Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22207

Hankkeen nimi: Digitoinnin ammattilaiseksi

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2020 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Patteristonkatu 3 D

Puhelinnumero: +358 40 655 0555

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yliopettaja (tutkimusjohtajan sijainen)

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marja-liisa.neuvonen-rauhala(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 702 8333

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 0600598-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Päätavoitteena on toteuttaa aiemmassa suunnitteluhankkeessa suunniteltu massadigitointi koulutus digitoijille sekä asiantuntijoille ja näin ollen tarjota osaavia työntekijöitä alueen / kansallisiin kasvaviin tarpeisiin.

Tähän kasvavaan tarpeeseen vastataksemme olemme aloittamassa näiden osaajien koulutusta Mikkelissä ensimmäisenä koko Suomessa ja mahdollisesti koko Euroopassa/maailmassa. Näin ollen Mikkelin koulutus toimisi esikuvana koko toimialalla niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Xamk: Digitoijien ja digitoinnin asiantuntijoiden koulutuksen toteuttaminen yhteistyössä tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin koulutuksen sekä KA:n kanssa hyödyntäen uusinta kansainvälistä saatavilla olevaa tietoa. Toimenpiteitä: Koulutustarpeen arviointi, benchmarkit, koulutuskokonaisuduen luonti, oppimisympäristön luonti, markkinointi, ohjauksen suunnittelu, työllistymisen tukeminen.

Miksei: Koulutettavien kartoitus ja hankinta sekä yritysnäkökulman vahvistaminen. Toimenpiteet. Kartoitetaa osaamistaustat, työllisyystilanne, työllistymismahdollisuudet työntekijätarve, olemassa olevat koulutukset ja selvitetään koulutuksen rahoitusmahdollisuudet.

Hankkeen avulla saamme kartoitettua niin työvoima- kuin koulutustarpeet toimialalla ja luotua profiilit digitoinnin osaajille ja asiantuntijoille. Saamme myös pilotoitua koulutusta todellisessa toimintaympäristössä sekä muodostettua kokonaan uuden koulutusohjelman digitoinnin osaajille ja asiantuntijoille.

Lopputuloksena on yksityiskohtainen koulutussuunnitelma, toteutetut koulutussisällöt erilaisiin osaamistarpeisiin sekä toimintatavat, jotka parhaiten vastaavat työelämän tarpeisiin, huomioiden opiskelijan toimeentulon opiskelujen ajan.

Pidemmällä aikavälillä hanke auttaa kehittämään koko toimialaa, alueen yrityksiä ja organisaatioita sekä mahdollistaa digitoinnin osaajien pitkäjänteisen koulutuksen kehittämisen niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmiä ovat työttömät, työttömyysuhan alaiset ja kaikki muut digitoinnin osaajan tai asiantuntijan koulutuksesta ja työstä kiinnostuneet henkilöt. Ryhmiä voivat olla myös esim. maahanmuuttajat, osatyökykyiset, vajaakuntoiset. Henkilöillä tulee olla tietotekniset perusvalmiudet, kielitaitovaatimusten tulee täyttyä ja henkilöiden tulee pystyä työskentelemään pölyisessä ympäristössä. Digitoijien koulutus on tarkoitettu sekä aloittelijoille että jo digitointityötä tehneille. Digitoinnin asiantuntijakoulutus on täydennyskoulutusta jo alalla toimiville arkistoalan ammattilaisille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä voidaan nähdä Etelä-Savon alueella olevat organisaatiot ja etenkin muistiorganisaatiot, joilla on tarvetta yhä kasvavalle digitoinnin osaamiselle niin suorittavalla kuin asiantuntijatasolla. Tarpeet ovat laajennettavissa kattamaan koko Suomen ja Euroopan, koska digitoinnin haasteet ovat samat maasta ja säädöksistä riippumatta. Myöhemmin, tietoisuuden levitessä, välillisiä kohderyhmiä olisi siis myös koko Suomen alueella sekä Euroopassa. Tällaisen koulutuksen vakiinnuttaminen Mikkeliin edesauttaisi huomattavasti myös aluekehitystä ja toisi uusia työpaikkoja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 173 443

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 164 948

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 216 803

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 206 184

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
On arvioitu, että sukupuolella ei ole vaikutusta tai merkitystä hankkeen toteutuksessa tai toimintaympäristössä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa otetaan kuitenkin huomioon sukupuolinäkökulma ja hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 5
Tavoitteena toimialalla on tiedon ja arkistojen digitointi, joka vaikuttaa edistävästi luonnonvarojen käytön kestävyyteen paperin käytön vähenemisen myötä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 4
Tavoitteena toimialalla on tiedon ja arkistojen digitointi, joka vaikuttaa edistävästi luonnonvarojen käytön kestävyyteen paperin käytön vähenemisen myötä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 3
Tavoitteena on toimialalla tiedon ja arkistojen digitointi, joka vaikuttaa edistävästi luonnonvarojen käytön kestävyyteen paperin käytön vähenemisen myötä. Osa digitoiduista materiaaleista hävitetään ympäristöystävällisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 6
Hankkeen avulla tuetaan paikallista yritystoimintaa suunnittelemalla osaajakoulutusta yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 3
Arkistoaineistoja digitoidaan sähköisiksi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeessa toteutetaan koulutus, joka edistää koulutukseen osallistuvien työllisyyttä ja tätä kautta myös hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Koulutuksen suunnitteluhanke on sukupuolineutraali ja huomioi kaikki työntekijä- /työllistyjäryhmät.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 5 5
Aineettoman kulttuurin säilyttäminen
Ympäristöosaaminen 0 3
Jätteiden käsittely

