Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22213

Hankkeen nimi: MECCO - osaamista tukevat yhteistyön menetelmät

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Jakeluosoite: PL 567,67701 Kokkola

Puhelinnumero: (06) 8294 111 (vaihde) info@chydenius.fi

Postinumero: 67701

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.chydenius.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Paula Kivinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: koulutuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paula.kivinen(at)chydenius.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-5148751

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on lisätä, vahvistaa ja systematisoida yliopistojen ja alueen työelämän, yritysten ja organisaatioiden, välistä yhteistyötä. Tämä toteutetaan hankkeessa pilotoitavien uusien ja erilaisten osaamista tukevien yhteistyömenetelmien ja -tapojen avulla. Lisäksi hankkeessa tavoitellaan uusien kasvu- ja rakennemuutosalojen osaamistarpeiden kohteena olevien jatkuvan oppimisen koulutusmahdollisuuksien tarjoamista avoimesti ja maksuttomasti alueen tarpeisiin. Tavoitteita tukevia toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä hanketoteuttajien kesken, osallisina alueen yrityksiä ja organisaatioita henkilöstöineen sekä kauppatieteellisen alan tutkinto-opiskelijoita. Lisääntyneellä työelämäyhteistyöllä ja uusilla jatkuvan oppimisen mahdollisuuksilla pyritään linkittämään liiketaloustieteen tutkimus-, koulutus- ja kehitystoiminta vahvemmin osaksi yliopistokeskuksen toiminta-aluetta, jolloin saadaan tutkimustulokset sekä tutkija- ja kehittäjäyhteisön ja aikuisopiskelijoiden osaaminen parhaalla tavalla alueen ja yhteiskunnan käyttöön.
Hankkeen tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta. Toimenpiteissä huomioidaan se, ettei ketään syrjitä taustansa perusteella. Yhdenvertaisuus huomioidaan etenkin hankkeen jatkuvan oppimisen koulutusmahdollisuuksien tarjoamisessa, jolla tuetaan ja voidaan lisätä erityisryhmien koulutuksiin osallistumista ja sitä kautta edistää työllistymistä. Yhtenä hankkeen tavoitteena on huomioida toiminnassa myös ympäristönäkökulma ja vähähiilisen talouden edistäminen. Tämä näkökulma huomioituu etenkin hankkeen osaamista ja osaamisen kehittymistä kasvattavissa toimenpiteissä, joissa lisätään digitaalisuutta oppimisympäristöön sekä osaksi yhteistyömenetelmiä.

Hankkeen tuloksena Keski-Pohjanmaalle, yliopistokeskuksen toiminta-alueelle, on muodostunut uusi alueen yrityksiä ja organisaatioita, tutkija- ja kehittäjäyhteisöä sekä aikuisopis­kelijoita yhteen liittävä työelämäyhteistyön toimintamalli. Toimintamallissa on useita erilaisia ja uusia vuorovaikutus- ja yritysyhteistyötapoja, joita on kehitetty ja toteutettu hankkeen toimenpiteiden tuloksena. Tuloksena hankkeen kohderyhmän osaamispääoma kasvaa hankkeessa tehtävän yhteistyön myötä. Toimenpiteillä vahvistetaan kumppanuuden kaikkien osapuolien osaamispääomaa. Uusien yhteistyömenetelmien ja-tapojen kehittämisessä, rakentamisessa ja toteuttamisessa on hyödynnetty digitaalisia tieto- ja viestintäteknologioita.Digitalisuuden tuominen osaksi hankkeessa tarjottavaa kasvu-ja rakennemuutosalojen koulutustarjontaa sekä myös osaksi uusia hankkeessa kehitettäviä ja toteutettavia työelämäyhteistyömenetelmiä.

