Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22240

Hankkeen nimi: Jokitupa-projekti

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2020 ja päättyy 30.4.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pertunmaan kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0165867-2

Jakeluosoite: Pertunmaan kunta

Puhelinnumero: +35815770241

Postinumero: 19430

Postitoimipaikka: Pertunmaa

WWW-osoite: http://www.pertunmaa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ruotsalainen Leena Inkeri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kunnajohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leena.ruotsalainen(at)pertunmaa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358408214590

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen johtavana ajatuksena on luoda ja aikaansaada pysyvästi uusi monialainen toimintatapa ja -kulttuuri Pertunmaalle edistämään työllisyyttä sekä ja hyvinvointia. Ideana on toteuttaa perinteistä työtoimintaa ja muita työllistämis- ja aktivointitoimenpiteitä ennakkoluulottomalla laajaan yhteistyöhön ja toimijaverkostoon perustuvalla toimintatavalla kunnan, kolmannen sektorin, paikkakunnan elinkeinoelämän, Essoten, hankkeeseen osallistuvien asukkaiden ja työvoimahallinnon kesken. Avainsanoja ovat osallistaminen, osallisuus, yhteistyö ja poikkihallinnollisuus. Toimintaa varten on Pertunmaalla kunnan omistama vapaana oleva Jokitupa-kiinteistö, jossa toimi viime vuodenvaihteeseen saakka Essoten toimesta vanhusten ja erityisryhmien päivätoimintaryhmät.

Jokitupa-kiinteistön tilat soveltuvat erinomaisen hyvin työllistämisen ja monipuolisen aktivoinnin sisältöjen toteuttamiseen. Tarkoituksena on toteuttaa Jokituvassa sosiaalisesti vahvistavaa valmennusta sekä työtoimintaa sekä niiden lisäksi tarjota tiloja paikallisten järjestöjen ja asukkaiden toimintakeskukseksi. Erityisesti järjestöjen, kuten Martat, Käsityöyhdistys Talvikki, 4H ja SPR, toimintasisältöjä integroidaan osaksi työtoiminnan sisältöjä. Toiminnassa mukana olevat henkilöt osallistetaan yhteistyössä kolmannen sektorin edustajien kanssa näiden järjestöjen järjestämää harraste- ja hyvinvointitoimintaa osana kullekin kuntouttavassa työtoiminnassa mukana olevan henkilön omakohtaista suunnitelmaa. Nämä kolmatta sektoria edustavat järjestötoimijat toimivat työtoiminnan laadullisesta ja ammatillisesta osaamisesta vastaavan työ- ja yksilöohjaajan ohjauksen alaisuudessa tuottaen ostopalveluna sisältöosaamista työtoiminnan tarpeisiin.

Työtoiminnan lisäksi pilottihankkeessa Jokituvasta luodaan Pertunmaalle yhteisöllinen kohtaamispaikka paikkakunnan järjestöille ja erilaisille rekisteröimättömille ryhmille, mikä jo sellaisenaan on kädenojennus paikallisille asukkaille. Johtavana ajatuksena tässä on kehittää ja vahvistaa kunnan ja paikallisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja toimintatapoja sekä sitä kautta saada aikaiseksi kumppanuusajattelua näiden välille vahvistaen yhteisöllistä toimintakulttuuria Pertunmaalla. Työtoimintaan osallistuville henkilöille laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, joka huomioi kohdehenkilön elämäntilanteen, työelämävalmiudet sekä kehittämisen kohteet tavoitteena vahvistaa hänen sosiaalisia valmiuksia sekä elämänhallintaa kannustavalla ja mahdollisimman kiinnostavalla tekemisen sisällöllä. Pilottitoiminnan toimintamallilla vähennetään mahdollisimman tehokkaasti työllistämisen stigmatisoivaa luonnetta ja hälvennetään sitä kohtaan tunnettuja epäluuloja integroimalla työtoiminnassa olevat henkilöt osaksi paikkakunnan harrastetoimintaa sekä muuta hyvinvointia lisäävää toimintaa. Lisäksi pilottihanke tekee yhteistyötä käynnissä olevan Pienten kuntien elinvoimaa ESR-hankkeen kanssa ohjaten henkilöitä em. hankkeen kautta yrityksissä tapahtuvaan työelämään, seinättömän valmennuksen pariin ja koulutukseen. Tämä pilottihanke täydentää tätä em. ESR-hanketta ja ei siten ole päällekkäinen sen kanssa.

