Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22251

Hankkeen nimi: Osaamisella työelämään – Osatyökykyisten tuettu osaamisen vahvistaminen (OSTE)

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.10.2020 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: +358 20 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jaana Helena Huovinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Osaamispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaana.huovinen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 564 1942

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lapissa on työnvälitystilastojen tarkastelun mukaan arviolta noin 1050 osatyökykyistä henkilöä. Osaamisella työelämään – Osatyökykyisten tuettu osaamisen vahvistaminen (OSTE) -hankkeella tuetaan osatyökykyisten ja osatyökykyisyyden uhan alla olevien henkilöiden osaamisen kehittymistä ja työllistymistä. Hankkeen päätavoitteeseen, osatyökykyisten työnhakijoiden ja asiakkaiden työllistymiseen, vaikutetaan osaamisen vahvistamisen lisäksi kehittämällä heille suunnattuja palveluita (TNO-palvelut: tieto, neuvonta, ohjaus) sekä edistämällä työelämän valmiuksia työllistää osatyökykyisiä työntekijöitä.

Hankkeen tarpeen taustalla on Lapin maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan (2019–2020) ja Lappi-sopimukseen kirjatut tavoitteet liittyen koulutustason ja työllisyyden asteen nostamiseen. Yhdeksi ratkaisuksi työvoiman kohtaanto-ongelmiin ja rekrytointihaasteisiin esitetään muun muassa uudenlaista oppilaitosten verkostoitumista yritysten ja julkisten organisaatioiden sekä kolmannen sektorin kanssa työelämä- ja yritysyhteistyön kehittämiseksi.

Hankkeen lähestymistapa perustuu osatyökykyisen henkilön vahvuuksien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen ja tukemiseen. Toimintatavat, hankkeessa vahvistettava TNO-verkosto ja ohjaus vahvistavat lähtökohtaa, jossa korostuvat työhakijan vahvuudet ja mahdollisuudet, ei vamma, sairaus tai puute. Hankkeessa toteutetaan asiakkaiden yksilöllistä ja ryhmämuotoista ohjausta ja valmennusta. Osaamisen vahvistamisen ja ohjauksen keskiössä ovat yksilöllisten asiakaspolkujen huomioiminen ja niiden nivelvaiheiden siirtymisen tuki. Taustalla, läpi koko ohjausprosessin, on asiakkaan vahva tukeminen, rinnalla kulkeminen ja ”saattaen vaihtaminen” nivelvaiheissa. Jokaisen ohjattavan kanssa laaditaan henkilökohtainen tilannekatsaus ja urasuunnitelma. Asiakkaan tarpeen mukaan hänelle tarjotaan hankkeen muita palveluita, joita ovat ryhmämuotoinen ohjaus, koulutuskokeilut, osaamisen täydentämisen palvelut ja tuki siirtymävaiheessa työelämään.

Myös työnantajien osaamista kehitetään liittyen osatyökykyisyyteen ja osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä työpaikkojen kanssa tarjoten kohderyhmälle tehostettua ohjausresurssia työpaikalle ja informoimalla työnantajia työllistämisen erilaisista tukimuodoista.

Hankkeen keskeisenä tuloksena osatyökyiset henkilöt työllistyvät osaamisen kehittymisen avulla. Työelämän valmiudet ja halu työllistää osatyökykyisiä henkilöitä paranevat ja hankkeen tuloksena TNO-verkosto vahvistuu ja laajentuu ja sen mahdollisuudet tukea osatyökykyistä henkilöä kehittyvät. Hankkeen mallia osatyökykyisen työnhakijan omakohtaiselle vahvuuksien tunnistamiselle ja tarvittaessa yksilökohtaisen koulutussuunnitelman tekemiselle ja dokumentoinnille levitetään myös laajemmin hyödynnettäväksi.

Hankkeeseen osallistuneiden asiakkaiden työelämävalmiudet paranevat, ja he saavat hankkeen kautta uusia kontakteja potentiaalisiin työnantajiin sekä yksilöllistä, monialaista tukea työllistymiseen. Hankkeeseen osallistuneissa oppilaitoksissa tunnistetaan valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden osatyökykyisyys sekä osatyökykyisuuden riskit. Valmistuvien opiskelijoiden tueksi suunnitellut TNO-verkoston yhteiset toimenpiteet edistävät työllistymistä osatyökykyisyydestä huolimatta.

Hanketta on valmisteltu laajassa yhteistyöverkostossa eri viranomaisten, koulutusorganisaatioiden, TNO-verkoston ja asiantuntijoiden yhteistyönä. Valmistelussa on huomioitu erityisesti aiemmin rahoitettujen ja toteutettujen hankkeiden tulokset ja niiden käyttöönotto.

