Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22233

Hankkeen nimi: Move on!

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2020 ja päättyy 31.1.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Posintra Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1481499-6

Jakeluosoite: Lundinkatu 8

Puhelinnumero: 0505280119

Postinumero: 06100

Postitoimipaikka: Porvoo

WWW-osoite: http://www.posintra.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Minna Kajaste

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.kajaste(at)posintra.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505280119

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Careeria Oy, 2918298-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronan aiheuttamasta poikkeustilasta johtuva talouselämän ahdinko ja työttömien työnhakijoiden määrän voimakas lisääntyminen luo huolta, että pitkittynyt työttömyys tulee voimakkaasti lisääntymään lähitulevaisuudessa. On ennakoitavissa, että koronan vaikutuksesta syntyneestä työttömyydestä aiheutuu erilaisia ja vaikeampia vaikutuksia yksilöiden toimintakykyyn ja henkiseen hyvinvointiin kuin normaalioloissa kohdatusta työttömyydestä (eristyneisyys, yksinäisyys, pelot ja huolet). Tästä syystä työttömyysjaksoja pitää pyrkiä lyhentämään kaikin keinoin. Työttömien palveluita ei ole mahdollista lisätä samassa suhteessa kuin kysyntä lisääntyy, mutta palveluiden tuottamisen prosesseja olisi syytä tehostaa ja keskittää resurssit toimiviin menetelmiin ja tehdä tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Move on! -hankkeen tavoitteena on tiiviin yhteiskehittämisen avulla luoda omavalmentamiseen uusia digitaalisuutta hyödyntäviä toimintamalleja ja tehostaa pitkittyneen työttömyysuhan alla olevien omavalmennusprosessien tuloksellisuutta. Hankkeessa ennakoidaan tulevia koronan aiheuttamia työllisyyshaasteita tunnistamalla uusimmista työttömyystilastoista ne ryhmät, joilla on suurin riski pitkittyneeseen työttömyyteen ja jotka oletettavasti eniten hyötyisivät osallistumisesta nopeaa ja tehostettua tukea tarjoavaan omavalmennukseen.

Omavalmennuksen prosesseja ja menetelmiä kehitetään kohderyhmän mukaan ja omavalmentajille järjestetään koulutusta, jonka sisältö ja aikataulu tarkennetaan sidosryhmien kanssa. Koulutuksen aikana omavalmentajien keskuuteen muodostuu yhteinen näkemys valmentamisesta ja digitaalisten työkalujen tehokkaasta käytöstä. Myös toimijakentän yhteistyö tiivistyy. Hankkeen aikana yhteiskehitettyjä uusia toimintamalleja otetaan käyttöön omavalmennuksessa ja ne vakiintuvat tehokkaina ja tuloksellisina yksilöohjausmenetelminä työttömyyden hoidossa. Hankkeessa seurataan ja arvioidaan ohjauksen ja valmennuksen sekä koulutusten tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta ja sen pohjalta kehitetään toimintamalleja eteenpäin.

Hankkeen tuloksena koulutettujen omavalmentajien määrää on lisääntynyt Porvoossa 30:lla ja valmennukseen osallistuu 115 henkilöä. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2020-31.1.2022. Hankkeen päätoteuttaja on kehitysyhtiö Posintra Oy ja osatoteuttajana Careeria Oy. Hanketta rahoittaa osaltaan keskeinen yhteistyökumppani Porvoon kaupunki.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on poikkeustilanteessa lomautetuiksi ja työttömiksi joutuneet henkilöt ja eri organisaatioista valmennukseen osallistuvat 30 henkilöä. Porvoossa 31.3.2020 oli 833 lomautettua henkilöä, 714 henkilöä enemmän kuin 30.1.2020. Tällä hetkellä on merkkejä siitä, että lomautukset tulevat osittain jatkumaan (keskustelut Te-viranomaisten kanssa). Kohderyhmä tarkastellaan ja määritellään tarkemmin yhdessä Te-toimiston kanssa syksyllä 2020.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillinen kohderyhmä on työllisyyspalveluja tarjoavat tahot, jotka ottavat käyttöön uusia ja tehokkaampia digitaalisia välineitä: TE- toimisto, Porvoon kaupungin työllisyyspalvelut, yksityiset palveluntuottajat, työnantajat, 3. sektorin toimijat sekä Careerian ja Posintran henkilöstö.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 137 850