Hankkeen tuloksena liiketoimintaosaamisen sekä muuhun tarpeiden mukaiseen teemaan/alaan kuuluva koulutustarjonta on kasvanut määrällisesti, se on kohdennettu työelämässä oleville kasvu- ja rakennemuutosaloilla toimiville mutta myös työelämän ulkopuolella oleville. Koulutuksilla voidaan lisäksi edistää työhyvinvointia ja tuottavuutta, löytää lisäkoulutustarpeita, tunnistaa osaamista, parantaa muutosvalmiuksia, pidentää työuria sekä vähentää ikäsyrjintää.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteiden välittöminä kohteina ovat:

- Keski-Pohjanmaan alueen kasvu- ja rakennemuutosalojen elinkeinoelämä – mikro- ja pk-yritykset (sekä niiden henkilökunta)
- Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa opiskelevat Vaasan yliopiston liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmassa opiskelevat aikuisopiskelijat.
- Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kauppatieteellisen alan tutkija- ja kehittäjäyhteisö. Yhteisö koostuu Jyväskylän yliopiston (Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen) ja Vaasan yliopiston
henkilöstöstä, jotka työskentelevät Kokkolassa

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteiden välillisinä kohteina ovat:

- Työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat naiset ja miehet. Hyötyvät hankkeen (avoimesti tarjolla olevasta ja maksuttomasta) koulutustarjonnan määrällisestä ja laadullisesta kehittymisestä.
- Opinto-ohjaajat ja uraneuvojat sekä muut ohjaus- ja koulutuspalvelutyötä tekevät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 222 180

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 222 180

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 296 238

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 296 238

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Lestijärvi, Toholampi, Halsua, Kaustinen, Kokkola, Veteli, Perho, Kannus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 567

Postinumero: 67701

Postitoimipaikka: Kokkola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 50

