Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22287

Hankkeen nimi: Tapaamo - siilinjärveläisten avoin kohtaamispaikka

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Siilinjärven kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0172718-0

Jakeluosoite: Kasurilantie 1

Puhelinnumero: 044 740 1314

Postinumero: 71800

Postitoimipaikka: Siilinjärvi

WWW-osoite: http://www.siilinjarvi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hyötyläinen Timo Antero

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Liikuntatoimenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.hyotylainen(at)siilinjarvi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 740 2267

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Huoltoliitto ry, 0109030-0

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Siilinjärvellä osana kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa kartoittavia selvityksiä on noussut esiin tarve yhteisöllisyyden edistämiseen. Vallitsevan poikkeusolon myötä tarpeen syrjäytymisen ehkäisyyn ja erilaisille matalan kynnyksen kohtaamispaikoille nähdään kasvaneen.

Tapaamo -hankkeen päätavoite on lisätä siilinjärveläisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä saada erityisesti osallisuuden tarpeessa olevia työikäisiä kiinnittymään 3. sektorin toimintaan harrastajiksi ja vapaaehtoisiksi. Hankkeessa luodaan Siilinjärvelle toimintamalli (Tapaamo- toimintakonsepti) yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämiseen eri toimijoiden yhteistyönä. Hankkeen avulla edistetään myös vuorovaikutteisten digitaalisten kanavien käyttöönottoa ja digitaalisten sisältöjen tuottamista osana järjestöjen toimintaa, kunnan hyvinvointipalveluja ja nuoriso-, kulttuuri ja vapaa-ajanpalveluja. Hanke tukee myös osaltaan alueen järjestö- ja yhdistystoimijoiden toimintaedellytyksiä tukemalla toimintatapojen uudistamista ja yhteistyön lisääntymistä sekä uusien harrastajien ja järjestötoimijoiden löytymistä.

Tapaamossa toteutuu säännöllisesti erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia mm. eri järjestötoimijoiden tiloissa Siilinjärvellä. Tapaamo -toiminnan sisällöstä vastaavat pääosin alueen järjestöt ja muut toimijat. Tilaisuuksia ja tapahtumia järjestetään päivä- ilta- ja viikonlopputapahtumina, jotta ne tavoittavat mahdollisimman kattavasti eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia kuntalaisia. Fyysisesti järjestettävien tilaisuuksien ja tapahtumien lisäksi Tapaamossa tuotetaan digitaalista sisältöä.

Tapaamon kohderyhmänä ovat kaikki kuntalaiset. Erityisesti Tapaamo – toimintakonseptin piirin tavoitellaan kuitenkin sosiaalisen osallisuuden tuen tarpeessa olevia työikäisiä henkilöitä, kuten työttömät, osatyökykyiset, mielenterveyskuntoutujat ja maahanmuuttajat. Tapaamo – toimintakonseptia ei segmentoida ikäryhmien mukaan, vaan tavoitteena on luoda yhteisöllistä sukupolvirajat ylittävää toimintaa sisällön ohjaamana ja kannustaa kuntalaisia osallistumaan itseään kiinnostavaan toimintaan. Työttömille työikäisille henkilöille hankkeessa rakennetaan osallisuuspolku, jonka kautta ko. asiakasryhmä pääsee tutustumaan kolmannen sektorin tarjoamiin mahdollisuuksiin ohjatusti ja heitä autetaan löytämään paikkansa kolmannen sektorin toiminnan parissa.

Hankkeen tuotoksena Siilinjärvelle syntyy rakenne eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja sitä tukevat digitaaliset valmiudet, joiden avulla myös kuntalaiset löytävät 3. sektorin toiminnan ja vapaaehtoistyön mahdollisuudet aiempaa paremmin. Toiminnan myötä 3. sektorin rooli kunnan hyvinvointityössä vahvistuu ja niiden toiminnan edellytykset paranevat. Myös kuntalaisille saatavilla olevien palvelujen näkyvyys paranee.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat sosiaalisen osallisuuden tuen tarpeessa olevat työikäiset henkilöt, kuten työttömät, osatyökykyiset, mielenterveyskuntoutujat ja maahanmuuttajat.

