Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22273

Hankkeen nimi: TiiM-toimintamalli: Pk-yritysten tiimien oppimisen ja yhteistyön meta-taitojen kehittäminen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2021 ja päättyy 31.3.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: PL 8000

Puhelinnumero: +358 294 48 0000

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulun yliopisto

WWW-osoite: http://www.oulu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Niina Palmu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: niina.palmu(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358504130297

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää tiimien oppimisen ja yhteistyön meta-taitoja pk-yrityksissä. Tällä tavalla edistetään työntekijöiden hyvinvointia ja tiimien tuottavuutta. Hanke kohdistuu aloille joilla on tapahtunut rakenteellista muutosta yksilökeskeisestä työstä kohti tiimeissä tehtävää luovaa tietotyötä. Hankkeessa luodaan uudenlainen käytännön toimintamalli, jossa kohdeyritysten tiimityöntekijöille tarjotaan konsultoivaa ohjausta oppimisen ja yhteistyön meta-taitojen kehittämiseen yritysten tarpeiden, tavoitteiden ja resurssien mukaan. Toimintamalli on innovatiivinen, sillä se hyödyntää Oulun yliopiston LeaF-infrastruktuurin korkeatasoista teknologiaa sekä oppimisen ja vuorovaikutuksen tutkimusasiantuntijuutta, joiden avulla seurataan, mitataan ja arvioidaan oppimisen ja yhteistyön taitoja tiimien vuorovaikutuksessa sekä autetaan tiimejä asettamaan tavoitteita ja kehittämään taitojaan. Konsultoivan ohjauksen lisäksi hankkeessa järjestetään info-tilaisuuksia ja kolme koulutustilaisuutta erityisesti luovien alojen ja ohjelmistoalan mikro- ja pk-yritysten henkilöstölle. Hankkeessa tehdään yhteistyötä koulutus- ja yrityspalveluorganisaatioiden kanssa, jotka osallistuvat toimintamallin suunnitteluun ja ohjaukseen sekä hyvien käytäntöjen levittämiseen laajempaan käyttöön. Hankkeen tuloksena syntyy uusi käytännön toimintamalli ja avoimesti saatavilla olevia materiaaleja, jotka auttavat kehittämään tiimien oppimisen ja yhteistyön meta-taitoja luovaa tietotyötä tekevissä pk-yrityksissä. Näiden poikkileikkaavien ja laajasti sovellettavien taitojen kehittämisellä pyritään lisäämään kohdeyritysten tuottavuutta, työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, jotta yritykset olisivat kilpailu- ja sopeutumiskykyisempiä työn muutoksessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät ovat Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla toimivia pk-yrityksiä, joissa työntekijät tekevät vaativaa, luovaa tietotyötä tiimeissä, kuten moniammatillisissa projektitiimeissä ja ohjaus- tai johtoryhmissä. Hankkeen räätälöityyn konsultoivaan ohjaukseen valitaan mukaan 10-15 pk-yritystä, jotta ohjaukseen osallistuu arviolta 20 työtiimiä eli noin 80-100 tiimityöntekijää. Konsultoivan ohjauksen osallistujamäärä on rajattu, koska ohjaus räätälöidään. Yhteistyöhön kuuluu useampia tapaamisia ja tiimeille annetaan yksilöllistä palautetta LeaF-infrastruktuurin välineillä kerätyn datan analyysin perusteella. Yhteistyöhön sitoutuneita kohdeyrityksiä ovat tähän mennessä Luova Työmaa, Hiottu, Verkotan ja SiiliSolutions, ja keskustelu yhteistyöstä on käynnissä useamman yrityksen kanssa. Business Oulu on sitoutunut tekemään yhteistyötä kohdeyritysten rekrytoinnissa. Konsultoivaan ohjaukseen osallistuvien kohdeyrityksen henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus saada yleisempi 30-60 minuutin infotilaisuus uusimmasta tutkimustiedosta liittyen oppimisen ja yhteistyön meta-taitojen kehittämiseen.