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 51 558

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 180 308

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 67 438

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Porvoon

Kunnat: Porvoo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 115

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmisteluvaiheessa on toteutettu toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Tilastojen perusteella voidaan todeta, että hankkeen kohderyhmässä on enemmän naisia suhteessa miehiin. Hankkeen toimien aikana arvioidaan aktiivisesti, tarvitsevatko miehet ja naiset erilaisia palveluja työllistyäkseen. Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia tarkkaillaan ja niihin reagoidaan, mikäli muutokset sitä edellyttävät.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan tavoitteellisesti hankkeen aikana naisten ja miesten näkökulmasta koronan tuomat erityispiirteet huomioiden. Valmennusta toeutettaessa huomioidaan mahdolliset miesten ja naisten erilaiset tarpeet ja odotukset palvelukokemukselta. Myös valmentajaverkoston osalta pyritään arvioimaan osallistuvien miesten ja naisten osuutta ja sen merkitystä valmentajakoulutuksen toteutukselle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta luonnonvarojen kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ilmastonmuutoksen riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kasvillisuuden, eliöiden tai luonnon monimuotoisuuden suhteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta pinta- ja pohjavesien sekä ilman laadun suhteen (eikä kasvihuonekaasujen vähenemiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toiminta ei kohdistu Natura 2000 -alueelle.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeen toteutuksella ei ole vaikutusta taloudelliseen kestävyyteen materiaalien ja jätteiden osalta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa käytettävissä olevien energiamuotojen valintoihin mukana olevissa organisaatioissa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 7
Hankkeen tavoitteet tukevat Porvoon elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä. Hankkeessa syntyvä valmentajaverkosto ja yhteistyö ja vuoropuhelu sidosryhminä mukana olevien organisaatioiden kanssa hyödyttää elinkeinoelämää pitkällä aikavälillä. Hankkeessa pyritään tunnistamaan tietyillä aloilla olevat työllistämisen haasteet, jotka johtuvat osaavan työvoiman puutteesta ja koronan vaikutuksista. Hankkeessa hyödynnetään paikallisia työvoimaresursseja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 8
Hankkeessa syntyy valmentajaverkosto ja työllisyyspalveluja tuottavista tahoissa muodostuu yhteinen käsitys valmentamisen mallista ja kokemus sen vaikuttavuudesta. Kaikki ovat sitoutuneet yhteisen toimintatavan jatkuvaan kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei voida vaikuttaa liikkumiseen tai logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Valmennus edistää kohderyhmän hyvinvointia. Ihmisten oman arvontunnon ja vahvuuksien vahvistaminen ja työllistyminen vaikuttaa yksilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointiin pitkällä aikavälillä ja vahvistaa välillisesti hyvinvointia myös alueellisesti syrjäytymisriskien vähentyessä. Valmentajaverkoston toimijoiden oman osaamisen kehittäminen lisää hyvinvointia työyhteisöissä.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Hankesuunnitelmassa on huomioitu sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistäminen. Toimenpiteissä huomioidaan sukupuolten, eri ikäisten ja erilaisiin erityisryhmiin kuuluvien tarpeet seuraamalla toimintaympäristöstä nousevia tarpeita. Koronan johdosta palvelualoilla naisten osuus työttömistä on noussut yli miesten osuuden. Huomioitavaa kuitenkin, että hankkeen palvelut perustuvat vapaaehtoiseen osallistumiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hanketoiminta edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta mahdollistamalla kohderyhmälle osallistumisen heihin kohdistuvien palveluiden kehittämiseen. Tavoitteisiin pääseminen hankkeessa kohderyhmän työllistymisen osalta lisää suoraan osallistujien yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole merkkittävää vaikutusta kohdealueen kulttuurympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole merkkittävää vaikutusta kohdealueen kulttuurympäristöön.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-