Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22204

Hankkeen nimi: Kangasalan Kotipesä

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.7.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ViaDia Pirkanmaa ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2634159-1

Jakeluosoite: Puutarhakatu 17

Puhelinnumero: 0503046205

Postinumero: 33210

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.viadia.fi/pirkanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Senni Rönkkö

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: senni.ronkko(at)viadia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503046205

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kangasalan Kotipesä-hankkeella halutaan synnyttää ja kehittää mallia, joka tukee erityisesti sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä. Hankkeen kohderyhmänä on henkilöitä, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja jotka tarvitsevat tukea peruselämään, työ- ja toimintakyvyn parantamista ja sosiaalisen osallisuuden tukemista. Näitä ryhmiä ovat mm. pitkäaikaistyöttömät, päihdeongelmaiset, mielenterveyskuntoutujat, muutoin työmarkkinoiden ulkopuolelle jääneet ja rikoskierteissä olevat kangasalalaiset henkilöt.
Kotipesä-toiminnalla haetaan ratkaisuja heikossa työmarkkina-asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden kunnallisiin palveluihin ohjautumiseen, asumiskykyä ja elämänhallintaa vaikeuttaviin asioihin, asumistaitojen puutteisiin, vajaakuntoisuuteen, päihde- ja mielenterveyden häiriöistä kärsivien tukemiseen ja motivaation puutteeseen sekä asiakkaan ikään liittyviin pulmiin. Ratkaisuja haetaan myös talouden ja toimeentulon, asumisen, vaikeiden perhetilanteiden, sosiaalisten ongelmien sekä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ja terveyden kysymyksiin erilaisia syrjäytymispolkuja huomioiden.

1. Kehittää toimiva löytävän ja osallistavan järjestötyön malli, joka ohjaa henkilöitä kaupungin sosiaali- terveys ja työllistämispalveluihin.
2. Kehittää sosiaalisen isännöinnin malli, joka vastaa Kangasalla siellä ilmeneviin asumisen ongelmiin, ennaltaehkäisee asunnottomuutta ja tarvittaessa aloittaa ja toteuttaa haittoja vähentävää välivuokra-asumisen mallia.
3. Kehittää osallisuutta vahvistavia ryhmätoimintoja elämänhallintaan, päihteiden käytön ja riippuvuuksien hallintaan ja arjen perustaitoihin. Kehittää rikoksista tuomittujen avoseuraamuksiin soveltuvaa päivä- ja ryhmätyön mallia.
4. Kehittää asiakasohjauksen yhteistyömalli Kangasalan kaupungin palveluihin toteuttamalla osallistavaa työtoimintaa ja ryhmiä palveluihin ohjautumisten edellytysten vahvistamiseksi

Tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet:

Hankkeessa toteutetaan toimintamallia jossa yksilöllisen kartoituksen ja suunnitelman mukaisesti aktivoidaa, valmentaan ja ohjataan henkilöitä Kangasalan kaupungin järjestämisvastuulla oleviin sosiaalisen kuntoutuksen, kuntouttavan työtoiminnan ja työvoimapalvelujen piiriin. Kohderyhmän henkilöt etsitään ja löytyvät ViaDia Pirkanmaa ry:n Kangasalan päiväkeskukselta, jossa tehdään ruoka-aputyötä, järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa ja muuta päiväkeskustoimintaa. Hanke tukee ja vahvistaa näiden ihmisten elämän peruspohjaa niin, että valmiudet ja edellytykset ko. palveluihin sijoittumiseen ja niiden käyttöön vahvistuvat.
Hanke tukee kohderyhmän henkilöiden elämää ennen palveluihin sijoittumista, niiden aikana ja palveluihin osallistumisen päättymisen jälkeen.
Hanketta toteutetaan erilaisin ryhmätoiminnoin ja matalan kynnyksen työtoiminnan avulla. Asunnottomuusvaarassa tai asumisen ongelmissa olevien henkilöiden tueksi kehitetään Kangasalle soveltuva sosiaalisen isännöinnin malli ja tarvittaessa aloitetaan välivuokra-asuttaminen yhdessä vuokrataloyhtiö TaloHerttuan kanssa. Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan yhdessä kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen, päihdeohjaajan ja asumisneuvonnan kanssa niin, että hankkeen asiakkaille tulisi mahdollisimman matala kynnys käyttää heille sopivia kuntapalveluja.

Toimenpiteitä seuraavat tulokset:

