Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22222

Hankkeen nimi: Taiteen asiantuntija -maisteriohjelman suunnittelu ja käynnistäminen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2020 ja päättyy 31.1.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Jakeluosoite: PL 122

Puhelinnumero: 016 341 341

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ulapland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Maria Eliisa Huhmarniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopistonlehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: maria.huhmarniemi(at)ulapland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 484 4339

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Luovat alat, joiden ytimessä taide on, ovat kasvava ja yhä enenevästi työllistävä ala. Tällä hetkellä ennakoidaan kasvavaa työvoimatarvetta taiteen aiantuntijatehtäviin ja taiteen välittäjäportaaseen sekä eläköitymisen että taiteen tunnistetun yhteiskunnallisen merkityksen vaikutuksesta. Taiteilijakoulutus keskiasteella ei ole kuitenkaan vastannut työelämäorientaatiota ja Suomessa erityisesti kuvataiteilijoiden keskuudessa on työttömyyttä, johon toivotaan vastattavan lisääntyvällä ja kohdennetulla taidealan maisterikoulutuksella.

Tämän hankkeen tavoitteena on suunnitella Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan tutkimukseen ja nykytaiteeseen perustuva suomenkielinen maisteriohjelma, joka vastaa koulutuskysyntään luovilla aloilla (kasvu- ja rakennemuutosala) sekä tukee kuntien ja yritysten innovaatiovalmiuksia pitkällä tähtäimellä, kun valmistuvat asiantuntijat välittävät taiteilijoiden osaamista yhteiskunnan eri sektoreille. Hankkeessa suunnitellaan Taiteen asiantuntija -maisteriohjelman koulutusohjelma yhteistyössä taiteiden tiedekunnan ja yhteiskuntatieteen tiedekunnan kanssa. Koulutusohjelman ensimmäinen tiedotus sekä opiskelijarekrytointi ja -valinta toteutetaan keväällä 2021. Taiteen asiantuntija -maisteriohjelma vakiinnutetaan vuotuiseksi noin kymmenen opiskelijan sisäänotoksi Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan. Ohjelmasta valmistuu taiteen maistereita.

Tämän maisteriohjelman suunnittelu- ja käynnistämishankkeen konkreettisia tuloksia ovat maisteriohjelman valintaperusteet; koulutusohjelman kuvaus ja sisältö; uudet kurssisuunnitelmat ja laaditut verkkokurssit ja materiaalit; koulutusohjelman esitteet ja muu viestintämateriaali; ensimmäinen opiskelijarekrytointi, jossa koulutukseen valitaan noin 10 opiskelijaa; opiskelijoiden ensimmäisen ryhmän ensimmäisen syksyn opintojen tulosten arviointi.

Hankkeen uutuus- ja lisäarvo liittyy taidealan ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen tiiviiseen yhteistyöhön. Lapin yliopisto on Suomessa ainutlaatuinen tiede- ja taideyliopisto, jossa on mahdollista rakentaa taiteen- ja tieteenvälistä taiteen asiantuntijakoulutusta. Lapin yliopistossa ei ole aiempaa koulutusta, jossa taiteen ja yhteiskuntatieteen opetussisällöt kuuluisivat maisterin tutkintoon. Lähivuosina Lapin yliopistosta valmistuvilla maistereilla tulee olemaan erityistä ja monialaista asiantuntijuutta.

Hanke tukee Lapin aluekehitystä luovien alojen ja taiteen kentän vahvistumisen kautta. Maisteriohjelmassa tullaan kouluttamaan taiteen asiantunijoita, joilla on erityisosaamista Lapin kulttuurista ja aluekehityksessä. Hankkeen avulla tuotettu taiteen asiantuntijuus auttaa pitkällä tähtäimellä ratkaisemaan arktisia haasteita. Toiminnan pitkäkestoisena tuloksena on esimerkiksi taiteilijoiden aiempaa tehokkaampi työllistyminen muun muassa kunta- ja yrityssektorille, kun asiantuntijat toimivat välittäjinä taidemaailman ja muiden alojen välillä. Taiteen ja muotoilun työtapojen ja muotoiluajattelun tuominen osaksi innovaatiotoimintaa tuottaa yrityksille kilpailuetua.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat AMK-koulutuksen käyneet taiteilijat sekä taiteen alan kandidaatti-tutkinnon suorittaneet opiskelijat. Kohderyhmään kuuluvat myös amk tai kandidaattitutkinnon suorittaneet soveltuvalta alalta, kuten muotoilusta.

