Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22225

Hankkeen nimi: Oppimiskylä

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2020 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0211675-2

Jakeluosoite: PL 217

Puhelinnumero: 03565611

Postinumero: 33101

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leena Kallio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäälikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leena.kallio(at)tampere.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 041 7306922

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, 1015428-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hiedanrannan Oppimiskylä - hanke on ammatillisen opetuksen kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää innovatiivinen, reformin mukainen, oppimisympäristö palvelemaan paremmin haastavassa koulutus- ja/tai työllistymistilanteessa olevia nuoria, aikuisia sekä maahanmuuttajia ja alueen yritysten työvoiman tarpeita. Ideoimaamme oppimisympäristöä kutsumme Oppimiskyläksi.
Oppimiskylä-konsepti tulee palvelemaan asiakasryhmää, jotka eivät hyödy jo olemassa olevista työvaltaisista tavoista oppia. Konseptin luomisessa otetaan vahvasti huomioon reformin tavoitteet työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollistamisesta ja toimintamalliin lisätään tuki monessa muodossa. Ideoinnin alkulähteenä on toiminut Yrityskylä opetuskonsepti, jonka avulla peruskoulun opiskelijat tutustuvat yhteiskunnan toimintoihin ja yrittäjyyteen.

Oppimiskylän ideoiminen toteutetaan yhdessä Pirkanmaan kuntakokeilun toimijoiden sekä alueen yritysten kanssa. Ideoinnissa ja toteutuksessa otetaan huomioon kuntakokeilun asiakaskohderyhmien sekä ohjaavien tahojen tarpeet. Hankkeeseen sisältyy paljon yhteiskehittämistä alueen yritysten kanssa.
Oppimiskylä-toiminnan suunnittelussa pyritään lisäämään konseptin avulla yhteisöllistä oppimista sekä vertaisryhmän tuesta saatavaa hyötyä motivaation sekä kiinnittäytymisen lisäämisessä.
Tampereen seudun ammattiopisto on kokeillut opettamista pienimuotoisesti alueella. Tredulla on toiminut alueella puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden tutkinnon osa. Tämän kokeilun perusteella on Tredua pyydetty jatkokehittämään ja laajentamaan toimintaansa tässä ympäristössä, missä on paljon toimivia elementtejä ko asiakasryhmän reformin työvaltaista oppimista simuloivan ja vahvasti tuetun oppimisympäristön mahdollisuuksiin. Olemassa olevaa toimintaa kehitetään, laajennetaan, organisoidaan tehokkaammin, mallinnetaan kokonaisiksi koulutuspoluiksi ja luodaan moniammatillista valmennus- sekä ohjausyhteistyötä tukemaan asiakkaan kokonaispolkua.

Toiminnan kehittämisen lähtökohtina ovat ammatillisen koulutuksen reformi, työvaltainen oppiminen, asiakaskohderyhmän tuen tarpeet, maahanmuuttajakoulutuksen kehittäminen heterogeenisessä ympäristössä sekä vahva yritysyhteistyö ja verkostoyhteistyö. Hankkeen työskentelyä viedään eteenpäin palvelumuotoilun prosessien avulla yhteiskehittäen. Hankkeessa osatoteuttajina toimii Tampereen ammattikorkeakoulu ja kumppanina ovat mukana mm. Hiedanrannan Kehitys Oy, Sopimusvuori ry sekä Tampereen kansainvälinen maahanmuuttajien osaamiskeskus.
Oppimiskylä on tarkoitus luoda alueelle, jonka nimi on Hiedanranta. Hiedanranta on Tampereen kaupungin strategisen kehittämisen kärkihanke. Alueelle kehitetään asuinympäristöä, joka edustaa kestävää kehitystä ja yhteisöllisyyttä. Alueelle on tulossa uusi kaava sekä raitiovaunuyhteys. Hiedanrantaa rakennetaan kestävän kehityksen ideologialla ja siellä on toiminnassa monta aiheeseen liittyvää hanketta sekä alueella on paljon pienyritys- ja yhdistystoimintaa. https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/artikkelit/2018/10/01102018_1.html

Hiedanrannassa on yhtenä toimijana Sopimusvuori ry. Sopimusvuori tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa Tampereen kaupungin työllisyyspalveluille. Tampereen kaupunki lisää kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuutta tällä hetkellä opinnollistamalla työtoiminnan jaksoja mahdollisuuksien mukaan. Tredu on Sopimusvuoren kanssa yhteistyössä kuntouttavan työtoiminnan opinnollistamisessa sekä asiakkaiden polutuksessa ammatilliseen koulutukseen. Hankkeen avulla voidaan luoda osista asiakasta palvelevia kokonaispolkuja, joissa yhdistyy verkostotoimijoiden resurssit.
Toimenpiteinä hankkeen avulla kehitetään, organisoidaan ja koordinoidaan Yrityskylä-konseptin tyyppinen oppimisympäristö, mahdollistetaan alueen yhteiskehittäminen toisen asteen koulutuksen viitekehyksessä, luodaan alueelle toimiva pedagoginen toimintamalli, pilotoidaan ja testataan kehitettäviä toimintamalleja sekä juurrutetaan kehitetty toiminta.

Hankkeen tuotos on valmis toimintaympäristö, yhteisöllinen oppimiskylä, jossa on koulutuspolut ammatillista koulutusta edeltävistä toiminnoista (esim. kuntouttava työtoiminta, kotouttava koulutus, Valma) ammatillisen koulutuksen kautta työhön sekä pedagoginen viitekehys, joka sopii toimintaympäristöön ja ammatillisen koulutuksen reformiin. Lisäksi on mallinnettu toimintaan sopivat valmennus- sekä ohjausmallit sekä sovittu niiden kannalta toimivasta yhteistyöstä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Oppimisympäristöön luodaan hankkeen avulla yritysyhteistyö.

