Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22217

Hankkeen nimi: Ulkomaalaistaustaisten polku Oulun eteläiselle alueelle

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2020 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0210010-1

Jakeluosoite: Maliskyläntie 2, PL 72

Puhelinnumero: 040 142 8600

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: NIVALA

WWW-osoite: http://www.jedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: ANNE MAARIT KAARTINEN

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektikoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.kaartinen(at)jedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 157 7387

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry, 0209770-7
Haapaveden kaupunki, 0184872-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajien tuloa Oulun eteläisen alueelle, edesauttaa maahanmuuttajia ja työnantajia löytämään toisensa, ohjata heitä opiskelemaan tai työelämään, saada ammattitaitoista työvoimaa yritysten tarpeisiin sekä luoda hyvinvoiva elinympäristö ja asumisedellytykset “yhden luukun” -palvelumallin myötä. Hankkeen avulla mahdollistetaan neuvontapalveluita ennen ja jälkeen töihin tai opiskelemaan tulemista.

Hankkeen toimenpiteitä ovat mm. maahanmuuttajien kielitaidon ja osaamisen selvittäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ohjaamalla heidät opiskelemaan tai suoraan työelämään ja toimenpiteiden suunnittelu kokonaisuuksiksi, jotka niveltyvät mahdollisimman joustavasti ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden ja työntekijöiden palvelukokonaisuuteen. Lisäksi toimenpiteitä ovat maahanmuuttajien työllistymisen koordinointi alueen yrityksiin antamalla ohjausta ja neuvontaa sekä integrointi alueen yritysten työvoimaksi.

Hankkeen tuotoksena syntyvän toimintamallin avulla maahanmuuttajaa ja hänen perhettään voidaan auttaa yhden luukun -periaatteella. Maahanmuuttajien sijoittuminen työelämään nopeutuu, he juurtuvat ja kotoutuvat alueelle osaksi yhteisöä, yritykset saavat tarvitsemaansa koulutettua työvoimaa ja koko alueen elinvoimaisuus paranee.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Ulkomaalaistaustaiset henkilöt, nuoret ja aikuiset
- työttömät (ml. pitkäaikaistyöttömät), koulutuksessa tai työssä olevat sekä työmarkkinoiden ulkopuolella olevat
- alueella jo olevat, lupaa hakevat
- alueelle muualta tulevat
- ulkomailla vielä asuvat/muuttamishalukkaat, helpottamaan maahanmuuttoa sekä alueelle ja työelämään asettumista
- Ulkomaalaistaustaisten kanssa työskentelevät tahot ja niiden työntekijät
- Ohjaushenkilöstö, opinto-ohjaajat ja muut ohjaustyötä tekevät ja nivelvaiheisiin sijoittuvat henkilöt
- Osallistuvien organisaatioiden henkilökunta
- Alueen yritykset, ja erityisesti pk-yritykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Hankkeeseen osallistuvien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden perheet ja muut läheiset
- Koulutus-, neuvonta-, ohjaus- ja työvoimapalvelut
- Työpaikkaohjaajat
- Suomalainen yhteiskunta, joka hyötyy ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osaamisen ja työllistymisen paranemisesta, yhteiskuntaan kiinnittymisen tehostumisesta, osallisuuden kasvamisesta, yhteiskuntataitojen kehittymisestä ja syrjäytymisen vähenemisestä

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 193 787

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 117 237

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 357 825

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 138 454

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan, Nivala-Haapajärven, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Ylivieska, Oulainen, Pyhäjärvi, Merijärvi, Reisjärvi, Kalajoki, Alavieska, Kärsämäki, Siikalatva, Sievi, Haapavesi, Haapajärvi, Nivala, Pyhäntä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 19

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 270

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmässä ovat edustettuina sekä naiset että miehet. Hankkeen valmistelussa on todettu, että maahanmuuttajataustaiset naiset ovat usein miehiä syrjäytyneempiä, ja jäävät helposti koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Hankkeessa ei ole esteitä sukupuolten tasavertaiselle kohtelulle ja hankkeen toimenpiteet ovat sukupuolineutraaleja, joten hankkeen tuloksina syntyviä palveluja voidaan käyttää sukupuolesta riippumattomasti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa. Molempia sukupuoli kohdellaan hankkeessa tasavertaisesti. Hankkeen toimenpiteet eivät aseta erityisvaatimuksia hankkeen toimenpiteisiin osallistuvien henkilöiden sukupuolelle, joten sekä naiset että miehet voivat osallistua hankkeiden toimenpiteisiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen, mutta se tulee välillisesti esille hankkeen tavoitteissa. Hankkeessa kiinnitetään huomiota sukupuolten välisen tasa-arvon vahvistamiseen maahanmuuttajien työllistymisessä ja koulutukseen pääsemisessä. Hankkeen toteutusvaiheessa noudatetaan kaikissa toiminnoissa tasa-arvonäkökulmaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 4
Koulutuksella ja osaamisella on merkitystä kestävän kehityksen huomioimiseen. Mikäli maahanmuuttajat kotiutuvat alueelle, niin sillä on vaikutusta matkustusmääriin ja sitä kautta luonnon ja ilmaston kuormittumisen vähenemiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Koulutuksella ja osaamisella sekä kotiutumisella voidaan vähentää ko.riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 5
Osaamisen ja tietouden lisääminen edistävät vastuullisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole Natura 2000 -ohjelman kohteisiin liittyviä vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Osaamisella, tiedoilla ja asenteella voidaan parantaa taloudellista kestävyyttä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Toiminta voi ajoittain sijoittua kohteisiin, joissa käytetään uusiutuvia energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 7
Koulutuksella ja osaamisella on merkitystä syrjäytymisen ehkäisyssä. Alueen työelämä saa osaajia palvelukseensa. Hanke myös lisää työelämän osaamista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat koulutukseen ja osaamiseen. Hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan aineettomia palveluita ja nopeutetaan maahanmuuttajien siirtymistä koulutukseen/työelämään.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Hankkeen alueellisesti paikallinen toteutuminen tarkoittaa sitä, että hankkeen toimijoiden välillä ei ole pitkiä välimatkoja. Osa hankkeen toiminnnoista toteutetaan verkon kautta. Hankkeessa pyritään vähentämään turhaa autoilua ja optimoimaan liikkumista ja logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
Hankkeen tavoitteena on parantaa hyvinvointia ehkäisemällä maahanmuuttajien syrjäytymistä ja tukemalla syrjäytymisvaarassa olevia ammatillisen tutkinnon suorittamiseen ja työllistymiseen.
Tasa-arvon edistäminen 4 8
Hankkeen toimenpiteillä pyritään edistämään maahanmuuttajien sukupuolten ja vaikeasti työllistyvien yhdenvertaista kohtelua sekä tuottamaan tuottaa tasa-arvoisempia mahdollisuuksia osallistua koulutukseen, työhön ja yhteiskuntaan suhteessa valtaväestöön.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hankkeen toimenpiteet ovat yhdenvertaiset kaikille hankkeeseen osallistuville taustasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 3 3
Hankkeessa huomioidaan kulttuuriympäristö alueellisesti mm. tukipalvelujen suunnittelussa.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeessa pyritään kestävän kehityksen arvojen mukaiseen toimintaan. Osaamisen kehittämisellä parannetaan ympäristöosaamista ja edistetään vastuullista toimintaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-