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 133

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa tehtävissä toimenpiteissä sukupuolet huomioidaan tasavertaisesti. Toimenpiteisiin osallistuu sekä miehiä että naisia, ja toimenpiteiden tuloksia voivat hyödyntää kaikki sukupuolesta riippumatta. Toteuttajaorganisaatioilla on kummallakin oma tasa-arvo -ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jota organisaatiot noudattavat kaikessa toiminnassaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): kyllä Hankkeen toiminnassa tarjotaan eri sukupuolille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan. Yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014) on säädetty, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja ettei ketään saa syrjiä esim. iän, ihonvärin, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 6
Hankkeen tuottama osaaminen laajentaa ymmärrystä luonnonvarojen käytön kestävyydestä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 7
Hankkeessa käytettävät digitaaliset oppimisympäristöt sekä materiaalit vähentävät liikkumisen tarvetta ja siten kasvihuonepäästöjä. Hankkeen kautta kohderyhmään kuuluvat yritykset saavat kehittämisapua toimintaansa omalta paikkakunnaltaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 5
Hankkeen tuottama osaaminen laajentaa ymmärrystä kasvillisuudesta, eliöistä ja luonnon monimuotoisuudesta, lisäksi myös välillisiä vaikutuksia on käytettävällä digitaalisella oppimisympäristöllä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 4
Hankkeessa käytettävät digitaaliset oppimisympäristöt sekä materiaalit vähentävät liikkumisen tarvetta ja siten kasvihuonepäästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Neutraali merkitys Hankkeella neutraali vaikutus kohteeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 4
Hankkeen tuottama osaaminen ja ymmärryksen laajentuminen sekä käytettävät digitaaliset ympäristöt ja materiaalit lisäävät ympäristötekijöiden huomioimista ja vähentävät tulostettavan materiaalin ja jätteen määrää.Hankkeen toiminnoissa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Hankkeen tuottama osaaminen lisää ymmärrystä uusiutuvien energialähteiden käyttämisen merkityksestä. Strategisella suunnittelulla hanke voi edistää merkittävästi kierto- ja jakamistaloutta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
Hankkeen tuottama osaaminen vaikuttaa merkittävästi paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen. Hanke lisää koulutuksen tarjontaa ja osuvuutta sekä vastaa alueellisiin työvoiman osaamistarpeisiin. Hankkeella myös lisätään yliopistotoimijoiden ja alueen elinkeinoelämän yhteistyötä ja vuoropuhelua.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Digitaalinen opetustarjonta kohderyhmälle kasvaa määrällisesti, myös opetuksen laatu kohenee ja sen sisällöt kehittyvät. Sähköisten oppimisympäristöjen käyttö antaa kohderyhmälle valmiudet hyödyntää niitä myöhemmin työssään, mikä vähentää materiaalikuormitusta.
Liikkuminen ja logistiikka 5 6
Hankkeessa hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä ja materiaaleja, mikä vähentää merkittävästi kohderyhmän liikkumista ja logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 6
Hanke edistää hyvinvointia monella tapaa. Kohderyhmän liiketoimintaosaaminen kasvaa, mikä tuo uusia mahdollisuuksia edetä uralla / kehittää yritystä. Itämeri-strategian mukaisesti yritysten menestys kasvattaa välillisesti alueen hyvinvointia ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen toiminta on tasavertaista ja toimintaan voivat osallistua kaikki, toimenpiteiden tarjonnassa huomioidaan erilaiset tarpeet.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 9
Hankkeessa kiinnitetään huomiota sen toimenpiteiden yhdenvertaisuutta edistävästä vaikutuksesta niin kulttuuriseen kuin myös yhteiskunnalliseen tasa-arvoon. MECCO-hankkeen työpakettissa 4. TYÖPAKETTI 4: TOIMEKSIANTOYHTEISTYÖ HYÖTY. Toimenpiteiden tuloksena syntyy uusi ratkaisu, jolla voidaan suunnata tutkielmatyötä ja tutkimusta Keski-Pohjanmaalle ja vaikutetaan näin alueen yritysten kehittymiseen. Samalla vastataan pieneltä osin alueellisiin yritysten osaamistarpeisiin (toimeksiantotutkielmat / kaikille avoin seminaari). Työpaketti edistää myös hankkeen yliopistotoimijoiden ja alueen työnantajien yhteistyötä ja yhdenvertaisuutta. TYÖPAKETIN TULOKSENA syntyy toimeksiantoyhteistyölle kohtaamisalusta ja toimintamalli. Hankkeen toimintaan voivat osallistua kaikki riippumatta koulutustaustasta, henkilön taustasta ja paikkakunnasta. Toimenpiteiden tarjonnassa huomioidaan erilaiset tarpeet.
Kulttuuriympäristö 4 4
Uusi tieto ja osaaminen vaikuttaa koko toimintaympäristön kehittymiseen. Kokkolan yliopistokeskuksen strategiassa tavoitellaan kestävien ratkaisujen kehittämistä yrityksissä sekä uusien, toimialojen välisiä arvoketjujen tunnistamista. Yhteistyökumppaneina on alueen teollisuus, alkutuotanto, erilaiset palvelut ja myös nouseva kaivannaisteollisuus. Liiketoiminnan kehittämisen tutkimuksessa keskiössä ovat yrityksen elinkaari sekä yksilön elämänkulku, osaaminen ja hyvinvointi.
Ympäristöosaaminen 5 7
Kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan hankkeen kaikissa vaiheissa. Ekologista kestävyyttä edistetään myös välillisesti koulutuksen avulla. Hankkeen tuottama kokonaisvaltainen liiketoimintaosaaminen ja ymmärryksen lisääntyminen yritystoiminnasta vahvistavat alueellisen elinkeinorakenteen ja -toiminnan kestävää kehittämistä sekä syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Vaasan yliopisto toteuttivat vuosina 2020-2023 hankkeen nimeltä MECCO – osaamista tukevat yhteistyön menetelmät. Hankkeen tavoitteiden keskiössä oli lisätä ja vahvistaa yliopistojen ja alueen työelämän välistä yhteistyötä erilaisten yhteistyömenetelmien ja -tapojen avulla sekä tarjota tarpeisiin pohjautuvia jatkuvan oppimisen koulutusmahdollisuuksia kaikille avoimesti ja maksuttomasti. Hankkeen toimenpiteiden ja työpakettien alustana toimi liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma opiskelijoineen sekä sitä koordinoiva alan tutkija- ja kehittäjäyhteisö.

Hankkeen toimenpiteiden tuloksena syntyi useita kokeiltuja yhteistyömuotoja työelämän ja yliopistojen tutkija- ja kehittäjäyhteisön sekä maisteriohjelman välillä, missä yhteistyö lisääntyi ja vahvistui niin yliopistotoimijoiden välillä kuin myös alueen työelämään, yrityksiin ja organisaatioihin. Lisäksi toteutettiin erilaisia alueen tarpeisiin pohjautuvia jatkuvan oppimisen koulutusmahdollisuuksia, joilla tuettiin osallistujien osaamisen kehittymistä.