Toimintaympäristön kehittämisen ideoinnissa on otettu huomioon Tredun oman toiminnan lisäksi verkoston toiveet, viranomaisten toiveet, Hiedanrannan kehitys Oy:n toiveet sekä Yrityskylä -opetuskonseptin tuomat ideat. Oppimisympäristön kehittämistä innovatiiviseksi tuetaan palvelumuotoilun avulla hankkeen ajan. Yhteiskehittämisessä ovat mukana hankekumppanit sekä alueen yrityksiä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeessa tehdään rakenteellista kehittämistä, mistä välillisesti hyötyy alla seuraavassa kohdassa mainitut kohderyhmät. Hankkeella kootaan kehittämisverkostoa, joka luo uusia tapoja hyödyntää oppimisympäristöä ja luodaan uudentyyppisiä oppimismahdollisuuksia.

Osatoteuttaja TAMK:n koulutusten kohderyhmänä henkilö seurannassa ovat ne Tredussa työskentelevät opettajat, koulutuspäälliköt ja tiimivastaavat, joiden alojen koulutusta siirretään Hiedanrannan tulevaan Oppimiskylään hankkeen aikana tai välittömästi hankkeen jälkeen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat painotetusti nuoret, alle 30-vuotiaat, yli 54-vuotiaat, joita nykyiset koulutuspolut eivät palvele sekä muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat sekä syrjäytymisuhan alla olevat henkilöt. Kohderyhmiin kuuluu myös ilman työtä tai koulutusta olevat maahanmuuttajat. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat myös kuntakokeilun tulevat asiakkaat. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat opiskelijat, työntekijät ja yrittäjät, työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat naiset ja miehet, muu koulutusorganisaatio paitsi kohdassa 5.4 mainitut roolit, opinto-ohjaajat, uraneuvojat ja muut ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijat ja hankkeiden toimintaan liittyvät työnantajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 608 020

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 237 133

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 760 025

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 296 417

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Pirkkala, Orivesi, Vesilahti, Kangasala, Hämeenkyrö, Nokia, Tampere, Lempäälä, Pälkäne, Ylöjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehdaskartanonkatu 38

Postinumero: 33400

Postitoimipaikka: Tampere

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 35

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanketta suunniteltaessa on hyödynnetty oppilaitoksissa tehtyjä toimintaympäristöanalyysejä sekä mm. Tampereen kaupungin toisen asteen koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa 2018-2020. Hankkeen toimintoihin hakeutumista ja pääsyä tuetaan tasa-arvoisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tasa-arvokysymykset otetaan huomioon toimintaperiaatteena kaikissa toiminnoissa. Tuetaan tasa-arvoisesti kaikkia sukupuolia toimintaan ohjautumisessa sekä sen aikana. Tasa-arvon näkökulma huomioidaan myös hankkeen arvioinnissa sekä palautteen keräämisessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa otetaan vahvasti huomioon sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta se ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Hanke toimii toimintaympäristössä, josta on tavoitteena rakentaa hiilineutraali ja kierto- sekä jakamistaloutta hyödyntävä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Hanke toimii toimintaympäristössä, josta on tavoitteena rakentaa hiilineutraali ja kierto- sekä jakamistaloutta hyödyntävä. Hanke auttaa ilmastonmuutoksen aiheuttamaan ilmastopakolaisuuteen vastaamisessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 10
Hanke toimii ympäristössä, missä suojellaan alueen perinnebiotooppia ja tuetaan luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Hiedanrannan alueen kokonaiskehittäminen tukee vahvasti luonnonvarojen suojelua.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity Natura 2000 ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 8
Toimintaperiaatteina hankkeella on paperiton toimisto ja suosimme matkustamisen sijaan skype kokouksia. Hiedanrannan toimintaympäristössä on hyvät kierrätysjärjestelmät.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Hiedanranta, jossa hanke toimii, rakentuu hiilineutraaliksi ja tavoite on käyttää täysin uusiutuvia energian lähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Turvataan kaikkien tasa-vertaiset kouluttautumisen mahdollisuudet. Mahdollistetaan osaavan työvoiman saanti alueen yrityksille. Mahdollistetaan maahanmuuttajien kouluttautuminen aidoissa työympäristöissä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Tuotettava asia on aineeton tuote.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Hiedanrantaan on rakentumassa raitiovaunuyhteys.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Luodaan mahdollisuus opiskella omien tarpeiden mukaan heille, jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Koko Hiedanrannan kehitys edistää hyvinvointia monella tasolla.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Edistetään erilaisten oppijoiden sekä maahanmuuttajien tasa-arvoa koulutuksessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Luodaan toimintaympäristö, jossa toteutetaan kaksisuuntaista kotoutumista ja yhteiskunnallista sekä kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 10 10
Hiedanranta : Lielahden kartano ja tehdasalue on kulttuuriympäristö, jota suojellaan kehittämistyön yhteydessä. Alueella toimii myös paljon käsityöläisiä ja taiteilijoita ja näiden elementtien yhdistäminen koulutukseen luo uudenlaista kulttuuriympäristöä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hiedanrannassa on vahvasti esillä ympäristöosaaminen ja kestävä kehitys, mikä siirtyy myös asiakkaille toimintaan osallistumisen kautta. Kaikessa Hiedanrannan toiminnassa, myös kehitettävässä koulutuksessa otetaan vahvasti huomioon ympäristöosaamisen kertyminen niin henkilökunnalle kuin asiakkaille.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-