Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22256

Hankkeen nimi: Miestämö - hybridillä työelämään

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 30.11.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 36

Puhelinnumero: 029 446 5000

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Harri Sarjanoja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: harri.sarjanoja(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504346642

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hybridillä miehet työmarkkinoille -hankkeen tarkoituksena on vastata yhteiskunnallisen poikkeustilan jäljiltä ja muutoin työttöminä olevien miesten tilanteeseen ja tulla yhdeksi monimuotoiseksi työllistymistä edistäväksi tavaksi.

Hankkeella on kaksi tavoitetta: rakentaa miesten työllistymisen tueksi hybriditoimintaympäristö ammattikorkeakoulukampuksille Lahdessa ja Lappeenrannassa ja tuottaa miesten kanssa työskenteleville ammattilaisille tietoa ilmiöistä ja asioista, joita esiintyy syrjäytymisen syinä enemmän miehillä kuin naisilla ja jotka olisi hyödyllistä huomioida ohjauksessa ja valmennuksessa sekä palveluissa (esim. oppimishaasteet, riskien tunnistaminen, oman osaamisen tunnistaminen). Hanke lisää tietoa ja tietoisuutta sekä sukupuoleen kiinnittyvistä syrjäytymistä aiheuttavista ongelmista että niiden ratkaisumahdollisuuksista eri toimintakonteksteissa.

Hankkeen toimenpiteenä rakennetaan ammattikorkeakoulujen kampuksille sekä verkkoon toimintaympäristö, jossa tällä hetkellä työelämän ulkopuolella olevat miehet voivat kokeilla ja tutustua uusiin koulutus- ja työmahdollisuuksiin. Hankkeessa räätälöidään yksilöllisesti jokaiselle osallistujalle oma osallistumisen tapa. Hankkeen aikana tapoja osallistua arvioidaan ja kuvataan, jotta malli voisi vakiintua laajentua käyttöön myös muualle.

Hankkeessa tuotetaan myös sukupuolisensitiivistä tietoa, jolla voidaan tukea uudenlaisen toimintaympäristön rakentumista ja jota voidaan hyödyntää mieserityistä työtä rakennettaessa alueelle ja kaikenlaisessa ohjaus- ja valmennustyössä.

Hankkeen tuloksena kohderyhmään kuuluvilla miehillä on aiempaa paremmat valmiudet hakeutua koulutukseen tai työelämään. Hankealueen työttömillä työnhakijoilla on vaihtoehtoisia työllistymisen mahdollisuuksia poikkeuksellisen yhteiskunnallisen tilanteen jälkimainingeissa. Sekä miesten oma että työttömien tai syrjäytymisvaarassa olevien miesten kanssa työskentelevien osaaminen on kasvanut.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä asuvat kaikenikäiset miehet, jotka ovat joutuneet työttömiksi äkillisesti yhteiskunnallisen poikkeustilanteen vuoksi tai ovat olleet työttöminä jo pidempään. Myös korkeakoulututkinnon suorittaneet kuuluvat kohderyhmään.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillinen kohderyhmä muodostuu työttömien miesten kanssa toimivista ammattilaisista: ohjauksen ammattilaisista, työhönvalmentajista, opinto-ohjaajista, ammattiopiston henkilöstöstä, te-palveluiden henkilöstöstä, Ohjaamon henkilöstöstä sekä ammattikorkeakoulun opettajista ja opiskelijoista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 129 442

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 59 982

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 172 590

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 79 976

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala, Päijät-Häme

Seutukunnat: Imatran, Lahden, Lappeenrannan

Kunnat: Savitaipale, Kärkölä, Asikkala, Luumäki, Rautjärvi, Sysmä, Hollola, Lemi, Lahti, Padasjoki, Taipalsaari, Heinola, Ruokolahti, Imatra, Hartola, Parikkala, Lappeenranta, Orimattila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanketta valmisteltaessa on kuultu työttömien miesten sekä syrjäytymisriskissä olevien miesten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkökulmia liittyen miehiä tukeviin työmuotoihin. Yksi huomio on ollut, että miehet hakeutuvat erilaisten palvelujen piiriin naisia vähemmän jan siten myös saavat elämän ongelmakohdissa vähemmän tukea ja ohjausta. Miesten maailmassa työllä näyttää olevan suuri painoarvo ja työelämän ulkopuolelle joutuminen vaikuttaa moniin muihinkin elämän osa-alueisiin, kuten perhe-elämään ja sosiaalisiin suhteisiin. Naisiin verrattuna miesten sosiaaliset taidot ja työelämävalmiudet saattavat näin ollen heikentyä huomattavasti työelämän ulkopuolella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kumpikin tavoite tulee sukupuolinäkökulman huomioimista. Hankkeen tavoitteena on miesten tarpeiden ja työelämävalmiuksia entistä parempi huomioiminen ja niihin tarpeisiin vastaaminen. Hanke tavoittelee toiminnallaan entistä tasa-arvoisempaa tarjontaa työelämäpalveluiden kentälle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeen tavoitteet tukevat sukupuolten tasa-arvon edistämistä tukemalla miehiä erilaisten palvelujen käyttäjinä. Hanketta valmisteltaessa on tullut kohderyhmän tietona ilmi, että miehet kokevat ettei heidän kokemuksensa ja tilanteensa tule kuulluksi erilaisissa palvelu- ja ohjaustoimenpiteissä. Tähän voi osaltaan vaikuttaa näiden alojen naisvaltaisuus. Paremmin kuulluksi tuleminen tukee sukupuolten tasa-arvon kehittymistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 7
Hanke osallistuu osaltaan työllisyyden hoitoon ja sitä kautta paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen. Hankkeen tuloksena alueelle syntyy uudenlainen työllisyyttä hoitava toimintaympäristö.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 9
Hankekessa kehitetään uudenlaista toimintaympäristöä ja sen rakentamiseen tarvittavaa tietotaitoa. TOimintaympäristö toimii osana muita palveluita ja omalta osaltaan kehittää innovatiivisesti työllisyyspalveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 8
Hankkeen kohderyhmän hyvinvointi kohenee ja heille tarjottavien vaihtoehtojen määrä nousee. Oman osaamistason nostamisen ja uusiin vaihtoehtojen tutustumisen myötä itsetunto kohenee ja se vaikuttaa yksilötasolla myös hyvinvoinnin edistymiseen.
Tasa-arvon edistäminen 10 8
Toimenpiteet edistävät tasa-arvoa tuomalla miesten ulottuville lisää työllisyyttä parantavia toimintatapoja. Laajentunut toimintakenttä edistää tasa-arvoisia palveluja ja miesten kokemaa tasa-arvoista kohtaamista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 8
Hanke tuo toiminta-alueelleen uuden toimintaympäristön, jossa on mahdollista päästä osaksi myös uudenlaista kulttuurista osallisuutta. Hanke edistää yhdenvertaisuuden ja osallisuuden kokemusta avaamalla työttömien henkiläiden ulottuville korkeakouluympäristön ja sitä kautta hankittavat verkostot ja uudenlaiset osaamiset.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-