Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22209

Hankkeen nimi: Oulun kaupunkiseudun työllisyyskokeilun tukihanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2020 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0187690-1

Jakeluosoite: PL 27

Puhelinnumero: 0855840636

Postinumero: 90015

Postitoimipaikka: Oulun kaupunki

WWW-osoite: http://www.ouka.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuomas Koskela

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektikoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)businessoulu.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 485 0335

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työllisyydenhoidon tehtäväkenttä on pitkään ollut muutoksessa erilaisten yhteiskunnallisten, lainsäädännöllisten sekä toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten myötä. TE- ja maakuntahallinto sekä Suomen kunnat ovat osallistuneet erilaisiin hallinnollisiin valmisteluihin, samalla kehittäen työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden palveluprosesseja. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman mukaisesti kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä tullaan vahvistamaan. Hallituksen työllisyyspaketti sisältää keskeisiä toimia työllisyysasteen nostamiseksi 75 %:n työllisyystavoitteeseen. Yksi näistä toimista on tammikuussa 2021 käynnistyvät työllisyyden kuntakokeilut, joissa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia.

Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Kokeilussa vahvistetaan kuntien roolia työllisyys- ja elinkeinopalveluiden tuottamisessa ja tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja.

Oulun kaupunkiseudun työllisyyskokeilun tukihanke tukee ja valmistelee edellä kuvattua muutosta TE-toimiston ja seudun kuntien työllisyyspalveluiden välisessä muutosprosessissa. Tukihankkeen tavoitteena on tukea työllisyyden kuntakokeiluun liittyvää muutosta varmistamalla, että kokeiluorganisaation johto ja sitä toteuttava henkilöstö saavat ajantasaista tietoa sekä uusia välineitä asiakaspalvelutyön toteuttamiseksi ja kehittämiseksi työllisyyskokeilun tavoitteiden suuntaisesti. Muutosprosessia tukemalla varmistetaan henkilöstön osaamisen kehittyminen sekä työssä jaksamisen tukeminen uusien, asiakaspalvelua ja työllistämistyötä koskevien toimintamallien kehittyessä.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilun henkilöstö, mukaan lukien TE- toimistosta kuntien työnjohdon alaisuuteen siirtyvät henkilöt ja kunnan työllisyyspalveluissa jo työskentelevät henkilöt sekä kokeiluun resurssoitavat uudet henkilöstöresurssit. Lisäksi kohderyhmänä on TE-toimiston ja kuntien johto ja yhteistyöverkostot, joita voivat olla myös eri kuntien sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät mm. sosiaali-, terveys-, sivistys-, kulttuuri- ja koulutusorganisaatioista. Hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden varsinaisena kohderyhmänä on noin 200 kuntakokeilun toteuttamiseen, suunnitteluun tai johtamiseen osallistuvaa henkilöä. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ja hyödynsaajana on työllisyyden kuntakokeilun asiakaskunta, joka koostuu laajasta työnhakijoiden joukosta (tämän hetkisen arvion mukaan kohderyhmä on Oulun seudun kunnissa yhteensä hieman yli 13 000 työnhakijaa).

Hankkeen toimenpiteillä edesautetaan kokeilussa toteutettavien työllistymistä edistävien palveluiden sujuvaa siirtymistä ja toteutusta osaksi kuntien työllisyydenhoitoa sekä palveluiden kehittymistä entistä sujuvampaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan. Hankkeen tuoma lisäarvo kohderyhmille työllisyydenhoidon muuttuvassa yhteiskunnallisessa tilanteessa on muutoksen hallittu läpivieminen. Tämä edesauttaa kokeilussa työskenteleviä henkilöitä ja organisaatioita kehittymään uudenlaisessa toimintaympäristössä tehtävässä asiakaspalvelutyössä, josta puolestaan hyötyvät laajasti alueen työnhakijat ja työnantajat.

Hankkeessa luodaan edellytykset sujuvalle palvelulle ja vaikuttavalle palveluyhteistyölle TE-hallinnon ja kokeilussa mukana olevien kuntien eri palvelualueiden (ml. hyvinvointi-, koulutus-, sivistys- ja kulttuuripalvelut) sekä Kela:n ja alueen oppilaitosten kanssa. Hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden kautta kehitetään toimijoiden yhteistyötä ja osaamista. Hankkeessa toteutettavilla toimenpiteillä edesautetaan kokeilussa toimivien organisaatioiden ja henkilöstön sopeutumista uuteen, muuttuvaan työkulttuuriin sekä uusiin työn tekemisen tapoihin ja toimintamalleihin henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvointi huomioiden. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää tiedolla johtamista sekä siihen liittyviä käytäntöjä ja toimintamalleja osana Työllisyyden kuntakokeilun toteutusta. Hankkeessa kootaan ja hankitaan kokeilun toiminnasta ja toteutuksesta tietoa ja malleja palveluiden jatkuvan kehittämisen sekä henkilöstön johtamisen, kouluttamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi.

Hankkeen välittömänä tuloksena kuntakokeilun johto ja siinä työskentelevä henkilöstö saa oikeaa ja ajantasaista tietoa ja tukea kuntakokeilun mukana tuomien muutosten tavoitteista, toteutuksesta sekä suunnitteilla olevista uusista palveluista ja toimintamalleista. Kokeilussa työskentelevän henkilöstön osaaminen kasvaa ja kehittyy vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, jonka tuloksena voi syntyä myös uusia innovatiivisia palveluratkaisuja kokeilun asiakaskohderyhmälle. Pidemmän aikavälin tuloksina työllisyyden kuntakokeilussa työskentelevän henkilöstön työn tuottavuus paranee, työurien pidentyminen mahdollistuu ja ennenaikaiset eläköitymiset vähenevät.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on Oulun kaupunkiseudun kuntakokeilun henkilöstö, mukaan lukien TE-toimistosta kuntien työnjohdon alaisuuteen siirtyvät henkilöt ja kaikkien kokeilukuntien työllisyyspalveluissa työskentelevät henkilöt sekä kokeilun toteutukseen osallistuvat uudet henkilöresurssit. Hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden varsinaisena kohderyhmänä on noin 200 kuntakokeilun toteuttamiseen, suunnitteluun tai johtamiseen osallistuvaa henkilöä.

Lisäksi kohderyhmänä on ELY-keskuksen, TE-toimiston ja kuntien johtoa sekä yhteistyöverkostot, joista osa on kuntien sisäistä sidosryhmää kuten sosiaali-, terveys-, sivistys- ja koulutusorganisaatiot. Hankkeen ulkoisia sidosryhmiä ovat Kela, mahdolliset yksityiset palveluntuottajat (joko ELY-keskuksen, TE-toimiston tai kunnan kilpailuttamat), järjestöt, yhdistykset ja alueella toimivat muut hankkeet (mm. Maahanmuuttajien Osaamiskeskus), jotka toimivat työllisyyskokeilun kohderyhmän parissa. Kelan kanssa on tehty jo tiivistä yhteistyötä kokeilun valmisteluvaiheessa, muiden ulkopuolisten sidosryhmien kohdalla osallistuminen hankkeeseen on vasta suunnitteluvaiheessa ja tarkemmin osallistujat tulevat tarkentumaan, kun yhteissuunnittelu ja jatkuva kehittäminen etenevät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ja hyödynsaajana on työllisyyden kuntakokeilun koko asiakaskunta, joka koostuu Oulun seudun kuntien:

- työttömistä, työllistetyistä ja työvoimapalveluissa olevista alle 30-vuotiaista työnhakijoista

- työttömistä, työllistetyistä ja työvoimapalveluissa olevista maahanmuuttajista ja vieraskielisistä

- työttömistä työnhakijoista, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan.

Hankkeen toimenpiteillä edesautetaan mallintamaan, toteuttamaan ja kehittämään kokeilussa toteutettavien työllistymistä edistävien palveluiden sujuvia siirtymiä ja palvelutuotannon siirtymistä osaksi kuntien työllisyydenhoitoa. Kuntakokeilun välillinen kohderyhmä hyötyy palveluiden kehittymisestä entistä sujuvampaan, asiakaslähtöisempään ja vaikuttavampaan suuntaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 260 929

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 120 708

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 326 160

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 150 885

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Oulun

Kunnat: Hailuoto, Oulu, Ii, Tyrnävä, Kempele, Lumijoki, Muhos, Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Terveys- ja sosiaalialoilla työskentelevistä yli 80 % on naisia, ja tämä näkyy suuntaa-antavasti myös työllisyyspalveluissa. Oulun kaupungissa on laadittu koko kaupunkia koskeva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Tarkoitus on, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen on osa organisaation normaalia toimintaa, ei vain erillisten hankkeiden toimintaa. Hankkeen toimenpiteillä pyritään myös työhyvinvoinnista huolehtimiseen ja yksi tärkeä osa-alue tästä on työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen edistäminen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Oulun kaupungissa on laadittu koko kaupunkia koskeva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on osa organisaatioiden normaalia toimintaa, ei erillinen osa hankkeiden toimintaa. Osana Oulun kaupunkiorganisaatiota Oulun työllisyyden kuntakokeilun tukihankkeessa noudatetaan Oulun kaupungille laadittua tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, eikä hankkeelle laadita erillistä omaa suunnitelmaa. Hanke on avoin kaikille sukupuolille hankkeen kohderyhmämäärittelyn mukaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite. Hankkeen päätavoite on toimia Työllisyyden kuntakokeilun muutosjohtamisen tukena edesauttaen uusien, asiakaslähtöisten toimintamallien ja palveluprosessien syntymistä kuntakokeilussa toteutettavien palveluiden kehittämiseksi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 6
Oulun kaupungilla on ympäristöohjelma, joka luo perustan hallintokuntien, liikelaitosten ja kaupungin omistamien yhtiöiden ympäristötavoitteiden asettamiselle ja toimintatapojen kehittämiselle. Ohjelma kattaa koko kaupunkiorganisaation toiminnan, vahvistaa elinkeinoelämän kehittämismahdollisuuksia ja ohjaa kaupungin päätöksentekijöitä, henkilöstöä, asukkaita ja yrityksiä ympäristövastuulliseen toimintaan. Oulun kaupunkiseudun työllisyyskokeilun tukihankkeen toiminnoissa huomioidaan uudet palvelujen tuotantotavat mm. monikanavaiset- ja sähköiset ratkaisut, sekä erilaiset lähipalveluina toteutettavat ja kehitettävät palvelut voivat vähentää tilojen ja liikkumisen tarvetta. Hankkeen tarjoiluissa ja markkinointimateriaalien tuottamisessa otetaan huomioon luonnonvarojen kestävä käyttö. Hankkeella ei siis suoranaisesti vaikuteta luonnonvarojen käytön kestävyyteen, mutta välillinen vaikutus on se, että toimivat työmarkkinat ja taloudellisesti tasapainoinen yhteiskunta tukee myös ekologisten näkökulmien huomioon ottamista yhteiskunnallisessa kehityksessä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 6
Oulun kaupungille on ympäristöohjelma, joka kattaa koko kaupunkiorganisaation toiminnan, vahvistaa elinkeinoelämän kehittämismahdollisuuksia ja ohjaa kaupungin päätöksentekijöitä, henkilöstöä ja asukkaita ympäristövastuulliseen toimintaan. Ympäristöohjelmalla varmistetaan kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten ja ympäristötavoitteiden saavuttaminen. Keskeisin ympäristöohjelmaa ohjaavista linjauksista on hiilineutraali Oulu 2040. Ympäristöohjelma luo perustan hallintokuntien, liikelaitosten ja kaupungin omistamien yhtiöiden ympäristötavoitteiden asettamiselle ja toimintatapojen kehittämiselle. Liikkumisessa suositaan joukkoliikennettä. Hanketarjoiluissa otetaan huomioon niiden ilmastovaikutukset. Hankkeessa ei tuoteta ympäristön kannalta kestämätöntä kertakäyttöistä markkinointimateriaalia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei vaikuteta luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 6
Oulun kaupungille on ympäristöohjelma, joka kattaa koko kaupunkiorganisaation toiminnan, vahvistaa elinkeinoelämän kehittämismahdollisuuksia ja ohjaa kaupungin päätöksentekijöitä, henkilöstöä ja asukkaita ympäristövastuulliseen toimintaan. Ympäristöohjelmalla varmistetaan kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten ja ympäristötavoitteiden saavuttaminen. Keskeisin ympäristöohjelmaa ohjaavista linjauksista on hiilineutraali Oulu 2040. Ympäristöohjelma luo perustan hallintokuntien, liikelaitosten ja kaupungin omistamien yhtiöiden ympäristötavoitteiden asettamiselle ja toimintatapojen kehittämiselle.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeessa aiotut toiminnot eivät kohdistu Natura 2000 -alueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 4
