Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22270

Hankkeen nimi: Asiantuntija maaseudun muutoksessa - Ammu

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2020 ja päättyy 31.7.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ProAgria Oulu ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0210123-5

Jakeluosoite: PL 106, Kauppurienkatu 23

Puhelinnumero: 08 316 8611

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.proagriaoulu.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heini Iinatti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projekti- ja yritysasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heini.iinatti(at)proagria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405551674

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Työterveyslaitos, 0220266-9
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (Oamk), 2509747-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ProAgria Oulun/Oulun Maa- ja kotitalousnaisten/Oulun Kalatalouskeskuksen ja Oamk/Luonnonvara-alan palvelut ja toiminta kattavat maaseudun yritysten ja maatilojen koko elinkaaren aikaiset osaamisen kehittämisen, valmennus-, neuvonta- ja koulutuspalveluiden tarpeet. Erikoistuneiden neuvonta-, opetus- ja kehittämistyötä tekevien asiantuntijoiden yhdessä tuottamat ratkaisupalvelut edellyttävät ketterää tiimityöskentelyä ja yhteistyötä laaja-alaisissa verkostoissa.

Maaseudulla toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtuu monia muutoksia. Epävarmuus tulevaisuudesta heijastuu niin yrittäjille kuin neuvonta-, opetus- ja kehittämistyötä tekeville asiantuntijoille. Toimintaympäristön ja asiantuntijoiden työn muutokset johtavat myös näiden yksiköiden toimintakonseptin muuttumiseen. Toimintakonseptin yhteinen tarkastelu antaa vahvan pohjan arvioida, mitä kannattaa kehittää seuraavaksi ja mihin suuntaan. Työn murrosvaiheissa ilmenee tutkimusten mukaan usein myös työhyvinvointiin, työn mielekkyyteen ja sujuvuuteen liittyviä häiriötä, jotka tuottavat esimerkiksi väsymystä, uupumusta, kiirettä ja kuormittuneisuutta. Muutoksiin sisältyy toisaalta mahdollisuus oppia uutta ja kehittyä työssään sekä löytää työurallaan uudenlaisia tehtäviä.

Hankkeen kokonaistavoitteena on organisaatioiden välisen yhteistyön tiivistäminen asiakkaiden palvelun ja koulutuksen sekä maaseudun elinvoimaisuuden vahvistamiseksi.
Yksityiskohtaiset tavoitteet:
1. ProAgria Oulun/Oulun Maa- ja kotitalousnaisten/Oulun Kalatalouskeskuksen ja Oamk/Luonnonvara-alan yhteistyön tiivistäminen ja pysyvän yhteistyömallin luominen.
2. Yhteistoiminnan kautta saavuttaa ProAgria Oulun/Oulun Maa- ja kotitalousnaisten/Oulun Kalatalouskeskuksen ja Oamk/Luonnonvara-alan toiminnassa parempaa ketteryyttä ja kyvykkyyttä vastata asiakkaiden kehittyviin tarpeisiin ja toimintaympäristön muutoksiin.
3. Kehittää monipaikkaiseen asiantuntijatyöhön verkkovälitteinen kehittämismalli, jossa yhdistetään työn kehittämisen toimet sekä työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa maaseudun toimintaympäristössä.
4. Tuottaa toimintatapoja, joita voidaan levittää organisaatioiden sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa niin asiakastyössä kuin koulutuksessakin. Nämä uuden toimintatavat voivat olla verkkovälitteisiä.

Tavoitteita toteuttavat toimenpiteet on ryhmitelty seuraaviksi työpaketeiksi jatkuvaan parantamiseen perustuvan toteutustavan mukaisesti:

Työpaketti 1: Organisaatioiden yhteistyön ja siihen liittyvien toimintatapojen nykytilanteen kartoitus
Työpaketti 2: Yhteisen kyvykkyyden ja osaamisen rakentaminen sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisen pilotointia
Työpaketti 3: Uusien toimintatapoja ja onnistumisten muotoilu pysyviksi ja monistettaviksi toimintamalleiksii
Työpaketti 4: Hankkeen hallinnointi ja viestintä

