Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22281

Hankkeen nimi: O Jogo Bonito

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2020 ja päättyy 30.11.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mikkelin Kissat r.y.

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0592495-8

Jakeluosoite: Porrassalmenkatu 21B

Puhelinnumero: 0452573488

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: https://www.mikkelinpallokissat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Paasonen Jyri Veli-Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Puheenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jyri.paasonen(at)mipk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0452573488

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

O Jogo Bonito tarkoittaa kaunista peliä, joka on brasilialaisten nimitys oikeanlaiselle jalkapallolle. Brasilialaisten kehittämä kiehtova pelityyli tuo mieleen iloisuuden, yhteisöllisyyden, musiikin, rytmin ja taiteen. Hankkeen tavoitteena on brasilialaisen kauniin pelin mukaisesti Etelä-Savossa edistää eri paikkakuntien toimijoiden yhteistyötä ja tarjota palveluita koordinoidusti, jotta voidaan edistää osallistujien sosiaalista ja fyysistä puolta vahvistaen kansalaistoimijalähtöisiä yhteisöllisiä toimintatapoja. Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret ja työikäiset, erityisesti vähävaraiset perheet ja heikoimmassa olevat asukkaat. Välillisinä kohderyhminä ovat lapset ja ikäihmiset.
Hankkeen toimenpiteenä järjestetään Etelä-Savon eri kunnissa yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa säännöllisesti futsalin ympärille tehtyä monipuolista liikuntatoimintaa, jolla voidaan vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä ja edistetään osallistujien etenemistä kohti työelämää. Hankkeessa järjestetään alueellista valmennus- ja tuomarikoulutusta, jotta paikkakunnille jää säännöllistä toimintaa jatkossakin. Hanke edistää myös kotien ja perheiden hyvinvointia sekä elinikäistä liikkumista. Hankkeeseen voi osallistua jokainen omalla tavallaan. Lisäksi hankkeessa tarjotaan osallistujille uudenlaisia ratkaisuita mobiilityökalun avulla, jonka myötä osallistujille voidaan tarjota yksilölliset suunnittelutoiminnot, jakaa harjoitusohjelmia, seurata kuormitusta ja kehon rasitusta välttäen ylikuormitustiloja sekä kerätä säännöllisesti palautetta osallistujilta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret ja työikäiset, erityisesti vähävaraiset perheet ja haasteellisessa asemassa olevat perheet. Hanke on valmisteltu yhdessä eri Etelä-Savon kuntien kanssa, joten yhdessä heidän kanssa pystytään tavoittamaan heikoimmassa asemassa olevat kohderyhmät harrastustoiminnan piiriin. Hankkeessa laaditaan viestintäsuunnitelma, jotta hankkeen yhteistyökumppanit pystyvät helposti viestimään hankkeesta ja kohdeyleisö tavoitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hankkeen alkamisesta, etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan säännöllisesti. Seuralla on käytössään asiantuntemusta tiedotteiden laatimisessa ja sosiaalisessa mediassa tiedottamisessa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lapset ja ikäihmiset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 52 416

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 48 279

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 52 416

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 48 279

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Puumala, Mikkeli, Kangasniemi, Pertunmaa, Hirvensalmi, Mäntyharju

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Meidän toiminta perustuu sukupuolten tasa-arvoon ja tätä periaatetta noudatetaan myös tässä hankkeessa. Tärkeää on, että sukupuolinäkökulma on osana hankkeen seurantaa, eikä muodosta omaa erillistä kokonaisuuttaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon kaikessa hankkeen päätöksenteossa, joten arvoimme toimenpiteiden ja päätösten vaikutusten arviointia naisten ja miesten kannalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Syrjäytymisen ehkäisy ja hyvinvoinnin edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Kannamme vastuumme yhteiskunnallisena toimijana ja huomioimme ympäristövastuun toteuttamisen seuratoiminnassa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Edellä mainittu
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Edellä mainittu
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Edellä mainittu
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Edellä mainittu
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Edellä mainittu
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Edellä mainittu
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeessa tehdään yhteistyötä Etelä-Savon kuntien kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Mobiilityökalun avulla pystymme tarjoamaan monipuolista ohjausta myös etänä.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Lähikuntien harrastusmahdollisuuksien järjestämiset toteutetaan kimppakyydeillä, jotta ohjaajat eivät aja omilla autoilla matkoja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen yksi päätavoite
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Tasa-arvo otetaan huomioon kaikessa hankkeen päätöksenteossa-
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Tarjotaan yhdenvertaisesti hankkeen myötä toimintaa syrjäseuduille.
Kulttuuriympäristö 5 5
Kehitetään osana alueellista liikuntakulttuuria.
Ympäristöosaaminen 0 0
Kannamme vastuumme yhteiskunnallisena toimijana ja huomioimme ympäristövastuun toteuttamisen seuratoiminnassa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Suomalaisten työ- ja toimintakyvyn parantaminen on useissa tutkimuksissa sekä selvityksissä todettu tärkeäksi kehittämistoimenpiteeksi. Liikkumattomuus uhkaa terveyttä ja heikentää työkykyä. Moni sairaus olisi ehkäisty tai hoidettavissa, jos ihmiset liikkuisivat säännöllisesti. Maakunnissa pidetään tärkeänä, että luodaan yhteistyörakenteita eri työ- ja toimintakykyasioiden parissa työskentelevien toimijoiden välille. Maakuntien tulisikin jatkossa rakentaa yhteistyömalleja, joiden avulla on mahdollista tukea työ- ja toimintakykyä ennakoivasti, ja joiden toimivuutta sekä vaikuttavuutta voidaan arvioida.

Hankkeen toimenpiteenä järjestettiin Etelä- Savon eri kunnissa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa säännöllisesti futsalin ympärille tehtyä monipuolista liikuntatoimintaa, jolla voidaan vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä ja edistetään osallistujien etenemistä kohti työelämää. Säännöllisiä harjoituksia oli koko hankkeen ajan eri kunnissa. Hankkeessa järjestettiin myös alueellista valmennus- ja tuomarikoulutusta, jotta paikkakunnille jäisi säännöllistä toimintaa jatkossakin. Hanke edisti myös kotien ja perheiden hyvinvointia sekä elinikäistä liikkumista. Hankkeeseen pystyi osallistumaan jokainen omalla tavallaan. Kunnat mahdollisti hankkeessa toiminnan heidän tiloissa ja he myös tiedottavat ilmaisesta harrastusmahdollisuudesta kuntalaisille. Paikalliset muut toimijat puolestaan osallistuivat mukaan harjoituksiin ja koulutuksiin, jotta toiminta jatkuisi hankkeen jälkeen kunnissa.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli parantaa yksilöiden työ- ja toimintakykyä sekä kehittää alueellisten toimijoiden yhteistyötä ja tarjota harrastusmahdollisuuksia syrjäseuduilla. Hankkeessa tarjottiin koordinoidun yhteisen toiminnan ja koulutuksen lisäksi osallistujille uudenlaisia ratkaisuita mobiilityökalun avulla, jonka myötä osallistujille voitiin tarjota yksilölliset suunnittelutoiminnot, jakaa harjoitusohjelmia, seurata kuormitusta ja kehon rasitusta välttäen ylikuormitustiloja sekä kerätä säännöllisesti palautetta osallistujilta. Mobiilityökaluna toimi helppokäyttöinen Coach Tools. Hanke onnistui tavoitteiden mukaisesti ja toteutui pääosin suunnitelman mukaisesti. Koronavirus aiheutti hankkeessa pieniä taukoja, jonka suhteen noudatimme paikallisia Essoten ohjeistuksia.