Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22259

Hankkeen nimi: Tulevaisuuden työ

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2020 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2454377-1

Jakeluosoite: Tikkarinne 9

Puhelinnumero: 013 260 600

Postinumero: 80200

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.karelia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Ilvonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimus- ja kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.ilvonen(at)karelia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503116314

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Korkeakoulujen uudistaminen ja pedagogiikan kehittäminen on asetettu kansallisiksi korkeakoulujen kehittämisen tavoitteeksi (Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030, Digivisio 2030), myös Karelia-ammattikorkeakoulun uusi strategia (Karelia2030) on tunnistanut keskeisimmiksi toimintaympäristömme muutostrendeiksi työn murroksen, digitalisaation, väestön ikääntymisen sekä ilmastonmuutoksen. Tulevaisuuden työ muuttuu hybridimäiseksi, jossa fyysinen ja digitaalinen maailma liukuvat toistensa lomaan. Korkeakoulun tulee tulevaisuudessa toimia alustana, jolla on kyvykkyyttä ja joustavuutta tarjota nopeita digitaalisia ratkaisuja ja jatkuvan osaamisen kokonaisuuksia työelämätarpeen mukaisesti. Alasta riippumatta työnteon työkalut muuttuvat digitaalisiksi alustoiksi, ohjelmistopalveluiksi ja laajoiksi simulaatioympäristöiksi. Osaaminen ja oppiminen siirtyy luokista työn arkeen, osaksi työpäivää ja työnkulkua. Tämä edellyttää uudenlaista pedagogista lähestymistapaa osaamisen kiinnittyessä virtuaaliteknologioihin, etäohjaukseen- ja johtamiseen, virtuaaliympäristöissä tapahtuvaan innovaatiotyöhön sekä VR-tiloissa tapahtuvaan oppimiseen. Opettajien osaamisen ja resilienssin kehittäminen korostuu ja se mahdollistaa tulevaisuuden osaamisen ja osaajien kehittymisen.

Hankkeen tavoitteena on: 
1) kehittää ja pilotoida yhdessä työelämän kanssa digitaaliseen joustavuuteen perustuva monialainen pedagoginen yhteissuunnittelumalli, jonka kattonimenä käytetään termiä ‘Tulevaisuuden työ’ 
2) muotoilla työelämän kanssa opetukseen integroituvia kokeiluja, joilla luodaan jatkuvan oppimisen yhteistyörakenne julkisen, yksityisen ja Karelian opetus- ja TKI-toiminnan välille 
3) vahvistaa Karelian proaktiivista toimintaa työelämävuorovaikutuksessa erityisesti osaamisen saavutettavuuden, matalan kynnyksen palveluiden sekä helposti lähestyttävän yhteistoiminnallisuuden avulla 
4) kehittää opettajien pedagogista osaamista oppimisen ekosysteemit -ajatteluun perustuen

Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet on jaettu neljään kokonaisuuteen, jotka jakaantuvat pienempiin kehittämisteemoihin:
1) Opettajien yhteissuunnitteluosaaminen ja uudet pedagogiset ratkaisut
- Opettajien pedagogisen osaamisen ja resilienssin kehittäminen: Kehittäjäopettajamalli ja Opettajalta opettajalle -ohjelma ja valmennukset
2) Työelämän kanssa toteutettava koulutusmuotoilu
- Työelämän koulutusmuotoilun kokeilut ja mallin luominen yhteistyössä työelämän kanssa (oppiminen rakennetaan osaksi työnkulkua)
- eKorkeakoulu - jatkuvan oppimisen e-palveluiden yhteiskehittäminen harvaan asutuille alueille
- Tuetaan oppimisen ekosysteemien syntymistä tulevaisuuden osaamisen ja työelämäkumppanuuden kehittämisessä
3) Opintojaksoille ja harjoitteluihin integroitu uusi osaaminen työelämän uudistajana
- Osaaminen hybridityössä (joustava etä- ja virtuaalialustojen käyttö osana työtä)
- Opiskelijoiden etäohjaus harjoittelussa osana työnkulkua
- Pitkäkestoiset opintojakso- ja harjoittelukumppanuudet
4. Uuden pedagogian konseptointi ja jalkauttaminen työelämälle
- Uudistuva osaaminen (tulevaisuuden työn osaamisvaatimukset) osaksi opetussuunnitelmia ja koulutusten toteutusta
- Yhteissuunnittelumallin konseptointi ja hyvien käytäntöjen levittäminen
- Koulutuksen vaikuttavuus ja tiedon jakaminen

