Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22257

Hankkeen nimi: Uusi Suunta – hanke Pielaveden työllisyydenhoidon digitaalinen lähipalvelumalli

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2020 ja päättyy 30.4.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pielaveden kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0172446-5

Jakeluosoite: PL 27

Puhelinnumero: 0404894050

Postinumero: 72401

Postitoimipaikka: PIELAVESI

WWW-osoite: http://www.pielavesi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kirsi Väänänen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallintopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.vaananen(at)pielavesi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404894050

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pielaveden kunnan Uusi Suunta – hankkeessa on päämääränä selkeyttää ja kokonaisvaltaistaa työllisyydenhoidon asiakasohjauspalvelut yhteistyössä TE-hallinnon kanssa. Hankkeessa monipuolistetaan ja laaja-alaistetaan asiakkaille tarjottavia työllisyyttä edistäviä palveluita erityisesti osaamisen kehittämisen ja yritysyhteistyön suuntaan tavoitteena saada työ ja tekijä kohtaamaan (mätsäys) osin uudenlaisessa Korona-kriisin aiheuttamassa työmarkkinatilantessaa sekä toteuttaa pidemmän aikavälin kehitykseen tähtäävä laaja-alainen työllisyyspalveluiden digitalisoiminen (digitaalinen siirtymä - trasformaatio).

Hanke toteutetaan neljän eri työpaketin kautta. Yhden työpaketin (WP2) tehtävänä on kehittää uudenlainen asiakasohjausmalli (virtuaalinen tiimivalmentaja-malli) yhteistyössä TE-hallinnon kanssa. Oppia tähän otetaan erityisesti Kuopion kaupungin ASKEL (ESR) – hankkeesta. Asiakasohjauksen piiriin tavoitellaan lähes kaikkia työllisyydenhoidon asiakkaita (n. 100, päiväluku) asiakassegmentit yhdistäen.

Asiakkaiden ohjautuvuutta TE-hallinnon palveluihin tehostetaan ja osalle asiakkaista (60) myös tarjotaan hankkeen julkisia työvoimapalveluita täydentäviä innovatiivisia lisäpalveluita. Näitä palveluita hankintaan uudenlaisen dynaamisen hankintajärjestelmän kautta. Tavoitteena on rakentaa 5 uudenlaista palvelukokonaisuutta ja lisäksi lisätä yritysten kanssa tehtäviä työllistämisratkaisuja. Palvelukehitykellä parannetaan työn kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa. Hanketyön tuloksena syntyy 20 uutta nettotyöpaikkaa. Palvelusisältöjä kehitetään hankkeen työpaketissa (WP3). Työpaketin 4 teemana on digitaalinen siirtymä ja ekosysteemin luominen. Tämä työpaketti on nk. horisontaalinen, sen tehtävä on tukea ja varmistaa digitalisaatio myös kahdessa toimeenpanotyöpaketissa (2 ja 3). Digitaaliseen siirtymään tähtäävä työ on laaja-alainen: se ulottuu asiakasohjausmalliin (virtuaalinen tiimivalmennus), asiakkaille luotavaan uudenlaiseen digityöpajaan (jossa myös perehdytetään ja valmennetaan järjestelmien käyttöön), henkilöstövalmennuksiin, palveluiden digitaalisten sisältöjen kehittämiseen sekä laajaan toimintakulttuurimuutokseen (mm. asennemuutos viestinnän keinoin). Hanketyön onnistuminen, hyvien käytäntöjen siirtyminen ja toiminnan jatkuvuus ovat työpaketin 1 tavoitteita.

Hankkeen tuloksena Pielavedellä on uusi kunta-TE-hallinto -yhteistyömalli, jonka avulla voidaan auttaa nk. digitaalisilla lähipalvelumallilla kaikkia työvoimapalveluiden asiakkaita. Työvoimapalvelut ovat monipuolistuneet ja aidosti asiakaslähtöiset (sekä työnhakija- että työnantajalähtöiset) ja tätä kautta niiden vaikuttavuus on kasvanut. Uusi työllisyyspalveluiden digitaalinen ekosysteemi tuo palveluihin laatua, saavutettavuutta ja tehokkuutta. Tätä mallia voidaan levittää muihin erityisesti pienempiin kuntiin sekä TE-palveluihin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat Pielaveden kunnan työttömät työnhakijat sekä kunnan työnantajat (yritykset, järjestöt ja kunta).

Työttömissä työnhakijoissa painotus on pitkäaikaistyöttömissä sekä nuorissa. TEM:n työnvälitystilastojen (03/2020) mukaan Pielavedellä oli 186 työtöntä työnhakijaa, joista pitkäaikaistyöttömiä oli 35 henkilöä ja alle 30-vuotiaita 39 henkilöä. Työttömien kohderyhmässä huomioidaan myös ikääntyneiden työttömien erityistarpeet.

