Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22223

Hankkeen nimi: International Retailing / Kansainvälinen kauppa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2020 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: Yliopistonranta 1, P.O. Box 1627

Puhelinnumero: +358 (0)294 45 1111

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Julkunen Saara Maria

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kauppatieteiden laitoksen johtaja, apulaisprofessori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: saara.julkunen(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0403553365

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

International Retailing/ Kansainvälinen kauppa hankkeen päätavoitteena on täysimääräisen uuden kansainvälisen vähittäiskaupan pääaineen toteuttaminen Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon sekä vähittäiskaupan jatkuvan oppimisen opintokokonaisuuksien tarjoaminen jo työelämässä oleville. Hankkeen päätoimenpiteenä on suunnitella ja toteuttaa kansainvälinen vähittäiskaupan pääaine opintokokonaisuutena ja integroida se muihin kauppatieteiden kandidaatin (KTK) opintoihin, jotka sisältävät kaikille opiskelijoille pakolliset yhteiset opinnot, menetelmäopinnot, kieliopinnot ja lopputyön. Hankkeen aikana pilotoidaan pääaineen keskeisimmät kurssit ja testataan pääaineen yhteensopivuus em. muihin kauppatieteiden kandidaatin opintoihin. Tämän uuden pääaineen rinnalle rakennetaan rinnakkaispolku jo työelämässä olevien täydentäviin opintoihin vähittäiskaupan alalla, joka toteutetaan Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston tarjonnassa. Tällä lisätään jo työelämässä olevien osallistumista vähittäiskaupan koulutukseen Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla ja tuetaan elinikäistä oppimista. Kaikki hankkeen opetukseen ja yritysyhteistyöhön liittyvät toimenpiteet rakennetaan yhteistyössä elinkeinoelämän edustajien kanssa, mikä tukee koulutuksen ja työelämän yhteen nivoutumista. Tässä mielessä hanke jatkaa myös I-Factor ja GlobalAccess hankkeissa kehitettyjä elinkeinoelämäyhteistyön toimintamalleja käytännössä, sekä yksittäisten opintokokonaisuuksien että kokonaisen korkeakoulututkinnon tasolla. Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa alkaa opintojen alkuvaiheesta alkaen ja sitä tuetaan joustavin opetusjärjestelyin ja sujuvin opintoprosessein.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki vähittäiskaupan opintojaksoista kiinnostuneet kauppatieteiden kandidaattiopiskelijat (ml. pää- ja sivuaineopiskelijat sekä kansainväliset vaihto-opiskelijat) ja yritysyhteistyössä yliopiston kanssa olevat elinkeinoelämän toimijat, jotka tunnistavat tarvitsevansa lisäkoulutusta vähittäiskaupan alalla. Syöte hankkeen käynnistämiseksi on tullut elinkeinoelämältä, missä on tuotu toistuvasti esiin osaamisvaje kansainvälisen vähittäiskaupan alueella. Elinkeinoelämän edustajat ovat ilmaisseet sitoutumisensa hankkeen toimintaan sekä Pohjois-Savossa että Pohjois-Karjalassa. Hanketta on valmisteltu molempien alueiden ELY-keskusten kanssa. Lisärahoittajia on haettu kontaktoimalla Kuopion, Joensuun, Iisalmen ja Varkauden kaupunkeja sekä alueen kauppakamareita. Edellä mainitut kaupungit, kauppakamarit sekä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan keskeiset yrityselämän toimijat, kuten myös I-Factor (S21488) hankkeen advisory boardin jäsenet, ovat antaneet tukensa hankkeelle. Nämä kaikki elinkeinoelämän toimijat ovat näkyviä vaikuttajia Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla. Lisäksi em. kaupungit ovat sitoutuneet lähtemään hankkeen lisärahoittajiksi.

Hankkeen tuloksena käynnistyy pysyvä vähittäiskaupan yliopisto-opetus Suomessa. Näin hanke lisää elinkeinoelämässä jo tarpeelliseksi tunnistetun kansainvälisen vähittäiskaupan koulutusalan Itä-Suomen yliopiston koulutustarjontaan. Muissa suomalaisissa yliopistoissa ei ole tarjolla kansainvälisen vähittäiskaupan pääainetta kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa. Tämä hanke tuottaa näin ollen uniikin ja innovatiivisen opetuksen kokonaisuuden, joka profiloi koko maantieteellisen alueen (Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala) kauppatieteellistä opetusta ja synnyttää alueelle uusia osaamisverkostoja. Hankkeen tuloksena vahvistuu pitkäaikainen ja syvällinen työelämän ja koulutuksen vuorovaikutus, sillä hanke lisää sekä kotimaisten että kansainvälisten opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja työllistymistä, sekä tukee yliopiston ja työelämän tiivistä yhteistyötä. Jo työelämässä olevat opiskelijat voivat kasvattaa ammattitaitoaan ja parantaa osaamista, mikä huomioi elinikäisen oppimisen näkökulman ja edistää työelämän laatua vähittäiskaupan alalla. Kouluttamalla uusia ammattilaisia vähittäiskaupan alalle hanke vahvistaa yritysten osaamista ja liiketoimintaa Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Itä-Suomen yliopiston strategian mukaisesti hanke osallistuu vastuullisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen, tarjoten kansainvälisen vähittäiskaupan pääaineessa monialaista koulutusta, joka vastaa modernin yhteiskunnan vaatimuksiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat kansainvälisestä vähittäiskaupasta kiinnostuneet kauppatieteiden kandidaattiopiskelijat, kauppatieteitä opiskelevat sivuaineopiskelijat, kansainväliset vaihto-opiskelijat sekä jo työelämässä olevat aikuisopiskelijat. Jälkimmäiselle ryhmälle vähittäiskaupan opintoja tullaan tarjoamaan avoimen yliopiston tarjonnassa. Hankkeen kohderyhmänä ovat myös ne Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueiden yritykset, jotka tarvitsevat koulutusta omalle henkilökunnalleen sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tämän osaamisvajeen ratkaiseminen yritysten tarpeita parhaiten palvelevalla laajalla tai suppealla avoimen yliopiston koulutuskokonaisuudella parantaa näiden vähittäiskaupan yritysten kilpailukykyä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat kaikki Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueiden vähittäiskauppayritykset, jotka tarvitsevat uusia alan osaajia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Vähittäiskaupan uusien osaajien sijoittuminen alueen yrityksiin tukee yritysten liiketoimintaa pitkällä tähtäimellä ja sitä kautta se lisää myös alueiden elinvoimaa. Hanke edistää myös kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä alueille, koska heillä on mahdollisuus tutustua yrityselämän toimijoihin opintokurssiensa aikana. Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat myös laajasti työelämän ja yliopiston välisessä yhteistyössä toimivat henkilöt, sillä hanke tukee monia alueellisia osaamisverkostoja, jotka ovat tavalla tai toisella kytkeytyneenä vähittäiskauppaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 639 819

