Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22172

Hankkeen nimi: Intuitiivinen sähköinen palvelunohjausjärjestelmä - ISP

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2020 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: Microkatu 1

Puhelinnumero: 044 7856 925

Postinumero: 70201

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Antti Iire

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimus- ja kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.iire(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7856 925

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjois-Savon alueella on tarjolla monipuoliset palvelut yrityksille ja yrityksen perustajille. Palvelujen moninaisuus johtaa niiden heikkoon löydettävyyteen ja joskus heikkoon tunnettuuteenkin. Hankkeella haetaan sähköistä ratkaisua palveluohjaukseen. Tavoitteena on luoda sähköinen ohjausjärjestelmä, jonka avulla yritykset, yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat, innovaattorit tai liiketoimintaa harkitsevat työnhakijat löytävät omien tarpeidensa mukaisen asiantuntijan ja palvelut.
Hanke jaetaan kahteen vaiheeseen: vaatimusmäärittelyyn ja toteutukseen. Ensin luodaan laaja ymmärrys eri sidosryhmien tarpeista, selvitetään palvelutarjoajien nykytila ja sen haasteet sekä tarpeet järjestelmälle. Tuloksena syntyy tulevan palveluohjausjärjestelmän vaatimusmäärittely. Hankkeen toisessa vaiheessa toteutetaan vaatimusmäärittelyn mukainen ohjausjärjestelmä.
Hankkeen varsinaisen kohderyhmän edustajia ovat yrittäjät, startupit, innovaattorit, liiketoimintaa harkitsevat työnhakijat sekä rekrytoijat.
Hanke tuottaa sähköisen ohjausjärjestelmän, joka parantaa palveluita ja niiden saatavuutta sekä löydettävyyttä. Järjestelmä ohjaa kohderyhmän edustajan tietohakupohjaisesti oikean neuvonantajan luo. Ohjausta tehostamalla säästetään sekä kohderyhmän että toimittajan ajallisia investointeja, jolloin myös yhteiskunnan varoja säästyy ja takasinmaksukyky kasvaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Yrittäjät
- startupit
- innovaattorit
- liiketoimintaa harkitsevat työnhakijat
- rekrytoijat
- kansalaiset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Pohjois-Savon ELY,
- Pohjois-Savon maakuntaliitto ym. alueelliset viranomaiset
- TEM ym. ministeriöt
- Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot
- Muut alaan liittyvät organisaatiot

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 57 264

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 51 461

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 71 580

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 64 326

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Varkauden, Ylä-Savon

Kunnat: Kuopio, Varkaus, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimenpiteet ja tulokset kohdentuvat sekä miehiin että naisiin. Palvleu voidaan hyödyntää yhdenvertaisesti sukupuoleen katsomatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimet eivät erottele naisia ja miehiä erillisiksi ryhmiksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hanke helpottaa tiedon saantia kaikille ihmisille tasavertaiseti riippumatta paikasta, ajasta ja kommunikointikyvyistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
Vähentää tarvetta liikkumiseen paikasta toiseen (hiilidioksidipäästöt)
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 6
Vrt. edellä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 3
ks. edellä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 6
-Hankkeessa ei synny jätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 8
Hankkeen yksi pääasiallinen tavoite on paikallisen elinkeinorakenteen kehittäminen saavutettavien ja oikea-aikaisten palveluiden avulla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 7
Ks. edellinen vastaus.
Liikkuminen ja logistiikka 6 7
Hankkeessa rakennettava palvelu vähentää tarpeetonta liikkumista ja helpottaa logistiikkaa sekä käyttäjän että palvleuntarjoajan näkökulmasta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Hankkeen kohderyhmään kuuluu henkilöitä, joiden hyvinvointiin vaikuttaa konkreettisesti saavutettava järjestelmä, jonka takaa oikean palvelun oikeaan aikaan.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke jaettiin kahteen vaiheeseen: vaatimusmäärittelyyn ja toteutukseen. Vaatimusmäärittelyn alkuvaiheessa luotiin laaja ymmärrys eri sidosryhmien tarpeista, selvitettiin palvelutarjoajien nykytila ja niiden haasteet sekä tarpeet järjestelmälle. Lisäksi selvitettiin markkinoilta löytyvät valmiit ratkaisut sekä selvitettiin niiden sopivuus tähän käyttötarkoitukseen. Tähän liittyen järjestettiin myös markkinavuoropuheluja ohjelmistotoimittajien kanssa. Vaatimusmäärittelyvaiheen tuloksena syntyi tulevan palveluohjausjärjestelmän vaatimusmäärittelydokumentti, jota hyödynnettiin niin kilpailutuksessa kuin myös palvelunohjausjärjestelmän kehittämisessä.

Hankkeen toisessa vaiheessa toteutettiin vaatimusmäärittelyn mukainen intuitiivinen sähköinen palvelunohjausjärjestelmä (ISP), joka nimettiin Yrityslinkkeriksi. Yrityslinkkerin avulla yrittäjät ja yrityksen perustamista suunnittelevat löytävät omien tarpeidensa mukaiset yrityspalvelut. Palvelun kehittämisen taustalla on ollut tunnistettu ongelma; yrittäjillä ja yrityksen perustamista suunnittelevilla on haasteita löytää heille tarkoitettuja yrityspalveluja. Tämä siitäkin huolimatta, että Pohjois-Savossa elinkeinoelämälle on tarjolla runsaasti erilaisia yrityspalveluita. Yrityslinkkeri lisää siten osaltaan näiden palveluiden tunnettuutta ja löydettävyyttä.