Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22188

Hankkeen nimi: MUKAAN Mukana Kasvussa

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lestijärven kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0180774-6

Jakeluosoite: Lestintie 39

Puhelinnumero: 050 500 2102

Postinumero: 69440

Postitoimipaikka: Lestijärvi

WWW-osoite: http://kaustisenseutu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Päivi Skantsi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankeassistentti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paivi.skantsi(at)kaustisenseutukunta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406190797

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

MUKAAN-hankkeen tavoitteena on kohderyhmän osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen sekä toiminta- ja palvelumallien kehittäminen kohderyhmän tukemiseen, rohkaisuun, aktivointiin ja valmiuksien lisäämiseen, jotta he kykenevät hakeutumaan tarjolla olevien julkisten palveluiden piiriin. Hankkeen kohderyhmänä ovat Kaustisen seutukunnan jäsenkuntien: Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli sekä Perhon kunnan työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, jotka tarvitsevat vahvaa tukea lähteäkseen käyttämään tarjolla olevia palveluita. Tavoitteena on edistää osallisuutta sekä kohderyhmien työ- ja toimintakykyä yksilöohjauksen ja ryhmätoiminnan keinoin. Osallistujia tuetaan jalkautuvilla palveluilla, aktivoimalla ja motivoimalla lähtemään tarvitsemiinsa palveluihin.

Hankkeessa tarjotaan matalan kynnyksen palveluja viemällä ohjauspalvelut pääsääntöisesti henkilön kotiin saakka. Tavoitteena on kohdata ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen asiantuntijakontaktiin. Yhdessä osallistujien kanssa sovittavilla yksilöllisillä tavoitteilla tuetaan ja edistetään osallistujaa arjen- ja elämänhallinnassa. Hanketyöntekijäresurssin lisäksi hankitaan ostopalveluna yksilö- ja ryhmäpalveluja, joiden tuella osallistujia motivoidaan ja valmennetaan siirtymään julkisten palvelujen piiriin, kohti koulutusta ja työelämää. Reitti sosiaalisen kuntoutuksen, terveydenhuollon ja koulutuksen palveluihin sekä työelämään voi olla osallistujan toimintakyky huomioiden monivaiheinen.

Hankkeen tarve on todettu toistuvasti seutukunnallisessa monialaisessa yhteistyössä. On havaittu, että osa hankkeen kohderyhmään kuuluvista ei pysty etenemään kohti koulutusta tai työtä fyysiset tai psyykkiset toimintakyvyn rajoitteet huomioiden. On todettu tarpeelliseksi kehittää tuetumpia palveluja ja toimintamalleja työelämän ja palvelujen ulkopuolella sekä vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi ja syrjäytymisen estämiseksi erityisesti harvaan asutulla maaseudulla. MUKAAN-hankkeessa huomioidaan pitkät välimatkat ja puuttuvat julkiset kulkuyhteydet sekä osallistujien haasteelliset elämäntilanteet palveluihin pääsyn esteenä. Palvelujen siirtyessä yhä kauemmaksi ja yhä enemmän sähköiseen muotoon, kasvollisen ja ohjauksellisen palvelun merkitys korostuu hankkeen kohderyhmällä.

MUKAAN-hankkeessa keskeistä on yksilöllinen tilannekartoitus ja sen pohjalta ohjaaminen tarkoituksen mukaisiin palveluihin. Ulkopuolista asiantuntijuutta hyödyntäen osallistujille mahdollistetaan yksilö- ja ryhmäpalveluita, joiden perusteella ohjautuminen lisätutkimuksiin perusterveydenhuoltoon tai muihin palveluihin.
Yksilö- ja ryhmäohjausta toteutetaan hankehenkilöstön tekemänä sekä tuetaan ostopalveluna hankittavalla asiantuntijaosaamisella.
Tilannekartoituksen tekemisessä testataan Kompassi-toimintakykymittarin soveltuvuutta asiakkaan motivoimisessa ja voimaantumisessa. Kompassi on sähköisesti täytettävä sovellus, joka mahdollistaa henkilön voimavarojen kartoituksen eri elämänalueilla. Kompassi-mittaria ei ole alueella testattu, vaan julkisissa Sote-palveluissa on käytössä mm. Kykyviisari- ja ForeAmmatti -ohjelmat. Kompassi voisi toimia asiakkaan omana voimavarakartoituksena, jonka hän voi niin halutessaan esittää asioidessaan eri ammattihenkilöiden luona ja tehostaa palveluiden yhteensovittamista. Tavoitteena on testata Kompassi-menetelmää ja olisiko se sovellettavissa kuntien ja seutukunnan työllisyyspalveluissa jatkossa.

Hankehenkilöstö tekee tiivistä yhteistyötä Soiten sosiaali- ja terveyspalveluiden, TE-toimiston ja Kelan kanssa osallistujien ohjaamiseksi tarkoituksenmukaisiin palveluihin.