Räätälöidyn konsultoivan ohjauksen ohella hankkeessa tavoitellaan laajempaa vaikuttavuutta toteuttamalla kolme koulutus- ja työpajatilaisuutta. Yksi koulutustilaisuus toteutetaan avoimena tilaisuutena Oulun seudun ja Pohjois-Pohjanmaan luovien alojen ja ohjelmistoalan mikro- ja pk-yritysten henkilöstölle yhteistyössä Business Oulun kanssa (N = n. 15 yritystä). Toinen koulutustilaisuus toteutetaan avoimena, erityisesti Martti Ahtisaari Instituutin EMBA-ohjelman opiskelijoille ja alumneille suunnattuna tilaisuutena, kohderyhmänä liikkeenjohdon koulutuksen osallistujayritysten esimiehet ja johtohenkilöt (N = n. 15 yritystä). Kolmas koulutustilaisuus toteutetaan avoimena tilaisuutena Oulun seudun ja Pohjois-Pohjanmaan mikro- ja pk-yritysten henkilöstö- ja kehitysvastaaville LeaF-infrastruktuurin tiloissa (N = n. 15 yritystä).

Konsultoivan ohjauksen ja koulutustilaisuuksien suunnittelussa tehdään yhteistyötä hankkeen kumppaneina toimivien koulutus- ja yrityspalveluorganisaatioiden kanssa. Yhteensä hankkeen aikana pyritään vaikuttamaan oppimisen ja yhteistyön meta-taitojen kehitykseen noin 60 pk-yrityksessä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat hankkeen kumppaneina toimivat koulutus- ja yrityspalveluorganisaatiot eli Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskus, Martti Ahtisaari Instituutti, Oulun ammattikorkeakoulun täydennyskoulutus ja Business Oulu, joiden kanssa suunnitellaan, arvioidaan ja jatkuvasti kehitetään hankkeen toimintamallia. Kumppaneilla on tärkeä rooli toimintamallin ohjauksessa, mutta he myös välillisesti hyötyvät mahdollisuudesta olla mukana pk-yritysten tiimien oppimisen ja yhteistyön meta-taitojen kehittämisessä. Osallistuminen hankkeeseen antaa näille kumppaneille mahdollisuuden arvioida hankkeen toimintamallin vaikuttavuutta ja hyötyjä kohdeyrityksille sekä muille potentiaalisille asiakasyrityksille. Näin ollen kumppanit voivat arvioida, miten hankkeessa saatuja tietoja ja hyviä kokemuksia voidaan nivoa osaksi kumppanien omia koulutus-, ohjaus- ja neuvontapalveluja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 73 212

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 63 869

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 297 540

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 91 241

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Kempele, Hailuoto, Oulu, Muhos, Lumijoki, Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 250

