Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22275

Hankkeen nimi: JOT – jatkuvan oppimisen työpolut, ammattiin opiskelun ja työllistymisen kehittämishanke

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0212371-7

Jakeluosoite: PL 70

Puhelinnumero: 013244200

Postinumero: 80101

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.riveria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sallinen Jaana Kristiina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hanketoiminnan asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kristiina.sallinen(at)riveria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503100745

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi, 0201472-1
Joensuun kaupunki, 0242746-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Jot – jatkuvan oppimisen työpolut - hankkeessa kehitetään maakunnallista asiakaslähtöisen oppimis- ja työllistymispolun toimintamallia koulutuksen järjestäjien, Riverian ja Ammattiopisto Luovin, Joensuun kaupungin ja muiden toimijoiden ylläpitämien työpajojen ja yhdistysten sekä yritysten yhteistyössä.

Toimintamallin avulla lyhennetään asiakkaan ohjautumisaikaa palvelusta toiseen sekä varmistetaan, että hän saa yksilöllisen ja omaan tilanteeseensa parhaiten sopivan palvelun. Tämä tarkoittaa oikein kohdentuvien palvelujen ja tukitoimien selvittämistä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden pohjalta sekä uusien toimintatapojen kehittämistä ammattiin opiskelun ja työllistymisen tukemiseksi. Lisäksi hankkeessa levitetään ja otetaan käyttöön olemassa olevia erityisen tuen toimintamalleja.

Hankkeessa on 3 työpakettia:
• Asiakaslähtöisen yhteistyön lisääminen ammatillisen koulutuksen, yhdistysten ja työpajojen sekä yritysten välillä
• Uusien toimintatapojen kehittäminen ammattiin opiskelun ja työllistymisen tukemiseksi
• Erityisen tuen toimintamallien juurruttaminen oppimisympäristöissä

Hankkeen tuloksena on yhdessä työpajojen ja yhdistysten kanssa kehitetty ja kuvattu palvelunohjausprosessi.
Hankkeen yhteistyöverkosto, paja-, yhdistys- ja yritystyöympäristöt, täydentävät oppilaitosten oppimisympäristöjä. Hankkeessa pilotoidaan asiakaslähtöisiä ohjauspolkuja, joissa osaamisen hankkimisessa hyödynnetään erilaisia oppimisympäristöjä joustavasti. Erityisen tuen kuten tuetun työhönvalmennuksen menetelmä ja muut hankkeessa pilotoidut menetelmät ovat levinneet ja juurtuneet seudullisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Riverian ja Ammattiopisto Luovin opiskelijat sekä hankkeeseen osallistuvilla työpajoilla ja yhdistyksissä olevat asiakkaat, joiden tavoitteena on ammatillisen tutkinnon tai opintojen suorittaminen valmennusjakson aikana tai hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen.

Ikärajoituksia hankkeeseen osallistumiselle ei ole.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat hanketta toteuttavien koulutuksen järjestäjien opetus- ja ohjaushenkilöstö, työpajojen ja yhdistysten valmennushenkilöstö sekä työpaikkaohjaajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 477 740

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 76 640

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 550 653

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 88 336

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Tohmajärvi, Outokumpu, Liperi, Lieksa, Nurmes, Joensuu, Kontiolahti, Rääkkylä, Polvijärvi, Juuka, Ilomantsi, Kitee

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 325

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmässä on sekä naisia että miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa huomioidaan sukupuolinäkökulma kohderyhmän valinnassa, ohjausryhmän kasaamisessa ja kaikissa muissa sen toimenpiteissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on maakunnallisen asiakaslähtöisen oppimis- ja työllistymispolun toimintamallin kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 4
Hankkeen toiminnassa suositaan etäkokouksia ja digitaalisia ohjausmalleja, jotka vähentävät opetus- ja ohjaushenkilöstön matkustamista. Opiskelijat suorittavat kestävän kehityksen opintoja osana tutkinnon suorittamista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Etätyöskentely
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei välitöntä vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei välitöntä vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei välitöntä vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Hanketyö perustuu sähköiseen viestintään. Paperin tulostusta vältetään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei välitöntä vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Hankkeen toimenpiteillä varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus maakunnassa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Hankkeessa kehitetään oppimis- ja työllistymispolun toimintamallia.
Liikkuminen ja logistiikka 3 4
Hankkeessa vältetään tarpeetonta liikkumista ja suositaan etätyöskentelyä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 6
Hankkeen kohderyhmä saa valmennusta ja tukea ammattiin opiskelussa ja työllistymisessä. Tämä ehkäisee syrjäytymistä yhteiskunnassa.
Tasa-arvon edistäminen 3 4
Tasa-arvonäkökulma huomioidaan hankkeen toimenpiteissä ohjaamalla naisia ja miehiä tasapuolisesti ja tarkastelemalla kriittisesti nais-ja miesvaltaisten alojen luomat mielikuvat työllistymismahdollisuuksista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hanke kiinnittää huomiota erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien yhdenvertaisiin oikeuksiin työllistyä kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei välitöntä vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei välitöntä vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-