Hankkeen kohderyhmät määritellään dynaamisesti eli asiakkaita tulee ja poistuu koko ajan. Koko työttömien työnhakijoiden asiakaskohderyhmästä hankkeeseen osallistuu yhteensä 100 asiakasta (päiväluku). Valikoinnissa painotetaan yksilöllisen tarpeen lisäksi myös sitä, että eri osaryhmistä saadaan tasaisesti asiakkaita, että hankkeen tasa-arvotavoitteet saavutetaan (sukupuoli- ja ikätasa-arvo). Dynaamisen asiakasvirran myötä hankkeen toimintamallia voidaan kehittää asiakaskokemusten perusteella läpi hankkeen toiminta-ajan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeella on kolme välillistä kohderyhmää.

Palveluntuottajaverkosto, erityisesti kuntouttavan työtoiminnan ja osaamispalvelujen tuottajat, muodostavat välillisen kohderyhmän, joka osallistetaan uusien ja entistä vaikuttavampien palveluiden kehittämiseen, sekä kannustetaan osallistumaan dynaamisiin hankintoihin.

Kehittäjäkumppaneiden eli SavoGrown ja Monitaitoiset ry:n muu henkilöstö ja asiantuntijat, jotka osallistuvat hankkeen kehitystyöhön.

Pohjois-Savon TE-hallinnon ja ELYn sekä muiden kuntien asiantuntijat, työllisyysvastaavat ja johto,joille suunnataan hankeaikaista tiedostusta hyvistä käytännöistä. Tavoitteena on pyrkiä levittämään hanketuloksia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 309 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 92 226

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 387 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 115 283

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Pielavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 31

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tausta-analyysissa tarkasteltu rakennetyöttömyyttä myös sukupuolen mukaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen asiakkuustavoitteena kiintiöidä 50-50, vaikka naisten osuus asiakasryhmästä (työttömät sukupuolen mukaan) on noin 40 %.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolen tasa-arvon edistäminen on yksi horisontaalitavoitteista, muttei päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Hankkeen hallinnoija on omassa toiminnassaan sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin, ne on kir-jattu periaatteiksi ja ulottu-vat tätä kautta myös pro-jekteihin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Hankkeen hallinnoija on omassa toiminnassaan sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin, ne on kir-jattu periaatteiksi ja ulottu-vat tätä kautta myös pro-jekteihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Hankkeen hallinnoija on omassa toiminnassaan sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin, ne on kir-jattu periaatteiksi ja ulottu-vat tätä kautta myös pro-jekteihin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Hankkeen hallinnoija on omassa toiminnassaan sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin, ne on kir-jattu periaatteiksi ja ulottu-vat tätä kautta myös pro-jekteihin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Hankkeen hallinnoija on omassa toiminnassaan sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin, ne on kir-jattu periaatteiksi ja ulottu-vat tätä kautta myös pro-jekteihin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Hankkeen hallinnoija on omassa toiminnassaan sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin, ne on kir-jattu periaatteiksi ja ulottu-vat tätä kautta myös pro-jekteihin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Hankkeen hallinnoija on omassa toiminnassaan sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin, ne on kir-jattu periaatteiksi ja ulottu-vat tätä kautta myös pro-jekteihin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 0
Työvoiman osaamisen ja Työllisyyden edistämisellä sekä yrityslähtöisillä rat-kaisuilla sekä hankinnoilla on suora vaikutus elinkei-norakenteen kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 0
Hankkeessa kehitetään uutta toimintamallia, joka perustuu vahvasti digitaalisiin sisältöihin.
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Digitaalisia ohjausmalleja ja palvelutuotteita kehittämällä voidaan vähentää tarpeetonta liikkumistarvetta ja lisätä merkittävästi palveluiden saavutettavuutta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Haastavassa työmarkkina-asemassa olevien työttö-mien työnhakijoiden työlli-syyden edistäminen, osaa-misen kasvattaminen ja ko-konaisvoimavarojen lisää-minen on suorassa suhteessa koetun hyvinvoinnin lisään-tymiseen. Hankkeessa kehi-tetään työelämäosallisuuden uusia palveluita, joilla on vahva hyvinvointia lisäävä vaikutus
Tasa-arvon edistäminen 3 0
Hankkeen asiakkuustavoitteena kiintiöidä 50-50, vaikka naisten osuus asiakasryhmästä (työttömät sukupuolen mukaan) on noin 40 %.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Hankkeen sisällöt kehitetään huomioimaan myös vieraskieliset asiakkaat, vaikka heidän osuus Piela-vedellä on toistaiseksi erit-täin vähäinen.
Kulttuuriympäristö 0 2
Hanke edistää erityisesti yh-tenäisen ja asiakaslähtöisen hallintokuluttuurin ja de-mokratiakehityksen edisty-mistä.
Ympäristöosaaminen 0 2
Voi välillisesti kasvaa esi-merkiksi digitaalisten sisäl-töjen kautta (tietoisuus liik-kumistarpeista ja niiden vaikutuksesta ilmastonmuu-tokseen kasvaa).

9 Loppuraportin tiivistelmä

-