Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22196

Hankkeen nimi: Digituki arkeen Kuopio

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2020 ja päättyy 31.8.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lumikello ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2819071-5

Jakeluosoite: Ruotsinrinne 17

Puhelinnumero: 0401504151

Postinumero: 70820

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: https://lumikellory.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PROSHKINA VALENTINA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: puheenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lumikellokuopio(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401504151

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

“Digituki arkeen Kuopio”- hankkeen toiminnan tavoitteena on lisätä venäjänkielisten kuopiolaisten tietoisuutta digitalisaatiosta ja sähköisestä asioinnista sekä vahvistaa heidän digitaalisia taitoja ja osallisuutta tuleviin tietoyhteiskunnan muutoksiin. Projektin toiminnalla pyritään selvittämään syrjäytymisen vaarassa olevien venäjänkielisten kuopiolaisten tarpeita ja vastaamaan niihin asiakaslähtöisesti tarjoamalla matalan kynnyksen tukea digitalisoituvaan arkeen.

Toiminta toteutetaan eri muodoissa yhteistyössä viranomaisten kanssa. Hankkeen toteutumisen aikana aiomme järjestämään 8-10 infotilaisuutta/ryhmäkoulutusta, joiden tavoitteena on lisätä venäjänkielisten kuopiolaisten tietoisuutta viranomaisten toiminnasta ja Kuopion kaupungin palveluista. Infotilaisuuksissa kerrotaan, miten käytetään sähköisiä palveluja ja kuinka me toimimme ikään kuin siltana viranomaisten ja venäjänkielisten maahanmuuttajien välillä. Tilaisuuksissa tavoitetaan noin 20 ihmistä/ kertaa. Infotilaisuuksia varten tuotamme yleishyödyllistä materiaalia, joka on kaikkien käytettävissä tapaamiskerran jälkeen.

Infotilaisuuksien lisäksi aiomme järjestää digineuvontaa Kelan ja Te-palveluiden tiloissa. Digineuvonta järjestetään kuukausittain yhteistyössä viranomaisten kanssa ja sillä pyritään vastaamaan asiakkaiden jokapäiväisiin digitalisaation tarpeisiin.

Digineuvonta järjestetään yhteistyössä Kelan kanssa kerran kuukaudessa eli 10 kertaa hankkeen aikana ja Te-palveluiden kanssa kaksi kertaa kuukaudessa eli yhteensä 20 kertaa. Tavoitettujen asiakkaiden määrä digineuvonnassa tulee olemaan noin 10 ihmistä neuvontapäivinä eli noin 300 venäjänkielistä asiakasta vuodessa.

Suunnitelmissa on myös järjestää tiloissamme/vuokratiloissa (esim. kirjastossa) kerran kuukaudessa noin 1-2 tuntia kestävää yleistä digineuvontaa, joka ei ole sidoksissa viranomaiseen, vaan palvelee venäjänkielisiä kuopiolaisia eri asioihin liittyen. Yleisessä digineuvonnassa pyritään vastaamaan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: sähköinen asiointi, vuokra-asunnon etsiminen ja hakeminen, päiväkodin hakeminen, lääkärin ajanvaraus jne. Tavoitettujen asiakkaiden määrä yleisessä digineuvonnassa tulee olemaan noin 2-3 ihmistä kerrallaan.

Toiminnan tuloksena on yhdenvertaisten mahdollisuuksien parantaminen, kuopiolaisten venäjänkielisten maahanmuuttajien digitaitojen vahvistaminen, sekä heidän tietoisuutensa kaupungin ja viranomaisten palveluista lisääminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on Kuopiossa (mm. Kuopion seudulla) asuvat venäjänkieliset maahanmuuttajat, erityisesti syrjäytymisen vaarassa olevat: kieliä osaamattomat, työttömät, vasta muuttaneet, heikosti koulutetut ja ikäihmiset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat yhteistyökumppaneita, kuten Kelan Kuopion osasto ja Kuopion Te-toimisto. Hankkeen toiminta tukee, helpottaa ja nopeuttaa yhteistyökumppaneiden työntekijöiden asiakaspalvelua työskennellessä venäjänkielisten asiakkaiden kanssa. Yhteistyökumppanit saavat meidän palvelumme ilmaiseksi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 43 005