Hankkeessa syntyy virtuaali/hybridiopetuksen toteuttamisen monialainen yhteissuunnittelumalli, joka mahdollistaa työelämän osallistumisen suunnitteluprosessiin ja digitaaliseen joustavuuteen perustuvan oppimiskulttuurin toteuttamisen. Toiminnan kautta syntyy uusia ja vaikuttavia koulutustuotteita työelämän tarpeisiin ja osaksi etätyön kulkua. Opiskelijoiden etäohjaukseen otetaan käyttöön uusia käytäntöjä, joissa hyödynnetään harjoittelussa oppimista edistävää etäohjausteknologiaa. Työelämäkumppanit voivat hyödyntää vastaavia käytäntöjä henkilöstön osaamisen kehittämisessä, etäohjauksessa ja perehdytyksessä. Hanke tuottaa työorganisaatioille tietoa työn muutoksen hahmottamiseksi ja uusia etätyöntekemisen välineitä. Teknologiakokeilujen ja valmennusten avulla hankkeen kohderyhmän digiosaaminen on kehittynyt vastaamaan tulevaisuuden työelämän ja hybridityön vaatimuksia.

Hankkeen tuloksena syntyy malli pitkäkestoisten työelämää uudistavien ja laajoja ongelmien ratkaisemiseen. Kehitetyn yhteissuunnitelumallin avulla Karelia pystyy tarjoamaan alustan tuotteiden ja palvelujen testaamiseen ja kehittämiseen sekä näitä tukevaa osaamisen kehittämistä työelämälle ja yrityksille. Opiskelijoiden oppiminen liitetään entistä tiiviimmin näihin työelämältä tuleviin tulevaisuuden työhön liittyviin kehittämis- ja osaamishaasteisiin integroidun opinnollistamisen kautta. Näin voidaan varmistaa myös opiskelijoiden yksilölliset, personoidut oppimispolut ja sujuva siirtyminen työelämään. Opiskelijoiden uusi osaaminen tukee erityisesti pk-yritysten kehittymistä ja palveluiden uudistumista.

Karelia vastaa tähän muuttuvan työelämän tarpeeseen Tulevaisuuden työ- kehittämis- ja investointihankekokonaisuudella. Tulevaisuuden työ on Karelia-ammattikorkeakoulun historian mittavin kehittämis- ja investointihankekokonaisuus digitaalisen osaamisen päivittämiseksi koko ammattikorkeakoulun tasolla. Tulevaisuuden työ -muodostuu 1. Karelia-amk:n omasta pedagogisesta investoinnista, 2. ESR-kehittämishankkeesta, pedagogiikan kehittäminen (tämä hanke) sekä 3. tämän hankkeen rinnakkaisesta EAKR-investoinnista.