Hanke ja sen tulokset tukevat Menestyjäksi Lapissa -strategiaa ja niillä vastataan myös jatkuvan oppisen haasteisiin toimeenpanemalla voimassa olevaa Pitkospuilla-jatkuvan oppimisen poluilla -strategiaa. Lisäksi hankkeella toimeenpannaan Osaamo-hankkeen toimintasuunnitelman ydintavoitteita työllistymisen edistämisessä vuodelle 2020, erityisesti osaavan työvoiman saatavuutta ja työmarkkinoiden kohtaantoa parantamalla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat
- työllistymis- ja kouluttautumisvaiheessa olevat osatyökykyiset työttömät työnhakijat
- osatyökykyiset ja siitä johtuen työttömyysuhan alla olevat työntekijät
- työnantajat
- eri organisaatioiden TNO-toimijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiin kohderyhmiin kuuluvat
- opinnoista työelämään siirtymässä olevat opiskelijat, joita osatyökykyisyys tai sen uhka koskee
- oppilaitoksissa ohjaustyössä toimivat henkilöt
- ammatillisen 2. asteen opiskelijat mm. ryhmäytymisen ja vertaistuen näkökulmasta

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 857 721

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 596 287

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 072 152

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 745 358

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin

Kunnat: Rovaniemi, Muonio, Tornio, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 90

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 49

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 288

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanketta suunniteltaessa on selvitetty tilastojen avulla sukupuolieroja Lapin alueen osatyökykyisten henkilöiden joukossa. Lapissa oli vuonna 2019 yhteensä 1048 alle 64-vuotiasta henkilöä, jolla on diagnoosi osatyökykyisyyteen liittyen. Sekä naisia että miehiä on vähän yli 500 ja molempien sukupuolten painotus myös ikäryhmittäin on hyvin tasainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminta ja palvelut suunnitellaan sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä mies- että naisasiakkaille. Hanke on avoin kaikille kohderyhmämäärittelyt täyttäville sukupuolesta riippumatta. Ohjaustilanteessa tunnistetaan ne tilanteet, jolloin sukupuoli voi olla vaikuttamassa yksilön päätökseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite, mutta huomioidaan hankkeen toteutuksessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hankkeen materiaalit tuotetaan pääasiassa sähköiseen muotoon, ja ylimääräistä tulostamista vältetään. Hanketoimijoiden yhteistyöpalavereissa hyödynnetään etäkokousmahdollisuuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Hankkeen materiaalit tuotetaan pääasiassa sähköiseen muotoon ja ylimääräistä tulostamista vältetään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 9
Hakkeessa kehitetään alueen työelämän (työnantajien) valmiuksia työllistää osatyökykyisiä henkilöitä ja edistetään osatyökykyisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksia ohjauksen ja osaamisen kehittymisen avulla. Hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien henkilöiden työllistymistä, mikä parantaa alueen yritysten työvoiman saatavuutta, ja siten tukee paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Hankkeessa kehitetään laajennetun TNO-verkoston yhteistyönä ohjauspalveluita ja palveluiden koordinaatiota. Hankkeessa luodaan toimintamalli (ohjauspolku), jossa erityistä huomioita kiinnitetään asiakkaan polun nivelkohtiin.
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
Hankkeessa järjestettäviin koulutuksiin ja työpajoihin osallistuminen mahdollistetaan tarvittaessa myös etäyhteyksien avulla. Etäyhteydellä osallistumismahdollisuus vähentää liikkumista paikasta toiseen. Hanketoimijoiden yhteistyöpalavereissa hyödynnetään etäkokousmahdollisuuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeen peruslähtökohtana on vahvuusperustainen ajattelu, jossa keskitytään henkilön vahvuuksien ja mahdollisuuksien tunnustamiseen ja tukemiseen, millä on myönteisiä vaikutuksia henkilön hyvinvoinnille ja osallisuudelle, kuten myös sillä, että henkilön työllistymisen mahdollisuudet paranevat.
Tasa-arvon edistäminen 7 8
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat osatyökykyisiin henkilöihin, jotka ovat heikossa työmarkkina-asemassa. Hankkeessa edistetään kohderyhmän tasa-arvoa työmarkkinoilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 4
Hanke vähentää eriarvoisuutta edistämällä heikossa työmarkkina-asemassa olevien osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen mahdollisuuksia sekä lisäämällä työnantajien ymmärrystä osatyökykyisten henkilöiden vahvuuksista ja mahdollisuuksista.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-