Pilottihankkeen kohderyhmänä ovat kaikki Pertunmaan 18–63 –vuotiaat työttömät ja erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevat alle 30-vuotiaat nuoret, osatyökykyiset sekä yli 54-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät. Pilottitoiminnan tuloksena työttömyys- ja pitkäaikaistyöttömyysluvut kääntyvät Pertunmaalla laskuun, hyvinvointi kuntalaisten keskuudessa kohenee sekä Pertunmaan yhteisöllisyys vahvistuu. Tämä kehitys puolestaan lisää kunnan elinvoimaisuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pertunmaan kunnan kaikki työttömät. Erityispaino on heikossa työmarkkina-asemassa olevat työttömät, joiden kohdalla pyritään kaikkien osalta tekemään henkilökohtainen suunnitelma hankkeen toimesta. Lisäksi myös muut, lyhyemmän aikaa työttömänä olleet tai työttömyysvaarassa oleville henkilöille tiedotetaan ja otetaan mukaan hankkeen toimintaan. Työttömien lisäksi myös Pertunmaalla toimivat kolmannen sektorin yhteisöt ovat toiminnan keskiössä. Paikkakunnalla toimivat työnantajat ovat hankkeen tiedottamisen kohteena, vaikkakin tavoitteena on tehdä yritysten suuntaan yhteistyötä Pienten kuntien elinvoimaa –ESR-hankkeen kanssa. Työnantajien mukaan saaminen kattavalla tiedottamisella on hankkeen onnistumisen kannalta kuitenkin pidemmän päälle merkityksellistä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat:

- Essote
- työllisyys- ja elinkeinoasioista vastaavat tahot seutukunnalla
- Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alaan liittyvät tahot
- Pertunmaan kunnan toimialojen viranhaltijat ja työntekijät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 56 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 54 724

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 70 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 68 405

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Pertunmaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Virastokuja 1