Hanke vastaa kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin kehittämällä työelämäläheistä koulutustarjontaa. Hanke lisää osaamista etäteknologioiden sujuvampaan käyttämiseen osana työnkulkua ja työelämän arjen käytänteitä. Tulevaisuuden työ on pedagoginen alusta älykkään erikoistumisen koulutuksen- ja osaamisen kehittämiseen muuttuvassa yhteiskunnassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat:
- Pohjois-Karjalan yritykset ja niiden henkilöstö, erityisesti henkilöt, jotka osallistuvat työelämän koulutus- ja haastepilottien suunnitteluun ja toteutukseen
- Työorganisaatiot (julkinen, kolmassektori) ja niiden henkilöstö, erityisesti henkilöt, jotka osallistuvat työelämän koulutus- ja haastepilottien suunnitteluun ja toteutukseen
- Karelian opetushenkilöstö, tki- ja tukipalvelujen henkilöstö
- Karelian opiskelijat, erityisesti ne, jotka osallistuvat hankkeen toimenpiteiden toteutukseen

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Karelian opiskelijat, jotka eivät ole varsinaista kohderyhmää
- Kuluttaja-asiakkaat (esim. käyttäjälähtöinen testaus, tuotteiden ja palvelujen kehittäminen)
- Koulutus-, kehittämis- ja tutkimusorganisaatiot (ammatillinen koulutus, korkeakoulut, amk- ja yliopisto, lab-verkostot)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 528 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 160 541

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 660 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 200 676

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan, Joensuun, Pielisen Karjalan

Kunnat: Joensuu, Tohmajärvi, Polvijärvi, Lieksa, Liperi, Nurmes, Kontiolahti, Outokumpu, Rääkkylä, Kitee, Juuka, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 70

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 33

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 210

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Pohjois-Karjalan yrityksistä noin neljäsosa on naisyrittäjien vetämiä. Matkailu- ja palvelualoilla (ml. hyvinvointialat) puolestaan työelämässä toimivien naisten osuus on huomattavasti suurempi. On todennäköistä, että tämän hankkeen kohderyhmästä yli puolet on naisia (todennäköisesti enemmänkin). Julkinen sektorin työntekijät, erityisesti hyvinvointipalveluissa on naisvaltaista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeessa siten, että sovelletaan tarvittaessa moninaisuuden johtamisen menetelmiä eri kohderyhmille. Sukupuolisensitiivisiä menetelmiä on myös kehitetty Karelian koordinoimassa W-POWERhankkeessa ja sen oppeja voidaan hyödyntää tämän hankkeen kehittämistyössä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Neutraali
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Etäteknologihin panostaminen vähentää turhaa liikkumista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Neutraali
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Neutraali
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Neutraali
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Neutraali
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Neutraali
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Tulevaisuuden työ kehittämiskokonaisuus luo innovaatioalustan alueen yritysten käyttöön ja mahdollistaa pitkäaikaisen ja kestävän elinkeinorakenteen kehittämisen maakunnassa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Tulevaisuuden työ kehittämiskokonaisuus luo innovaatioalustan alueen yritysten käyttöön ja mahdollistaa pitkäaikaisen ja kestävän elinkeinorakenteen kehittämisen maakunnassa.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Etäteknologihin panostaminen vähentää turhaa liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
TKI-ympäristö luo innovaatioalustan alueen työelämän käyttöön ja mahdollistaa ihmisten hyvinvointiin liittyvien osaamiskokonaisuuksien tuottamisen. Hyvinvointipalveluiden digitaalinen kehittäinen mahdollistaa myös sosiaalisten innovaatioiden yhteiskehittämisen koko maakunnan alueella.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
TKI-ympäristö luo innovaatioalustan alueen työelämän käyttöön ja mahdollistaa ihmisten hyvinvointiin liittyvien osaamiskokonaisuuksien tuottamisen. Hyvinvointipalveluiden digitaalinen kehittäinen mahdollistaa myös sosiaalisten innovaatioiden yhteiskehittämisen koko maakunnan alueella.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat tasaarvoisen osallistumismahdollisuuden kehittämistoimenpiteisiin fyysisestä sijainnista huolimatta. Mahdollistaa myös sosiaalisen ja taloudellisen näkökulman huomioonottamisen, kun osallistuminen kehittämiseen voidaan toteuttaa globaalisti.
Kulttuuriympäristö 0 0
Neutraali.
Ympäristöosaaminen 0 0
Neutraali

9 Loppuraportin tiivistelmä

-