Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22212

Hankkeen nimi: Ovi auki elämään!

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2539767-3

Jakeluosoite: PL 412

Puhelinnumero: 020 124 3000

Postinumero: 60101

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.seamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Salla Kettunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija, TKI

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: salla.kettunen(at)seamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 868 0140

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomessa on vuosi vuodelta yhä runsaammin sosiaalisesti vetäytyneitä nuoria, jotka jättävät opintonsa kesken, eivät käy töissä ja eristäytyvät yhteiskunnasta. Syrjäytymisen ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten määrä on jatkuvasti kasvanut kuten myös mielenterveysongelmien määrä. Ovi auki elämään! -hankkeen tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta sosiaalisesti vetäytyneiden (hikikomorit) elämäntilanteesta ja ilmiöstä asiantuntijoiden keskuudessa sekä toisaalta edistää sosiaalisesti vetäytyneiden ja mielenterveysongelmaisten henkilöiden mahdollisuuksia kuntoutumiseen erityisesti digitaalisen nuorisotyön keinoin.

Ovi auki elämään! -hankkeessa järjestetään sosiaalisesti vetäytyneille ja mielenterveysongelmista kärsiville nuorille työpajatoimintaa, jonka tavoitteena on rohkaista heitä pienin askelin takaisin arkeen. Hankkeessa toteutetaan myös digitaalisen nuorisotyön ajatusta Hikikomori-chatin ja kohderyhmälle tehtävän eri palveluja sisältävän verkkoalustan luomisen avulla.

Lisäksi hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan sosiaalisia vuorovaikutustaitoja edistävä virtuaalinen simulaatioanimaatioympäristö, joka perustuu onnistuneista valinnoista saatavaan reaaliaikaiseen positiiviseen palautteeseen.

Hankeen toiselle kohderyhmälle eli julkisen ja yksityisen sektorin mielenterveystyön, terveydenhuollon, opetusalan ja nuorisotyön ammattilaisille, jotka työskentelevät 16-30 –vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten kanssa, järjestetään avoimia seminaareja sekä räätälöityjä työpajoja.

Hankkeessa tuloksena syntyy:
- Hikikomoreille suunnattu verkkopalvelu, johon sisältyy chat, vertaistukikeskustelualue, videoita aiheeseen liittyen sekä erilaisia tietoiskuja syrjäytymisestä yms. aihepiirin teemoista.
- Sosiaalisia vuorovaikutustaitoja edistävä virtuaalinen simulaatioanimaatioympäristö.
- Julkaisuja, joiden avulla tiedotetaan hankkeen kokemuksista ja siinä saaduista hyvistä käytänteistä.
- Alan ammattilaisille suunnattu blogi, jonne kerätään aihepiiriä käsitteleviä artikkeleita ja ajankohtaistietoa asiasta sekä linkkejä teemaan liittyvään tutkimukseen.
- Painettu julkaisu lähiomaisille ja ammattilaisille hikikomorien maailmasta ongelman ymmärtämiseksi ja tiedostamiseksi, mikä mahdollistaa myös varhaisen puuttumisen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke kohdistetaan Etelä-Pohjanmaan alueelle. Sen kohderyhminä ovat

a) sosiaalisesti vetäytyneet nuoret ja nuoret aikuiset (16-30 –vuotiaat), jotka ovat vaarassa vetäytyä sosiaalisesti tai jotka jo ovat vetäytyneet sosiaalisesti.
b) mielenterveydellisistä ongelmista kärsivät 16-30 -vuotiaat eteläpohjalaiset, joiden hakeutumista kuntouttavaan työtoimintaan ja opintoihin tulee aktivoida ennen muuta syrjäytymisvaaran ehkäisemiseksi.
c) julkisen ja yksityisen sektorin mielenterveystyön, terveydenhuollon, opetusalan ja nuorisotyön ammattilaiset, jotka työskentelevät erityisesti 16-30 –vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten kanssa sekä kohtaavat eri tyyppisiä mielenterveysongelmia.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Projektin kohteena olevien henkilöiden läheiset.
Etelä-Pohjanmaan kunnat
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 223 161

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 166 426

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 297 547

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 221 901

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Suupohjan, Kuusiokuntien, Seinäjoen, Järviseudun

Kunnat: Seinäjoki, Karijoki, Soini, Kurikka, Kauhava, Lapua, Lappajärvi, Alajärvi, Vimpeli, Ähtäri, Teuva, Kauhajoki, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Varsinaista analyysia sukupuolinäkökulmasta ei ole tehty, mutta aiemman tutkimuksen ja TE-keskuksen antaman tiedon mukaan enemmistö kohderyhmään kuuluvista hikikomoreista ja mielenterveysongelmista kärsivistä pitkäaikaistyöttömistä on miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Vaikka etukäteistiedon mukaan iso osa kohderymään kuuluvista on miehiä, niin hankkeen suunnittelussa on huomioitu molemmat sukupuolet. Toimenpiteiden toteuuksessa huomioidaan niiden mahdolliset erilaiset vaikutukset naisille ja miehille. Hankkeessa tuotetuissa analyyseissä, malleissa ja ehdotuksissa huomioidaan sukupuolen vaikutus.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hankkeessa tuotettava materiaali on suurimmaksi osaksi sähköisessä muodossa, mikä vähentää esimerkiksi tarvittavan paperin määrää ja siihen kohdistuvia energiaa vieviä tuotantokustannuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeen ensisijaisia tavoitteita on yhteiskunnallisen osallisuuden ja yksilön henkisen hyvinvoinnin edistäminen. Hanke pyrkii ehkäisemään syrjäytymistä ja auttamaan jo syrjäytyneiden nuorten saamista takaisin työelämän ja opintojen pariin. Näin heidän osallisuutensa paranee ja osallisuus yhteiskunnassa kasvaa. Hankkeessa annetaan kohderyhmälle myös mahdollisuuksia tutustua uusiin harrastemahdollisuuksiin ja solmia uusia ihmissuhteita. Hanke lisää myös tietoutta hikikomori-ilmiöstä asiantuntijoiden keskuudessa siinä tuotettavan materiaalin ja koulutusten myötä. Tiedon saavutettavuuden kannalta keskeistä on myös koulutukseen hakeutumisen esteiden poistamisella ja opiskelujen jatkamisen tai aloittamisen kynnyksen madaltamisella, johon hanke tähtää.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hanke edistää merkittävästi sosiaalista tasa-arvoa antamalla hankkeeseen osallistuville sosiaalisesti vetäytyneille, sosiaalisen vetäytymisen uhan olla oleville ja mielenterveydellisistä ongelmista kärsiville henkilöille mahdollisuuden ja erilaisia toiminta- ja auttamismuotoja integroitua paremmin yhteiskuntaan ja arkeen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 7
Hanke vaikuttaa merkittävästi yhdenvertaisuuden kasvattamiseen erilaisuuden tunnustamisen myötä ja ennen muuta eriarvoisuutta vähentämällä, kun yhteiskunnassa syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä saadaan integroitua paremmin yhteiskuntaan ja osallistumaan sen toimintoihin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei relevantti tässä hankkeessa

9 Loppuraportin tiivistelmä

-