Postinumero: 19430

Postitoimipaikka: Pertunmaa

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvista nuorista, osatyökykyisistä ja ikääntyneistä pitkäaikaistyöttömistä on lähes yhtä paljon miehiä ja naisia. Potentiaalisia työpaikkoja on maaseudun toimintaympäristössä perinteisesti enemmän miesvaltaisilla aloilla, mikä on haaste naisten työllistymiselle, jolloin työllistyminen yrittäjänä tai kolmannen sektorin järjestön toimintaan lähteminen on myös vaihtoehto.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimintamalli rakennetaan sopimaan kaikille kohderyhmään kuuluville sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kohderyhmänä ovat kaikki työttömät, ja erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevat alle 30-vuotiaat työttömät nuoret, osatyökykyiset ja yli 54-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät sukupuoleen katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Pertunmaan kunnan ympäristö on vahvasti luonnonläheinen ja luonto- ja ympäristöarvot ovat tärkeitä kunnalle, asukkaille ja muille toimijoille. Hankkeen aikana luodaan ryhmämuotoista toimintaa ja työmahdollisuuksia ympäristön ja luonnon kohentamiseen ja huolenpitoon.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Pertunmaan kunnan ympäristö on vahvasti luonnonläheinen ja luonto- ja ympäristöarvot ovat tärkeitä kunnalle, asukkaille ja muille toimijoille. Hankkeen aikana luodaan ryhmämuotoista toimintaa ja työmahdollisuuksia ympäristön ja luonnon kohentamiseen ja huolenpitoon. Kunnassa on valmisteilla ilmasto-ohjelma johon toiminnassa mukana olevat pääsevät osallistumaan ja ottamaan kantaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Pertunmaalla on merkittävästi metsiä ja metsien monimuotoisuus on tärkeä asia kunnalle, asukkaille ja muille toimijoille.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Pertunmaan kunnan ympäristö on vahvasti luonnonläheinen ja luonto- ja ympäristöarvot ovat tärkeitä kunnalle, asukkaille ja muille toimijoille. Hankkeen aikana luodaan ryhmämuotoista toimintaa ja työmahdollisuuksia ympäristön ja luonnon kohentamiseen ja huolenpitoon
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Pertunmaan kunnan ympäristö on vahvasti luonnonläheinen ja luonto- ja ympäristöarvot ovat tärkeitä kunnalle, asukkaille ja muille toimijoille. Hankkeen aikana luodaan ryhmämuotoista toimintaa ja työmahdollisuuksia ympäristön ja luonnon kohentamiseen ja huolenpitoon
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 5
Osana hankkeen toimintaa ja työmahdollisuuksien lisäämistä on joustavien, luontoa ja ympäristöä säästävien kierrätyksen ym. toiminnan kehittäminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 2
Osana kestävää kehitystä tietoistetaan asiakkaita uusiutuvien energialähteiden käytöstä (huom! Pertunmaalla on merkittävästä öljyn käyttöä lämmityksessä).
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Ei ole toiminnan ensisijainen painopiste-alue, mutta yhteistyössä alueella käynnissä olevan Pienten kutnien elinvoimaa - ESR-hankkeen myötä vaikutuksia myös paikkakunnan elinkeinoelämään.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Kestävän kehityksen ja työllisyyttä edistävien toimenpiteiden näkökulmasta aineettomat tuotteet ja palvelujen kehittäminen luo sekä hyvinvointia että elinvoimma. Tuetaan asiakkaita löytämään yritysmahdollisuuksia palvelualueella.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Haja-asutusalueella vaikuttaminen logistiikkaan ja liikkumiseen on vaikeaa. Voidaan kannustaa asiakkaita hakemaan kestäviä liikkumisen muotoja ja mm. kimppakyytejä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Keskeinen ulottuvuus hankkeen kokonaisuudessa. Ihmisen elämä muodostuu kokonaisuudesta, sen eri osista kuten työstä, osaamisesta, mielekkäistä ihmissuhteista ja mahdollisuudesta itsensä toteuttamiseen. Hankkeella on humaani ja holistinen ihmiskäsitys.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Hankkeen asiakkaina ovat kaikki kohderyhmään kuuluvat sukupuoleen, etniseen taustaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhin tekijään katsomatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Hankeessa toteutetaan yhdenvertaisuutta sekä sen henkeä että konkreettisia toimenpiteitä. Kaikki asiakkaat ovat yhdenvertaisia taustoistaan riippumatta.
Kulttuuriympäristö 4 2
Hankkeen fyysinen paikka on Jokitupa, mutta koko kunnan alue muodostaa kulttuurisen ja perintöjä kunnoittavan ympäristön, jossa asiakkaat oppivat historiasta ja voivat osallistua kulttuurin ja perinteen ylläpitoon.
Ympäristöosaaminen 3 3
Hanke edistää toiminnassaan vastuullisuuta, ympäristöarvoja ja ekologista kestävyyttä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pertunmaan kunnan Jokitupa-projektin loppuraportti TIIVISTELMÄ