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toiminta kohdistuu erityisesti luovien alojen ja ohjelmistoalan yrityksiin, joissa on tapahtunut selvää rakenteellista muutosta yksilökeskeisestä työstä kohti tiimeissä tehtävää luovaa tietotyötä. Sukupuolinäkökulmasta on huomioitava, että erityisesti ohjelmistoala on miesvaltainen, jolloin miehiä saattaa valikoitua enemmän hankkeen osallistujiin. Toisaalta luovien alojen työpaikat ovat sukupuolijakaumaltaan tasaisempia, jopa naisvaltaisia, joten hankkeeseen valikoidut alat tasapainottavat toisiaan. Lisäksi hankkeessa on keskeistä tarjota konsultoivaa ohjausta ja tietoa yritysten tiimityöntekijöille, ei ainoastaan esimiehille, joiden joukossa on tilastollisesti enemmän miehiä erityisesti tieto- ja viestintäteknologioiden alalla. Näin pyritään saavuttamaan yritysten työyhteisöissä toimivia naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohdeyritysten rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että osallistujat yritykset eivät ole ainoastaan mies- tai naisvaltaisia. Suunnittelukeskusteluissa kohdeyritysten kanssa keskustellaan muun muassa konsultoivan ohjauksen osallistujista. Tässä yhteydessä tuodaan esille toive, että osallistujiin kuuluisi mahdollisimman tasaisesti sekä miehiä että naisia. Tiukkoja rajauksia osallistujien sukupuolesta ei kuitenkaan voi tehdä, sillä tarkoituksena on tarjota konsultoivaa ohjausta tiimityöntekijöille, jotka oikeasti työskentelevät yhdessä työn arjessa. Hankkeessa tarjottava konsultoiva ohjaus suunnitellaan siten, ettei ohjauksen aikana kenenkään osallistujan sukupuolesta tehdä olettamuksia eikä kenenkään osallistujan toimintatapoja typistetä sukupuolesta johtuvaksi. Työyhteisöissä voi kuitenkin olla olettamuksia siitä, miten naiset ja miehet työskentelevät yhdessä ja millaisia vuorovaikutuksen taitoja heillä on. Mikäli tällaisia olettamuksia tulee esiin tai osallistujat haluavat asiasta tietoa, hankkeen asiantuntijat tukeutuvat tutkimustietoon mutta välttävät tekemästä yksilöitä koskevia päätelmiä tilastollisista eroista. Hankkeen info- ja koulutustilaisuuksien puhujiin valitaan sekä miehiä että naisia. Tilaisuuksiin osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen, joten sukupuolinäkökulmasta osallistujien valikointi ei ole mahdollista. Tilaisuuksia ei kuitenkaan markkinoida tai järjestetä esimerkiksi vain esimiehille, joihin kuuluu tilastollisesti enemmän miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Perustelut: Hankkeen päätavoitteena on lisätä tiimien poikkileikkaavia oppimisen ja yhteistyön meta-taitoja sekä näin parantaa työyhteisöjen tuottavuutta, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyden parantamiseen sisältyy kuitenkin tasa-arvoa sivuavia tavoitteita, kuten pyrkimys kehittää tiimin jäsenten tasavertaista osallistumista ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Näin pyritään siihen, että kaikki tiimityöntekijät pääsevät tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti osallisiksi tiimityötä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Hanke kohdistuu Oulun seudun ja Pohjois-Pohjanmaan pk-yrityksiin, joiden tiimien tuottavuutta, työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä pyritään lisäämään kehittämällä oppimisen ja yhteistyön meta-taitoja. Näin välillisesti voidaan vahvistaa paikallisten pk-yritysten kilpailukykyä ja sopeutumista työn muutokseen, mitkä pitkällä tähtäimellä lisäävät pk-yritysten edellytyksiä kasvuun. Sekä luovilla aloilla että ohjelmistoalalla on paljon pieniä, mutta kasvuhalukkaita yrityksiä, joiden kasvulla on merkittävä vaikutus paikalliseen elinkeinorakenteeseen. Lisäksi yhteistyöllä koulutusorganisaatioiden ja Business Oulun kanssa hankkeessa uudistetaan alueen koulutustarjontaa pk-yritysten tiimityön kehittämisen tarpeisiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Hankkeen tavoitteena on kehittää tiimien oppimisen ja yhteistyön meta-taitoja Oulun seudun ja Pohjois-Pohjanmaan pk-yrityksissä erityisesti luovilla aloilla ja ohjelmistoalalla. Näillä aloilla on tapahtunut rakenteellista muutosta yksilökeskeisestä työstä kohti tiimeissä tehtävää luovaa tietotyötä ja tiimityöstä on muodostunut merkittävä osa aineettomien tuotteiden ja palveluiden arvoketjua. Tiimien oppimisen ja yhteistyön taitoja kehittämällä on mahdollista välillisesti vaikuttaa tähän arvoketjuun ja kehittää näin aineettomia tuotteita ja palveluja
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 5
Hankkeen aikana kohdeyrityksissä työskentelevien tiimien oppimisen ja yhteistyön meta-taitoja kehittämällä pyritään lisäämään paikallisten pk-yritysten tuottavuutta, työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Oppimisen ja yhteistyön meta-taitojen kehittäminen vaikuttaa hyvinvointiin, sillä nämä taidot lisäävät myönteistä tunneviestintää, motivaatiota ja tasavertaista vuorovaikutusta.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hankkeen tavoitteena on kehittää tiimien oppimisen ja yhteistyön meta-taitoja, jotka edelleen lisäävät tuottavuutta, työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Näihin ylätason tavoitteisiin sisältyy pyrkimys kehittää tiimien jäsenten tasavertaista osallistumista ja yhteenkuuluvuuden tunnetta työyhteisössä, mikä välillisesti tukee työyhteisön jäsenten tasa-arvoa, sukupuolesta riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Hankkeen tavoitteena on kehittää tiimien oppimisen ja yhteistyön meta-taitoja, jotka edelleen lisäävät tuottavuutta, työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Näihin ylätason tavoitteisiin sisältyy pyrkimys kehittää tiimien jäsenten tasavertaista osallistumista ja yhteenkuuluvuuden tunnetta työyhteisössä, mikä välillisesti tukee työyhteisön jäsenten yhdenvertaista osallisuutta työhön, taustoista ja kulttuurista riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-