Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22244

Hankkeen nimi: Mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytysten turvaaminen poikkeusoloissa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2020 ja päättyy 31.8.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sodankylän kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0193169-1

Jakeluosoite: PL 60

Puhelinnumero: 0400618870

Postinumero: 99600

Postitoimipaikka: Sodankylä

WWW-osoite: http://www.sodankyla.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ari Pesonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: vs. kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.pesonen(at)sodankyla.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 769 5950

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa on tarkoituksena tuottaa paikallisille yrityksille helpotusta koronatilanteen aiheuttamiin niin taloudellisiin, toiminnallisiin kuin jaksamiseenkin liittyviin ongelmiin ja haasteisiin. Keskeisenä tavoitteena on koota ja välittää konkreettista apua, tietoa ja tukea yrityksille. Ulkopuolista apua kaivataan tilannekartoitukseen, muutostarpeen arviointiin ja lyhyen tähtäimen selviytymissuunnitelman tekemiseen, sekä oikeiden ja nopeiden toimenpide-ehdotusten tekoon. Koronatilanne voi myös pysyvästi muuttaa yritysten markkinatilannetta. Mahdollisimman hyvissä ajoin tulee avustaa yrittäjiä / yrityksiä arvioimaan tulevia liiketoimintamahdollisuuksia sekä arvioimaan yrityksen toiminnan mahdollista uudelleensuuntaamista ja tuotekehitystä.

Yrittäjillä on henkisesti erittäin vaativa tilanne ja akuuttia apua jaksamiseen tarvitaan paljon. Tavoitteena on erilaisin menetelmin tukea yrittäjien jaksamista arjessa ja epävarmassa tilanteessa.

Hankkeen tavoitteet ovat tiivistetysti:

1. Erilaisten valmennuspolkujen hyödyntäminen yritysten tilanteen helpottamiseksi ja sopeuttamiseksi tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Apua tarvitaan mm. liiketoiminnan kehittämiseen, tuotekehitykseen, kansainvälistymiseen, digitaalisiin valmiuksiin, viestintään, sähköiseen markkinointiin ja verkkokauppaan sekä myös omaan jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyen. Tarpeet täsmentyvät hankkeen edetessä.

2. Hankeen myötä tiivistetään ja tehostetaan entisestään kunnan ja yrittäjien välistä vuoropuhelua sekä hyödynnetään jo olemassa olevia verkostoja mm. yrittäjäjärjestöjen, matkailun alueorganisaatioiden sekä muiden eri tahojen kanssa.

3. Verkostojen ja vuoropuhelun kehittämisen myötä kehittyy myös yrittäjien välinen yhteistyö, mentorointi ja vertaistuki, joissa hyödynnetään myös erilaisia sähköisiä alustoja.

4. Yrittäjien oma jaksaminen ja työhyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää mikro- ja pk-yrityksissä. Yrittäjien on pysyttävä työkykyisinä ja huolehdittava omasta jaksamisestaan, jotta yritystoiminta pysyy pystyssä. Hankkeen avulla korostetaan työhyvinvoinnin ja jaksamisen merkitystä.

5. Ajantasaisen tiedon saaminen yrityksistä, niin tarpeiden, suunnitelmien kuin yhteystietojenkin osalta, jolloin yhteydenpito yrittäjiin tehostuu ja helpottuu.

Hankkeen lyhyestä aikataulusta johtuen toimenpiteet ovat hyvin napakoita, kohdennettuja ja konkreettisia, jotta yritysten liiketoimintaa ja yrittäjien jaksamista saadaan kohennettua mahdollisimman pian. Tapaamiset ja valmennukset toteutetaan teemoitetusti, ennakkoon ilmoitettuna ajankohtana jaa niihin osallistutaan ilmoittautumisten perusteella pääsääntöisesti edelleenkin etänä sähköisiä kanavia hyödyntäen. Tarvittaessa näistä "istunnoista" voidaan tehdä tallenteet, joita yrittäjät voivat katsoa oman ajankäyttönsä puitteissa. Tavoitteena on kuitenkin saada yritykset osallistumaan samanaikaisesti vertaistuen ja kokemusten vaihdon vuoksi.