1.11202–30.4.2022
Toimintalinja 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Erityistavoite 10.1: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
1. Hankkeen tavoitteet:
Tavoite 1: Kehitetään ja istutetaan Pertunmaalle sosiaalisesti vahvistava toimintatavan malli, joka edistää työllisyyttä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.
Tavoite 2: Poistetaan työtoiminnasta yleensä vallassa oleva leimallinen käsitys sekä liuennetaan raja-aitoja Pertunmaan kunnan hallinnollisten yksiköiden, kunnan elinkeinoelämän sekä kolmannen sektorin yhteisöjen välisessä kanssakäymisessä. Osallistetaan toimintaan ja työtoimintaan yksittäiset henkilöt, toteuttajat kuin myös yhteistyökumppanit.
Tavoite 3: Tavoitetaan kaikki (99 %) Pertunmaan kunnassa heikommassa työmarkkina-asemassa olevat työttömät työnhakija ja muutoin työttömyys- tai syrjäytymisvaarassa olevat 18–63-vuotiaat henkilöt.
Tavoite 4: Pilottihanke Jokitupa-projekti tekee aktiivisesti yhteistyötä (PKE) Pienten kuntien elinvoimaa – ESR-hankkeen (Hartola, Joutsa, Pertunmaa ja Sysmä) kanssa ohjaten toimintakykyään vahvistaneita työttömiä työnhakijoita em. hankkeen toiminnan piiriin.
2. Hankkeen toimenpiteet ja tulokset
a) Millaisia tuloksia saavutettiin verrattuna tavoitteisiin?
Pertunmaan kuntaan rakennettiin eri toimijoiden yhteinen toimintamalli. Essote, TE-palvelut ja kuntakokeilu muodostavat yhteisen tekemisen ja moniammatillisen toteuttamisen toimintatavan. Erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien, työttömyysuhan alaisten ja kaikkien työttömien aktivointia, työllisyyttä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistävät toimenpiteet pystyttiin toteuttamaan huomattavasti paremmin ja tehokkaammin kuin aikaisemmin.
Jokitupa-projektin aikana otettiin käyttöön tyhjänä oleva kiinteistö Jokitupa. Aktiivisuutta ja työllisyyttä edistettiin lisäksi kokeiluilla Toimentuvalla, Kirkkotien tilassa, yhtenäiskoululla, Veljespirtillä, Kuortin kylätalolla, Vanha-Rantalan museossa, torikahvilassa ja erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Työtoiminnassa, palkkatuella, työharjoittelussa ja työkokeilussa olleet henkilöt pääsivät aitoihin ja mielekkäisiin työtehtäviin. Samalla vahvistettiin alueen eri toimijoiden yhteisöllisyyttä tarjoamalla Jokitupa yhdistysten ja ryhmien käyttöön.
Hankkeen avulla luotiin edellytykset em. toiminnalle ja tehtäville. Hankkeen aikana erilaisten aktivointi ja työllistämistoimenpiteiden piirissä oli 62 henkilöä. Työtoiminta kasvoi yhdestä päivästä viikossa neljään päivään viikossa. Hankkeen aikana yhteistyöllä tavoitettiin kaikki Pertunmaan kunnan työttömät.
Hankkeen aikana on saatu liuennettuja raja-aitoja hallinnollisten yksiköiden, kunnan elikeinoelämän ja kolmannen sektorin välillä. Tietoisuus on kasvanut yhteistyön ja yhteisen tekemisen merkityksestä. Moniammatillisen ammattilaisten tiimin lisäksi mukaan saatiin 18 yhdistystä ja viisi eri tahoja, yritystä tai yhdistystä, työllistämistoimiin tai erilaiseen aktivointiin.
Jokitupa-projekti toimi linkkinä hankkeen ja yritysten välillä. Yrityksiin pidettiin säännöllistä yhteyttä n. 6 kertaa vuodessa ilmestyvän kunnan uutiskirjeelllä ja hankkeen aikana otettiin kahdesti yhteyttä käymällä tai puhelimitse 130 yritykseen. Molemmissa tarjottiin mahdollisuuksia työllistämiseen eri keinoin.
Yhteistyössä Pienten kuntien elinvoimaa – hankkeen kanssa toteutettiin neljän kunnan alueen lähihoitajakoulutus ja perehdytys uusien yritysten perustamiseen. Pertunmaalla lähihoitajakoulutuksen aloitti kuusi henkilöä ja uusien yritysten perehdytykseen kahdeksan henkilöä. Lisäksi kunnissa järjestettiin ravintolapäivä sekä toteutettiin yritysten laadullinen haastattelututkimus.
Keskeisenä tavoitteena oli luoda malli, jossa eri syistä työttömät henkilöt saavat kannustusta, rohkaisua ja tukea erilaisiin elämänvalintoihin. Onnistumisesta kertoo se, että Jokitupa-toimintamallia jatketaan ja kehitetään hankkeen jälkeen.
b) Millaisia tuloksia saavutettiin ylipäätään, saavutettiinko sellaisia tuloksia, joita ei oltu tavoiteltu?
Jokitupa-projektin aikana kaikki toimijat oppivat ymmärtämään syvällisemmin ja monipuolisemmin heikommassa olevien ihmisten ja ylipäätään työttömien elämäntilannetta sekä syitä ja seurauksia. Samalla kirkastui myös yritystoiminnan suuret haasteet maaseutukunnassa, erityisesti osaavan työvoiman puute.
Kukaan ei voinut aavistaa minkälaisen merkityksen korona sai aikaan kaikessa toiminnassa, myös Jokitupa-projektissa. Erityisesti erilaisen tavoitteellisen ryhmätoiminnan järjestäminen säännöllisesti ja pitkäjänteisesti ei juurikaan onnistunut. Koronan takia jouduttiin siirtämään tai perumaan suunniteltuja ryhmätoimintoja erityisesti ns. kolmannen sektorin eli yhdistysten kanssa.