Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22232

Hankkeen nimi: Työtä riittää!

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kiipulasäätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0147520-0

Jakeluosoite: PL 13

Puhelinnumero: 0368521

Postinumero: 14201

Postitoimipaikka: Turenki

WWW-osoite: http://www.kiipula.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Petteri Ora

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petteri.ora(at)kiipula.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503003764

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, 0205303-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on työllistää osatyökykyisiä viimeisen vaiheen opiskelijoita ja jo valmistuneita. Hankkeen toimilla pyritään vastaamaan yritysten työvoiman saatavuuteen ja kohtaanto-ongelmaan.

Hankkeen tavoitteena on luoda osatyökykyisille valmennusmalli, jolla voidaan parantaa heidän työllistymistään. Valmennusmallissa huomioidaan yksilöllisesti asiakkaan ja työelämän tarpeet. Työllistymisen tukena käytetään myös digitaalisia välineitä. Samalla tehdään työanalyysia Ratko-mallia apuna käyttäen ja rakennetaan valmennettaville työnkuvia yrityksiin. Hankkeen tavoitteena on työllistää osatyökykyisiä näihin tehtäviin. Yrityksille rakennetaan selkeä palvelukartta osatyökykyisten työllistämisestä ja tuetaan heitä rekrytointiprosessissa.

Konkreettisena toimintana yrityksille koulutetaan RATKO-mallin käyttöä ja sen avulla etsitään yrityksistä työtehtäviä, joita osatyökykyiset voivat tehdä. Yrityksille järjestetään infoja ja työpajoja osatyökykyisten työllistämisestä ja sen tuista. Näin saadaan tuettua yrityksiä työllistämisessä kokonaisvaltaisesti.
Hankkeessa haetaan osatyökykyisiä, joiden työllistymisessä on haasteita. Heille rakennetaan henkilökohtaisen tarpeen mukaan valmennusmalli, jonka avulla he voivat työllistyä yrityksissä työanalyysin avulla rakennettuihin työtehtäviin. Valmennuksessa lisätään asiakkaiden työelämässä tarvittavaa osaamista siten, että se mahdollistaa työllistymisen. Työllistymisprosessissa hankkeen toimijat ovat aktiivisesti auttamassa ja tukemassa yrityksiä sekä asiakkaita. Työllistymisen apuna testataan erilaisia digitaalisia välineitä, kuten video CV, sähköiset työnhaun alustat.

Hankkeen tuloksena on luotu osatyökykyisten työllistämisen malli, jota hyödyntämällä saadaan työllistettyä helpommin osatyökykyisiä. Mallia voidaan hyödyntää työllisyyden kuntakokeilun mallien rakentamisessa. Hankkeen tuloksena osa valmennuksen asiakkaista on työllistynyt ja yritykset ovat saaneet täsmäkoulutettua henkilöstä työntekijävajeeseensa. Yritykset ovat oppineet RATKO-mallin käyttöä ja työllistämisen tukien käyttöä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ammatillisten erityisoppilaitoksien valmistuvat opiskelijat, ammatillisen erityisoppilaitoksen henkilöstö
Ammatillisen oppilaitoksen erityisen tuen valmistuvat opiskelijat, ammatillisen oppilaitosten henkilöstö
Alueen osatyökykyiset
Alueen yritysten henkilökunta

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muiden oppilaitoksien henkilöstö, alueen te-toimisto ja muut työllisyyttä edistävät toimijat, sosiaalitoimen ja nuorisotyön henkilöstö, työllisyyden kuntakokeilun henkilöstö, kolmannen sektorin työllisyyspalvelut

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 284 722

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 124 088

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 397 531

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 165 451

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan, Riihimäen, Hämeenlinnan

Kunnat: Riihimäki, Tammela, Loppi, Hausjärvi, Hämeenlinna, Jokioinen, Ypäjä, Humppila, Hattula, Janakkala, Forssa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 17

