Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22278

Hankkeen nimi: Digitarjotin

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.7.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0187690-1

Jakeluosoite: PL 22

Puhelinnumero: 044 497 3117

Postinumero: 90015

Postitoimipaikka: Oulun kaupunki

WWW-osoite: http://www.businessoulu.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ari Henrik Saine

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Rahoitusasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.saine(at)businessoulu.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 497 3117

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digitalisaatio on yksi suurimmista liiketoimintaan ja koko yhteiskuntaan kohdistuva muutostrendi. Digitalisaation muutokset vaikuttavat voimakkaasti yritysten toimintaan ja muuttavat niiden toimintatapoja.

Kaikki yritykset eivät kuitenkaan ole samalla viivalla digitalisaation hyödyntämisen suhteen. Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien tekemä kysely yritysten digivalmiuksista kertoo selvästi nykytilanteen: useimmilla yrityksillä on kotisivut, ja noin puolet hyödyntää sosiaalisen median mahdollisuuksia jonkin verran toiminnassaan, mutta muissa suhteissa digitalisaation hyödyntäminen on hyvin vähäistä (PK-yritysbarometri syksy 2019). Selvityksessä kysyttiin myös, mihin asioihin yritykset aikovat seuraavaan kahdentoista kuukauden aikana tarttua digitalisaatiokehityksen suhteen. Peräti 60 prosenttia yrityksistä ei tiennyt mihin tarttua.

Digitarjotin – hanke pyrkii ennen muuta kehittämään tämän yritysryhmän valmiuksia päästä mukaan digitalisaatiokehitykseen aloittamalla digitalisaatio edellyttämän osaamisen kehittämisen ja konkreettiset digitalisaatio toimet. Lisäksi kehitetään yritysten työhyvinvointia ja työelämän laatua parantavia valmiuksia.

Digitalisaatioon liittyvä yritys- ja työllisyyspalvelutoiminta vaatii uusia toimintamalleja myös julkiselta sektorilta. Digitarjotin –hankeessa luodaan ja testataan uutta toimintamallia yritysten digitalisaation tason nostamiseen.

Hankkeen toiminnassa keskiössä ovat yritysten henkilöstölle suunnatut, 1-6 päivän mittaiset valmennukset, lyhyet 1-3 tunnin mittaiset tietoiskut ajankohtaisista aiheista tai tiettyyn asiakokonaisuuteen keskittyvien yritysryhmien kokoaminen ja verkoston kehittäminen. Nämä toimenpiteet toteutaan ostopalveluina.

Hankkeen myötä alueen pk-yritykset ja niiden henkilöstö ottavat käyttöön digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet liiketoiminnassaan. Hanke tuo yritykset digiaikaan ja auttaa siihen liittyvässä työelämän laadun kehittämisessä. Hankkeen myötä useampi yritys selviää digitalilsaation tuomasta rakennemuutoksesta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan toimivat Pk- ja mikroyritysten johto sekä työntekijät, jotka pääsääntöisesti toimivat ns. perinteisillä toimialoilla, kuten kaupassa, liike-elämän palveluissa, matkailussa, asiantuntijapalveluissa jne.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillinen kohderyhmä on yristypalveluihin liittyvä yhteistyöverkosto, joka hyötyy hankkeen kokemuksista ja syntyvästä uudesta tiedosta. Vastaavia tietoiskuja ja valmennuksia sekä hankkeen kaltaisia muita toimia voidaan toteuttaa yhteistyöverkoston muiden toimijoiden työssä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 121 152

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 89 387

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 394 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 127 696

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hallituskatu 36

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: 90100

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 160

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 111

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 160

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Oulun seutukunnassa työssäkäyvistä 96 000 henkilöstä 7 650 eli 8 % toimi yrittäjinä vuonna 2015. Heistä kolmannes eli 2 650 henkilöä oli naisyrittäjiä (Oulun seudun elinkeinokatsaus 1/2018). Voidaan olettaa, että hankkeen toimiin osallistuu samassa suhteessa naisyrittäjiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten välinen tasa-arvo ja valtavirtaistaminen ovat hankkeessa toteutettavia periaatteita. Sukupuolinäkökulmaan liittyvien toimien painotus ja lukumäärä selviävät hankkeen toteutusvaiheessa. Sukupuolinäkökulma ja esimerkiksi naisosallistujien määrän kasvattaminen (jos tavoite, on se, että naisten osallistujamäärää pyritään nostamaan yli mainitun kolmanneksen) voidaan huomioida hankkeen toiminnassa tarvittaessa räätälöitävillä toimilla esimerkiksi tiedotuksella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-avon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Digitalisaatio voi lisätä resurssitehokkuutta, joka on kestävää.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Digitalisaation keinoin voidaan ehkäistä ilmastonmuutosta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Digitalisaatio voi lisätä resurssitehokkuutta, joka on kestävää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Kohteena olevien digimurroksessa kamppailevien yritysten tulevaisuus ratkaisee alueen elinvoiman tulevina vuosikymmeninä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen sisällöt tukevat vahvasti aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
Digitalisaation vaikutukset yritysten liiketoimintaan (mm. verkkomyynti) vaikutttavat liikkumiseen ja logistiikkaketjuihin (esimerkiksi vähemmän henkilöliikennettä ja enemmän tavaraliikennettä).
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 1
Digitalisaation ymmärtäminen ja ottaminen käyttöön yrityksessä voivat lisätä työntekijöiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Sukupuolten välinen tasa-arvo ja valtavirtaistaminen ovat hankkeessa toteutettavia periaatteita. Sukupuolinäkökulmaan liittyvien toimien painotus ja lukumäärä selviävät hankkeen toteutusvaiheessa. Sukupuolinäkökulma ja esimerkiksi naisosallistujien määrän kasvattaminen (jos tavoite, on se, että naisten osallistujamäärää pyritään nostamaan yli mainitun kolmanneksen) voidaan huomioida hankkeen toiminnassa tarvittaessa räätälöitävillä toimilla esimerkiksi tiedotuksella.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Hanke parantaa erilaisten yrittäjien yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta mahdollistamalla digitaalisten välineiden käyttöönoton ja pärjäämisen kovenevassa kilpailussa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-