Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22182

Hankkeen nimi: Kuopion kasvuyrittäjyyden yhteisö

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.5.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Crazy Town Oy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1880903-5

Jakeluosoite: Kauppakatu 39

Puhelinnumero: 0407588712

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.crazytown.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuunanen Anu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anu.tuunanen(at)crazytown.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505866062

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TARVE:
Käynnissä on maailmaa muuttava työn ja talouden murros, jota myös koronaviruspandemia vauhdittaa. Tämä murros edellyttää uudenlaisia fyysisiä sekä digitaalisia työympäristöjä, sillä uuden luomisessa ja tietotyössä yhteisöjen merkitys korostuu.
TAVOITE:
Hanke rakentaa Kuopion seudulle ja Pohjois-Savoon yritysten tarpeisiin pohjautuvan kasvuyritysten ja asiantuntijoiden yhteisön.
TOIMENPITEET
Toimenpide 1) Osaamisen kehittäminen yhteisön avulla
Hanke järjestää teemoitettuja koulutuksia (verkossa ja kasvokkain), jossa osallistujat yhdessä jakavat ja kehittävät omaa osaamistaan; lisäävät kasvuyrittäjyyden valmiuksia sekä luovat uusia palveluita. Koulutusten pohjalta osallistujat muodostavat uusia tiimejä ja yhteisö rakentuu.
Toimenpide 2) Yhteiskehittäminen
Yhteiskehittämisellä työstetään yrityksiltä, yhteisöiltä ja yhteiskunnasta tulevia aitoja haasteita, joihin halutaan uusia näkökulmia tai ratkaisuja. Hanke tunnistaa ja kuvaa haasteet yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa; kokoaa niiden ympärille ratkaisijoiden tiimejä (mikro- ja pk-yrityksiä, startupeja, opiskelijoita, jne); jotka hankkeen tukemana ratkovat haastetta. Osallistujat oppivat yhteiskehittämisen ja -tuottamisen taitoja. Ratkaisijoiden työn pohjalta syntyy uusia yritys- ja tuote-/palveluaihioita.
Toimenpide 3) Kansainvälinen digitaalinen yhteisö- ja oppimisalusta
Hankkeessa perustetaan digitaalinen alusta, joka kokoaa paikalliset asiantuntijat ja kytkee heidät palvelutuottajiin sekä yhteistyöverkostoihnin Suomessa ja kansainvälisesti. Alustalle kootaan koulutusten ja yhteiskehittämisen toimenpiteiden kautta osallistujia. Alusta tekee osaamisen tarjoamisen ja löytämisen sekä tiimiytymisen helpoksi.
Toimenpide 4) Kasvuyrittäjyyden round table -toiminta
Hanke käynnistää startup- ja kasvuyrittäjyyden round table-toiminnan, johon kuka tahansa kasvuyrittäjyyden ekosysteemin rakentamisesta kiinnostunut on tervetullut mukaan.
Toimenpide 5) Yhteisön toimintamallin dokumentointi
Hankkeen päätteeksi kokeilut, kokemukset ja onnistumiset arvioidaan, mallinnetaan sekä dokumentoidaan. Toimintamalli jää avoimesti kaikkien seudun toimijoiden jatkokäyttöön.
VAIKUTUKSET
Hankkeen myötä Kuopion seudulle ja Pohjois-Savoon syntyy pysyvä yritysten yhteisö.
- Yhteisö lisää mikro- ja pk-yritysten välistä vuorovaikutusta ja merkityksellisiä kohtaamisia
- Yhteisö auttaa paikallisia elinkeinoelämää uudistumaan sekä lisää kykyä luoda uusia tuotteita, palveluita sekä digitalisoida liiketoimintaa
- Yhteisön avulla ihmiset tiimiytyvät, oppivat yhteiskehittämisen taitoja sekä kytkeytyvät kotimaisiin ja kansainvälisiin verkostoihin
- Yhteisö kannustaa kasvuun ja lisää kasvuyrittäjyyttä seudulla
- Yhteisö tukee olemassa olevia innovaatioalustoja ja syöttää niiden pariin osallistujia, lisäten TKI-toiminnan vaikuttavuutta

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääasialliset kohderyhmät:
- Mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja johto (ml. yrittäjät)
- Kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot
- Työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat

Lisäksi hanke tukee yrittäjyystaidoilla ja uudella osaamisella myös oheisia kohderyhmiä:
- Työttömiä / työttömyysuhan alaisia korkeakoulutetuttuja sekä yrittäjiä
- Yrittäjyydestä kiinnostuneita yksilöitä
- Korkeakoulutettuja maahanmuuttajia

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät osallistuvat toimenpiteisiin myös osallistujina tai yhteistyötahoina:
- Opiskelijat, oppilaitokset, korkeakoulut
- Yrityskehittäjät
- Järjestöt
- Julkiset organisaatiot

Tarkoitus on, että hankkeen toimenpiteet syöttävät joko osallistujia olemassa oleviin Kuopion innovaatioalustoihin / TKI-ympäristöihin tai toimii paikkana, jonne alustat voivat tuoda osallistujia. Erilaiset alustat voivat myös halutessaan osallistua yhdessä toimenpiteiden tuottamiseen hankkeen rinnalla.