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 117 169

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 793 776

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 145 363

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Varkauden, Koillis-Savon, Joensuun, Keski-Karjalan, Kuopion, Ylä-Savon, Pielisen Karjalan, Sisä-Savon

Kunnat: Lapinlahti, Tohmajärvi, Rautavaara, Outokumpu, Liperi, Tuusniemi, Lieksa, Tervo, Keitele, Sonkajärvi, Kiuruvesi, Nurmes, Rautalampi, Suonenjoki, Joensuu, Kaavi, Siilinjärvi, Kontiolahti, Rääkkylä, Kuopio, Vesanto, Polvijärvi, Juuka, Pielavesi, Varkaus, Ilomantsi, Kitee, Leppävirta, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 19

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 620

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeeseen osallistuu sekä miehiä että naisia. Heidät valitaan mukaan oman osaamisensa perusteella, ei sukupuolen mukaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen osallistuu sekä miehiä että naisia. Hankkeen tuloksena syntyvää koulutusta tarjotaan sekä miehille että naisille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Vaikka hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, se on suunnattu tasa-arvoisesti kaikille ihmisille, sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 3
Hanke käyttää uusinta opetusteknologiaa, jolloin jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja lähes kaikki hankkeen materiaali on verkossa. Välitön vaikutus näkyy hankkeen aikana, mutta se jää myös toimintamalliksi koulutuksen käyneille opiskelujen jälkeen, mikä näkyy välillisenä vaikutuksena.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke kehittää ja tukee aktiivisesti alueellisen ja kansainvälisen vähittäiskaupan toimialalle kuuluvaa kestävän kehittämisen elinkeinorakennetta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla. Hankkeen välittömät ja välilliset vaikutuksen ovat kiistattomat alueilla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hanke kehittää ja tukee aktiivisesti alueellisen ja kansainvälisen vähittäiskaupan toimialalle kuuluvaa aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla. Hankkeen välittömät ja välilliset vaikutuksen ovat kiistattomat alueilla.
Liikkuminen ja logistiikka 6 6
Hanke kehittää ja tukee aktiivisesti alueellisen ja kansainvälisen vähittäiskaupan toimialalle kuuluvaa liikkumista ja logistiikka Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.Hankkeen välittömät ja välilliset vaikutuksen ovat kiistattomat alueilla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Koska hanke tulee aktiivisesti alueellisen ja kansainvälisen vähittäiskaupan toimialalle kuuluvaa kestävän kehittämisen elinkeinorakennetta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla, se edistää myös näiden alueiden hyvinvointia sekä elinkeinorakenteen kehittämisen että ihmisten työllistymisen ja osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Välillinen vaikutus tulee kasvamaan hankkeen päättymisen jälkeen.
Tasa-arvon edistäminen 3 5
Koska hanke tukee työllistymistä ja vahvistaa yliopiston ja työelämän vuorovaikutusta, se edistää myös tasa-arvoa työ- ja opiskelumaailmassa, synnyttäen uusia entistä tasa-arvoisempia osaamisverkostoja. Välillinen vaikutus tulee kasvamaan hankkeen päättymisen jälkeen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 5
Koska hanke tukee työllistymistä ja vahvistaa yliopiston ja työelämän vuorovaikutusta, se edistää myös yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta työ- ja opiskelumaailmassa, synnyttäen uusia entistä tasa-arvoisempia osaamisverkostoja. Koska hanke keskittyy kansainväliseen vähittäiskauppaan, se ottaa huomioon myös kulttuurien yhdenvertaisuuden. Välillinen vaikutus tulee kasvamaan hankkeen päättymisen jälkeen, kun hankkeen toimintamalli ja siitä seuraava pitkäaikainen koulutus jää osaksi Itä-Suomen yliopiston opetustarjontaa.
Kulttuuriympäristö 2 2
Koska hanke keskittyy kansainväliseen vähittäiskauppaan, se ottaa huomioon myös kulttuuriympäristön ymmärtämisen, mikä tarkoittaa vähittäiskaupassa markkinaympäristön ja siinä toimivien ihmisten ymmärtämistä.
Ympäristöosaaminen 3 5
Hanke kehittää ja tukee Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan liittyvää ympäristöosaamista ja pyrkii kunnioittamaan jo olemassa olevaa tekemistä sitä edelleen jalostamalla. Välillinen vaikutus tulee kasvamaan hankkeen päättymisen jälkeen, kun hankkeen toimintamalli ja siitä seuraava pitkäaikainen koulutus jää osaksi Itä-Suomen yliopiston opetustarjontaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-