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tarve on lähtenyt liikkeelle valtioneuvoston kesäkuussa 2017 tekemästä periaatepäätöksestä, jonka mukaan viranomaisten hallussa olevat arkistoitavat paperiaineistot tulee digitoida vuoteen 2030 mennessä. Kansallisarkisto toteutti massadigitoinnin suunnitteluhankeen 2017–2018 ja Proof of Concept -pilotin 2019. Keväällä 2020 tehtiin päätös tuotannon käynnistämisen valmistelusta ja massadigitointikeskuksen sijoittumisesta Mikkeliin. Massadigitoinnin toiminnot alkoivat Mikkelissä toukokuussa 2021. Kansallisarkistossa avautui vuosien 2020 ja 2021 aikana 17 työpaikkaa massadigitoinnin toiminnoissa. Lisäksi digitoinnin toimintojen työpaikkoja vuosina 2020 ja 2021 avautui Kansalliskirjastossa 5, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistossa 1 ja Mikkelin kaupungissa 1 paikka. Opiskelijoista työllistyi hankkeen aikana sekä digitoinnin työtehtäviin että muihin työtehtäviin 37 %.

Digitoinnin ammattilaiseksi –hankkeen toiminta perustui Massadigitoinnin osaajakoulutuksen suunnitteluhankkeessa työelämän kanssa alustavasti suunniteltuihin koulutuksiin ja tarvittaviin tukitoimiin. Päätavoitteena oli digitoijien ja asiantuntijoiden kouluttaminen tulevaisuuden osaajatarpeisiin.

Digitoinnin ammattilaiseksi (digitoija) -koulutusten toteutukset ajoitettiin Kansallisarkiston massadigitoinnin tuotantoympäristön perustamisen ja tuotannon käynnistämisvaiheiden mukaisesti. Koulutettavia digitoijia oli 30 henkilöä, jotka jakaantuvat kahdelle koulutustoteutukselle eli yhdellä koulutustoteutuksella oli 15 henkilöä. Koulutuksiin otettiin pääasiassa työttömiä ja työttömyysuhan alaisia henkilöitä. Koulutukset toteutettiin 1.2. - 30.4.2021 ja 16.8. - 7.11.2021. Koulutus oli 15 opintopisteen laajuinen ja se muodostui kolmesta 5 opintopisteen (5 op) laajuisesta opintojaksosta, jotka olivat Digitoinnin perusosaaminen, Digitoinnin syventävä osaaminen ja Digitointiprojektin toteutus. Lisäksi opiskelijoilla oli mahdollisuus ottaa täydentäviä opintoja (5 op) Avoimen AMKin koulutustarjonnasta.

Digitoinnin ammattilaiseksi (digitoinnin asiantuntija) -koulutuksessa koulutettiin 8 henkilöä. Digitoinnin asiantuntijakoulutus oli täydennyskoulutusta jo alalla toimiville arkistoalan ammattilaisille. Koulutus toteutettiin 15.1.- 14.11.2021. Digitoinnin asiantuntijakoulutus oli 15 opintopisteen laajuinen ja se muodostui kolmesta viiden opintopisteen (5 op) laajuisesta opintojaksosta, jotka ovat Digitoinnin laadunvarmistus ja aineiston käytettävyys, Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen sekä Sähköinen arkistointi ja pitkäaikaissäilyttäminen. Digitoinnin laadunvarmistus ja aineiston käytettävyys -opintojakso oli kokonaisuudessaan hankkeen järjestämää koulutusta ja kaksi muuta opintojaksoa toteutettiin Tiedonhallinnan ja sähköisen arkistoinnin yamk-opintoihin integroituina.

Molempien koulutusten opiskelijoilla oli käytettävissä Xamkin digitoinnin harjoitteluympäristö ja tarjolla oli kilpailutetut työssäoppimispaikat, joissa suoritettiin 2-4 op laajuinen työssäoppimisen koulutuskokonaisuus. Koulutusmateriaaleja koostettiin ja kehitettiin hankkeen aikana. Asiantuntijaluentoja hyödynnettiin koulutusten järjestämisessä ja koulutusmateriaaleina. Koulutusaineistokokonaisuus (digitoijien opintojaksomateriaalit, digitointiluennot, koulutusmalli, oheislukemisto) avattiin Avointen oppimateriaalien kirjastossa, jossa ne ovat kaikkien halukkaiden hyödynnettävissä. Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksen mukaisesti koulutusaineistot on lisensoitu pääosin CC BY-SA 4.0 –lisenssillä.

Opiskelijoiden tarpeet pystyttiin huomioimaan ja työllistymisvalmiuksia parantamaan parhaiten yksilölliset tarpeet huomioivassa koulutuksessa. Opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja tuettiin tunnistamalla ja tunnustamalla aiempaa osaamista sekä vahvistamalla digikyvykkyyttä ja ryhmätyövalmiuksia. Työllistymistä pystyttiin tukemaan mm. työssäoppimisjaksoilla, viestimällä avoimista digitointialan työpaikoista, antamalla tukea ansioluettelon tekoon sekä kehittämällä työelämävalmiuksien osalta mm. tiedonhakua, ongelmanratkaisua, tiimityöskentelyä, viestintäteknologioiden käyttöä.

Koulutus mallinnettiin mahdollista jatkokäyttöä varten. Digitoijille luotiin alan vaihtajien, osaamisen kehittäjien, yrittäjien ja työttömien profiilit, jotka toteutettiin koulutusmalliin liittyvän tarinallistamisen kautta.