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
TEMin työllisyyskatsauksen mukaan miehiä on työttömänä jonkin verran enemmän kuin naisia. Maaliskuun tilastoissa kuitenkin jo näkyy naisten työttömyyden ja lomautusten kasvu. Tämä johtuu ma-ra-alojen alasajosta koronan seurauksena. Tilanne heijastuu myös kumppaneiksi lähteviin yrityksiin. Koronan myötä osatyökykyisten työhön pääseminen Kanta-Hämeessä on vaikeutunut. Erityisopiskelijat eivät löydä polkua työmarkkinoille. Usein jo koulutuksen aikainen tjk-paikka voi jäädä löytymättä. Toteuttajien näkökulmasta kohderyhmässä on yliedustettuna miehet ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Suurimpana esteenä ovat mielenterveydenongelmat ja krooniset sairaudet. Tarvetta ylimääräisiin tukitoimiin on kaikilla koulutusaloilla ja monissa ammateissa. Hankkeen tavoitteena on edelleen tarkentaa keitä ovat varsinaiset hyödynsaajat ja minkälaisia tukitoimia he tarvitsevat.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kumppaniyritykset valitaan siten, että joukossa on sekä mies- että naisvaltaisia aloja. Epätyypillisiä valintoja tuetaan. Ohjauksessa otetaan huomioon sukupuolesta johtuvat erityistarpeet (ns. Sukupuolisensitiivinen ohjaus). Toteuttajien analyysin mukaan tuen tarpeet eivät niinkään ole sukupuolisidonnaisia, vaan liittyvät opiskelijan taustaan ja tilanteeseen tai sairauksiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke kohdistuu yhtälaisesti miehiin, naisiin ja muunsukupuolisiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeella parannetaan paikallisesti ja alueellisesti osatyökykyisten työllistymistä ja tuetaan yrityksiä rekrytoinneissa ja toimintansa tehostamisessa. Hankkeessa hyväksi havaitut toimintamallit ovat hankkeen päätyttyä edelleen yritysten, julkissektorin (ml. Kuntakokeilu) ja oppilaitoksien käytössä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 5
Hankkeen toiminta ja tuotokset raportoidaan digimuodossa. Lisäksi tuotetaan oppilaitosten ja työpaikkojen osallistujille aineetonta osaamista. Projektissa luotavat mallit ja prosessit julkaistan digimuodossa ja ovat kaikkien saavutettavissa. Hankkeen tulokset jäävät kaikkien käyttöön partnereiden nettisivujen kautta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hanke edistää heikossa asemassa olevien nuorten (alle 30) osallisuutta yhteiskunnassa. Työllistyminen ja työn tekeminen lisäävät tutkitusti terveyttä ja hyvinvointia. Paikallisesti ja alueellisesti ihmisten lisääntyvä osallisuus ja vähenevä työttömyys tuottavat hyvinvointia ja koettua viihtyvyyttä. Valmennuksiin osallistuminen kohentaa itsetuntoa, luo uusia sosiaalisia mahdollisuuksia ja vähentää syrjäytymisriskiä ja yhteiskunnan palvelujen tarvetta. Työyhteisöjen monimuotoistuminen lisää niiden hyvinvointia ja toimivuutta.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Sukupuolten tasa-arvoon projektilla on vain jonkin verran vaikutuksia. Miehiä, naisia ja muun sukupuolisia ohjataan yhtälaisesti työmarkkinoille, mikä tukee tasaisesti työmarkkinaosallisuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hanke lisää osatyökykyisten (ml. Vammaiset) yhdenvertaisia mahdollisuuksia oman ammattitaidon päivittämiseen ja työllistymiseen. Myös maahanmuuttajat ovat edustettuina hankkeen kohderyhmissä. Digitalisten materiaalien käyttö mahdollistaa joustavan ja yksilöllisen osallistumisen projektin toimintoihin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-