Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22290

Hankkeen nimi: And Beyond - Miesten luovat polut työelämään

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Jakeluosoite: PL 4000

Puhelinnumero: 09 7424 500

Postinumero: 00079

Postitoimipaikka: Metropolia

WWW-osoite: http://www.metropolia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mai Salmenkangas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: Mai.Salmenkangas(at)metropolia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 334 6927

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Loisto Setlementti ry / Poikien Talo, 0432210-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

And Beyond - Miesten luovat polut työelämään -hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalleja, jotka lisäävät tietoisuutta sukupuolittuneista elämänvalinnoista ja haastavat työmarkkinoiden sukupuolen mukaista segregaatiota. Samala ehkäistään nuorten miesten syrjäytymistä ja edistetään heidän työllistymistään. Hankkeen toiminta kohdistuu 18-29 -vuotiaille työttömille ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille miehille.

And Beyond-toimintamallien kehittämistyö nivoutuu sukupuolen mukaan epätyypillisiin työpaikkoihin tutustumiseen hyödyntämällä esim. Vatesin Suomessa koordinoimaa Job Shadow Day -mallia, Puuttuva pala -hankkeen tuetun keikkatyön mallia ja Poikien Talon Duuniryhmä-toimintaa. Lisäksi And Beyond luo puitteita nuorten kevytyrittäjyydelle ja järjestää luovia työelämätreffejä sukupuolen mukaan epätyypillisiin työpaikkoihin.

And Beyond valjastaa myös luovuuden ja taiteen segregoituneiden työmarkkinoiden haastamiseen. Nuoret miehet työstävät työelämäkokemuksiaan tuottamalla luovia lähestymistapoja hyödyntäen sukupuoleen liittyvän teoksen, esityksen tms. ryhmässä. Luovan työskentelyn keskiössä ovat nuorten miesten omat mieltymykset, vahvuuksien tunnistaminen sekä työelämään liittyvät tavoitteet sukupuolinormeista riippumatta. Työskentely tarjoaa osallistujille mahdollisuuden käyttää miehille epätyypillisiksi miellettyjä luovuuden muotoja.

Beyond-toimintaa toteutetaan eripituisina pajoina niin kasvotusten kuin virtuaalisestikin. Hankkeen arviointiprosessin avulla saadaan tietoa, miten luova toiminta vaikuttaa nuorten käsitykseen sukupuolen ja elämänvalintojen suhteesta sekä miten se tukee laajemmin nuorten miesten osallisuutta, urapolun suunnittelua ja työllistymistä. Hankkeessa tuotetaan käytännönläheinen, työelämän sukupuolen mukaista segregaatiota haastava ja tasa-arvoa edistävä verkkojulkaisu.

And Beyond-hankkeen vaikutuksesta toimintaan osallistuneiden nuorten miesten tulevaisuuden usko, itsetuntemus, rohkeus, osallisuuden tunne ja omien vahvuuksien tunnistaminen sukupuolinormeista riippumatta vahvistuu. Samalla heidän työelämävalmiutensa, ymmärryksensä suomalaisista työmarkkinoista ja yhteytensä työpaikoille, etenkin miehille epätyypillisiin työnantajiin, lisääntyy. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa työskentelevät organisaatiot ja ammattilaiset saavat testattuja ja arvioituja työvälineitä. Heidän kykynsä haastaa sukupuolen mukaista segregaatiota sekä tukea nuorten miesten osallisuutta ja työllistymistä moniammatillisesti lisääntyy.

Nuorilla on keskeinen rooli hankkeen toteutuksessa. Poikien Talolla Beyond-toimintaan osallistuvien nuorten toiveet toimivat luovien pajojen toteutuksen lähtökohtana. Hankkeessa on nuorten ohjausryhmä. Pajoja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Metropolian sosiaalialan, musiikin ja CRASH (Creativity and Arts in Social and Health Fields) ylemmmän AMK-tutkintoopiskelijoiden kanssa. Kehittämistoiminta tukee sosiaalisen hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistämistä sekä yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.

And Beyond-hanketta toteuttavat Metropolia Ammattikorkeakoulu (koordinaattori) ja Loisto Setlementin Poikien Talo (kumppani). Hankkeen vaikutusten arviointia toteutetaan yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sokra-hankkeen kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat 18-29-vuotiaat nuoret miehet, jotka ovat työttömiä tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja heillä on syrjäytymisriskiä lisääviä tekijöitä, kuten yksinäisyyttä, katkonainen opiskeluhistoria, mielenterveyden tai taloudellisia haasteita, epävakaa perhetausta, kiusaamiskokemuksia, vähemmistöstressiä tms. Erityisesti hankkeessa tavoitellaan maahanmuuttajataustaisia ja muita vähemmistöihin kuten sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöihin kuuluvia nuoria miehiä.

