Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22272

Hankkeen nimi: Tahtotilasta tulokseen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.3.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Haapaveden kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0184872-4

Jakeluosoite: Pekkalantie 4

Puhelinnumero: 0445635258

Postinumero: 91500

Postitoimipaikka: Muhos

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: tellervo kivistö

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallintojohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tellervo.kivisto(at)haapavesi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447591587

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oulun eteläisen alueen kunnat eivät hakeneet syksy 2019 haussa kuntakokeiluihin, mutta myös näissä kunnissa on huomattu yhteistyön ja kumppanuuksien kehittämisen tarve. Hankkeen tavoitteena onkin luoda tälle alueelle työllisyydenhoidon eri toimijoiden välille uusi toimintamalli, joka pohjautuu kumppanuuteen ja tehtyihin yhteistyösopimuksiin. Alueella työllisyydenhoidon toimijoina on niin kuntien työllisyyspalveluita, työllisyys- ja kehittämishankkeita, kolmannen sektorin toimijoita ja viranomaisia. Hankkeen tavoitteena on luoda näiden toimijoiden käyttöön yhteistyömalli, joka pohjautuu siihen, että työtön asiakas saa selkeät, yksinkertaiset ja luotettavat palvelut käyttöönsä. Yhteistyömallista laaditaan kumppanuussopimus kuntien, kolmannen sektorin toimijoiden sekä TE-palvelujen välille. Kumppanuuden ja sovittujen käytäntöjen arvioinnille laaditaan suunnitelma ja toimintatapa, jolla varmistetaan palvelujen laadukas tuottaminen taloudellisesti ja henkilöstöresurssien osalta optimaalisesti.

Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa nuorten ja vaikeasti työllistyvien työnhakijoiden palvelunsaantia ja tuottaa kustannussäästöjä viranomaisille nykytilanteeseen nähden.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisia kohderyhmiä ovat kunnat ja työllisyystoimijat niissä sekä lisäksi työllisyyspalveluja tarjoavat
viranomaistahot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat nuoret ja vaikeasti työllistyvät työnhakijat, työllisyysviranomaiset ja niiden henkilöstö sekä kolmannen sektorin työllisyystoimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 101 392

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 48 088

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 126 740

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 60 110

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan, Nivala-Haapajärven, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Siikalatva, Kalajoki, Oulainen, Kärsämäki, Reisjärvi, Merijärvi, Alavieska, Ylivieska, Sievi, Pyhäntä, Nivala, Haapajärvi, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 33

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen toiminnassa ja toimintaympäristöä analysoidaan osana hankkeen esiselvitystä. Tarkoituksena on selvittää etukäteen hankkeen vaikutuksia sekä naisten että miesten kannalta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon hankkeen toiminnassa, suunnitelmissa ja lopputuloksissa. Uusien toimintamallien käyttöönotossa tehdään vaikutusten arviointia molempien sukupuolien kannalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Etäkoulutuksen mahdollisuudet toiminnassa vähentävät matkustustarvetta ja sitä kautta vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet -1 0
Syntyvä materiaali
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Toimitaprosessien kehittämisellä tuetaan paikallista elinkeinorakennetta parantamalla työvoiman saatavuutta ja elinkeinopalvelujen tehokkuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 0
Toiminnan mallinnus luo aineettoman palvelukonseptin, jota hyödyntämällä saadaan tuotettua palveluita nopeammine ja tehokkaammin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 3
Paremmin toimivat työllisyyspalvelut edistävät työnhakijan hyvinvointia ja sen ylläpitämistä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 2
Eri kulttuuritaustaiset henkilöt tasapuolisesti hyötyvät hankkeen tuloksista.
Kulttuuriympäristö 3 2
Eri kulttuuritaustaiset henkilöt tasapuolisesti hyötyvät hankkeen tuloksista.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-