Hankkeen kohderyhmään kuuluu myös taiteiden tiedekunnan tuutoroina toimivia opettajia (jotka eivät ole hankehenkilöstöä). Hankkeen toimintatapa juurrutetaan heille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat ne tahot, jotka ovat taiteen asiantuntijoiden tulevia työllistäjiä: kuntasektori, taidemuseot, sosiaali- ja terveysalan toimijat (sairaalat ja hoitolaitokset)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 79 807

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 79 807

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 99 759

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 99 759

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 8

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 16

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Lapin yliopisto on naisvaltainen instituutio. Vuonna 2019 naisopiskelijoita oli noin 3000 ja miesopiselijoita 1200. Myös Taiteiden tiedekunnan henkilökunnassa on enemmän naisia kuin miehiä. Kulttuuriammateissa ja -toimialoilla on miehiä ja naisia kokonaistasolla lähes yhtä paljon, mutta johtajatehtävät ovat miesvaltaisia. Kuvataiteen ala on nykyään naisvaltainen. Vuonna 2011 kuvataiteen ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 71 % oli naisia ja Kuvataideakatemian kandidaatin tai maisterin tutkinnoista 60 % Taiteilijan asema 2010 –tutkimuksen mukaan naisten osuus kuvataiteilijoista oli 68 % vuonna 2010. Taiteilijatuki on voimakkaasti kasautuvaa (apurahoitus on merkittävää ainoastaan pienelle joukolle taiteilijoita), mutta yleensä kuvataiteen apurahan hakijoista ja saajista yli puolet on naisia. Tämä naisvaltaisuus (kuvataiteessa ja taiteen korkeakoulutuksessa) johtaa odotettuu naisvaltaisuuteen myös maisteriohjelman opiskelijoissa, mutta painotusta ei pidetä ongelmallisena, koska koulutus tähtää valmistuneiden johto- ja asiantuntija-aloihin, jotka eivät ole entuudestaan naisvaltaisia. Vuoden 2017 lopulla alkanut #metoo -kampanja on avannut keskustelun myös Suomessa liittyen kulttuurialalla ilmeneviin ongelmiin vallankäytön suhteen. Tämä vallankäyttöä liittyy sukupuoliseen tasa-arvoon ja sen puutteeseen. Hanke tarttuu tähän haasteeseen siten, että maisteriohjelman opintoihin sisällytetään oikeudenmuikaisuuden ja intersektionaalien feminismin sisältöjä, jossa huomiodaan sukupuolen moninaisuus ja eriarvoistavat rakenteet. Hankkeen toteutuksessa huomoidaan suämän hankkeen suunnittelijoina on miehiä ja naisia, samoin ohjausryhmän jäseninä. Suunniteltava koulutus kohdannetaan miehille ja naisille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Siinä mielessä huomioitu, että kyseessä on taide- ja kulttuuriala, joka kiinnostaa molempia sukupuolia, ja opiskelijavalinnoissa valintaperusteet keskittyvät pääasiassa hakijoiden pisteytykseen substanssialaan liittyen. Maisteriohjelman orientaation ja opiskelijoiden tuurotointiin tullaan sisällyttämään turvallisen tilan periaatteista keskustelu. Turvallinen tila tarkoittaa, että kaikilla on vapaus olla oma itsensä, ilmaista itseään vapaasti ja olla osallinen toiminnassa. Turvallisessa tilassa kaikki häirintä on ehdottomasti kiellettyä. Hankkeen järjestämissä koulutusilaisuuksissa ei suvaita minkäänlaista syrjintää liittyen: ikään, sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin, poliittiseen näkemykseen, etniseen taustaan, uskontoon tai uskomukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaan tai muuhun asiaan liittyen. Kun turvallisen tilan periaatteet tuodaan esiin koulutusohjelman rakenteissa ne valtavirtaistuvat myös valmistuneiden taiteen asiantuntijoiden työpaikoille ja toimintakulttuuriin. Koulutusohjelma, joka hankkeessa suunnitellaan, tulee sisältämään valinnaisia opintoja mm. sukupuolisensitiivisyydestä, sukupuolen moninaisuudesta seä turvallisten tilojen ja oikeudenmukaisuuden periaatteista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Asia on tärkeä, mutta tässä ko. hankkeessa on muita keskeisiä horisontaalisia tavoitteita, kuten Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 4