Poikien Talo tavoittaa osallistujat tavanomaisen toimintansa puitteissa laajojen, yhdeksän toimintavuoden aikana rakentamiensa yhteistyöverkostojen kautta. Kohderyhmään kuuluvia nuoria miehiä ohjautuu hankkeeseen esimerkiksi nuorten aikuisten sosiaalityön, pääkaupunkiseudun kaupunkien etsivän nuorisotyön, Ohjaamojen, HNMKY Y-CARE etsivän nuorisotyön, psykiatrian palveluiden, muun psykososiaalisen työn, toisen asteen oppilaitosten oppilashuollon, Loisto pajan ja kunniakäsityksiin liittyvän väkivallan ehkäisytyötä tekevän Sopu-työn kautta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat nuorten parissa työskentelevät tai siitä kiinnostuneet sosiaali-, nuoriso-, kulttuurialojen ja ohjauksen ammattilaiset ja aloille valmistuvat opiskelijat. Välillisenä kohderyhmänä ovat myös työllistymistä tukevat tahot sekä hankkeeseen osallistuvat yrittäjät ja työnantajat, joilla on rekrytointitarvetta ja/tai kiinnostusta yhteiskuntavastuun kantamiseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 273 585

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 48 416

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 364 780

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 64 554

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Vantaa, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnittelussa on hyödynnetty Poikien Talon sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisestä asiantuntemusta sekä tasa-arvotyöhön liittyvien hankkeiden toimintaympäristöanalyysejä, raportteja ja selvityksiä liittyen nuorten miesten syrjäytymiseen ja työttömyyteen (Matti-, Motiivi, PEILI ja Potentiaali-hankkeen raportit ja selvitykset). Suomessa nuorten miesten syrjäytymis- ja työttömyysriski on naisia suurempi. Nuorten poikien kokema ryhmäpaine vaikuttaa vahvasti heidän käsityksiin siitä millainen työ on sopivaa miehelle tai heille itselleen. Edelleen pojan valintaa naisvaltaiselle alalle kummeksutaan enemmän kuin tytön valintaa miesvaltaiselle alalle. Nuoret, erityisesti miehet, tarvitsevat tukea ja uusia tapoja hahmottaa omaa työuraa voidakseen valita perinteisestä poikkeavan polun. Hankkeessa tavoitteena on löytää ratkaisuja tilanteen muuttamiseksi Beyond-toiminnan ja luovien menetelmien avulla. Keskeisenä kysymyksenä on, miten työttömiä, nuoria miehiä voidaan tukea löytämään aitoja, sukupuolesta riippumattomia ja työelämän sukupuolen mukaista segregaatiota haastavia kiinnostuksen kohteita ja kulkemaan kohti työllisyyttä aktiivisina toimijoina. Hankkeessa tuetaan työttömiä ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria miehiä kulttuuritaustasta riippumatta löytämään omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan sekä toimimaan kohti yksilöllisiä, sukupuolesta riippumattomia urapolkuja. Hankkeen toiminta pohjautuu Poikien Talon sukupuoli- ja kulttuurisensitiiviseen työotteeseen yhdistettynä luovien menetelmien innovatiiviseen lähestymistapaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen suunnitteluvaiheessa keskeiseksi tarpeeksi nousi nuorten miesten syrjäytymisen ja työttömyyden ehkäisy. Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu Poikien Talon sukupuoli- ja kultuurisensitiivisen työotteen mukaisesti niin, että ne tukevat miesten voimaantumista, omien kiinnostuksen kohteiden löytymistä, ja sitä kautta miesten syrjäytymisen ehkäisyä sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa. Hankkeessa hyödynnetään luovia ja taidetta hyödyntäviä lähestymistapoja itsetuntemuksen lisäämisen ja etenkin oman työuran suunnittelun yhteydessä tarjoaa uusia mahdollisuuksia, joiden vaikutuksista on tarpeen koota kattavaa seurantatietoa. Lisäksi hankkeessa kehitetään virtuaalisten luovuutta hyödyntävien toimintatapojen kehittämisestä osana sukupuolisensitiivistä työvalmennusta. Hankkeen toiminta perustuu kehittävään arviointiin ja nuorten miesten kanssa toteutettuun yhteissuunnitteluun. Lisäksi hankkeeseen on perustettu nuorten miesten ohjausryhmä kehittämistyön ja arvioinnin tueksi. Hankkeessa arvioidaan kriittisesti, miten luovat lähestymistavat vaikuttavat kohderyhmään kuuluvien nuorten miesten kykyyn tunnistaa omia mieltymyksiään ja vahvuuksiaan sukupuolinormeista riippumatta sekä käsityksiinsä tarjolla olevista työllistymispoluista ja niiden kiinnostavuudesta. Siinä myös vahvistetaan ammattilaisten edellytyksiä toteuttaa moniammatillista poika- ja miestyötä, joka tukee työllistymistä ja haastaa työmarkkinoiden sukupuolen mukaista segregaatiota niin kasvokkain kuin virtuaalisesti. Hankkeen aloitusvaiheessa tarkistetaan sukupuolinäkökulma hankkeen työ- ja arviointisuunnitelmissa sekä viestintä ja juurruttamissuunnitelmissa. Suunnitelmissa hyödynnetään opasta Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa sekä Poikien Talon sukupuolisensitiivistä asiantuntemusta. Hankkeessa toteutettu kehittävä arviointi ja loppuarviointi tuottavat tietoa siitä, miten hyvin hankkeen tuotteet edistävät osallisuutta, työmarkkinoiden sekoittumista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tuotteistamis- ja