Tapaamo -toiminnan avulla on tavoitteena tavoittaa koko hankeaikana 100 hankkeen pääkohderyhmään kuuluvaa henkilöä, eli työelämän ulkopuolella olevia 18-65 vuotiaita henkilöitä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisen kohderyhmän muodostavat alueella toimivat järjestöt ja muut toimijat, kuten seurakunta. Hankkeella tuetaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja vahvistetaan toimijoiden toteuttaman toiminnan näkyvyyttä alueella. Hankkeen suunnitteluvaiheessa on ollut mukana yli 10 järjestöä/toimijaa. Varsinaisen toiminnan toteuttamiseen osallistuva toimijajoukko on kuitenkin tätä laajempi. Siilinjärvellä on toiminut noin 1,5 vuotta järjestö- ja toimijafoorumi, joka kokoaa laajasti eri järjestöjä ja toimijoita yhteen. Foorumin neljä kertaa vuodessa toteutuvissa kumppanuusilloissa on säännöllisesti läsnä noin 20 eri järjestöä/toimijaa. Hankkeen myötä pyritään vahvistamaan yhteistyötä myös järjestöihin, joiden toiminta-alueeseen Siilinjärvi kuuluu, mutta joiden toiminta on aiemmin näyttäytynyt alueella vähäisenä.
Hankkeen hakuvaiheessa alueen järjestöistä ja toimijoista seuraavat ovat sitoutuneet hankkeen toteuttamiseen: Siilinjärven seurakunta, Siilinjärven pesis, Vuorelan Kunto, Siilinjärven asuinalueet ja kylät, Savonetti, Siilinjärven Kuvataideyhdistys, Hengitysyhdistys, Siilinjärven vanhus- ja vammaisneuvosto, Siilinjärven Eläkeläiset ja Siilinjärven Eläkeliiton yhdistys, Pohjois-Savon sosiaaliturvayhdistys sekä Siilinjärven teatteri ja teatteri Vivates. (Hakemuksen liitteessä on esitetty järjestöjen kanssa tähän mennessä solmitut aiesopimukset. Loput aiesopimuksista toimitetaan myöhemmin).


Toinen merkittävä hankkeen välillinen kohderyhmä ovat kunnan eri palvelualueiden toimijat. Tapaamo on myös matalan kynnyksen kanava tavoittaa kuntalaisia, viestiä palveluista ja tarvittaessa ohjata palveluihin. Erityisesti kunnan työllisyys- ja sote-palveluiden koetaan saavan hyötyä avoimesta kohtaamispaikasta kuntalaisten tavoittamiseen sekä matalan kynnyksen palveluohjaukseen ja neuvontaan. Kuntalaisten varhaisen ohjaamisen ja tavoittamisen myötä pyritään vähentämään raskaampien palveluiden tarvetta.

Kolmas välillinen kohderyhmä ovat muut kuin hankkeen pääkohderyhmään kuuluvat kuntalaiset. Tapaamo – toimintakonseptia ei segmentoida ikäryhmien mukaan, vaan tavoitteena on luoda yhteisöllistä sukupolvirajat ylittävää toimintaa sisällön ohjaamana ja kannustaa kuntalaisia osallistumaan itseään kiinnostavaan toimintaan. Lisäksi tavoitellaan sitä, että hankkeen pääkohderyhmää autetaan integroitumaan kunnassa tarjolla oleviin harrastuspalveluihin ilman sosioekonomista lokerointia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 241 012

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 163 795

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 275 009

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 186 899

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Siilinjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toiminnot kohdentuvat kaikkiin sukupuoliin tasavertaisesti. Toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon mahdolliset sukupuolten väliset erot palvelutarpeessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnot kohdentuvat kaikkiin sukupuoliin tasavertaisesti. Toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon mahdolliset sukupuolten väliset erot palvelutarpeessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite. Sukupuolinäkökulma on kuitenkin huomioitu hankkeen toiminnoissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Neutraali, ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Neutraali, ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Neutraali, ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Neutraali, ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Neutraali, ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Neutraali, ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Neutraali, ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Neutraali, ei vaikutusta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa kehitetään avointa kohtaamispaikkatoimintaa Siilinjärven kuntaan.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Neutraali, ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen päätavoite on osallisuuden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hankkeen päätavoite on osallisuuden edistäminen. Hankkeen toiminnot kohdistuvat kaikkiin kuntalaisiin ja erityisesti syrjäytymisriskissä oleviin pyrkien vähentämään polaritoitumista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hankkeen päätavoite on osallisuuden edistäminen. Hankkeen toiminnot kohdistuvat kaikkiin kuntalaisiin ja erityisesti syrjäytymisriskissä oleviin pyrkien vähentämään polaritoitumista.
Kulttuuriympäristö 0 0
Neutraali, ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Neutraali, ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-