Hankkeen toimenpiteet kohdentuvat organisaatioiden johtamisen kulttuurin, työn käytänteiden ja osaamisen sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen yhteistyön näkökulmasta, jotta voidaan tuottaa asiakkaiden tarvitsemaa laadukasta toimintaa, koulutusta ja palveluita tuottavasti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Organisaatioiden koko henkilökunta osallistuu työpajatoiminnassa työn ja työhyvinvoinnin nykytilan kartoitukseen ja kehittämistoiminnan suunnitteluun. Kartoitus- ja suunnittelutyön tuloksena muodostuu organisaatioiden työn ja työhyvinvoinnin kehittämispolku eli tarvittavan kehittämistoiminnan prosessi, jota jatketaan organisaatioissa myös hankkeen jälkeen.

Hankkeen aikana etsitään, pilotoidaan ja testataan erilaisia työtä kehittäviä ja työhyvinvointia edistäviä käytäntöjä ja toimintamalleja sekä yksilö- että yhteisötasolla. Kokeilut suunnitellaan eri henkilöstöryhmien työpajatoiminnassa. Ne toteutetaan osana normaalia työtä ja organisaation toimintaprosesseja ja rakenteita. Hanke sisältää asiantuntijaosaamisen lisäämiseen tähtäävää pienryhmätoimintaa maaseudun muuttuvan toimintaympäristön edellyttämistä substanssiaiheista. Hankkeessa toteutetaan vuorovaikutustaitojen parantamiseen tähtäävä ryhmäohjaus. Kaikessa hankkeen toiminnassa tavoitellaan organisaatiorajat ylittävien ja työyhteisökohtaisten tiimien ja työntekijöiden välistä sosiaalista kanssakäymistä ja yhteistyötä verkostoissa sekä ilmapiirin luottamuksellisuutta ja parempia vuorovaikutus- ja stressinhallintataitoja. Kehittämisen tavoitteena on samalla vähentää työn kuormitusta ja lisätä työn voimavaroja.
Työtä- ja työkykyä edistävien kokeilujen tuloksia arvioidaan Työterveyslaitoksen ohjaamana. Onnistuneet kokeilut vakiinnutetaan osaksi organisaatioiden normaalia toimintaa. Hankkeessa toteutetaan myös esimiestyöpajat, joilla varmistetaan strategialähtöisen työn ja työhyvinvoinnin kehittämisen organisointi osaksi johtamista.
Lopullisena tuloksena on ProAgria Oulun ja Oamkin yhteistyömalli, organisaatioiden parempi ketteryys ja kyvykkyys vastata asiakkaiden sekä koulutuksen tarpeisiin ja toimintaympäristön muutoksiin sekä monipaikkaiseen asiantuntijatyöhön laadittu työn kehittämisen ja työhyvinvoinnin edistämisen verkkovälitteinen kehittämismalli. Kokemusten kiteyttäminen selkiinnyttää toimintatapoja, joita voidaan levittää organisaatioiden sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa niin asiakastyössä kuin koulutuksessakin. Nämä uudet toimintatavat voivat olla verkkovälitteisiä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pääkohderyhmänä on ProAgria Oulun, Oulun Maa- ja kotitalousnaisten ja Oulun Kalatalouskeskuksen sekä Oamk/Luonnonvara-alan neuvonta-, opetus- ja kehittämistyötä tekevä asiantuntijahenkilöstö, johto ja esimiehet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muut vastaavat asiantuntijatyötä tekevät organisaatiot.

Maatilat ja maaseudun yritykset sekä niiden yrittäjät ja työntekijät.

