Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22177

Hankkeen nimi: HYVÄ -hanke, hyvinvoiva Vieremä.

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.7.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vieremän kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0173835-7

Jakeluosoite: Myllyjärventie 2

Puhelinnumero: 0405230313

Postinumero: 74200

Postitoimipaikka: Vieremä

WWW-osoite: http://www.vierema.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mika Suomalainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kunnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.suomalainen(at)vierema.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407470910

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke tähtää Vieremällä työssäkäyvien fyysisen-, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä vahvempaan osallisuuteen. Hanke kohdistuu erityisesti Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan kolme; työllisyys ja työvoiman liikkuvuus. Hanke nopeuttaa työntekijöiden henkistä ja fyysistä toipumista koronakriisin passivoivista vaikutuksista.

Vieremän kumppanuusyrityskylässä työskentelee yli tuhat ihmistä erilaisissa metalli- ja teknologia-alan töissä. Työntekijät tulevat useasta ympäristökunnasta. Vieremän työpaikkaomavaraisuus on 136, joten vaikuttavuus on huomattavasti Vieremää suurempi. Kunta pystyisi yhdessä yritysten kanssa tarjoamaan työntekijöille keinoja työkyvystä huolehtimiseen. Suhtautuminen yhteistyöhön on yritysten suunnasta erittäin positiivista ja hanke nähdään erittäin tarpeelliseski. Kumppanuusyrityskylän viereen on valmistuu kesällä 2020 uusi urheilualue, jota hankkeessa pyrittäisiin aktiivisesti hyödyntämään.

THL on tuonut esille, että kuntien pitäisi panostaa enemmän ennaltaehkäisevään työhön. Vieremällä haluttaisiin aktivoida erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä kaikista ikäryhmistä sekä henkilöitä, jotka eivät tällä hetkellä jaksa tai halua huolehtia terveydestään. Kunnan keskustaan valmistuu syyskesällä yksityisen toimijan toimesta yhteisötila, joka tarjoaisi mainiot puitteet matalan kynnyksen toiminnalle. Hankkeen toimenpiteiden kautta ihmisten kykyä päästä, pysyä ja toimia työmarkkinoilla saadaan parannettua.

Hankkeen toteutusaika on syksy 2020- syksy 2023. Hankkeessa palkataan yksi hanketyöntekijä, jonka tehtävänä on yhteistyössä yritysten, yhdistysten, kuntalaisten ja kunnan kanssa järjestää työkyvyn sekä fyysisen-, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävää toimintaa. Hankkeen lopputuloksena syntyyy vähiä resursseja tehokkaasti yhdistävä pysyvä toimintamalli edellä mainittuun toimintaan. Lisäksi hankkeessa järjestetään aihepiiriin liittyviä luentosarjoja, tietoiskuja ja kokeiluja esimerkiksi oikeaan ravitsemukseen, painonhallintaan, päihteisiin ja hyvinvoinnin seurantaan liittyen. Hankkeen aikana on tarkoitus kehittää ja vakiinnuttaa Vieremälle hyvinvointi- ja liikuntafoorumi, joka mahdollistaa kuntalaisten suoran vaikuttamisen ympäristöönsä.

Hankkeen vaikutuksia seurataan tekemällä osallistujien lätötason mitaus sekä seurantamittauksia. Vaikutuksia seurataan yhdessä yritysten HR-palveluiden kanssa.

Hankkeen kustannusarvio on noin 200 000 euroa. Arvio yritysten käyttämästä työajasta työkykyä edistäviin toimenpiteisiin kolmen vuoden aikana on 160 000 euroa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Vieremäläisten yritysten työvoima
- Potentiaaliset työntekijät, jotka ovat vielä ikänsä tai elämäntilanteen johdosta työmarkkinan ulkopuolella.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Vieremän kuntalaiset hyötyvät yhteisöllisyyden lisääntymisestä.
- Nuorisotyöttömyys ja syrjäytyminen vähenevät paremman työllistymisen myötä.
- Vieremän kunta, Pohjois-Savo ja koko Suomi hyötyy siitä, että vientipainotteiset vieremäläiset yritykset parantavat tuottavuuttaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 165 567

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 64 590

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 206 959

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 80 738

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Vieremä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Myllyjärventie 1

Postinumero: 74200

Postitoimipaikka: Vieremä

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 23

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 456

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Vieremän eniten työllistävät toimialat ovat matalli- ja teknologiateollisuus sekä maatalous. Toimialat ovat miesvaltaisia, mutta naisten osuus on lisääntynyt viime vuosina. Tasa-arvokehitystä pyritään lisäämään mahdollistamalla alojen koulutus lähialueella ja viestimällä koulutuksesta ja työmahdollsuuksita sukupuolineutraalisti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sulkuopuolinäkökulma huomioidaan hankkeen sukupuolineutraalissa viestinnässä ja toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tärkeä tavoite, mutta ei päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Luontoliikuntaan perehdyttämisessä huomioidaan luonnon kestävä käyttö.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Kohderyhmän aktivoinnissa hyödynnetään lajeja ja liikuntamuotoja, joita voi harrastaa lähellä omaa kotia, jolloin liikenteestä syntyvä luontokuorma jää pieneksi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Luontoliikuntaan perehdyttämisessä huomioidaan luonnon kestävä käyttö.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Kohderyhmän aktivoinnissa hyödynnetään lajeja ja liikuntamuotoja, joita voi harrastaa lähellä omaa kotia, jolloin liikenteestä syntyvä luontokuorma jää pieneksi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Kohderyhmän aktivoinnissa hyödynnetään lajeja ja liikuntamuotoja, joita voi harrastaa lähellä omaa kotia, jolloin liikenteestä syntyvä luontokuorma jää pieneksi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke edistää voimakkaasti kohderyhmän hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-