Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22283

Hankkeen nimi: Vauhdittamo Kirkkonummi Katalysatorn Kyrkslätt

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kirkkonummen kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0203107-0

Jakeluosoite: Ervastintie 2

Puhelinnumero: 09 29671

Postinumero: 02400

Postitoimipaikka: Kirkkonummi

WWW-osoite: http://www.kirkkonummi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sinisalo Pekka Markus

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ohjaamopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.sinisalo(at)kirkkonummi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 401269885

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kirkkonummen Vauhdittamossa (Katalysatorn Kyrkslätt) luodaan uudenlainen matalan kynnyksen palvelupiste, josta asiakkaat saavat tietoa ja valmennusta työelämään ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Vauhdittamo on paikka, jossa työnantajat, opintojen tarjoajat ja työtä, opiskelupaikkaa tai yrittäjyyttä tavoittelevat pääsevät kohtaamaan toisensa. Asiakkaitamme ovat työnantajat, opintojen tarjoajat ja 30-vuotta täyttäneet työtä etsivät kirkkonummelaiset. Neuvonnan, rekrytointitapahtumien sekä räätälöityjen ratkaisujen kautta löytyy arvokasta työtä ja työlle osaava ja motivoitunut tekijä. Opinto- ja yritysneuvonnan kautta on mahdollista kouluttautua ja työllistäytyä uudelle uralle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Yli 30 -vuotiaat hyvin koulutetut aikuiset, sekä erityisesti alle 300-päivää työttöminä olleet yli-30 vuotiaat kirkkonummelaiset ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Hankkeen kohderyhmässä tulee olemaan syrjäytymisvaarassa olevia tai työttömiä miehiä, joilla on naisia vaikeampaa päästä uudelleen työelämään ( TL 3 8.1.).

4.2 Välilliset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät
Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat julkisen ja yksityisen sektorin palveluntuottajat ja paikalliset yrittäjät, yrittäjäjärjestöt, välityömarkkinat, koulutusorganisaatiot, TE-palvelut sekä kolmas sektori, jotka tarjoavat erilaisia työllisyys- ja koulutuspalveluja ja muita tukitoimia aikuisille työhakijoille, ja joiden kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua työllistämisen tarpeisiin vastaamisessa ja työmahdollisuuksien lisäämisessä. Kaikki edellä mainitut hyötyvät yhteisen ohjausyksikön toiminnasta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 249 390

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 75 438

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 334 226

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 101 100

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Kirkkonummi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kirkkotallintie 1

Postinumero: 02400

Postitoimipaikka: Kirkkonummi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 56

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 746

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tarjonta kartoitettu huomioiden eri sukupuolten palvelujen tarve, joka vaikuttaa myös asiakasohjaukseen. Samoin työnantaja- ja koulutusyhteistyössä etsitty ratkaisuja Kirkkonummen Ohjaamon toimesta erityisesti työvoimapulasta kärsiville miesvaltaisille toimialoille (mm. metalli- ja rakennusala). Paikallinen TE-palvelu tulee ohjaamaan omia ostopalvelujaan soveltuvin osin myös Vauhdittamon asiakkaille. Tarvittaessa voimme hankkia asiakkaille lisä-/täydennyskoulutusta osaamisen saamiseksi riittävälle tasolle yrityksiin työllistymisen näkökulmasta esim. oppisopimuskoulutuksen avulla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valmistelun kaikissa vaiheissa huomioidaan sukupuolten tasa-arvon, syrjimättömyyden ja kestävän kehityksen periaatteet. Selvityksessä on huomioitu sukupuolinäkökulma ja sen vaikutus palvelutarpeisiin. Erityisesti miehillä alanvaihto tai lisäkouluttautuminen on aiemmin todettu haastavammaksi toteuttaa kuin naisilla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole. Päätavoite on työllistymisen edistäminen ja työttömyyden pitkittymisen ehkäisy.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Tarkastellaan ja selvitetään asioita, joilla on välillisesti yhteys elinkeinorakenteeseen osaamisen kehittämisen ja työllisyyden kannalta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Henkilöstön koulutus, palvelumuotoilu, brändi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 4
Kirkkonummen Ohjaamon käytänteitä välillisesti hyvinvointiin liittyvissä asioissa käytetään tarpeen mukaan hankkeessa.
Tasa-arvon edistäminen 2 4
Hanke huomioi tasa-arvoiset mahdollisuudet toimenpiteissään.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 4
Hankkeessa huomioidaan yhdenvertaiseen osallistumiseen sekä palveluiden saatavuuteen liittyvät asiat.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-