Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22262

Hankkeen nimi: Selvitys yhteiskunnallisen yrityksen hautomotoiminnasta - SYTYKE

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2020 ja päättyy 31.3.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11C

Puhelinnumero: 0207986000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mirva Tapaninen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mirva.tapaninen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 527 6270

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen kehittämistavoitteena on luoda edellytyksiä yhteiskunnallisten yritysten perustamiseen nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden tukemiseksi, sekä selvittää yhteiskunnallisen yrityshautomotoiminnan mahdollisuudet. Hankkeen tavoitteena on löytää sitoutuneet verkostot ja toimijat sekä sopivat rakenteet yhteiskunnallisen yrityksen hautomotoiminnalle Lapissa. Hautomotoiminnan edellytysten, lähtökohtien ja mahdollisten toimintatapojen selvittäminen sidos- ja kohderyhmien edustajien kanssa antaa parhaat edellytykset hautomotoiminnan käynnistämiselle, ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämiselle Lapissa.

Yhteiskunnallinen yritystoiminta on hallitusohjelmassa tunnistettu yhtenä mahdollisuutena luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden rakentamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi. Yhteiskunnallinen yritystoiminta on keino etenkin osatyökykyisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseksi. Yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä kohennetaan uudistamalla rahoitusta ja tarjoamalla liiketoimintaosaamista vahvistavaa tukea. Kansainväliset esimerkit tukevat yhteiskunnallisille yrityksille suunnattua hautomotoimintaa.

Yhteiskunnallisille yrityksille suunnattu hautomotoiminnan kehittyminen tukee lisäksi maakunnan elinvoimaisuutta. Toiminnan kehittämisessä otetaan huomioon olemassa olevia neuvonta- ja hautomorakenteita ja selvitetään, olisiko yhteiskunnallisille yrityksille suunnattua hautomotoimintaa mahdollista integroida niihin. Selvitystyötä hankkeessa tehdään työpöytätutkimuksena sekä osallistavien työpajojen keinoin, ja tuloksena laaditaan esiselvitysraportti, jossa esitellään työpajojen tulokset, hyviä käytäntöjä Suomesta ja Euroopasta, sekä hahmotellaan yrityshautomon toimintasuunnitelmaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Lapin liitto, kunnat, Rovaniemen ja Kemin kaupunkien työllisyyspalvelut, Lappia, REDU, LUC, lappilaiset PK- ja mikroyritykset, Lapin yrittäjät sekä Lapin nuoret yrittäjät, Osaamo sekä Ohjaamo.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 79 788

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 57 873

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 99 735

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 72 342

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson

Kunnat: Pello, Keminmaa, Inari, Tornio, Rovaniemi, Savukoski, Salla, Kittilä, Ranua, Sodankylä, Pelkosenniemi, Kolari, Simo, Ylitornio, Enontekiö, Posio, Muonio, Kemijärvi, Utsjoki, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen sukupuolivaikutuksia on arvioitu Lapin Letkan suvauskoneella, jonka mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Yrittäjyys on tilastollisesti miesvaltaista, ja syrjäytymisvaarassa on erityisesti nuoria miehiä, joten sukupuolinäkökulma tulee ottaa huomioon hankkeen toimissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke edistää kaikkien sukupuolten asioita tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei kuulu hankkeen tavoitteisiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Ongelmia, joihin yhteiskunnallisilla yrityksillä voidaan pyrkiä vaikuttamaan, ovat myös ekologiset asiat. Esiselvityshankkeen päätavoite ei kuitenkaan ole luonnonvarojen käytön tai ekologisten kysymysten selvittäminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
ks. yllä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
ks. yllä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
ks. yllä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
ks. yllä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 8
Hankkeessa selvitetään yhteiskunnallisten yrityshautomoiden edellytyksiä Lapissa, millä tavoitellaan tietoa paikallisen elinkeinorakenteen kehittämisestä kestävällä tavalla että siitä hyötyisi sekä työntekijät, yrittäjät että paikallistalous. Hankkeen aikana ei vielä kuitenkaan perusteta hautomoa tai yrityksiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 8
Hankkeessa selvitetään, millaiselle tuelle ja palveluille olisi tarvetta yhteiskunnallisen yritystoiminnan lisäämiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Yhteiskunnalliset yritykset on nähty mahdollisuutena ratkoa palveluhaasteita, joissa ongelmana syrjäseuduilla on pitkät välimatkat. Varsinainen tavoite logistiikan ja liikkumisen parantaminen ei kuitenkaan ole
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 10
Hankkeella pyritään edistämään hyvinvointia työllistymismahdollisuuksien ja osallisuuden lisääntymisen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke edistää naisten ja miesten asioita tasapuolisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Selvityksellä hankitaan tietoa, joka edistää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Selvitys yhteiskunnallisen yrityksen hautomotoiminnasta – SYTYKE-hanke (ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Vipuvoimaa EU:lta) oli työllisyyttä ja osaamista edistävä sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke. SYTYKE-hankkeen kehittämistavoitteena oli luoda edellytyksiä yhteiskunnallisten yritysten perustamiseen nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden tukemiseksi, sekä selvittää yhteiskunnallisen yrityshautomotoiminnan mahdollisuudet. Tavoitteena oli löytää sitoutuneet verkostot ja toimijat sekä sopivat rakenteet yhteiskunnallisen yrityksen hautomotoiminnalle Lapissa. Hautomotoiminnan edellytysten, lähtökohtien ja mahdollisten toimintatapojen selvittäminen sidos- ja kohderyhmien edustajien kanssa antaa parhaat edellytykset hautomotoiminnan käynnistämiselle, ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämiselle Lapissa.

Yhteiskunnallisille yrityksille suunnattu hautomotoiminnan kehittyminen tukee maakunnan elinvoimaisuutta. Hankkeessa on otettu huomioon olemassa olevia neuvonta- ja hautomorakenteita ja selvitetty, olisiko yhteiskunnallisille yrityksille suunnattua hautomotoimintaa mahdollista integroida niihin. Selvitystyötä hankkeessa tehtiin työpöytätutkimuksena sekä osallistavien työpajojen keinoin. Hankkeen lopputuloksena laadittiin suomen- ja englanninkieliset julkaisut: esiselvitys ja toteutussuunnitelma.

Julkaisuihin voit tutustua täällä:
- Selvitys yhteiskunnallisen yrityksen hautomotoiminnasta – SYTYKE, Esiselvitys (https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Julkaisut/Lapin-AMKin-julkaisut/Liiketoiminta-ja-yrittajyys?itemid=2691&showlocation=277aec2f-6067-42ac-b234-e58bb80b5202)
- Study on Social Enterprise Incubators – SYTYKE (https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Julkaisut/Lapin-AMKin-julkaisut/Liiketoiminta-ja-yrittajyys?itemid=2698&showlocation=277aec2f-6067-42ac-b234-e58bb80b5202)
- Yhteiskehittämällä tukipilareita yhteiskunnalliselle yritystoiminnalle Lapissa (https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Julkaisut/Lapin-AMKin-julkaisut/Liiketoiminta-ja-yrittajyys?itemid=2692&showlocation=277aec2f-6067-42ac-b234-e58bb80b5202)
- Pillars for social entrepreneurship in Lapland (https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Julkaisut/Lapin-AMKin-julkaisut/Liiketoiminta-ja-yrittajyys?itemid=2697&showlocation=277aec2f-6067-42ac-b234-e58bb80b5202)

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi