Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22229

Hankkeen nimi: HackS - Hack the Script ratkaisuja AV-alan työttömyyteen ja työvoimapulaan

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.5.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Jakeluosoite: Hämeentie 135 D

Puhelinnumero: 09 7424 5000

Postinumero: 00560

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: https://www.metropolia.fi/fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Johanna Wartio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: johanna.wartio(at)metropolia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503520032

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hack the Script -hankkeen (HackS) tavoitteena on vahvistaa audiovisuaalisen alan nuorten työttömien ja toistuvaistyöttömien työmarkkinavalmiuksia ja edistää heidän työllistymistään. Hankkeessa pilotoidaan AV-alalle kohdistettu etätyönhaun malli, joka pureutuu alan työnhakijoiden ja työvoiman kysynnän kohtaanto-ongelmaan vuorovaikutuksellisuutta lisäämällä. HackS-mallin tarkoituksena on tarjota konkreettinen, ketterä ja innovatiivinen väylä työllisyysasteen nostoon alalla, jonka olemassa olevat ja tunnistetut haasteet ovat syvenemässä koronakriisin myötä. Yhteistoiminnallinen lähestymistapa tukee yksityisen ja kolmannen sektorin tuloksellista yhteistyötä työllisyyden vahvistamiseksi nyt ja lähivuosina.

HackS-hankkeessa AV-alan kohtaanto- ja työllistymisongelmaa ratkotaan työttömien ja työnantajien kanssa yhdessä: yhteiskehittely toteutetaan Hackathonin muodossa, missä nuoret työttömät ja työnantajat yhdessä kehittävät ratkaisuja AV-alan kohtaantoon.

HackS -etätyönhaun mallin ytimessä on osaamisen osoittaminen vuorovaikutuksellisesti työnhakuprosessin aikana. Etätyönhaunmalli tukee osaavien tekijöiden ja sopivien työpaikkojen kohtaamista, vahvistaa nuorten työnhaku- ja vuorovaikutustaitoja ja tukee heidän integroitumistaan työelämään työnantajien muuttuviin tarpeisiin vastaten. Hacksmalli sovelletaan Virtual Writers Rooms 6Aika -hankkeessa jo testatun ja hyväksi todetun etäryhmätyön mallin pohjalta.
Hankkeen kohderyhmänä ovat AV-alan nuoret työttömät, toistuvaistyöttömät ja alalle vastavalmistuneet. Yhteiskehittelyyn työnantajapuolelta osallistuvat mm. Yellow Film&TV, Warner Bros ja AitoMedia. Yhteistyöverkostossa mukana ovat lisäksi Ohjaamo Helsinki, Audiovisual Producers Finland APFI ry, Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry, Suomen elokuvasäätiö, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK ja opiskelijayhdistys Metka ry. Hankkeen toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

HackS-hanke kohdistuu erityisesti audiovisuaalisen alan nuorten ja toistuvaistyöttömien pääkaupunkiseutulaisten kohderyhmiin, joiden on vaarana jäädä pitkiin työttömyysloukkuihin, joista heidän on vaikea työllistyä takaisin AV-alan tuotantoihin. Painopiste on audiovisuaalisen alan sisällöntuotannon ja teknisen tuotannon ammateissa, joissa työt ovat projekti- ja keikkaluonteisia ja työnhakijat joutuvat hakemaan uutta työtä muutaman kuukauden välein ympäri vuoden. Kohderyhmän nuorilla ja toistuvaistyöttömillä on toisen asteen tai korkea-asteen koulutus audiovisuaalisen tuotannon alalle tai heillä on muulla tavoin hankitut audiovisuaalisella alalla tarvittavat kompetenssit.
Kohderyhmää ovat myös audiovisuaalisen alan työnantajat, tuotantoyhtiöt, pk-yritykset, jotka kehittävät uutta sisältöä, elokuvia ja tv-sarjoja ja työllistävät tuotantotyöntekijöitä tuotantojen eri työvaiheisiin.
Hankkeen osallistujat tavoitetaan Metropolian ja yhteistyökumppaniverkoston kautta. Yhteistyöorganisaatioita sekä muita verkostoja ovat mm. Ohjaamo Helsinki, Audiovisual Producers Finland APFI ry, Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry, Suomen elokuvasäätiö, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK ja opiskelijayhdistys Metka ry. Hanketoimijoilla on laajan yhteistyöverkoston lisäksi vankkaa kokemusta nuorten työnhakijoiden tavoittamisesta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmän Hackathonien yhteiskehittelyyn osallistuvat elokuva- ja televisioalan opiskelijat ja mediaviestinnän opiskelijat sekä audiovisuaalisen alan työllistymistä edistävät tahot, työnantajat, yritykset ja yhdistykset sekä ammattilais- ja asiantuntijaverkostot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 63 109

