Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22215

Hankkeen nimi: Yrittäjien työhyvinvoinnin kehittäminen verkkomentoroinnilla

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2020 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1474763-1

Jakeluosoite: Ilkantie 4

Puhelinnumero: 0400 349 390

Postinumero: 00400

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://humak.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anu Järvensivu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anu.jarvensivu(at)humak.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505055663

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Varsinais-Suomen Yrittäjät ry, 0291483-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrittäjien työhyvinvoinnin kehittäminen verkkomentoroinnilla -hankkeessa Humanistinen ammattikorkeakoulu yhdessä Varsinais-Suomen yrittäjien kanssa kehittää ja pilotoi verkossa toteutettavaa vertaismentorointia varsinaissuomalaisille yksinyrittäjille ja mikroyrittäjille. Hankkeen pohjalta pyritään vahvistamaan yksinyrittäjien henkilökohtaisia ja sosiaalisia voimavaroja sekä työhyvinvointia verkostomaisella, vertaistuellisella otteella. Tarve on noussut yksinyrittäjien keskuudesta: yksinyrittäjät tarvitsevat verkostoja ympärilleen oman jaksamisensa tueksi mutta myös olennaisesti kilpailukykyisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Käytännössä hankkeen toiminta tapahtuu verkossa vertaismentorointina ja tätä prosessia ohjataan tavoitteellisesti. Hankkeen puolesta järjestetään ohjattuja verkkotapaamisia ja mukana on arviolta 15 pilottiyritystä. Osana verkkotapaamisia tuotetaan asiantuntijatietoiskuja osallistujien tarpeista lähtien.

Hankkeen päätteeksi tarkastellaan tällaisen vertaistuen vaikutuksia yrittäjien työhyvinvointiin ja tuotetaan sähköinen työkirja, jonka avulla yritysverkostot voivat omaksua verkkomentorointimallin. Hankkeen tulokset julkaistaan loppuwebinaarissa. Hankkeessa uutta suhteessa muihin mentorointihankkeisiin ja -toimintaan on verkkovälitteisyyden hyödyntäminen sekä vertaismentoroinnin tavoitteellinen, ohjauksellinen ote.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisia kohderyhmiä ovat yksinyrittäjät ja mikroyrittäjät Varsinais-Suomessa, erityisesti luovan alan yrittäjät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat kaikki yrittäjien verkostoon kuuluvat yrittäjät ja sidosryhmät, joiden kanssa voidaan hankkeen päätyttyä jakaa hyviä käytäntöjä ja joiden toimintaan yksinyrittäjät vaikuttavat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 74 541

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 42 327

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 94 156

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 53 465

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Loimaan, Salon, Turun, Åboland-Turunmaan, Vakka-Suomen

Kunnat: Sauvo, Oripää, Pyhäranta, Koski Tl, Aura, Naantali, Turku, Taivassalo, Kustavi, Pöytyä, Masku, Kemiönsaari, Vehmaa, Salo, Nousiainen, Paimio, Lieto, Mynämäki, Somero, Rusko, Loimaa, Raisio, Marttila, Laitila, Kaarina, Uusikaupunki, Parainen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 23

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 15

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeelle on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta Lapin Letkan suvauskoneella. Suvauskone on Lapin Letka - hankkeessa suunniteltu ja tehty netissä toimiva "kone" eri hankkeiden sukupuolivaikutusten arviointia varten (https://player.myzef.com/lapinletka/ajax/comparison_js.php?). Tuloksena oli, että hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Hankkeen aikana toteutettavat toimenpiteet on suunniteltu molempia sukupuolia palveleviksi. Lisäksi tunnistetaan erityisesti luovien alojen yrittäjien naisenemmistö.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimijat tunnistavat sukupuoleen ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvät kysymykset yrittäjyydessä, vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätarkoitus on edistää yrittäjien työhyvinvointia. Se palvelee tasavertaisesti eri sukupuolia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 6
Hankkeessa edistää verkkovälitteistä työhyvinvoinnin parantamistyötä. Siten hanke kehittää toimintoja, jotka eivät edellytä matkustamista. Hankkeessa myös toimitaan siten, että materiaalien valinnassa ja toimintatavoissa tehtävissä valinnoissa huomioidaan aina kestävän kehityksen periaatteet.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Ks. edellä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei tunnisteta olevan vaikutusta monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Ks. edellä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei tunnisteta vaikutuksia Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 3
Hanke edistää työhyvinvoinnin parantamisen toimintamuotoja, joissa toimitaan minimoiden materiaalien tarve ja jätteiden tuottaminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 3
Hanke toimii digitaalisissa ympäristöissä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeella pyritään kohentamaan yksityisyrittäjien työhyvinvointia ja ennakoivasti torjumaan siihen liittyviä riskejä. Näillä tavoittein hankkeen vaikutuksena voidaan arvioida olevan yrittäjien vakaampi ja kestävämpi toiminta, mikä lujittaa paikallista elinkeinojen kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeella kehitetään työhyvinvointia parantavaa toimintaa verkkoympäristössä. Se siten kehittää ennaltaehkäisevää toimintaa, millä arvioidaan olevan korjaavan työhyvinvointityön (terveys- ja sosiaalipalvelut) korvaavaa merkitystä.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Hankkeella kehitetään työhyvinvointia parantavaa toimintaa verkkoympäristössä. Perinteisesti palvelut ovat olleet kasvokkaisia palveluita. Digiympäristö vähentää logistiikan tarpeita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen päätarkoitus on parantaa kohderyhmän työhyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Hankkeella tähdätään yrittäjien arjen laadun ja sujuvuuden parantamiseen. Hanke pyrkii vaikutuksiin sekä mies- että naispainotteisilla yrittäjyyden aloilla tasavertaisesti. Siten hanke edistää yrittäjien tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hanke parantaa niiden yrittäjien asemaa, joiden työ sisältää merkityksellisiä työhyvinvoinnin riskejä. Verraten palkansaajiin, työhyvinvointi on suuremmassa määrin yrittäjien oman aktiivisuuden varassa. Siten se edistää yrittäjien yhdenvertaisuutta keskenään ja suhteessa palkansaajiin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei tunnisteta olennaista merkitystä kulttuuriympäristön kehittymiselle.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettavia vaikutuksia ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-