Hankkeen tuloksena osallistujat kokevat voimaantumisen ja aktiivisuuden lisääntyneen. Heidän arjenhallintansa vahvistuu, sosiaalinen vuorovaikutus ja itseohjautuvuus lisääntyy. Osallistujat ovat päässeet tarvitsemiensa palvelujen piiriin, jota kautta heidän hyvinvointinsa on parantunut.
Hankkeen aikana kehitetään harvaan asutulle maaseudulle sopiva matalan kynnyksen toimintamalli kohderyhmän sosiaalisen osallisuuden ja työelämäosallisuuden lisäämiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat 16-64-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät, työelämän ulkopuolella olevat syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, jotka tarvitsevat vahvaa yksilöllistä tukea sosiaalisen osallisuuden ja työelämäosallisuuden edistämisessä pystyäkseen käyttämään tarjolla olevia palveluita. Erityisesti kohderyhmänä ovat nuoret, vajaakuntoiset sekä ikääntyvät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeen tuloksista hyötyvät toteutusalueen kunnat ja julkisten palvelujen tuottajat, jotka toimivat osallistujakohderyhmä parissa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 362 861

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 303 102

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 483 815

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 415 679

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Kaustinen, Toholampi, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Työttömistä ja pitkäaikaistyöttömista on selvitettty sukuopuolijakautuman mukainen henkilömäärä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Palvelujen toteuttamiseen ei sukupuolella ole vaikutusta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeellla ei vaikutusta sukupuolten tasa-arvon edistämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Julkisten palvelujen yhteensovittaminen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 10
Asiakaslähtöisen kehittämisen avulla haetaan uusia ja mahdollisimman konkreettisia toimintamalleja täydentämään nykyisiä palveluja. Heikompiosaisten kuuleminen ja osallistaminen.
Tasa-arvon edistäminen 5 8
Mahdollistetaan asiakaslähtöisellä palvelulla erilaisista lähtökohdista tuleville ihmisille yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään elämään. Tarjotaan kohderyhmälle toimivia arjen ratkaisuja ja sujuvan elämän edellytyksiä. Tavoitteena luottamuksen ja vuoropuhelun yhteisöt, jotka kykenevät tuottamaan parempaa hyvinvointia asukkailleen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 8
Toimia osana suomalaista yhteiskuntaa sekä toimia yhteiskunnan palveluiden käyttäjänä ja kuluttajana. Suunnitella omaa talouttaan ja arvioida siihen liittyviä riskejä. Haja-asutusalueen asukkaille samat palvelut kuin kaupungissa.
Kulttuuriympäristö 3 6
Elinympäristön tunnistaminen ja havainnointi jokapäiväisessä elämässä. Osallistuminen.
Ympäristöosaaminen 2 5
Arjen hallinnan ja työelämätaitoja kehittäminen kestävän elämäntavan näkökulmasta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Mukaan- mukana kasvussa hanke toteutettiin Kaustisen seutukunnan ja Perhon kunnan alueella ajalla 1.8.2020- 31.10.2023. Hanke aloitti toimintansa 5.10.2020. Hanke suunnattiin Kaustisen seutukunnan jäsenkuntien sekä Perhon kunnan 16–64- vuotiaiden työelämän ulkopuolelle ajautuneiden, syrjäytymisvaarassa olevien tukeva tarvitsevien, heikossa työmarkkina-asemassa olevien tai elämänhallintahaasteissa yksilöllistä tukea ja ohjausta kaipaavien henkilöiden tukemiseen.

Hankkeen aikana luotiin työelämän ulkopuolelle ajautuneille henkilöille matalan kynnyksen palveluina toimiva yksilöohjaus- ja ryhmätoimintamalli, jonka avulla vahvistettiin kohderyhmäläisten osallisuutta, tuettiin hyvinvointia ja elämänhallintaitoja sekä vahvistettiin heidän pääsyään julkisten palveluiden piiriin. Hankkeen toiminnassa palvelut vietiin asiakkaiden kotikuntiin, tarpeen vaatiessa asiakkaiden kotiin asti (kotikäynnit). Hankkeen aktiivisten toimenpiteiden parissa oli 65 työelämän ulkopuolelle ajautunutta henkilöä. Koko hankkeen ajan tehtiin tiivistä yhteistyötä sosiaalitoimen, työllisyyspalveluiden, seurakunnan sekä eri järjestötoimijoiden kanssa.

Hankkeessa toteutettiin yksilö- ja ryhmätoimintojen lisäksi laaja-alaisesti erilaisia asiantuntija palveluita; mielentaitojen merkitys elämässä iltapäivä, erikoispsykologin toimintakyvyn arviointi, työelämätaitojen kehittämisvalmennusta, hyvinvointivalmennusta, talousasioihin liittyvää ulosoton tietoiskua sekä erilaisia kokemusasiantuntijoiden vierailuja.