Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22203

Hankkeen nimi: Pohjois-Savo Talent Hub

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: PL 6, Microkatu 1

Puhelinnumero: +358447857006

Postinumero: 70201

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laukkanen Virpi Anneli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kansainvälisten asioiden päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: Virpi.Laukkanen(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447856018

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kuopion kaupunki, 0171450-7
Kuopion alueen kauppakamari, 0276398-4
Itä-Suomen yliopisto, 2285733-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen Yliopisto, Kuopion kaupunki ja Kuopion alueen kauppakamari kehittävät yhteistyössä Pohjois-Savo Talent Hub –toimintaa, jolla pyritään edistämään alueen korkeakouluista valmistuvien kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä alueen yrityksiin ja muihin organisaatioihin, jotka kärsivät koulutetun työvoiman puutteesta. Tutkimusten mukaan ulkomaalaisista opiskelijoista Suomeen haluaisi jäädä jopa puolet, mutta huomattavasti pienempi osa heistä löytää koulutustansa vastaavaa työtä. Pohjois-Savo Talent Hub –toiminnalla pyritään löytämään keinoja saada merkittävästi suurempi osa kansainvälisistä korkeakouluopiskelijoista työllistymään Pohjois-Savon alueelle, sekä myös saada alueelle merkittävästi enemmän kansainvälisiä korkeakouluopiskelijoita.

Hankkeen laadullisena päätavoitteena on Pohjois-Savon alueen Talent Hub-toiminnan käynnistäminen keskittyen 1) kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen, 2) osaamis-, palvelu- ja urapolkujen kehittämiseen ja 3) koordinoidun verkostotoiminnan rakentamiseen (ml. viranomaiset ja projektit). Tätä työtä tehdään neljän työpaketin avulla:
1) Kansainvälisten osaajien ja yritysten kohtaamisen kehittäminen
2) Kansainvälisten osaajien suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen edistäminen
3) Kansainvälisten osaajien palvelupolkujen suunnitteleminen ja muodostaminen
4) Kansainvälisten osaajien (opiskelijat, tutkijat, henkilöstö) houkutteleminen Pohjois-Savoon

Hankkeen tuloksena alueen korkeakouluista valmistuneita kansainvälisiä osaajia työllistyy Pohjois-Savoon merkittävästi enemmän. Osaajilla on paremmat valmiudet etsiä työtä suomalaisista yrityksistä, sekä tulla tasa-arvoiseksi työyhteisön jäseneksi. Pohjoissavolaisten yritysten työvoimapula helpottuu, kun kansanvälisten osaajien löytäminen, rekrytointi ja palkkaaminen ovat entistä sujuvampaa. Hankkeen kohteena olevat toiminnot tulevat alueen korkeakoulujen, kaupungin, viranomaisten ja yritysten jokapäiväiseksi toiminnaksi, jotta osaajien ja työvoiman kohtaanto saadaan varmistettua myös tulevaisuudessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

• Pohjois-Savon alueen korkeakouluyhteisön kansainväliset, erityisesti valmistuvat korkeakouluopiskelijat
• Pohjois-Savossa asuvat kansainväliset työnhakijat (työtön tai työtä vaihtava, kansainvälinen, korkeakoulutettu osaaja)
• Työnantajat Pohjois-Savon alueella, erityisesti korkeakoulutettuja kansainvälistä osaajia etsivät yritykset.
• Ulkomailla asuvat kansainväliset opiskelijat ja -osaajat, erityisesti sellaiset osaajat, joille on kysyntää Itä-Suomen alueella

4.2 Välilliset kohderyhmät

• Pohjois-Savon alueen yritysten kansainväliset työntekijät
• Kansainväliset projektit ja projektityöntekijät Pohjois-Savon alueella
• Kansainvälisyyteen liittyvät viranomaiset
• Yritysten ja muiden työnantajien HR-toiminnoista vastaavat henkilöt

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 489 732

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 191 904

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 601 847

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 235 837

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Varkauden, Ylä-Savon

Kunnat: Kuopio, Varkaus, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tavoitteena on kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen tukeminen sukupuolesta riippumatta. Savonian kansainvälisissä opiskelijoissa on varsin tasaisesti molempia sukupuolia, mutta alakohtaisesti erot ovat varsin suuria. Tekniikan puolen kansainvälisissä tutkinto-ohjelmissa on selkeästi enemmän miehiä, kun taas sairaanhoitaja-tutkintoon tähtäävässä ohjelmassa on selvästi enemmän naisia. Liiketalouden puolella jakauma on tasainen. Itä-Suomen yliopiston kansainvälisiin maisteriohjelmiin hakeutuu tällä hetkellä selvästi enemmän miehiä kuin naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen aikana varmistetaan että toimenpiteisiin ja työllistymistä tukeviin kokeiluihin pystyy osallistumaan kansainvälisiä opiskelijoita sukupuolinäkökulmasta tasa-arvoisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymisen tukeminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 7
Hanke edistää kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista alueelle ja työllistymistä, sekä sitä kautta heidän hyvinvointiaan (välitön vaikutus). Hankkeen toimenpiteillä on välillinen vaikutus alueen työnantajaorganisaatioiden kansainvälistymiseen ja taloudelliseen hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 8
Hanke edistää kansainvälisten opiskelijoiden yhdenvertaisuutta suhteessa suomenkielisiin opiskelijoihin kehittämällä Kv-opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä ja integroitua alueelle. Välillisesti hankkeella on vaikutusta työnantajaorganisaatioiden kieli- ja kulttuurilliseen osaamiseen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-