Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22276

Hankkeen nimi: Uusia polkuja työhön ja elämään

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun seudun omaishoitajat ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1530918-2

Jakeluosoite: Isokatu 47, katutaso

Puhelinnumero: 040 5665865

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.osol.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kati Jauhiainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: ESR hankevastaava

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kati.jauhiainen(at)osol.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401284257

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän hankkeen tavoitteena on erityislapsiperheiden vanhempien työllistymisvalmiuksien parantaminen, heidän toiminta- ja työkykyä, voimavaroja ja työelämävalmiuksia tukemalla sekä omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittamista edistämällä.


Hankkeelle on asetettu kolme erillistä tavoitetta, jotka linkittyvät tiiviisti toisiinsa. Hankkeen tavoitteena on: 1. Erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien työkyvyn vahvistaminen ja työllistymisvalmiuksien parantaminen työhön valmennuksen kehittämisen sekä muiden työllistymistä tukevien toimenpiteiden avulla, 2. Erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien voimavarojen sekä toiminta- ja työkyvyn vahvistuminen kehittämällä uudenlaisia ratkaisuja palveluihin (monikanavaisia palveluita ja palveluun ohjausta, järjestöjen ja julkisen sektorin palvelut), sekä kehittämällä eri toimijoiden välistä monialaista verkosto- ja yritysyhteistyötä ja 3.Työantajien tiedon lisääntyminen ja tuki erityislapsiperheiden vanhempien työllistämisestä. Kaikkien tavoitteiden toimenpiteitä kohdistetaan monialaiseen yhteistyöhön ja verkostomaisesti toteutettavien palveluiden ja uusien toimintamallien kehittämiseen kohderyhmän työmarkkinoille pääsyn edistämiseksi.


Hankkeessa kehitetään, pilotoidaan ja luodaan olemassa oleviin rakenteisiin sopiva erityislapsiperheiden vanhemmille kohdennettu työhön valmennus ja muita työllistymistä tukevia toimenpiteitä (yhteistyö TE-toimiston ja kuntien kanssa), lisätään erityislapsiperheiden vanhempien tietoisuutta ja erityislapsiperheiden ohjautumista heidän voimavaroja ja työllistymistä tukeviin järjestöjen ja julkisen sektorin palveluihin, sekä edistetään ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamista yritysyhteistyön/työnantajayhteistyön avulla.


Hankkeen tuloksena työelämän ulkopuolella olevien erityislapsiperheiden vanhempien työelämävalmiudet, työllistymisvalmiudet, työkyky ja hyvinvointi vahvistuvat, erityislapsiperheiden ohjautuminen heitä tukevien palvelujen pariin vahvistuu ja koko perheen arjen sujuvuus lisääntyy, erityislapsiperheitä tukevat monialaiset palveluprosessit kehittyvät ja työnantajien tieto erityislapsiperheiden vanhempien työllistämiseen liittyvistä asioista lisääntyy. Tuloksena on työelämän ulkopuolella olevien erityislapsiperheiden vanhempien työllisyyden lisääntyminen ja ammattiosaamisen paraneminen yksilöllisiä palveluja tarjoamalla, koulutukseen ohjaamisen ja motivoinnin toimintamalleja tehostamalla sekä työhön valmennuksen malleja kehittämällä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat työelämän ulkopuolella olevat työikäiset oululaiset, joilla on erityistä tukea tarvitseva lapsi. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat erityislapsiperheiden vanhemmat voivat olla työttömiä työnhakijoita, joilla on asiakkuus TE-toimistossa. Osa vanhemmista on pitkäaikaistyöttömiä, osa on hakenut töitä vasta jonkin aikaa. Kohderyhmään kuuluu myös erityislapsiperheiden vanhemmat, joilla on halu palata työelämään, mutta heillä ei ole asiakkuutta TE-toimistossa. Kohderyhmään kuuluvat myös pätkäsuhteissa olevat erityislapsiperheiden vanhemmat, joilla on TE-toimiston asiakkuus. Vanhemmat voivat olla omaishoidon tuen saajia tai vanhempia, joille ei ole myönnetty omaishoidon tukea.

Oulussa asuu noin 430 alle kahdeksantoistavuotiaan lapsen vanhempaa, jotka saavat virallista omaishoidon tukea. Arviolta vain noin 10% omaishoitotilanteista on tällaisen virallisen, lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä. Näin ollen Oulussa asuu noin 4300 erityislapsiperhettä.