Yrittäjien oma jaksaminen ja työhyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää mikro- ja pk-yrityksissä. Yrittäjien on pysyttävä työkykyisinä ja huolehdittava omasta jaksamisestaan, jotta yritystoiminta pysyy pystyssä. Hankkeen avulla korostetaan työhyvinvoinnin ja jaksamisen merkitystä. Mukana oleville yrityksille laaditaan työhyvinvointiohjelma, jota myös yritysten työntekijät voivat hyödyntää. Myös vertaistuen merkitys on tärkeä työssäjaksamisen kannalta. Hyviä käytänteitä etsitään ja jaetaan eteenpäin.

Lyhyen aikavälin tavoitteena on erilaisin menetelmin tukea yrittäjien jaksamista arjessa taloudellisesti ja henkisesti. Pyritään minimoimaan yritysten lopettamiset ja konkurssit sekä työntekijöiden irtisanomiset. Kartoituksen pohjalta saatu yritystieto helpottaa myös yhteydenpitoa yrityksiin, kun on saatu ajantasaiset yhteystiedot ja postituslistat eri kohderyhmille/toimialoille.

Pitkän aikavälin vaikutuksena yrittäjien henkiset voimavarat sekä valmiudet paranevat liiketoiminnan muutostilanteissa. Hanke toivottavasti toimii myös kehittämissysäyksenä yrityksen toimintatapoihin.

Verkostojen ja vuoropuhelun kehittämisen myötä kehittyy myös yrittäjien välinen yhteistyö, mentorointi ja vertaistuki. Kontaktointi, valmennukset, neuvonta ja vuoropuhelu hyödyntää erilaisia sähköisiä alustoja, jolloin myös valmiudet näiden käyttöönottoon kehittyy. Korona-aika on opettanut kaikille etätyön mahdollisuuksia ja yhteydenpitoa mm. Teamsia hyödyntäen.

Lisäksi kunnan ja yrittäjien yhteydenpito suoraviivaistuu, tiivistyy ja helpottuu, kun voidaan työskennellä monikanavaisessa toimintaympäristössä erilaisia sähköisiä alustoja hyödyntäen. Kun kaikki Sodankylän kunnan yritykset on kontaktoitu ja tiedot päivitetty kunnan ilmaiseen yrityshakemistoon ja kartoituksissa esiin tulleet tarpeet asiakkuudenhallintajärjestelmään esim. toimialoittain, ajantasaisten postituslistojen ja yhteystietojen myötä yhteydenpito ja tiedonvälitys yrittäjiin tehostuu ja helpottuu. Myös yritysten löydettävyys paranee ajantasaisen yrityshakemiston myötä

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Sodankylän mikro- ja pk-yritykset sekä yrittäjät sekä henkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Mikro- ja pk-yritysten asiakkaat, yrittäjien perheet, laajemmin koko yhteisö, joka on riippuvainen yritysten palveluntarjonnasta. Yrittäjäjärjestöt, matkailun alueorganisaatiot sekä muut tahot, jotka tekevät yhteistyötä yrittäjien kanssa. Myös eri alojen asiantuntijat ja kouluttajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 565

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 68 702

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 78 406

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 76 336

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Sodankylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 49

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke kohdistuu tasapuolisesti molempiin sukupuoliin.(Lapin Letka)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaikki yrittäjät saavat halutessaan osallistua hankkeen toimenpiteisiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kaikki ovat samanarvoisia hankkeessa sukupuoleen tai ikään katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 2
Yritysten toimintatapoja pyritään kehittämään myös kestävän kehityksen näkökulmasta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 2
Etävalmennusten myötä liikkumisen tarve on vähäisempää.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkitystä hankkeessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkitystä hankkeessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkitystä hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Paperituotoksia pyritään minimoimaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkitystä hankkeessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Osaaminen, tietotaito ja digitaaliset valmiudet kasvavat.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Osaaminen, tietotaito ja digitaaliset valmiudet kasvavat.
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Digitaalisten ratkaisujen myötä fyysinen työhön liittyvä liikkuminen vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Henkisen pääoman kasvattaminen, hankkeessa tuetaan yrittäjien työhyvinvointia ja jaksamista.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hanke edistää tasa-arvoa, kaikki voivat osallistua tasapuolisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hanke edistää kultuurillista ja yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta. Hanke on avoin kaikille paikallisille yrittäjille.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkitystä hankkeessa.
Ympäristöosaaminen 1 1
Jos yrittäjillä on tarvetta kehittää myös ympäristöosaamistaan. Tarvittaessa hyödynnetään Lapin liiton Välkky-hanketta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Koronapandemiasta johtuva markkinahäiriö yllätti voimakkuudellaan ja ajallisella kestollaan eri toimialojen yritykset globaalisti ja välittömät vaikutukset näkyivät myös Sodankylän kunnan alueen eri yrityksissä koko hankkeen ajan. Koronapandemian lopulliset vaikutukset näkyvät vasta viiveellä myös niiden toimialojen yrityksissä, joihin välitön taloudellinen vaikutus ei ulottunut tämän hankkeen toimenpiteiden aikana. Koronapandemia vaikeutti myös merkittävässä määrin Sodankylän alueen yritysten toimintaa erityisesti matkailu – ja palveluliiketoiminnan osalta. Hankkeen tavoitteiden mukaisesti yrittäjien jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvien valmennuspalvelujen avulla pyrittiin edesauttamaan yrittäjien jaksamista tarjoamalla myös liiketoiminnan uudistamiseen liittyviä työpajakokonaisuuksia. Hankkeessa pyrittiin estämään koronapandemiasta johtuvien epävarmuustekijöiden pitkäaikaisia haittavaikutuksia tarjoamalla vertaistuen, hyvinvoinnin sekä yrittäjän suorituskyvyn seurantaan liittyviä valmennuspalveluja sekä tuottamalla aiheeseen liittyviä työpajakokonaisuuksia. Toisena toiminnallisena moduulina olivat liiketoiminnan kehittämiseen suunnatut valmennuspalvelut sekä työpajat. Lisäksi yrityksille tarjottiin digitaaliseen liiketoimintaan liittyvää neuvontaa ja valmennuspalveluja. Hankkeen avulla saatiin merkittävässä määrin kasvatettua hankkeeseen osallistuneiden yritysten verkostoitumistyötä sekä vertaistuellista valmiutta mahdollisten vastaavien globaalien markkinahäiriötilanteiden vyöryessä alueen yrityksiin. Lisäksi koronapandemian vaikuttaessa vielä yritysten toimintaan hankkeen päättymisen jälkeenkin vertaistuellisen toiminnan merkitys nousee tärkeäksi elementiksi yrittäjien hyvinvoinnin osalta. Tässä kokonaisuudessa Sodankylän kunnan kehittämisyksikkö toimii tärkeässä roolissa eri sidosryhmien välillä, jota kehitettiin entisestään hankkeen aikana. Hankkeessa pyrittiin tarjoamaan mahdollisimman selkeitä ja napakoita työpajakokonaisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyen. Lisäksi jokaisella hankkeeseen osallistuneella yrityksellä oli mahdollisuus yksilövalmennukseen. Digitaalisen neuvonnan osuus oli merkittävä kohdeyrityksissä, joille laadittiin suunnitelma digiloikkaan liittyen. Hanke toteutettiin erittäin vaativissa olosuhteissa ottaen huomioon koronarajoitukset, rokotusten alkamiset sekä täydellinen epävarmuus pandemian ajallisesta kestosta. Pääosa hankkeen toimenpiteistä toteutettiin etänä ja tästä kokemuspohjasta saatiin myös hyviä tuloksia, jotka jäävät hyvin todennäköisesti pysyviksi toimintatavoiksi yrittäjien ja eri sidosryhmien välisen yhteistyön osalta.