Alan opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 102 288

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 64 580

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 277 548

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 75 236

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Oulunkaaren, Koillismaan, Ylivieskan, Nivala-Haapajärven, Haapavesi-Siikalatvan, Oulun

Kunnat: Siikalatva, Kalajoki, Hailuoto, Oulainen, Kärsämäki, Utajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Merijärvi, Lumijoki, Alavieska, Ylivieska, Ii, Tyrnävä, Siikajoki, Muhos, Raahe, Oulu, Taivalkoski, Sievi, Kempele, Vaala, Pyhäntä, Nivala, Haapajärvi, Pyhäjoki, Liminka, Haapavesi, Pudasjärvi, Kuusamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 107

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke hyödyntää organisaatioiden henkilöstöpolitiikan tasa-arvosuunnitelman linjauksia. Sukupuolivaiktuusten arviointi hakemuksen liitteenä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma perustuu toteuttajaorganisaatioiden henkilöstörakenteeseen ja on hankkeen osalta sen mukainen. Organisaatioiden henkilöstön sukupuolijakauma on tasa-arvoinen / lievästi naisvaltainen. Sukupuolivaikutusten arviointi hakemuksen liitteenä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Toteuttajaorganisaatioden näkökulmasta sukupuolta tärkeämpi tavoite on riittävä ja sopiva osaaminen, työkyky ja työssä jaksaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Aihetta koskeva osaaminen vahvistuu, kun tietotaitoa ja parhaita käytäntöjä hankitaan ja vaihdetaan hankkeessa mukana olevien neuvonta-, opetus- ja kehittämistyötä tekevien asiantuntijoiden kesken ja myös yli organisaatiorajojen. Resurssitehokkuus on osa maatilojen ja maaseudun yritysten menestystä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 7
Aihetta koskeva osaaminen vahvistuu hankkeessa mukana olevissa organisaatioissa ja siten myös maatiloilla ja maaseudun yrityksissä. Ilmastonmuutos. Ilmastonmuutoksen ehkäisy ja siihen sopeutuminen ovat yksi hankkeen sisältö, ja toimintaympäristössä tapahtunut muutos, joka on luonut tarpeen hankkeen toteutukselle.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Osaamisen kasvattamisen ja yhteistyön kautta saadaan organisaatioihin aiempaa vaikuttavampaa osaamista.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Osaamisen kasvattamisen ja yhteistyön kautta saadaan organisaatioihin aiempaa vaikuttavampaa osaamista. Ympäristövaikutusten vähentäminen on osa maatilojen ja maaseudun yritysten menestystä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Resurssitehokkuus on osa maatilojen ja maaseudun yritysten menestystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Resurssitehokkuus on osa maatilojen ja maaseudun yritysten menestystä, myös yritysten liiketoimintamahdollisuus.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 7
Hanke ylläpitää ja varmistaa organisaatioiden kyvykkyyttä ja toimintaedellytyksiä Pohjois-Pohjanmaa alueella. Hankkeen avulla alueen maatilat ja maaseutuyritykset saavat tarvitsemansa neuvonta-, koulutus- ja valmennuspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 2
Välillinen vaikutus maaseudun yritysten t&ksektorille
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on mm. hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia mm. etäneuvonnan ja -opetuksen osalta sekä hankkeessa, organisaatioiden omassa toiminissa, että niiden maaseudulle tuottamissa palveluissa ja siten vähentää liikkumista ja sen ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 5
Hankkeen ensisijainen tavoite on parantaa kohderyhmn työkykyä ja työhyvinvointia. Välillisesti hanke parantaa maatilojen ja maaseutuyritysten tarvitsemien palveluiden tarjontaa sekä laatua ja ylläpitää yritysten toimintaedellytyksiä ja hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen aikana tuetaan työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittämistä nimenomaa hajautetussa organisaatioissa ja kehitetään siihen uusia verkkovälitteisiä toimintamalleja. Tämä tasa-arvoistaa kaikkien osallitumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hanke mahdollistaa yhteistyön ja digitalisaatioin keinoin yhteneväiset neuvonta-, kouluts- ja kehittämispalvelut kaikille maatiloille ja maaseudun yrityksille sijainnista riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Hanke mahdollistaa yhteistyön ja digitalisaatioin keinoin yhteneväiset neuvonta-, kouluts- ja kehittämispalvelut kaikille maatiloille ja maaseudun yrityksille sijainnista riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 0
-
Ympäristöosaaminen 0 5
Osaamisen kasvattamisen kautta saadaan organisaatioihin aiempaa vaikuttavampaa osaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-