Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22282

Hankkeen nimi: Pohjois-Savon tiekartta vientiyritysten määrän lisäämiseksi

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 30.11.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion alueen kauppakamari- Kuopio region handelskammare ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0276398-4

Jakeluosoite: KPY Novapolis, Microkatu 1, M-osa

Puhelinnumero: 017-2663800

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopiochamber.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Johanna Haapakorva

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: johanna.haapakorva(at)kuopiochamber.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503794795

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronakriisin myötä vientiyritysten määrä putosi valtakunnallisesti, ja kriisi on koskettanut voimakkaasti myös
Pohjois-Savoa tavara- ja palveluviennin osalta. Pohjois-Savossa kasvuhakuisuus on ollut muuta maata hieman alhaisempaa, ja tämä on näkynyt myös vientiä harjoittavien yritysten määrässä. Alue tarvitsee johdonmukaisen ja selkeän toimintatavan viennin kasvattamiseksi.

Kuopion alueen kauppakamarin tavoitteena on vientiyritysten määrän tuplaaminen Pohjois-Savon alueella vuoteen 2030 mennessä. Määrän lisääminen edellyttää yritysten kansainvälisten valmiuksien ja osaamisen merkittävää kehittämistä.

Tavoite on kirjattu myös Pohjois-Savon liiton maakunnalliseen uuden kasvun suunnitelmaan vuodelle 2021. Maakunnallisella tiekartalla halutaan palauttaa alueellinen vienti kasvu-uralle.

Hankkeella haetaan ratkaisuja tunnistaa ja kasvattaa uusien vientiyritysten määrää sekä uudistaa hiipuvien vientiyritysten vientiä. Suomen vienti kasvaa tunnetusti erityisesti digitaalisuudesta ja palveluviennistä. Tavoitteena on luoda uusia mahdollisuuksia sille, että kansainvälistymisvalmiuksiltaan heikommat pk-yritykset sekä uudet yritykset pääsisivät paremmin kansainväliselle kasvu-uralle.

Hankkeen toimenpiteet:

1. Selvitystyö tiekarttatyötä varten

Selvitystyön tavoitteena on tuottaa tarvittavaa tietoa löytää keinoja vientiyritysten määrän lisäämiseksi. Määrää voidaan kasvattaa uudistamalla hiipunutta vientiä tai tunnistamalla potentiaalisia vientiyrityksiä, jotka tarvitsevat lisää valmiuksia kansainväliseen kasvuun. Selvitystyössä huomioidaan erityisesti osaamisen kehittämisen näkökulma.

2. Tiekartan laatiminen ja siitä viestiminen

Tämän vaiheen tavoitteena on tiekarttatyön toteuttaminen, mittarointi, dokumentointi, viestintä ja kohderyhmän sitouttaminen.

Hankkeen konkreettisena tuloksena julkistetaan maakunnallinen tiekartta vientiyritysten määrän lisäämiseen, joka sisältää askelmerkit, keinot ja mittarit asetettuihin tavoitteisiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvat:

- yritysten edustajat (nykyiset ja potentiaaliset uudet vientiyritykset)
- kaupungin ja kuntien edustajat
- etujärjestöjen edustajat (kauppakamari, Savon yrittäjät, Teknologiateollisuus, Rakennusteollisuus, MTK)
- oppilaitosten edustajat (Itä-Suomen yliopisto, Savonia-amk, Savon ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto)
- julkistoimijoiden edustajat (ELY-keskus, Business Finland, Pohjois-Savon liitto)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisen kohderyhmän muodostavat Pohjois-Savon alueen pk-yritykset, joiden kansainvälistymisvalmiuksia hankkeella pyritään parantamaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 85 355

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 85 355

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 85 355

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 85 355

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Varkauden, Ylä-Savon

Kunnat: Kuopio, Varkaus, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 30

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on analysoitu sukupuolinäkökulmasta ja todettu, että se on tasa-arvovaikutuksiltaan sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteet ovat muualla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeet tavoitteet ovat muualla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeet tavoitteet ovat muualla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeet tavoitteet ovat muualla.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeet tavoitteet ovat muualla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeet tavoitteet ovat muualla.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeet tavoitteet ovat muualla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeet tavoitteet ovat muualla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 10
Hankkeen tavoitteilla pyritään välittömästi ja välillisesti vahvistamaan alueen elinkeinorakenteen kestävää kehittymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Hanke synnyttää toimia kasvulle, jolloin se myös generoi alueelle lisää yrityksiä ja palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeet tavoitteet ovat muualla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 8
Hankkeella pyritään välillisesti vaikuttamaan alueen työllisyyden myönteiseen kehitykseen, kun tunnistetaan keinoja vaikuttaa yritysten määrälliseen kasvuun ja osaamisen kehittämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeet tavoitteet ovat muualla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeet tavoitteet ovat muualla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeet tavoitteet ovat muualla.
Ympäristöosaaminen 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeet tavoitteet ovat muualla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kuopion alueen kauppakamarin, Team Finlandin ja alueen yrityspalveluverkoston kanssa käynnistetyllä selvityshankkeella haettiin ratkaisuja tunnistaa ja kasvattaa uusien vientiyritysten määrää. Tavoitteena oli löytää uusia mahdollisuuksia sille, että kansainvälistymisvalmiuksiltaan heikommat pk-yritykset sekä uudet yritykset pääsisivät paremmin kansainväliselle kasvu-uralle.

Hankkeen konkreettisena tavoitteena oli muodostaa tiekartta vientiyritysten määrän lisäämiseksi vuoteen 2030. Tiekartta toimii työkaluna yrityksille ja yritysten kanssa toimivalle palveluverkostolle.

Hankkeessa saavutettiin seuraavat tulokset:

1) Potentiaalisen vientiyritysjoukon tunnistaminen
2) Vientiyritysjoukon aktivointi pilottiin ja toteutettu analysointityö
3) Tiekartan toimenpiteiden valinta, mittarit ja dokumentointi
4) Palveluverkoston ja yritysten yhteistyön aktivointi
5) Pohjois-Savon Vientipolku -verkkoesitteen julkaiseminen vientiä aloittaville yrityksille ja palveluverkostolle

Hankkeen tuloksena kirkastui ymmärrys alkuvaiheen vientiä tekevien tai sitä suunnittelivien yritysten osaamistarpeista, joihin palveluverkostolta tarvitaan uudenlaisia palveluita ja toimintatapoja. Yhteistä toimintamallia tulee kehittää erityisesti uusien vientiyritysten tunnistamisessa ja kontaktoinnissa. Tulevaisuudessa on tarve palveluverkoston yhteiskoordinoinnille ja yhteiselle oppimiselle.

Hankkeen tuloksena julkaistiin Pohjois-Savon Vientipolku -verkkoesite. Esite sisältää aloittavien vientiyritysten tueksi mallin kehittyä viennissä sekä toimenpiteet ja mittarit palveluverkostolle kokonaistavoitteiden saavuttamiseksi.