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 43 005

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 51 005

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 51 005

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toiminta on suunnattu niin, että se tukee venäjänkielisiä maahanmuuttajataustaisia Kuopiolaisia sukupuolineutraalisti. Maahanmuuttajien kotoutumisen prosessiin, kielen osaamiseen ja oppimiseen sekä digitalisaation taitoihin vaikuttavat henkilökohtaiset tekijät esim. ihmisen koulutus, motivaatio, ammatillinen pätevyys, sosiaaliset taidot jne, mutta ne ovat kuitenkin riippumattomia ihmisen sukupuolesta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Lähtökohdallisesti hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
se ei ole hankkeen päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Toiminnan tavoitteena on ollut lisätä venäjänkielisten kuopiolaisten tietoisuutta
digitalisaatiosta ja sähköisestä asioinnista sekä vahvistaa heidän digitaitojansa ja
osallisuutta tuleviin tietoyhteiskunnan muutoksiin. Projektin toiminnalla pyrittiin
selvittämään syrjäytymisen vaarassa olevien venäjänkielisten kuopiolaisten tarpeita
ja vastaamaan niihin asiakaslähtöisesti tarjoamalla matalan kynnyksen tukea
digitalisoituvaan arkeen.

Tarkoituksena on ollut järjestää säännöllistä neuvontaa Kelan ja TE-toimiston
tiloissa, pitää venäjänkielisiä infotilaisuuksia ja koulutuksia tietokoneluokassa, sekä tarjota henkilökohtaista sähköistä palvelua koskevaa yleisneuvontaa vuokratiloissa.

Covid-19-pandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi emme pystyneet toteuttamaan hanketta alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Kelan linjauksen mukaan emme saaneet lupaa järjestää neuvontaa Kelan tiloissa koko hankkeen aikana. Sen sijaan tehostettiin sähköistä asiointia ja sosiaalisia palveluja mm. Kelan palveluita koskevaa ohjausta ja neuvontaa, jotka pidettiin Kysymys Piste- nimellä.

Vallitsevien olosuhteiden vuoksi emme ole pystyneet järjestämään kasvokkaisia ryhmäkoulutuksia. Tämän sijalla pidettiin verkko webinaareja. Niiden hyvänä puolena oli se, että tällä tavalla onnistuimme tavoittamaan suuremman osallistujamäärän kuin on ollut arvioitu alkuperäisen tavoitteiden mukaan. Kasvokkaisten ryhmä koulutusten tavoitteena on ollut opettaa heikosti tietokone- ja digitaalisia taitoja osaavia asiakkaita hoitamaan sähköisiä palveluita itsenäisesti. Verkko webinaareilla ei valitettavasti pysty laadukkaasti korvaamaan fyysisiä matalan kynnyksen periaatteella toteutettuja tapahtumia. Näin osa potentiaalisista kohderyhmään kuuluvista asiakkaista (esim. iäkkäät maahanmuuttajat) on jäänyt todennäköisesti tavoittamatta.

Infotilaisuuksia varten olemme laatineet omia yleishyödyllisiä venäjänkielisiä materiaaleja, jotka on julkaistu Lumikello ry:n nettisivuilla ja ne ovat kaikkien vapaasti käytettävissä myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Olemme tehneet tiivistä tuloksellista yhteistyötä Te-palveluiden kanssa Kuopion TE-palvelut Messissä. Autoimme asiakkaita sähköisessä työnhaussa ja työpaikkojen etsimisessä sekä opastimme CV:n ja hakemusten lähettämisessä. Hankkeen aikana pidettiin yhteistyössä Te-palvelut Messin kanssa venäjänkielistä TE-live- lähetystä aiheesta työnhaku Suomessa ja CV:n- ja työhakemuksen laatiminen.

Pidettiin yhteistä työllisyyttä koskevaa neuvontaa syyslukukaudella 2020 TE-palvelut Messissä, jonka jälkeen siirrettiin palvelupistettä Kuopion Navigaattorin tiloihin työllisyyden kuntakokeilujen vuoksi.

Hankkeen aikana olemme pitäneet säännöllistä sähköistä asiointia ja sosiaalisia palveluja koskevaa yksilöohjausta ja neuvontaa matalan kynnyksen periaatteella. Tätä palvelua järjestettiin Kysymys Piste -nimellä. Asiakkaalla oli mahdollisuus saada palvelua kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse tai chatin kautta mm. anonyymisti.

Hankkeen aikana kokeiltiin erilaisia toimintamuotoja ja analysoitiin näiden muotojen hyötyä. Hankkeen toiminnalla pyrittiin vastaamaan asiakaslähtöisesti ja joustavasti
esille nouseviin tarpeisiin ja toteuttamaan tarpeelliseksi koettuja matalan kynnyksen digitaalisen tuen ja asioinnin palveluja.

Hankkeen toiminnalla saatiin arvokasta tietoa venäjänkielisten asukkaiden tarpeista ja luotiin luottamukselliset suhteet yhteistyökumppaneiden kanssa. Olemme saaneet hyvän pohjan tulevien palveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen.