Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22277

Hankkeen nimi: Kivijalka - Ground work

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2020 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0174666-4

Jakeluosoite: Kilpisenkatu 1

Puhelinnumero: 050 311 8826

Postinumero: 40101

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: https://www.jyvaskyla.fi/nuoriso

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Milla Lewandowski

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Erikoissuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: milla.lewandowski(at)jyvaskyla.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 311 8826

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, 0208201-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kivijalka-hankkeen kehittämisen kärjet ovat:
1. haastavassa tilanteessa olevien toisen asteen alkuvaiheessa olevien nuorten tuen kehittäminen perusopetuksen pajatoimintojen yhteyteen
2. toisen asteen opiskelijoiden tuen kehittäminen oppilaitoksen sisällä, lähellä koulutusaloja, sekä erityisesti, kun nuori palaa Gradialla opintoalalle valmennusjakson jälkeen
3. ratkaisujen löytäminen nuorten asumisen kysymyksiin Jyväskylässä.

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla voidaan tukea nuoria, joilla on pulmia nivelvaiheessa tai toisen asteen opinnoissa. Tavoitteena on parantaa nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia, luoda toimintatapa pajavalmennusjaksolta koulutusohjelmaan palaavien tukemiseen ja samalla tunnistaa tuen tarve myös muiden koulutusohjelman opiskelijoiden kohdalla riittävän varhain. Tavoitteena on myös nivelvaiheen tietojen parempi ja tasalaatuisempi siirtyminen. Hankkeessa pyritään myös luomaan nuorten turvatalon toimintamalli Jyväskylän alueelle sekä kehittämään organisaatioiden ja verkostojen välistä yhteistyötä nuorten parhaaksi.

Tavoitteisiin pyritään
1. Luomalla nivelvaiheen tuen malli toisen asteen aloitukseen haastavimmassa asemassa oleville nuorille ja kehittämällä Primus Wilma-sovelluksen lisäosa, jolla varmistetaan yhdenmukaista niveltiedon siirtymistä perusopetuksesta toiselle asteelle
2. kehittämällä toisen asteen opintojen tukea tuomalla kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen perustuva tuki koulutusohjelmien sisään, lähelle opiskelijoita, tavoitteena paremmasta hyvinvoinnista nousevat suuremmat voimavarat opiskeluun ja paremmat keinot arjen haasteista suoriutumiseen
3. kehittämällä tuen muotoja nuorten asumisen tukemiseen. Ensisijaisesti selvitetään Nuorten turvatalon perustamismahdollisuus Jyväskylään yhteistyössä SPR:n kanssa.

Tuloksena hanke tuottaa parempia edellytyksiä tasalaatuiseen niveltiedon siirtoon, paremmat ,mahdollisuudet nuorille saada toisen asteen opinnot käyntiin ja toisaalta saattaa opinnot päätökseen sekä sen seurauksena toisen asteen tutkintoja, sujuvampaa paluuta valmennusjaksolta opintoihin toisella asteella, toimintatapoja, joilla tukea nuoria asumisen ja arjen hallinnan asioissa ja muilla elämänalueilla, selvitykset, mahdolliset ratkaisut ja niiden pohjalta mahdolliset toimenpiteet Nuorten turvatalon toimintamallin luomiseksi avuksi nuorten asumisen akuutteihin kriisitilanteisiin Jyväskylän alueella, sekä suurempaa hyvinvointia hankkeessa mukana olleiden nuorten elämään, opintojen edistymistä ja valmistumista sekä organisaatioiden parempaa yhteistyötä nuorten parhaaksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Toisen asteen opintoihin peruskoulusta siirtyvät ja toisella asteella jo opiskelevat nuoret, joilla on haasteita opinnoissaan ja/tai muussa elämässään ja/tai on riski opintojen keskeytymiseen
- Alle 30-vuotiaat nuoret, joilla on haasteita asumisessaan ja itsenäistymisessään.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Oppilaitosten opetus-, ohjaus ja tukihenkilöstö
- Nuoren vanhemmat, perhe, lähipiiri
- Nuorille palveluita tuottavat tahot, mm. asumisen toimijat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijät
- Vapaaehtoistyöntekijät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 057 008

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 266 795

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 409 344

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 355 727

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Jämsän

Kunnat: Jyväskylä, Jämsä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 500

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolten tasa-arvo on toiminnassa koko ajan olemassa oleva periaate ja toiminnan lähtökohta. Analyysi voidaan tarvittaessa tehdä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten tasa-arvo on toiminnassa koko ajan olemassa oleva periaate ja toiminnan lähtökohta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on osallistujan näkökulmasta tuen saaminen ja sitä kautta tapahtuva voimaantuminen, oman polun löytyminen ja sijoittuminen yhteiskuntaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 2
Hankkeessa pyritään kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan esimerkiksi materiaalihankinnoissa ja työtavoissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 1
Hankkeessa pyritään kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan esimerkiksi materiaalihankinnoissa ja työtavoissa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Green Care on yksi hankkeessa sovellettava työmuoto ja toimintatapa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 0
Green Care on yksi hankkeessa sovellettava työmuoto ja toimintatapa. Kestävä kehitys voi liittyä toiminnassa toteutettaviin teemoihin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta suoraan Natura-kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 2
Kierrätysmateriaalien käyttö toiminnassa. Jätemateriaalien kierrätys ja lajittelu.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei todennäköisesti pystytä vaikuttamaan tähän. Välillisesti vaikutuksia voi olla toiminnan sisältöjen ja toteutuksessa tehtävien valintojen kautta (esim. tilat, liikkuminen).
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 2
Tavoitteena on nuorten oman polun löytyminen, aktivoituminen, opiskeleminen ja työllistyminen sekä arjen ja elämisen taitojen kehittyminen. Tämä liittyy osaltaan elinkeinorakenteeseen sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 5
Hankkeessa kehitetään ennen kaikkea aineettomia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 5 2
Kimppakyydit ja joukkoliikenne.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 4
Tavoitteena hankkeessa on nuorten oman polun löytyminen, aktivoituminen, opiskeleminen, työllistyminen, elämän taitojen oppiminen, yksinäisyyden vähentäminen, oma hyvä elämä. Tämä liittyy sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Kun syrjäytymiskehitys vähenee, terveys, osallisuus, osallistuminen, työllisyys, tiedon saatavuus, harrastemahdollisuudet ja luovuuden toteuttaminen paranevat.
Tasa-arvon edistäminen 7 4
Hankkeessa pyritään siihen, että kaikilla olisi mahdollisuus hyvään elämään riippumatta sukupuolesta, etnisestä taustasta tai mistään muusta sen kaltaisesta asiasta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 5
Hankkeessa pyritään siihen, että kaikilla olisi mahdollisuus hyvään elämään riippumatta sukupuolesta, etnisestä taustasta tai mistään muusta sen kaltaisesta asiasta. Nuorten vahvuudet pyritään saamaan käyttöön ja antamaan vankkaa tukea ongelmakohdissa, jotta mahdollisuuksissa muuten olevat erot tasoittuisivat.
Kulttuuriympäristö 2 2
Hanke pyrkii osaltaan vaikuttamaan positiivisesti nuorten kulttuuriympäristöön - kulttuuri laajasti ymmärrettynä.
Ympäristöosaaminen 2 2
Toiminnan pajasisällöillä vahvistetaan ympäristötietoisuutta hankkeen toimijoiden keskuudessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-