Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22200

Hankkeen nimi: Opsopankki -hanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2020 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Äänekosken kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 2045520-5

Jakeluosoite: Hallintokatu 4

Puhelinnumero: 0401946100

Postinumero: 44100

Postitoimipaikka: ÄÄNEKOSKI

WWW-osoite: http://www.aanekoski.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Riikka Hytönen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Työelämävalmennuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riikka.hytonen(at)aanekoski.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401946100

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää Äänekoskelle oppisopimustyöpankki - toimintamalli edistämään oppisopimusten laajempaa hyödyntämistä. Toimintamalli rakentaa alueelle kokonaisiin tutkintoihin johtavia oppisopimuspolkuja, joissa tutkinnon alkuvaiheessa työskennellään kaupungin yksiköissä tai välityömarkkinatoimijoiden palveluksessa ja tutkinto viedään loppuun avoimilla työmarkkinoilla. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö (3v) ja yksi projektityöntekijä(1v 9 kk). Hanke toteutetaan 1.9.2020 - 31.8.2023.

Hankkeessa kootaan toimijaverkosto, joka kokoaa yhteen oppisopimuspolun mahdollistavat toimijat: kaupungin, välityömarkkinatoimijat, koulutuksenjärjestäjät sekä työnantajat. Verkosto toimii hankkeen henkilökunnan tukena auttamassa palvelumuotoilussa ja oppisopimustyöpankin kehittämisessä.

Oppisopimuspolkuja rakennetaan, kokeillaan ja kehitetään hankkeen aikana. Hankkeen asiakkaat saavat yksilövalmennusta tukemaan yksilöllisten työllistymis- ja kouluttautumispolkujen muodostumista. Näiden yksilöllisten polkujen avulla tunnistetaan ja rakennetaan eri alojen koulutuspolkuja.

Hankkeen tuloksena syntyy eri aloille oppisopimuspolkuja, joissa tutkinnon suorittaminen jakautuu julkisen sektorin, välityömarkkinajärjestöjen ja yksityisten työnantajien toimipaikkoihin. Hanke lisää ja monipuolistaa oppisopimusten käyttöä alueella sekä mahdollistaa oppisopimuksen hyödyntämisen koulutusmallina sellaisillekin toimijoille, jotka yksin olisivat liian pieniä tai kapea-alaisia tarjoamaan oppimisympäristöä kokonaiselle tutkinnolle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Äänekoskelaiset työnhakijat, joilla on osaamisvajetta tai muu tarve kouluttautua.

Äänekosken työssäkäyntialueella toimivat työnantajat, joiden on mahdollista järjestää yhden tai useamman osatukinnon suorittamismahdollisuus oppisopimuksella.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Oppilaitokset ja oppisopimustoimistot

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 190 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 84 660

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 254 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 112 880

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Äänekosken

Kunnat: Äänekoski

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hallintokatu 4

Postinumero: 44100

Postitoimipaikka: Äänekoski

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 19

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi on tehty tilastojen pohjalta. Tilastojen perusteella työttömyys koskee miehiä enemmän kuin naisia. Tästä syystä kohderyhmässä on enemmän miehiä kuin naisia. Ensisijaisesti hankkeessa näkyvät erot sukupuolten osalta liittyvät toimialoihin. Osatoimialoista on miesvaltaisia ja osa naisvaltaisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen yksilö- ja ryhmätoiminnot kohdennetaan erityisesti asiakkaiden tarpeiden esim. toimialojen ja elämäntilanteen mukaan. Esisijaisesti hankkeen toimet ovat tarkoitettu sekä naisille että miehille. Sukupuolen mukaan eroteltua yksilö- tai ryhmävalmennusta ei varsinaisesti ole suunniteltu, mutta mikäli asiakkaiden keskuudesta nousee tarve esimerkiksi voimakkaammin sukupuolinäkökulman huomioivalle ryhmälle, niin tähän tarpeeseen on mahdollista reagoida.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää tasa-arvon toteutumista, vaikkakaan se ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 0
Hankkeen hankinnoissa pyritään huomioimaan kestäväkehitys.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 0
Hankkeessa hyödynnetään kimppakyytejä ja etäyhteyksiä mahdollisuuksien mukaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
Hankkeen materiaaleissa pyritään huomioimaan kierrätys ja kestäväkehitys sekä jätteet lajitellaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 8
Hanke vaikuttaa suoraan osaavan työvoiman saatavuuteen alueella sekä vähentää rakennetyöttömyyttä. Vaikuttaa kohderyhmän pidempiaikaiseen työllistymiseen ja alueen yritysten rekrytointi mahdollisuuksiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 7
Hankkeella on iso merkitys aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä mm. oppimispolkujen ja oppisopimustyöpankin luominen.
Liikkuminen ja logistiikka 4 3
Hankkeella vaikutetaan jonkin verran osallistujien myönteisen asenteen syntymiseen työpohjaista alueellista liikkumista kohtaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hanke lisää osallistujien osaamista, toimijuutta ja ammatillista identiteetiä, vähentäen alueella olevaa rakennetyöttömyyttä. Suora vaikutus osallistujiin.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Tasa-arvoisuus toteutuu hankkeessa. Naiset ja miehet ovat yhdenvertaisessa asemassa hankkeen aikana.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 6
Kohderyhmän hyvinvoinnin, osaamisen ja itsetunnon parantuminen. Sijiottuminen avoimille työmarkkinoille synnyttäen ammatillisia verkostoja, itseohjautuvuutta ja osallisuutta omaan elämänhallintaan.
Kulttuuriympäristö 3 2
Osallistujien ammatillisten verkostojen laajentuminen, hankkeen verkostoyhteistyö oppisopimustyöpankin osalta.
Ympäristöosaaminen 3 2
Jonkin verran merkitystä, oppisopimustyöpankissa voi olla mukana työnantajia ympäristöalalta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-