Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22197

Hankkeen nimi: Tuumasta toimeen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.7.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaavin kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0170664-6

Jakeluosoite: Kaavin kunta PL 13, Rantatie 1

Puhelinnumero: 0400673351

Postinumero: 73601

Postitoimipaikka: Kaavi

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Piia Kohonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallintokoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: piia.kohonen(at)kaavi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 427 152

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella parannetaan kaavilaisten työttömien työllistymisen mahdollisuuksia ja valmiuksia, vahvistetaan sosiaalista ja ryhmäkuntoutusta, edistetään työn perässä liikkuvuutta, autetaan nuoria elämänhallinnassa ja parannetaan työttömien henkilöiden yrittäjyysvalmiuksia sekä osatyökykyisten työvalmiuksia.

Parannetaan koulutuksen ja valmennuksen avulla ulkomaalaisten henkilöiden kotouttamista, kaikkien toiminnassa mukana olevien työttömien atk-valmiuksia, järjestetään säännöllistä sosiaalista kuntoutusta työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville henkilöille.

Tavoitteena työpajatoiminnan opinnollistaminen soveltuvilta osin siten, että ammatillisten tutkintovaatimusten mukaista osaamista kertyy työllistymistä edistävän toimenpiteen aikana. Parannetaan ja monipuolistetaan työpajatoiminnan palvelusisältöjä.

Säännöllinen hankehenkilöstön toimesta tapahtuva piilotyöpaikkojen kartoitus.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Kaavilaiset työttömät henkilöt
- Kaavin etsivän nuorisotyön asiakkaat
- Kaaville muuttaneet ulkomaalaiset henkilöt

- Hankkeella ennakoidaan Kylylahden kaivoksen toiminnan loppumista syksyllä 2020. Samalla loppuu Kaavin Luikonlahdessa olevan rikastamon toiminta, joka työllistää n. 50 henkilöä (koko toiminta työllistää n. 200 henkilöä Kaavin, Outokummun ja Polvijärven kunnissa). Kylylahden kaivoksen toiminnan loppumiseen liittyvä selvitys jatkotyöpaikoista laaditaan yhteistyössä Polvijärven kunnan ja ja Outokummun kaupungin osalta Josekin kanssa. Yhteistyö on käynnistynyt, viimeistään syksyllä on tarkoitus tehdä mm. yrityskysely ja rekrytapahtuma.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Kaavilaiset eri oppilaitoksissa opiskelevat henkilöt.
- Ulkomaalaisten työssäkäyvien henkilöiden puolisot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 350 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 214 806

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 596 870

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 234 536

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon

Kunnat: Kaavi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rantatie 1

Postinumero: 73600

Postitoimipaikka: Kaavi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 30

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 151

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tarkka analyysi tehdään kun hanke alkaa, jos rahoittaja niin vaatii.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan kaikessa toiminnassa läpileikkaavana teemana.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Ks. ed. vastaus.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Vastuullisuus ympäristöstä osana kaikkea valmennusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Vastuullisuus ympäristöstä osana kaikkea valmennusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Vastuullisuus ympäristöstä osana kaikkea valmennusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 1
Vastuullisuus ympäristöstä osana kaikkea valmennusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Vastuullisuus ympäristöstä osana kaikkea valmennusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Uusien yritysten kautta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Elinkeinorakenteen monipuolistaminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Uudet palvelualojen yritykset.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hyvinvointia työllisyyden kautta.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Työllistymisen sukupuolineutraali kehittäminen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 4
Maahanmuuttajien kotouttaminen.
Kulttuuriympäristö 0 2
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 3 3
Osa työllistymis- ja yrittäjyyskoulutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-