levittämisvaiheessa huolehditaan, että sukupuolisensitiivisyys näkyy toimintamalleissa, joiden avulla pyrytään lieventämään työmarkkinoiden sukupuolen mukaista segregaatiota ja siten tukea sukupuolten välisen tasa-arvon vahvistumista. Hankkeen viestinnässä nostetaan esille tarve arvioida nuorille, työttömille miehille suunnattuja palveluja sukupuolinäkökulmasta. Toimintojen juurruttamisessa ja levittämisessä hyödynnetään nuorten ohjausryhmän asiantuntemusta ja kokemusta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeen tavoitteena on kehittää käytännönläheinen työelämän sukupuolen mukaista segregaatiota haastava verkkojulkaisu sekä mallintaa kolme työskentelymallia, joilla poika- ja miestyötä tekevät toimijat voivat järjestää syrjäytymistä ehkäisevää, työllistymistä edistävää ja työmarkkinoiden sukupuolen mukaista segregaatiota haastavaa toimintaa: 1) pop up -paja, 2) muutaman päivän Beyond-paja, 3) virtuaalinen Beyond-paja ja pitkäkestoinen Beyond Lab. Tavoitteena on mahdollistaa sukupuolten välisen tasa-arvon lisääntyminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei voida osoittaa suoria eikä välillisiä vaikutuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei voida osoittaa suoria eikä välillisiä vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei voida osoittaa suoria eikä välillisiä vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei voida osoittaa suoria eikä välillisiä vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei voida osoittaa suoria eikä välillisiä vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Beyond-toiminnassa ja -työpajoijen tuotoksissa ja luovissa työelämätreffeissa pyritään hyödyntämään ympäristöystävällisiä materiaaleja ja - ratkaisuja. Hankkeessa kehitetään virtuaalista Beyond-toimintamallia luovuuden hyödyntämiseen, omien vahvuuksien ja työelämätaitojen tunnistaminen sukupuolinormeista huolimatta. Hankkeen julkaisu toteutetaan verkkojulkaisuna.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei voida osoittaa suoria eikä välillisiä vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Hankkeen päämääränä on tukea nuorten miesten työllistymistä. Hankkeessa kehitetään nuorten ja heitä työllistävien yritysten ja työnantajien välistä yhteistyötä. Hankkeessa kehitetään uusi, kevyitä vaihtoehtoja nuorten työelämävalmiuksien ja työllistymisen vahvistamiseksi. Hankkeessa rohkaistaan sekä työnantajia että nuoria haastamaan työmarkkinoiden sukupuolittunutta segregaatiota.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Hankkeessa kehitetään käyttäjälähtöisesti sukupuolisensitiivisiä toimintamalleja ja sovelluksia, aineettomia tuotteita, erityisesti nuorille työttömille miehille ja heitä työllistäville organisaatioille. Hankkeessa osallistujien kokemusten kautta voi nousta esille myös uusien, aineettomien palvelujen kehittämistarpeita ja ne voivat kohdistua yksityiseen, julkiseen tai kolmanteen sektoriin. Kehittämisen ja yhteistyön tuloksena voi myös syntyä ideoita uusiin aineettomiin palveluihin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei voida osoittaa suoria eikä välillisiä vaikutuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
Hankkeessa vahvistetaan nuorten miesten osallisuutta, työllisyyttä ja luovuuden toteuttamista sekä kokemusta osaamisesta, itseohjautuvuudesta ja yhteisöllisyydestä. Toimenpiteiden on todettu olevan vahvasti yhteydessä yksilön ja yhteisön hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 6 8
Hankkeen päämääränä on lisätä nuorten miesten osallisuutta, voimavaroja ja itsetuntemusta ja työelämävalmiuksia ja kokemuksia. Tavoitteena on tukea miehiä työllistymään heitä kiinnostavalle alalle sukupuolesta tai työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaista eriytymistä huolimatta. Hankkeessa kehitetään voimavaraistavia, sukupuolisensitiivisiä ohjausmalleja 16–25- vuotiaiden miesten subjektiuden vahvistamiseksi ja omien voimavarojen tunnistamiseksi. Hankkeessa haastetaan työelämän sukupuolen mukaista segregaatiota ja lisätään sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 8
Hanke keskittyy työttömien ja syrjäytymisuhan alla olevien nuorten miesten osallisuuden vahvistamiseen, voimavaraistamiseen, yhteiskunnallisen osallisuuden lisäämiseen. Hankkeen lähtökohtana on sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen työskentely. Hankkeen toteutus perustuu nuorten kanssa toteutettavaan yhteiskehittämiseen ja kehittävään arviointiin. Hankkeeseen perustetaan nuorten ohjausryhmä sekä nostetaan arvioinnin perusteella nuorten miesten luovuutta ja siitä syntyviä tuotoksia näkyville. Hanke vahvistaa työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten tarinoiden ja asiantuntijuuden näkyvyyttä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei voida osoittaa suoria eikä välillisiä vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei voida osoittaa suoria eikä välillisiä vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-