomuuttajat, ja hanke etsi profiileihin sopivat koehenkilöt testaamaan, mitä kehitettävää tulomuuttajien tiedonsaannissa on.

Hankkeen lopputuotoksena syntyivät kuntakohtaiset asettautumispalvelujen toimintakonseptipaketit, joissa kaikissa on suurelta osin muissakin kunnissa sovellettavia toimintaa- ja viestintämalleja, mutta myös mm. kuntakohtaiset, käytännön toimenpide-ehdotuksia sisältävät tiekartat vuoteen 2024 saakka. Lopputuotokset löytyvät Posion kunnan verkkosivuilta, mistä muutkin kunnat voivat halutessaan ladata ne käyttöönsä. Muut kunnat voivat myös pyytää Posion kunnalta versiot, joita voivat muokata omaan käyttöönsä.

Toimintakonseptipaketit sisältävät muun muassa asettautumispalvelujen yleisen toimintamallin ja siihen sopivan viestintästrategian, muuttajan polun, päivitettävissä olevat monipuolisesti tietoa sisältävät palvelukortit ja digitaalisen mallipohjan, jonka pohjalta kunnat voivat rakentaa verkkosivustolleen muuttajien tarvitsemaa tietoa sisältävän verkkosivun. Viestinnän kehittämiseksi on muun muassa asettautumispalvelujen sisäisen ja ulkoisen viestinnän malli. Asettautumispalveluja palveleva tiedonkäsittelymalli auttaa kuntia suunnittelemaan viestintäänsä sekä viestimään johdonmukaisesti, vaikuttavasti ja oikeaan aikaan oikeille kohderyhmille.

Työperäisten tulomuuttajien palvelujen ja viestinnän pysyväksi parantamiseksi uudenlaisella palvelukulttuurilla kunnat määrittivät pilotit, joiden toteuttamiseen kuntien johtoryhmät sitoutuivat vuoden 2021 aikana.

Posion kunta kehitti jo olemassa ollutta muuttajat-sivuaan tuotospaketin mallin mukaisesti, myös yhteistyössä JobBoost- ja Yrittäjien Itä-Lappi -hankkeiden kanssa, kehittää lukiotaan mm. keramiikka- ja liikuntapolut luomalla ja alkoi rakentaa infoprosessia rekrytoinnin tueksi. Posion kunta on erityisen kiinnostunut parantamaan asuntotilannettaan hankkeessa saamiensa tietojen, ideoiden ja tavoitteiden avulla.

Kemijärvi tarttui hankekuntien ja Veto- ja pitovoimainen Lappi -esiselvityshankkeen havaitsemaan vaikeuteen löytää harrastuksia. Kemijärveläisten, hankekuntien ja laajemminkin lappilaisten sekä Seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittäminen -hankkeen kanssa edettiin tammikuussa 2022 siihen vaiheeseen, jossa etsitään kuntaa tai kuntia ottamaan vetovastuun em. hankkeesta. Harrastushakusovellukseen voisi mahdollisesti yhdistää myös karttapalvelutja tapahtumakalenterit.

Keminmaan piloteista yhteisten aihetunnisteiden käyttö on yleistynyt hyvin etenkin yrityskentällä Treffi-hankkeen avulla. Yhdeksi uuden strategian painopisteeksi on tulossa työperäisten tulomuuttajien ja yritysten saaminen kuntaan. Yrittäjät ovat tulossa mukaan strategian laatimiseen kokemustyöryhmässä, johon tulee myös kuntalaisia ja luottamushenkilöitä.

Kaikki kunnat tiedostivat viestinnän, markkinoinnin ja tiedon liikkumisen merkityksen ja aikovat panostaa niiden kehittämiseen.