Hankkeen jälkeen tavoitteena on:
Projektin tuloksena on syntynyt käytännönläheinen sosiaalisen päiväkeskuksen malli järjestökäyttöön. Mallia on testattu hankkeen aikana, onnistumiset, epäonnistumiset, haasteet ja käytänteet on todennettu alustavasti. Kotipesä-mallia on testattu ViaDia Pirkanmaa ry:n toiminnassa. Palveluihin ohjautuminen kuntoutuksen ja työllisyyden edellytysten varmistamiseksi on vahvistunut. Asumisen ongelmat on tiedostettu ja niihin on syntynyt ratkaisuehdotuksia. Kangasalan kaupunki ja vuokrataloyhtiö toteuttavat yhdessä järjestöjen kanssa luontevaa sosiaalista asuttamista ja kotiin annettavan tuen mallia.
Päihteettömän päiväkeskuksen ja matalan kynnyksen kuntoutuksen keinoja on testattu ja niistä on kehittynyt malli, jonka kautta kohderyhmän henkilöt hyötyvät saaden soveltuvia kuntapalveluja. Mielenterveysongelmien tukemisessa toteutetaan eri menetelmiä ja monialaista verkostoyhteistyötä. Hyvä yhteistyösuhde kaupungin ja järjestöjen kanssa vahvistaa rajapintatyöskentelyä asiakkaiden hyväksi. Toivon näkymä mahdollistaa ihmisille arvokkaan loppuelämän.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Asiakkaina: Ruoka-avussa käyvät, pitkäaikais- /toistuvaistyöttömät, työvoimapalveluiden ulkopuolelle jääneet ja sosiaalisesti kaikkein heikommassa asemassa olevat henkilöt. Yhteistä heille on vahvan henkilökohtaisen ohjauksen ja tuen tarve etenkin toiminnan alkuvaiheessa. Kaikkien kansalaisten valmiudet osallistua tällä hetkellä tarjolla oleviin aktivointitoimenpiteisiin eivät ole riittävät.
Arjen elämä on liian solmussa, että osallistuminen esim. kuntouttavaan työtoimintaan onnistuisi. Useilla on taustallaan erilaisia kokeiluja ja epäonnistuneita yrityksiä työ- ja koulutuspolulla. Kotipesä -hankkeen kautta vastataan juuri näiden haasteellisimpien asiakasryhmien tarpeisiin.
Rikosseuraamusasiakkaille, jotka kuuluvat hankkeen edellämainittuun kohderyhmään, ei ole riittävästi avoseuraamuspaikkoja ja varsinkin korvaushoidossa olevien henkilöiden on lähes mahdotonta löytää yhdyskuntapalvelupaikkaa. ViaDian hanke toimii tämän kohderyhmän tukijana kehittämällä tälle kohderyhmälle soveltuvaa yksilö- ja ryhmätoimintaa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Kangasalan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelu
- päihdehoito
- Kangasalan kaupungin vuokra-asunnot ja Kiinteistö OY TaloHerttua
(kaupungin vuokrataloyhtiö)
- Rikosseuraamuslaitos, Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto
- Seurakunnat ja järjestöt

Mallin levittämisessä:
- Sosiaali- ja terveysalan järjestöt valtakunnallisesti.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 234 798

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 174 760

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 234 798

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 174 760

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Kangasala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kuohunharjuntie 11

Postinumero: 36200

Postitoimipaikka: Kangasala

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 123

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ViaDia Pirkanmaa ry ja ViaDia ry tekevät vahvasti myös naistyötä mm. Hämeenlinnan kristillisen kuntoutusosaston ja siinä jatkopolkuna usein toimivan välivuokraasuttamisen kautta. ViaDia Pirkanmaa ry:n asiakaskunnassa Naisten ja miesten määrä on suunnilleen samansuuruinen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Mikäli asiakasohjaus tulee enimmäikseen jo ViaDia Pirkanmaa ry:n asiakaskunnasta, naisten ja miesten osuus alkavassa hankkeessa saattaa olla tasavertainen. Olemme huomioineet, että asunnottomat tai asuntonsa menettämisvaarassa olevat naiset kuuluvat kaikkein haavoittuvimpaan yhteiskuntaryhmään. Tästä syystä naisnäkökulmaan on kiinnitetty erityistä huomiota ViaDia Pirkanmaa ry:n toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Haettavassa hankkeessa ei ole tasa-arvoon liittyviä erityistavoitteita. Pidämme tärkeänä kehittää uusia toimintamalleja myös miesten koulutuksellisen syrjäytymisen vähentämiseksi. Rikosseuraamuslaitoksen kanssa hankkeen asiakasohjaukseen suunnitellut ohjaukset koskevat sekä naisia että miehiä. Tärkeää on saada valittua ohjauksen kannalta mahdollisimman toimiva ryhmä, jossa toteutuu myös vahvan vertaistuen mahdollisuus.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hankkeen keskeiset yhteisölliset toiminnot keskittyvät kierrätystalouden yhteyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Kierrätystalous vähentää ilmastokuormaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeen toimintaympäristö on vahvasti kierrätystalouteen sitoutunut. Lahjoitustavaran käyttökuntoon laitto ja myynti kirpparilla sekä toimintaympäristössä toteutettava ruoka-aputyö toteutuu pääosin hävikkiä hyödyntämällä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 10
Henkilöt joilla ei ole koulutustaustaa tai he ovat syrjäytyneet työelämästä, saavat mahdollisuuden aloittaa matalan kynnyksen työtoiminnan heille kiinnostavien asioiden parissa. Osallisuus mahdollistaa toteutuessaan jatkopolutuksen asiakkaille kuuluviin kuntapalveluihin ja näin ollen myös osallisuuden yhteiskuntaan.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hanke mahdollistaa kaikkien kohderyhmän henkilöiden tasapuolisen siirtymän palveluiden käyttäjiksi rotuun, ryhmään ja sukupuoleen katsomatta
Kulttuuriympäristö 8 8
Hankkeen toimintaan kuuluu tutustua kulttuurillisiin ympäristöihin joihin tutustutaan vierailukäynneillä.
Ympäristöosaaminen 5 7
Hankkeen aikana toimintaympäristönä on myös hävikkiruoka- ja kirppariympäristö ja erilaiset hävikin vähentämiseen liittyvät toimenpiteen ko. ympäristössä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-