Oppilaitokset voivat opiskelijoiden ja henkilökunnan jäsenten osallistumisen lisäksi esimerkiksi tuoda yhteisöön teemaan liittyviä yrittäjyyden ja uuden luomisen opetussisältöjä, TKI- ja hankeyhteistyötä sekä esimerkiksi mahdollistaa opiskelijoiden ja yhteisön yritysten välille harjoittelu- ja opinnäytteitä. Vastaavasti hankkeen yhteisössä järjestettävät tapahtumat ja sisällöt voivat olla korkeakoulujen toimesta opinnollistettuja. Näin ollen kuopiolaiset oppilaitokset voivat käyttää yhteisöä oppimisympäristönä ja tarjota sen kautta myös elinikäisen oppimisen palveluita.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 76 417

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 76 417

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 76 417

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 76 417

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 65

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 44

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 170

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toiminta on sukupuolineutraalia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toiminta on sukupuolineutraalia
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 4
Luonnonvarojen käytön kestävyys huomioidaan hankkeessa esimerkiksi toimimalla yhteistyössä hankkeiden ja palveluntuottajien kanssa, jotka huomioivat luonnon hyödyntämisen kestävällä tavalla. Toiminnassa hyödynnetään digitaalisia ja verkkomuotoisia toteutuksia. Kontaktit kansainvälisiin tahoihin tehdään ensisijaisesti etäyhteydellä aluksi. Osa yhteiskehitettävistä kasvuyritysten tuottamista ratkaisuista saattaa mahdollisesti liittyä asian edistämiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Osa yhteiskehitettävistä ratkaisuista saattaa mahdollisesti liittyä asian edistämiseen, esimerkiksi (esim. Vesiteema). Yleisesti ottaen vaikutukset ovat vähäiisä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Vaikutukset ovat vähäisiä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Vaikutukset ovat vähäisiä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Vaikutukset ovat vähäisiä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 5
Vaikutukset ovat kohtalaisia. Hanke toteutetaan säästäen materiaaleja ja käyttäen sähköisiä välineitä aina, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Palveluiden kehittämisessä tuetaan digitalisoituvaa yhteiskuntaa, joka lisää palveluiden ja tuotosten aineettomuutta merkittävästi. Palveluiden toteuttamiseen tarvittavat tilat, päätteet ja toimistomateriaalit vähenevät.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 2
Vaikutukset ovat vähäisiä. Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet kaikessa toiminnassa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hanke tähtää paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen ja elinvoimaisuuden lisäämiseen.H ankkeen toiminnan vaikuttavuuden realisoituessa yhteiskunnalliset vaikutukset tähän osa-alueeseen ovat merkittäviä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeen pääasiallista kohderyhmää ovat aineettomia tuotteita ja palveluita kehittävät mikro- ja pk-yritykset sekä asiantuntijat, joiden työtä hanke tukee ja edistää. ankkeen toiminnan vaikuttavuuden realisoituessa yhteiskunnalliset vaikutukset tähän osa-alueeseen ovat merkittäviä.
Liikkuminen ja logistiikka 6 8
Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet kaikessa toiminnassa. Julkisia kulkuvälineitä käytetään mahdollisuuksien mukaan. Virtuaalitapaamiset ja -kokoukset sekä etätyömahdollisuus vähentävät liikkumisen tarvetta. Digitaalinen yhteisöalusta ja muut palvelut kytkevät kohderyhmän edustajat Suomessa ja maailmalla, vähentäen liikkumisen tarvetta. Hankkeen toiminnan vaikuttavuuden realisoituessa yhteiskunnalliset vaikutukset tähän osa-alueeseen ovat merkittäviä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 9
Yhteisöt ja yhteisöllinen toiminta lisää kohderyhmien edustajien jaksamista, ammatti-identiteetin rakentumista sekä työhyvinvointia ja työn tasapainoa.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Vaikutukset ovat vähäisiä
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 6
Hanke kytkee Pohjois-Savon osaksi kansallisia ja kansainvälisiä kasvuyritysten verkostoja, yhteisöjä sekä alustoja sekä kirittää liiketoiminnan digitalisaatiossa takamatkalta tulevien pohjoissavolaisten yritysten uudistumista.
Kulttuuriympäristö 1 1
Vaikutukset ovat vähäisiä
Ympäristöosaaminen 1 1
Vaikutukset ovat vähäisiä

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa Kuopion seudulle ja Pohjois-Savoon yritysten tarpeisiin pohjautuva kasvuyritysten ja asiantuntijoiden yhteisö. Hanke toteutettiin ajalla 1.8.2020-30.4.2021. Hankkeessa toteutettiin suunnitellut toimenpiteet, joita olivat: Osaamisen kehittäminen yhteisön avulla (7 eri koulutusta & kohtaamista), 3 yhteiskehittämisen toteutusta, digitaalinen yhteisö- ja oppimisalusta ja kasvuyrittäjyyden round table -toimintaa alueellisten kehittäjien kesken (4 kohtaamista). Hankkeen aikana saatiin aktivoitua ja tehtyä näkyväksi kasvuyritysten kohderyhmää ja tarpeita. Lisäksi saatiin luotua uusia toimintamalleja kuten matchmaking- ja kiihdyttämöohjelma Finest Love from Crazy Town. Kasvuyritysten ja asiantuntijoiden yhteisön rakentaminen on aikaa vaativaa työtä. Tämä saatiin hyvin alulle, ja toteutetut toimenpiteet nähtiin hankkeen aikana sekä julkisten että yksityisten toimijoiden osalta tarpeellisiksi. Tämän tyyppiselle yhteisölle on alueella selkeästi tarvetta. Yhteisön olemassa olo vaatii kuitenkin aktiivista toimintaa jatkuakseen. Seuraava kehityskohde on mahdollisen fyysisen tilan synnyttäminen Kuopion ruutukaava-alueelle. Crazy Town jatkaa valmisteluja edistääkseen tällaisen fyysisen yhteisön syntyä.