Oulun kaupungilla on ympäristöohjelma, joka kattaa koko kaupunkiorganisaation toiminnan, vahvistaa elinkeinoelämän kehittämismahdollisuuksia ja ohjaa kaupungin päätöksentekijöitä, henkilöstöä ja asukkaita ympäristövastuulliseen toimintaan. Ympäristöohjelman yksi painopiste on ympäristövastuullisuuden edistäminen, jossa toimenpiteinä on mm. lisätä esimiesten, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden ympäristöosaamista sekä ymmärrystä oman työn ympäristövaikutuksista sekä jätteen lajittelun ja kierrätyksen tehostaminen jätehuoltomääräyksillä. Hankkeen toiminnoissa ja toimintojen kehittämisessä pyritään huomioimaan materiaalien hyötykäyttö, kierrätys, energiatehokkuus sekä jätteiden vähäinen määrä. Hankkeessa ei tuoteta ympäristön kannalta kestämätöntä kertakäyttöistä markkinointimateriaalia. Hankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin ohjeistuksia materiaali- ja laitehankinnoissa ja ne tehdään tarpeeseen perustuen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei vaikuteta uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
Hankkeessa pyritään kohderyhmän osaamisen kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja samalla tuottavuuden parantamiseen, joilla kaikilla on välillinen vaikutus saatavilla olevan työvoimaresurssin tehokkaampaan käyttöön. Tällä puolestaan on vaikutusta yritysten kehittymiseen ja paikalliseen elinkeinorakenteiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 6
Oulun seudun kuntien työllisyyden kuntakokeilun tukihankkeen tavoitteena on tukea työllisyyden kuntakokeiluun liittyvää muutosta varmistamalla, että kokeiluorganisaation johto ja sitä toteuttava henkilöstö saavat ajantasaista tietoa sekä uusia välineitä asiakaspalvelutyön toteuttamiseksi ja kehittämiseksi työllisyyskokeilun tavoitteiden suuntaisesti. Hankkeella on välillinen vaikutus uusien työllistymiseen ja osaamisen kehittämiseen liittyvien palveluiden kehittämiseen työnhakijoille, työnantajille ja työllisyyspalveluiden parissa työskenteleville tahoille.
Liikkuminen ja logistiikka 4 2
Hankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin matkustusohjeita. Niiden mukaisesti harkitaan aina matkustamisen tarpeellisuutta ja mahdollisuutta hoitaa kokouksia esimerkiksi videoneuvotteluin. Hankkeen toimenpiteiden toteutuksessa (esim. erilaiset tilaisuudet ja koulutukset) pyritään huomioimaan lähialueilla toimivat tuotteiden ja palveluiden tuottajat.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Oulun seudun kuntien työllisyyden kuntakokeilun tukihankkeen tavoitteena on tukea työllisyyden kuntakokeiluun liittyvää muutosta varmistamalla, että kokeiluorganisaation johto ja sitä toteuttava henkilöstö saavat ajantasaista tietoa sekä uusia välineitä asiakaspalvelutyön toteuttamiseksi ja kehittämiseksi työllisyyskokeilun tavoitteiden suuntaisesti. Muutosprosessia tukemalla varmistetaan henkilöstön osaamisen kehittyminen sekä työssä jaksamisen tukeminen uusien, asiakaspalvelua ja työllistämistyötä koskevien toimintamallien kehittyessä. Tämän tuen avulla muutosprosessi voidaan viedä läpi hallitummin ja edellytykset muutoksen onnistumiselle ovat paremmat. Hankkeen avulla edistetään kohderyhmän työhyvinvointia ja osallisuutta, joka heijastuu myös arjen tyytyväisyyteen. Välillisesti hanke edistää työllisyyspalveluiden asiakkaiden työllistymistä, joka taas yksilötasolla luo hyvinvointia ja parantaa osallisuuden ja hyvinvoinnin edellytyksiä.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Oulun kaupungissa on laadittu koko kaupunkia koskeva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on osa organisaatioiden normaalia toimintaa, ei erillinen osa hankkeiden toimintaa. Osana Oulun kaupunkiorganisaatiota Oulun työllisyyden kuntakokeilun tukihankkeessa noudatetaan Oulun kaupungille laadittua tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, eikä hankkeelle laadita erillistä omaa suunnitelmaa. Hanke on avoin kaikille sukupuolille hankkeen kohderyhmämäärittelyn mukaisesti. Yleisesti työnantajalla on velvollisuus edistää tasa-arvoa mm. mahdollistamalla naisten ja miesten hakeutuminen ja sijoittuminen eri tehtäviin sekä edistämällä molempien sukupuolten yhtäläisiä urakehitysmahdollisuuksia. Työnantajan tehtävänä on myös kehittää työoloja siten, että työt soveltuvat sekä miehille että naisille. Tasa-arvon edistämistä on myös se, että helpotetaan työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista muun muassa sujuvilla perhevapaakäytännöillä ja työajan joustoilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Hanke on avoin hankkeen kohderyhmämäärittelyn mukaisesti. Tavoitteena on mm. edistää kohderyhmän osaamista, hyvinvointia sekä edistää työurien pidentymistä.
Kulttuuriympäristö 2 2
Hankkeella ei ole varsinaista vaikutusta kulttuuriympäristön kehittymiseen tai säilymiseen, mutta hankkeen toimenpiteissä voidaan huomioida kulttuurin merkitystä ja keinoja erilaisissa työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen toimenpiteissä.
Ympäristöosaaminen 2 2
Hankkeella ei ole varsinaista vaikutusta ympäristöosaamisen kehittymiseen, mutta hankkeella on ympäristöosaamista vahvistava esimerkkinä toimimisen rooli, kun se toteuttaa toiminnoissaan kestävän kehityksen periaatteita esim. erilaisissa hanketta koskevien materiaalien valinnassa sekä koulutuksien ja tilaisuuksien järjestämisessä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-