Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22199

Hankkeen nimi: MinePro

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2020 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Jakeluosoite: Närvilänkatu 8

Puhelinnumero: 06-8250000

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://kpedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sanna Tuukkanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori, prosessi- ja laboratorioala

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna.tuukkanen(at)kpedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408085014

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Keski-Pohjanmaan alueella on käynnistymässä lähitulevaisuudessa useita kaivos- ja akkuteollisuuteen liittyviä hankkeita, joiden työvoiman tarve on merkittävä. Lisäksi olemassa oleva prosessi- ja kemianteollisuus tarvitsee jatkuvasti uusia työntekijöitä. Samaan aikaan alueen työikäinen väestö vähenee ja kilpailu työvoimasta alueiden kesken on kovaa. Keski-Pohjanmaan alueella on jo pidempään ollut havaittavissa osaajapulaa useilla toimialoilla. Prosessiteollisuus ei ole kuitenkaan niin suhdanneherkkää muihin aloihin verrattuna, joten mahdollinen laskusuhdanne ei vaikuta alalla niin paljon. Osaajatarve on siis huomattavasti helpompi ennakoida muihin aloihin verrattuna.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (Kpedu) ja Centria ammattikorkeakoulu (Centria) ovat pystyneet toistaiseksi vastaamaan koulutuskysyntään hyvin. Tilanne tulee muuttumaan kuitenkin uusien tehtaiden ja kaivosten käynnistymisen myötä, ja valmistautuminen tulee aloittaa nyt. Tämä tarkoittaa nykyisten kouluttajien erikoistumista kaivos- ja akkuklusteriin ja osaamisen hankkimista sekä kouluttautumista, koska valmiita osaajia on vaikea saada. Tämä mahdollistaisi osaajien lisäämisen prosessialan koulutukseen laajemmin ajateltuna, mikä hyödyttää koko prosessiteollisuutta. Nykyisessä rahoitustilanteessa koulutuksen järjestäjillä ei ole mahdollista irrottaa kouluttajia osaamisen hankkimiseen ilman ulkopuolista rahoitusta. Koulutussisällöt tulee myös rakentaa ja pilotoida hyödyntäen uusia pedagogisia ja teknologisia ratkaisuja. Hankkeen toimenpiteissä korostuu myös koulutusorganisaatioiden, yritysten ja kumppaneiden yhteistyön tiivistäminen tulevaisuuteen varauduttaessa. Yksi keskeinen mahdollisuus on työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton edistäminen laajoja kansainvälisiä verkostojamme hyödyntäen.

Hankkeen tuloksena prosessiteollisuuden osaajatarpeeseen pystytään vastaamaan alueemme yritysten ja koulutusorganisaatioiden tiiviillä yhteistyöllä, jolloin osaamisen jatkuva uudistaminen onnistuu tulevaisuudessakin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kpedun ja Centrian prosessi- ja kemiantekniikan alojen opiskelijat ja opettajat sekä prosessi- ja kaivosteollisuuden yritykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen kunnat, kehittämisorganisaatiot, elinkeinoelämä

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 330 723

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 330 723

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 432 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 432 200

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Veteli, Toholampi, Perho, Halsua, Kaustinen, Kannus, Kokkola, Lestijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 26

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Kaivosalan koulutuksissa ympäristöasiat ovat aivan keskeisessä roolissa. Henkilökunnan osaamisella on tärkeä rooli.Yrityksillä on kuitenkin päävastuu.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei pystytä vaikuttamaan ilmastonmuutokseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Kaivosalan koulutuksissa ympäristöasiat ovat aivan keskeisessä roolissa. Henkilökunnan osaamisella on tärkeä rooli. Yrityksillä on kuitenkin päävastuu.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Kaivosalan koulutuksissa ympäristöasiat ovat aivan keskeisessä roolissa. Henkilökunnan osaamisella on tärkeä rooli. Yrityksillä on kuitenkin päävastuu.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeen vaikutuksesta alueelle saadaan ammattitaitoista työvoimaa, mikä parantaa aluetaloutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Yrityksille kehitetään osaamisen uudistamiseen uusia malleja. Esim. ulkomaalaisen työvoiman rekrytoinnissa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Uusien työpaikkojen kautta tulee alueelle hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 2 2
Kaivosalan koulutuksissa ympäristöasiat ovat aivan keskeisessä roolissa. Henkilökunnan osaamisella on tärkeä rooli. Yrityksillä on kuitenkin päävastuu.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Minepro -hankkeessa on kehitetty keinoja, joilla pystytään vastaamaan prosessiteollisuuden osaajatarpeeseen. Hankkeen aikana on tehty tiivistä yhteistyö alueemme yritysten ja koulutusorganisaatioiden välillä, mikä takaa osaavan työvoiman saatavuuden tulevaisuudessakin.

Hankkeessa on kehitetty Keski-Pohjanmaan alueen toisen asteen Kpedun ja Centria ammattikorkeakoulun prosessi- ja kemiantekniikan koulutuksen sisältöjä vastaamaan kaivos- ja akkuklusterin sekä sen liitännäisten alojen merkittävästi kasvavia tulevaisuuden tarpeita. Hankkeen aikana on pystytty lisäämään prosessi- ja kemiantekniikan koulutustarjontaa ja laajentamaan sitä uusille osaamisaloille tulevaisuuden työvoiman kasvua varten. Yhtenä kehittämiskohteena on hankkeessa ollut väylä toiselta asteen prosessiteollisuuden perustutkinnosta Centria ammattikorkeakouluun.

Tärkeänä tuloksena alueen yritysten, kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden yhteistyö tiivistynyt entisestään koulutuksen jatkuvan kehittämisen sekä alan tunnettuuden ja työvoiman saatavuuden varmistamiseksi.

Hankkeen aikana projektihenkilöstön osaaminen kaivos- ja akkuteollisuuden ja sen liitännäisten osaamisalueiden osalta on kasvanut huomattavasti mm. osaamisen ristiin levittämisen kautta. Hankkeessa on pilotoitu sen aikana tuotettuja koulutussisältöjä sekä järjestetty MinePro seminaarit Kaustisella 2022 ja Kokkolassa 2023 akkuarvoketjun alihankkijoiden ja sidosryhmien tietoisuuden lisäämiseksi.