Hankkeella tuotetaan koulusohjelma, jonka avulla jatkossa monipuolistetaan alueen elinkeinoelämän rakenteita tuottamalla taiteen asiantuntijoita, jotka voivat työllistyä sekä kunta- että elinkeinoelämän sektorille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 4
Taiteen asiantuntijat tulevat jatkossa olemaan niitä henkilöitä, jotka välittäjät taiteilijoiden osaamista yhteiskunnan muille aloille, ja siten edistävät aineettomien palvelujen kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Koulutuksella on välitön hyvinvoitia edistävä vaikutus kohderyhmään eli koulutukseen osallistuviin taiteilijoihin. Tämä liittyy kuvataidealan matalaan ansaintatasoon sekä työllistymisen haasteisiin. Koulutus vaikuttaa kohderyhmän hyvinvointiin hankkeen ajan ja myös valmistumisen jälkeen. Arvo on 5, koska maisteriohjelman käynnistämishankkeessa on pieni kohderyhmä. Hyvinvoinnin edistämisen välillinen vaikutus liittyy taiteen yleistä hyvinvointa tukevaan vaikutukseen. Taide- ja kulttuurialalla on tehty runsaasti tutkimuksia siitä, miten mm. taide- ja kulttuuriharrastukset purkavat stressiä, lisäävät elinvuosia ja syventävät elämän mielekkyyden kokemusta. Valmistuvat taiteen asiantuntijat edistävät taiteen yhteiskunnallista käyttöä sekä taiteen integroitumista työ- ja elinkeinoelämän eri osa-alueisiin. Taiteen asiantuntija koulutukseeen sisältyy myös opintoja tyhdenvertaisuuden edistämisestä taide- ja kulttuurimaailmassa. Siten hankkeella odotetaan olevan merkittäviä välillisiä vaikutuksia hyvinvoinnin edistämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 5 7
Hankkeessa laaditaan koulutuksen turvallisen tilan periaatteet, mikä tuo välittömän tasa-arvon lisäämiseen maisteriohjelman pilotointiin. Taiteen asiantuntija koulutukseen sisältyy opetusta siitä, miten oikeudenmukaisuutta voidaan tukea taiteen keinoin ja tuotaa rakenteellisesti. Siten hankkeessa on välillisä vaikutuksia tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 5
Opiskelijavalinnassa ja koulutusohjelman suunnittelussa huomioidaan kulttuurinen yhdenvertaisuus mm. sisällyttämällä valinnaisia opintoja vähemmistöihin, erityisesti Arktiseen alueeseen liittyen. Myös monikulttuurisuutta ja kulttuurien moninaisuutta käsitellään opinnoissa.
Kulttuuriympäristö 0 2
Taiteen asiantuntija koulutukseen sisältyy opetusta siitä, miten kulttuuriympäristön elävyyttä voidaan tukea taiteen keinoin.
Ympäristöosaaminen 4 4
Taiteen asiantuntijakoulutuksessa opiskelijoiden yksi suuntautumisvaihtoehdoista on ympäristöopinnot, mikä lisää monitieteistä ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Luovat alat, joiden ytimessä taide on, ovat kasvava ja yhä enenevästi työllistävä ala. Taiteen asiantuntija maisteriohjelman suunnittelu- ja käynnistämishankkeen tavoitteena oli suunnitella Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan tutkimukseen ja nykytaiteeseen perustuva suomenkielinen maisteriohjelma, joka vastaa koulutuskysyntään luovilla aloilla sekä tukee kuntien ja yritysten innovaatiovalmiuksia pitkällä tähtäimellä, kun valmistuvat asiantuntijat välittävät taiteilijoiden osaamista yhteiskunnan eri sektoreille. Hankkeessa suunniteltiin Taiteen asiantuntija -maisteriohjelman koulutusohjelma. Koulutusohjelman ensimmäinen tiedotus sekä opiskelijarekrytointi ja -valinta toteutettiin keväällä 2021 ja ohjelmaan valittiin 10 opiskelijaa. Maisteriohjelma vakiinnutettiin vuotuiseksi sisäänotoksi Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan. Ohjelmasta valmistuu taiteen maistereita.

Maisteriohjelman suunnittelu- ja käynnistämishankkeen tuloksia ovat maisteriohjelman valintaperusteet; koulutusohjelman kuvaus ja sisältö; uudet kurssisuunnitelmat ja verkkokurssit; koulutusohjelman esitteet ja sähköinen ja painettu viestintämateriaali sekä opiskelijaryhmän ensimmäisen syksyn opintojen tulosten arviointi.

Hanke tukee Lapin aluekehitystä luovien alojen ja taiteen kentän vahvistumisen kautta. Maisteriohjelmassa koulutetaan taiteen asiantuntijoita, joilla on erityisosaamista Lapin kulttuurista ja aluekehityksestä. Toiminnan pitkäkestoisena tuloksena on taiteilijoiden aiempaa tehokkaampi työllistyminen muun muassa kunta- ja yrityssektorille, kun asiantuntijat toimivat välittäjinä taidemaailman ja muiden alojen välillä.