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 15 087

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 90 155

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 21 553

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Vantaa, Espoo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Valmistelussa on huomioitu tasaarvoisuus, tasavertaisuus ja sukupuolinäkökulmaa alan tutkimusten ja mm. alan tutkintojen sisäänottomäärien sukupuolijakaumien kautta ja valmistelussa on benchmarkattu toteutuneita/toteutettavia ESR-hankkeita, kuten Wirtual Writers' Room 6Aika. Sukupuolisensitiivisyyden huomioiminen läpäisee koko prosessin suunnittelusta toteutukseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen suunnitteluprosessissa ja toteuttamisessa huomioidaan erilaisista taustoista tulevien nuorien työnhakijoiden mahdolliset yksilöllisyydet ja rajoitteet. Hankkeessa huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo ja pyrkimyksenä on kouluttaa yhtä paljon naisia kuin miehiä. Naisten osallistumiseen ja osallistamiseen kiinnitetään erityishuomioita toimenpiteiden järjestelyissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, päätavoitteet, kuten työllistymisen edistäminen, on kuvattu hakemuksen kohdassa 5.2. Kaikkien hankkeen eri osapuolien näkemyksiä kunnioittavaan dialogiin pyrkiminen on vahva tavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Hankkeella ei ole välitöntä vaikutusta luonnonvarojen käytön kestävyyteen. Välillisiä vaikutuksia syntyy hankkeeseen liittyvillä toimilla mm. etätyöskentelyn vähentäessä matkustamista. Hanke kohdistuu erityisesti digitaalisten työkalujen käytön tehostamiseen. Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Hankkeessa pyritään minimoimaan turha matkustaminen ja matkustamisen ollessa välttämätöntä pyritään valitsemaan mahdollisimman vähäpäästöisiä liikennevälineitä. Lisäksi pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon digitaalisia työkaluja kommunikaatioon. Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Vaikutus on neutraali
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Vaikutus on neutraali
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Vaikutus on neutraali
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hankkeen toiminnassa pyritään minimoimaan turha materiaalien käyttö ja jäte. Kaikki toiminnassa syntyvä vähäinekin jäte on kierrätettävissä (paperi, pahvi, jne). Hankkeessa korostetaan digitaalista viestivälineiden ja tallennusmuotojen käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Toimimme Metropolian tarjoamien palveluiden energiapalveluiden varassa. Hankkeessa suositaan julkisen liikenteen käyttöä liikkumisessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Prosessin pitkäaikaisena tavoitteena on nuorten työnhakijoiden auttaminen työelämään, mikä kehittää sosiaalisesti ja myös taloudellisesti kestävää paikallista rakennetta. Toimintakulttuurin muutos tehostaa toimintaa alueilla, missä kohderyhmät toimivat. Digitaalisilla työkaluilla pyritään tehostamaan yhteyksiä muualle Suomeen ja EU-alueelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hanke keskittyy aineettoman ja sähköisen pääoman kasvattamiseen. Viestinnässä panostetaan sähköisiin työvälineisiin, ja vältetään tarpeettomien painotuotteiden käyttöä. Hankkeessa käytetään virtuaalista työnhaun mallia, joka edesauttaa paperittoman työnhaun toteutumista.
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Hanke pyrkii tehostamaan digitaalisten työkalujen käyttöä sisällöntuotannossa ja AV-alalla. Digitalisaatio vähentää liikkumisen aiheuttamia haasteita ja ratkaisee logistisia ongelmia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 8
Nuorten työllistyessä hyvinvointi kasvaa niin yksilö- kuin yhteiskunnan tasolla.
Tasa-arvon edistäminen 5 8
Hankkeen toimitaan sukupuolisensitiivisesti läpi hankeen toimien.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 8
Hankkeessa tuetaan nuorten työllistymista ja näin parannetaan heidän yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeessa toimitaan paikallisseudulla ja kulttuuriympäristöä myös vaalitaan. Vaikutus on neutraali.
Ympäristöosaaminen 2 2
Ympäristön merkitys tasa-arvon ohella on teema, joka otetaan huomioon hankkeen toiminnassa. Hankkeessa noudatetaan päätoteuttaja Metropolian Green Office - sitoumuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-