Kelan omaishoitajakyselyn mukaan (alaikäisen lapsensa omaishoitajana toimivien vanhempien pääasiallinen toiminta) mukaan erityislapsiperheiden vanhemmista n.47% on kokoaikatöissä, n.16 % osa-aikatöissä, n.18 % työtön, lomautettu tai kotivanhempana, n.7% perhevapaalla (työsuhde voimassa) ja muu (esim. opiskelu) n.12 %. Tämä kysely on lähetetty vain omaishoidon tuen saajille, jotka saivat omaishoidon tukea vuonna 2012. Kysely on tehty vuonna 2014 ja sitä koskeva artikkeli julkaistu vuonna 2016. (https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/163822/Laulu_573566_perheesta.pdf). Tätä kyselyä vasten arvioituna Oulun osalta hankkeen kohderyhmään kuuluvia omaishoitajia (työtön, lomautettu, kotivanhempana ja muu) olisi noin 1300 henkilöä. Tarkkaa määrää kohderyhmän koosta on kuitenkin hankalaa antaa ja edellä mainittu luku on tilastojen pohjalta tehty karkea arvio. Oulun seudun omaishoitajat ry:n aikaisempien hankkeiden havaintojen perusteella Oulussa on merkittävä määrä erityislapsen omaishoitajia, joilla on tarvetta omien voimavarojen, työelämävalmiuksien ja osallisuuden vahvistamiselle.

Lisäksi on tärkeää muistaa, että oman lapsen omaishoitajuus on koko elämän mittainen tehtävä. Omaishoitajuuden ei kuitenkaan automaattisesti tarvitse tarkoittaa kokonaan työelämästä väistymistä tai työttömyyttä, vaan sekä omaishoitajaa että työnantajaa tulee tukea. Elämän varrella tulee hetkiä, jolloin tilanteet muuttuvat, jolloin työelämäjoustoja tarvitaan välillä enemmän, välillä kevyemmin. Vaikka vuositasolla lukumääräisesti ei puhuttaisikaan suuresta määrästä tuettavia henkilöitä, näyttelee aika suurempaa indikaattoria. Omaishoitajuuden kestäessä vuosia, ilman tukea oleva omaishoitaja voi olla irti työelämästä vuosikausia. Tähän tulee puuttua ja tehdä kestäviä, pitkän aikavälin tuloksia, jolloin mm. substanssiosaaminen säilyy tasaisena ilman pitkiä poissaolopätkiä.

Erityisesti hankkeen piiriin tavoitellaan niitä pitkään kotona olleita vanhempia, joilla on suuri riski syrjäytyä tai syrjäytymistä on jo tapahtunut.

Toisena varsinaisena kohderyhmänä ovat erityislapsiperheiden vanhempien työnantajat. Hankkeen tavoitteena on lisätä tulevien työnantajien tietoa erityislapsiperheiden vanhempien työllistämisestä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja heidän sisaruksensa. Vanhempien hyvinvoinnin, työelämävalmiuksien ja työllistymismahdollisuuksien vahvistaminen vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin ja näin ollen myös lapsiin.

Välillisenä kohderyhmänä ovat myös erityislapsiperheitä kohtaavat ammattilaiset (TE-toimisto, Oulun kaupunki, järjestöt, yritykset ym.), joiden kanssa tehdään yhteistyötä työhön valmennuksen ja työllistymismahdollisuuksien, sekä palveluihin ohjautumisen kehittämisessä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 224 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 143 673

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 257 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 165 224

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta ja omaishoitajien sukupuolijakaumaa on selvitetty (Kelan omaishoitajakysely, Sotkanet) Kelan omaishoitajakyselyn mukaan 91 % omaishoitajista on naisia. Suurin osa lastensa omaishoitajista on äitejä, joten hanke liittyy sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen. Työelämän ulkopuolelle jäämisellä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia naisten tulevaisuuteen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, mutta koska omaishoitajista suurin osa on naisia, hankkeen toiminnalla on tasa-arvoistavia vaikutuksia. Hankkeen piloteissa huomioidaan sukupuolinäkökulma ja niiden sisällöt rakennetaan osallistujien tarpeista lähtien. Pilotteihin osallistuvia henkilöitä ohjataan osaamisen ja kiinnostuksen mukaan eri aloille ja palveluihin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Hanke toteutetaan pääasiassa toimistotyönä. Matkustus tapahtuu pääasiassa julkista liikennettä hyödyntämällä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
KHankkeessa käytetään mahdollisuuksien mukaan sähköisiä työmenetelmiä ja materiaaleja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hankkeella on myönteinen vaikutus Oulun alueen elinkeinorakenteeseen. Hankkeella työllistetään oululaisia, pitkään kotona olleita työikäisiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Hankkeessa kehitetään uudenlainen toimintamalli pitkään kotona olleiden erityislasten vanhempien työllistämiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Hankkeessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan digitaalisia työvälineitä ja käytänteitä (esim. pilotit ja ohjausryhmän kokoukset)
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeessa edistetään erityislapsiperheiden vanhempien työelämävalmiuksia ja hyvinvointia. Hankkeen tuloksena on erityislapsiperheiden lasten ja koko perheen arjen sujuvuuden ja hyvinvoinnin vahvistuminen.
Tasa-arvon edistäminen 5 7
Suurin osa lastensa omaishoitajista on äitejä, joten hanke liittyy sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen. Hankkeen piloteissa huomioidaan sukupuolinäkökulma ja pilottien sisällöt rakennetaan osallistujien tarpeista lähtien.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 4
Hankkeella on yhteiskunnallisia vaikutuksia. Sillä parannetaan heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden osallisuutta ja ehkäistään syrjäytymistä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-