Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22280

Hankkeen nimi: Virtuaalinen työnopastus ja perehdyttäminen palvelualalla

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Patteristonkatu 3 D

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Teija Rautiainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tutkimuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teija.rautiainen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400872759

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Palvelualalla sesonki ja osa-aikaiset työsuhteet ovat yleisiä. Työntekijöiden vaihtuvuus on suurta ja työntekijöistä on pulaa. Uuden työntekijän perehdyttäminen pois lähtevän työntekijän tilalle vie esimiesten ja muiden työntekijöiden aikaa, on kiireisen työn ohella haasteellista toteuttaa ja aiheuttaa paljon kustannuksia. Alan työntekijöissä on paljon ns. diginatiiveja nuoria, joille digitaaliset kanavat ja välineet ovat erottamaton osa arkea ja tekemistä. Nuoret työntekijät haastavat esimiesten johtamiskulttuurin ja perehdyttämisen nykykäytännöt.

Hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja työhyvinvointia Etelä-Savon alueen palvelualan, erityisesti matkailu- ja ravitsemisalan, yrityksissä ja organisaatioissa.
Hankkeen konkreettiset tavoitteet ovat:
a) kehittää yritysten osaamista hyödyntää digitaalisia välineitä ja toimintatapoja perehdyttämisessä ja työnopastuksessa,
b) lisätä työntekijöiden ja esimiesten kokemaa työn mielekkyyttä, sujuvoittaa perehdyttämisen ja työnopastuksen prosesseja
c) vahvistaa eri alueilla toimivien työpaikkojen henkilöstön tasa-arvoisia mahdollisuuksia saada perehdytystä ja työn opastusta
d) parantaa ohjauksen saatavuutta, saavutettavuutta sekä ohjauksen oikea-aikaisuutta ja sisältöä myös alkuperehdyttämisen jälkeen

Hankkeessa tehdään työpaikat tietoisiksi digiohjauksen mahdollisuuksista perehdyttämisessä ja työnopastuksessa, tuodaan matkailu- ja ravitsemisalan yrityksiin uusia digitaalisia välineitä hyödyntäviä toimintatapoja ja pilotoidaan välineitä ja toimintatapoja käytännössä.

Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet koostuvat mukaan lähtevien yritysten ja organisaatioiden ohjauksesta ja valmennusta sekä kaikille kiinnostuneille avoimista koulutus- ja demotilaisuuksista ja seminaareista sekä niihin liittyvien materiaalien tuottamisesta. Toimenpiteet on jaettu neljään teemalliseen työpakettiin, jotka ovat:

1. Selvitys digiperehdyttämisen ja –ohjauksen tarpeista ja ennakkoluuloista
2. Digimahdollisuudet ja miten voimme edetä
3. Digiperehdyttämisen pilotoinnit
4. Vertaisoppiminen ja toimintatapojen ja –mallien levittäminen ja jatkokehittämistarpeet

Hankkeen pitkällä aikavälin tuloksena digitaalisten välineiden käyttö perehdyttämisen ja työnopastuksen apuna parantaa Etelä-Savon alueen matkailu- ja ravitsemisalan yritysten ja julkisten organisaatioiden tuottavuutta ja työhyvinvointia sekä esimiesten johtamisosaamista.

Lyhyen aikavälin vaikutuksena voidaan nähdä yritysten esimiesten johtamisosaamisen (ja erityisesti perehdyttämisen ja työn ohjauksen) kehittymiseen ja päivittymiseen digiaikaan sekä yritysten osaamisen lisääntyminen ja toimintamallien ja työvälineiden päivittyminen digiaikaan. Hanke parantaa perehdyttämisen ja työhön ohjauksen, myös omaehtoisen, saavutettavuutta ja saatavuutta, vähentää perehdyttämiseen ja työhön opastukseen käytettävä aikaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat palvelualan, erityisesti matkailu- ja ravitsemisalan yritykset sekä niissä työskentelevät esimiehet ja työntekijät. Yritysten lisäksi kohderyhmänä on julkisten ruokapalveluorganisaatioiden esimiehet ja työntekijät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat alueen työnhakijat, palvelualan yritysten verkostot kuten tuotteiden tai palvelujen ostajat sekä yhteistyökumppanit. Lisäksi alueen muuiden toimialojen yritykset, joissa osa-aikaisten työntekijöiden ja kausityövoiman on yleistä. Myös palvelualojen koulutus, opettajat ja opiskelijat kuuluvat välilliseen kohderyhmään.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 247 497

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 106 752

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 306 070

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 131 790

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Pertunmaa, Enonkoski, Puumala, Mikkeli, Rantasalmi, Pieksämäki, Sulkava, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Heinävesi, Savonlinna, Joroinen, Juva

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 9

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Matkailu- ja ravitsemisalalla työskentelee paljon naisia ja hankkeen toimenpiteitä suunniteltaessa tämä erityispiirre on huomioitu.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet ei tähtää valtavirtaistamiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on johtamisosaamisen ja työntekijätaitojen kehittäminen ja uusien digitaalisten toimintamallien luominen perehdyttämisen ja työopastuksen osalta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 4
Paremmat ja permmmin saatavilla olevat perehdyttämisen ja työnopastuksen materiaalit, vaikuttavat työprosessien tehostumiseen ja sitä kautta vähentävät ruokahävikkiä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Hankkeen toimnenpiteet vaikuttavat välillisesti työntekijöiden työssäviihtymiseen ja tehokkaan työajan lisäämiseen. Osa-aikaisen ja kausityövoiman pysyvyy vaikuttaa myönteisesti yritysten toimintaan. Palvelu /matkailu-ravitsemisala on alueelle merkittävä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 6
Hanke kehittää alueen yritysten ja organisaatioiden toimintaa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Hankkeen toimenpiteet tähtäävät työhyvinvoinnin edistämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 6 6
Hankkeen toiminta parantaa työssä tarvittavien tietojen parempaan saatavuuteen ja saavutettavuuteen yrityksen eri toimipisteissä/ toiminnoissa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-